Azure Cosmos DB — cennik

W pełni zarządzana, globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Azure Cosmos DB ważny przez 12 miesięcy.

Twórz zawsze włączone aplikacje w czasie rzeczywistym w dowolnej skali za pomocą usługi Azure Cosmos DB — w pełni zarządzanej, globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej usługi bazy danych, która w ramach kompleksowej umowy SLA zapewnia wysoką dostępność na poziomie 99,999% oraz opóźnienie odczytu i zapisu poniżej 10 milisekund w dowolnym miejscu na świecie. Łatwiej twórz aplikacje i zwiększ produktywność deweloperów dzięki wbudowanym możliwościom natywnym dla chmury, łącznie z pięcioma modelami spójności, automatycznym indeksowaniem i wieloma modelami danych oraz interfejsami API.

Z łatwością migruj istniejące dane z baz danych MongoDB, Gremlin, Cassandra i Etcd bez wprowadzania zmian w aplikacji i uruchamiaj analizę operacyjną w czasie rzeczywistym za pomocą platformy Apache Spark i notesów Jupyter wbudowanych natywnie w bazie danych Cosmos DB. Płatność wyłącznie za potrzebne zasoby dzięki elastycznemu i natychmiastowemu skalowaniu przepływności i magazynu bez limitów.

Cennik

W usłudze Azure Cosmos DB rozliczenia dotyczą aprowizowanej przepływności i wykorzystanej przestrzeni dyskowej na godzinę.

Aprowizowana przepływność jest podawana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i można jej używać w różnych operacjach bazy danych (np. wstawianiu, odczycie, zamianie, operacji upsert, zapytaniach itp.). Możesz aprowizować przepływność i elastycznie skalować w przyrostach co 100 RU/s (co jest równe 267,8 mld odczytów w cenie $6/miesiąc) programowo za pomocą wywołania interfejsu API lub w witrynie Azure Portal. Konto bazy danych można skonfigurować w celu akceptowania zapisów w wielu regionach (wielowzorcowość) lub w jednym regionie (jednowzorcowość). Dzięki zarezerwowanej pojemności usługi Azure Cosmos DB w ramach jedno- lub trzyletniego zobowiązania można uzyskać znaczące oszczędności na aprowizowanej przepływności.

Magazyn jest rozliczany za każdy GB użyty na potrzeby indeksu i danych na dysku SSD.

Szczegóły cennika

Jednostka Cena
Aprowizowana przepływność (zapisy w wielu regionach) na 100 RU/s $-
Aprowizowana przepływność (zapisy w pojedynczym regionie) na 100 RU/s $-
Magazyn SSD (na GB) $- GB/miesiąc
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Aprowizowana przepływność

Opłaty za usługę Azure Cosmos DB są naliczane godzinowo za aprowizowaną przepływność, co zapewnia wysoką wydajność w dowolnej skali dzięki zatwierdzeniu zasobów na Twoje potrzeby.

Przepływność możesz aprowizować w następujących miejscach:

 1. Kontener usługi Azure Cosmos. Zależnie od wybranego modelu danych lub interfejsu API kontener może być kolekcją (MongoDB lub SQL), grafem (Gremlin) lub tabelą (Cassandra lub Table). Kontenery w usłudze Azure Cosmos DB są podzielone na poziome partycje i mogą być elastyczne skalowane, aby dostarczać nieograniczoną przepływność i nieograniczoną przestrzeń dyskową.
 2. Baza danych Azure Cosmos. Przepływność skonfigurowana w bazie danych jest współdzielona przez wszystkie kontenery w bazie danych. Można wybrać jawne wykluczenie pewnych kontenerów ze współdzielonej przepływności aprowizowanej w bazie danych i zamiast tego aprowizować przepływność tych kontenerów na poziomie kontenera. Zależnie od wybranego modelu danych lub interfejsu API baza danych może być przestrzenią kluczy (Cassandra), bazą danych (MongoDB, SQL lub Etcd) lub kontem bazy danych (Gremlin lub Table).

Aprowizowana przepływność zaczyna się od 400 RU/s na kontener lub bazę danych (co jest równe 1 trylionowi odczytów za $24/miesiąc) i może być skalowana w górę co 100 RU/s (co jest równe 267,8 mld odczytów za $6/miesiąc). Potrzebną przepływność możesz oszacować, korzystając z kalkulatora jednostek żądań usługi Azure Cosmos DB, a koszt możesz obliczyć, używając kalkulatora cen platformy Azure.

Pojemność zarezerwowana dla aprowizowanej przepływności

Oszczędź nawet 65% i korzystaj z umów SLA zapewniających większą dostępność, redukując wysiłki związane z planowaniem wydajności lub zarządzaniem zgodnie z cenami pojemności zarezerwowanej usługi Azure Cosmos DB. Rezerwuj aprowizowaną przepływność na rok lub trzy lata w ramach jednorazowej płatności i udostępniaj zarezerwowaną, aprowizowaną przepływność we wszystkich regionach, interfejsach API, kontach i subskrypcjach w ramach rejestracji. Więcej informacji zawiera strona dokumentacji.

Rezerwacja roczna Rezerwacja trzyletnia
Przepływność Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach
Cena/oszczędności Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Pierwsze 50 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 450 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 2,5 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Powyżej 3 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Wszelka przepływność aprowizowana powyżej zarezerwowanej wydajności jest rozliczana po standardowych stawkach aprowizowanej przepływności.

Wykorzystany magazyn

Usługa Azure Cosmos DB oferuje nieograniczoną ilość miejsca (bez aprowizacji, konfiguracji lub zaawansowanych rezerwacji) i umożliwia automatyczne skalowanie w górę i w dół zgodnie z danymi i indeksami dodanymi do kontenera usługi Azure Cosmos DB lub z niego usuniętymi.

Magazyn jest rozliczany według liczby gigabajtów magazynu logicznego na lokalnym dysku SSD używanych przez dane i indeksy we wszystkich regionach, w których jest używana usługa Azure Cosmos DB. Jeśli na przykład zreplikujesz konto usługi Azure Cosmos DB w 3 regionach, zapłacisz za łączną ilość miejsca użytą w tych regionach. Aby oszacować wymaganą ilość miejsca, użyj narzędzia do planowania pojemności. Koszt magazynu w usłudze Azure Cosmos DB to $-/GB na miesiąc.

Wiele regionów i strefy dostępności

Usługa Azure Cosmos DB to w pełni zarządzana usługa bazy danych z gotową do użycia funkcją dystrybucji globalnej i przejrzystą replikacją wielowzorcową. Regiony na koncie usługi Azure Cosmos można dodawać i usuwać w dowolnym momencie. Przepływność skonfigurowana dla różnych baz danych i kontenerów usługi Azure Cosmos jest zarezerwowana w każdym regionie skojarzonym z Twoim kontem usługi Cosmos. Jeśli przepływność aprowizowana na godzinę, czyli suma RU/s skonfigurowanych we wszystkich bazach danych i kontenerach dla Twojego konta usługi Azure Cosmos wynosi T, a liczba regionów świadczenia usługi Azure skojarzonych z Twoim kontem bazy danych wynosi N, to całkowita aprowizowana przepływność dla Twojego konta usługi Cosmos dla określonej godziny wynosi:

 • (T x N) RU/s, jeśli konto usługi Azure Cosmos skonfigurowano za pomocą jednego regionu zapisu.
 • (T x (N+1)) RU/s, jeśli konto usługi Azure Cosmos skonfigurowano za pomocą wszystkich regionów, w których można przetwarzać zapisy.

Oprócz konfiguracji w wielu regionach, podczas wybierania regionu, który ma zostać skojarzony z bazą danych usługi Azure Cosmos, można teraz włączyć nadmiarowość stref. Nadmiarowość stref jest dodatkową możliwością do funkcji zapisu w wielu regionach (replikacja wielowzorcowa). Sama nadmiarowość stref nie jest w stanie zapewnić odporności regionalnej.

Obsługę stref dostępności (AZ, availability zone) można włączyć w następujący sposób:

 1. Na koncie z wieloma regionami obsługę stref dostępności można włączyć dla regionu tylko wtedy, gdy dla konta włączono zapisy w wielu regionach (wielowzorcowość). W tym scenariuszu nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty specyficzne dla stref dostępności.
 2. Na koncie z jednym regionem strefy dostępności można włączyć niezależnie od włączenia zapisów w wielu regionach. W tym scenariuszu zostanie naliczona opłata w wysokości $-/za godzinę za 100 RU/s, tzn. 2X za aprowizowaną przepływność w pojedynczym regionie. Aby włączyć nadmiarowość stref dla istniejącego regionu na koncie usługi Azure Cosmos, należy usunąć ten region i dodać go ponownie z włączoną nadmiarowością stref.

Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie

Tworzenie i testowanie aplikacji gotowych do produkcji z poziomu maszyny lokalnej za pomocą lokalnego emulatora usługi Azure Cosmos DB Pobierz bezpłatny emulator usługi Azure Cosmos DB na maszynę lokalną z systemem Windows. Jeśli baza danych spełnia Twoje oczekiwania, możesz wdrożyć ją przez wskazanie wystąpienia usługi Azure Cosmos DB w chmurze.
Jesteś nowym użytkownikiem platformy Azure i chcesz przetestować aplikację przedprodukcyjną? Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB i inne usługi platformy Azure za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB i inne usługi platformy Azure w ramach 12-miesięcznego bezpłatnego konta platformy Azure. Uzyskaj środki w wysokości $200 na 30 dni i korzystaj z aprowizowanej przepływności na poziomie 400 RU/s oraz 5 GB magazynu miesięcznie przez rok.)
Twórz i uruchamiaj globalną bazę danych Azure Cosmos DB bez zobowiązań przez 30 dni za pośrednictwem linku Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Cosmos DB. Korzystaj z ograniczonej czasowo i dystrybuowanej globalnie bezpłatnej oferty usługi Azure Cosmos DB bez subskrypcji platformy Azure za pośrednictwem linku Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Cosmos DB. Możesz odnawiać dowolną ilość razy.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Usługa Azure Cosmos DB jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, w tym w chmurach publicznych, rządowych i DoD. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę dostępności według regionu dotyczącą usług platformy Azure.
 • Umowa SLA — firma Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie 99,99% dla baz danych obejmujących jeden region i na poziomie 99,999% dla baz danych obejmujących wiele regionów na potrzeby pomyślnego przetwarzania żądań i wykonywania operacji w usłudze Azure Cosmos DB. Ponadto oferujemy inne kompleksowe umowy SLA, obejmujące opóźnienie, przepływność, spójność i wysoką dostępność. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • W usłudze Azure Cosmos DB rezerwuje się przepływność (dla bazy danych lub kontenera) i płaci się tylko za tę zarezerwowaną przepływność za daną godzinę. Korzyścią dla klienta wynikającą z modelu opartego na aprowizowanej przepływności jest gwarantowana wydajność i elastyczność w każdej skali. Dzięki modelowi aprowizowanej przepływności usługa Cosmos DB może oferować wysoką dostępność, gwarantowane niskie opóźnienia oraz gwarantowaną przepływność w 99. percentylu niezależnie od skali. Zarezerwowana przepływność jest określana w jednostkach żądania (RU, request units) na sekundę. Każda operacja w usłudze Azure Cosmos DB, w tym zapisy, aktualizacje, odczyty i zapytania oraz aktualizacje dokumentu, zużywa zasoby procesora CPU, pamięci i operacji wejścia/wyjścia. Oznacza to, że za każdą operację jest naliczana opłata za żądanie, co jest wyrażane w jednostkach żądania (RU). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę jednostek żądania w usłudze Azure Cosmos DB.

 • Opłaty są naliczane na podstawie aprowizowanej przepływności wyrażonej w jednostkach żądania na sekundę (RU/s), która została zarezerwowana dla bazy danych lub kontenera usługi Azure Cosmos DB na bazie stawki godzinowej za czas, jaki obejmowała aprowizacja.

  Aprowizowana przepływność indywidualnego kontenera:

  Jeśli utworzysz konto bazy danych usługi Azure Cosmos DB w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch kontenerów (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU/s), łączna aprowizowana przepływność wyniesie 1200 jednostek RU/s. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdego kontenera o 500 jednostek RU/s oraz utworzenia nowego kontenera używającego 20 000 jednostek RU/s łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU/s (1000 jednostek RU/s + 1200 jednostek RU/s + 20 000 jednostek RU/s). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 1200 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 22 200 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- miesięcznie.

  Aprowizowana przepływność dla bazy danych (zestawu kontenerów):

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 z dwoma bazami danych (z zestawem kolekcji w każdej z nich) z aprowizowaną przepływnością wynoszącą odpowiednio 50 000 RU/s i 70 000 RU/s, łączna aprowizowana przepływność wyniesie 120 000 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 1200 x $- = $-/godz..

  Jeśli przepływność wymaga zmiany i aprowizowana przepływność każdej bazy danych zostanie zwiększona o 10 000 RU/s, ogólna aprowizowana pojemność wyniesie 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Opłata zmieniłaby się na: 1400 * $- = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 120 000 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 140 000 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- + $- = $- miesięcznie.

 • Jeśli konto usługi Cosmos (z bazami danych i kontenerami) obejmuje wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Ponadto załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Jeśli wybierzesz operowanie kontenerami, które obejmują wiele regionów geograficznych, opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność.

  Zapis w wielu regionach

  Załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia, każdy z tą samą przestrzenią dyskową i przepływnością, i chcesz mieć możliwość zapisywania do kontenerów we wszystkich czterech regionach z globalnie rozproszonej aplikacji. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA (zapis w wielu regionach) 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia (zapis w wielu regionach) (3 + 1) * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  W powyższych przykładach załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stawka za każdą godzinę istnienia kontenera lub bazy danych niezależnie od użycia lub aktywności kontenera lub bazy danych krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener lub bazę danych i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę.

 • Opłaty są naliczane za maksymalną aprowizowaną przepływność za każdą godzinę.

  Jeśli na przykład o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność z 400 jednostek RU na sekundę do 1000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 ponownie zmniejszysz ją do 400, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU na sekundę.

  Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność kontenera lub zestawu kontenerów ze 100 000 jednostek RU na sekundę do 200 000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 zmniejszysz ją do 100 000, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 200 000 jednostek RU na sekundę.

 • Aprowizowaną przepływność (tj. liczbę jednostek żądania na sekundę) można skalować w górę lub w dół dla każdego kontenera lub każdej bazy danych, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK lub interfejsu API REST.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB pozwala zaoszczędzić pieniądze przez umożliwienie zapłacenia z góry za rok lub trzy lata aprowizowanej pojemności przepływności usługi Cosmos DB, dzięki czemu otrzymasz zniżkę na aprowizowaną przepływność usługi Cosmos DB dla baz danych i kontenerów (tabel/kolekcji/grafów). Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB może znacząco obniżyć Twoje koszty związane z usługą Cosmos DB w porównaniu do cen regularnych dzięki rocznemu lub trzyletniemu zobowiązaniu opłacanemu z góry. Pojemność zarezerwowana zapewnia zniżkę i nie ma wpływu na stan środowiska uruchomieniowego zasobów usługi Cosmos DB. Pojemność zarezerwowaną dla usługi Cosmos DB można kupić w witrynie Azure Portal. Aby dowiedzieć się więcej o pojemności zarezerwowanej, przeczytaj dokumentację usługi Cosmos DB.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji