Pomiń nawigację

Azure Microsoft Partner Network

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Przejrzyj nową ofertę Cloud Essentials.

Ta oferta jest przeznaczona dla uczestników programu Microsoft Partner Network Cloud Essentials. W ramach tej oferty klient otrzymuje podstawowy miesięczny poziom użycia usług Cloud Services, Virtual Machines, Websites, Storage, transferów danych, Media Services Encoding, CDN, SQL Database oraz połączeń usługi Service Bus bez opłat.

Dostępne każdego miesiąca bez opłat

Cloud Services, Virtual Machines i Websites SQL Server (Web, Standard lub Enterprise) SQL Database Backup Transfery danych
375 godzin małego wystąpienia standardowego, 50 godzin wystąpienia o znacznym wykorzystaniu pamięci1 375 godzin 1 jednostka bazy danych w wersji Web Edition2 20 GB 30 GB wyj. (Strefa 1) i 30 GB wyj. (Strefa 2)3
Storage Media Services Encoding CDN Pamięć podręczna Service Bus
70 GB lokalnego i 70 GB geograficznie nadmiarowego magazynu 50 GB (dane wejściowe i wyjściowe razem) 25 GB wyj. (Strefa 1) i 25 GB wyj. (Strefa 2) 128 MB pamięci podręcznej 500 000 komunikatów
50 000 000 transakcji magazynu   500 000 transakcji usługi CDN   1500 godzin przekazywania

Ta oferta jest dostępna dla subskrybentów programu Microsoft Partner Network i podlega ograniczeniu do jednej oferty na klienta.

Nie ma możliwości przenoszenia niewykorzystanych ilości dostępnych w ramach tej oferty do następnego okresu rozliczeniowego.

Do utworzenia konta jest potrzebna karta kredytowa lub debetowa. W przypadku wszystkich nowych subskrypcji obowiązuje limit wydatków o wartości $0, który uniemożliwia przypadkowe przekroczenie przedstawionej powyżej korzyści miesięcznej. Jeśli w danym miesiącu wartość użycia przekroczy powyższe kwoty, spowoduje to przekroczenie limitu wydatków o wartości $0 i wyłączenie usługi w tym miesiącu. W chwili rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego usługa zostanie ponownie włączona, przy czym konta magazynu i bazy danych zostaną zachowane bez utraty danych, lecz będzie trzeba ponownie wdrożyć swoje hostowane usługi. Jeśli klient wyłączy limit wydatków, każde nadwyżkowe użycie, tzn. miesięczne użycie przekraczające powyższe kwoty, spowoduje obciążenie opłatami wyliczanymi według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Przeczytaj więcej o tym, jak działa limit wydatków.

Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę będzie powodować obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Użytkownicy będą z wyprzedzeniem powiadamiani o nowych usługach oraz ewentualnych opłatach za korzystanie z nich. Jednak opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

1 Dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia standardowego można używać do uruchamiania wystąpień o innych rozmiarach oraz innych usług Cloud Services, takich jak Websites uruchamiane w modelu wystąpień współdzielonych lub zastrzeżonych. Ich użycie będzie rozliczane w równoważnych stawkach, tak jak opisano na odpowiednich stronach szczegółów cennika. W bezpłatnym modelu wystąpień usługi Websites jest oferowanych 10 bezpłatnych witryn sieci Web. Dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia standardowego można używać bez opłat do uruchamiania usług Cloud Services (A0, A1, A2, A3, A4), maszyn wirtualnych z systemem Windows (A0, A1, A2, A3, A4) lub maszyn wirtualnych z systemem innym niż Windows (A0, A1, A2, A3, A4).

2Ta oferta umożliwia klientom wykorzystanie bazy danych w wersji Web Edition o wartości $9.99 miesięcznie według standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Odpowiada to jednej bazie danych w wersji Web Edition o rozmiarze 1 GB lub dwóm bazom danych w wersji Web Edition o rozmiarze 100 MB miesięcznie.

3Wszystkie przychodzące transfery danych są bezpłatne.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Ta oferta nie jest już dostępna do zakupu.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure