Azure Cosmos DB — cennik

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości $200 ważne przez 30 dni. Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do rozwiązania Azure Cosmos DB na 12 miesięcy.

Azure Cosmos DB to wielomodelowa, globalnie rozproszona baza danych firmy Microsoft. Usługa Azure Cosmos DB powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie. Oferuje gotową do użycia dystrybucję globalną w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Można elastycznie skalować przepływność oraz magazyn na całym świecie i płacić tylko za potrzebne przepływność oraz magazyn. Usługa Azure Cosmos DB gwarantuje na całym świecie opóźnienia na poziomie pojedynczych milisekund w 99. percentylu, oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności do dostrajania wydajności i gwarantuje wysoką dostępność z możliwościami multihostingu. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży, kompleksowymi umowami SLA.

Usługa Azure Cosmos DB naprawdę nie wymaga schematów — automatycznie indeksuje wszystkie dane bez konieczności zarządzania schematami i indeksami. Jest też wielomodelowa: natywnie obsługuje takie modele danych jak dokumenty, pary klucz-wartość, grafy i rodziny kolumn. Dzięki usłudze Azure Cosmos DB można uzyskiwać dostęp do danych za pomocą dowolnie wybranych interfejsów API, ponieważ natywnie obsługiwane są usługi SQL (dokumenty), MongoDB (dokumenty), Azure Table Storage (pary klucz-wartość), Gremlin (grafy) i Cassandra (rodziny kolumn).

Szczegóły cennika

W przypadku usługi Azure Cosmos DB opłaty są naliczane tylko za aprowizowaną przepływność i dane przechowywane w kontenerze (np. kontenerze dokumentów, tabeli rekordów lub na wykresie składającym się z wierzchołków i krawędzi). Aprowizowana przepływność, która jest rozliczana jako liczba jednostek żądań (RU) na sekundę (RU/s), umożliwia odczytywanie danych z kontenerów oraz zapisywanie w nich danych. Każdy kontener jest rozliczany godzinowo za aprowizowaną przepływność w przyrostach 100 RU/s (minimalna przepływność to 400 RU/s) i przechowywane dane (w GB). Nieograniczone kontenery mają przepływność wynoszącą co najmniej 100 jednostek RU na sekundę na każdą partycję.

Jednostka Cena
Magazyn SSD (na GB) $- GB/miesiąc
Zarezerwowane jednostki żądań/s (na 100 jednostek żądań — przy co najmniej 400 jednostkach żądań) $-
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Skalowanie kontenerów usługi Azure Cosmos DB

W celu uzyskania obciążeń o wysokiej przepływności i dużej pojemności magazynu można utworzyć nieograniczone kontenery przez zdefiniowanie klucza partycji podczas tworzenia kontenera. Nieograniczony kontener podzielony na partycje umożliwia bezproblemowe skalowanie w poziomie wraz ze wzrostem ilości przechowywanych danych i aprowizowanej przepływności.

Emulator usługi Azure Cosmos DB (bezpłatny)

Pobierz bezpłatny emulator usługi Azure Cosmos DB, aby tworzyć i testować aplikacje przy użyciu usługi Azure Cosmos DB na maszynie lokalnej. Jeśli aplikacja działa w oczekiwany sposób, w celu jej wdrożenia wystarczy zmienić konfigurację tak, aby wskazywała na wystąpienie usługi Azure Cosmos DB w chmurze.

Dwie metody bezpłatnego wypróbowania usługi Cosmos DB.

Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB w ramach bezpłatnego konta platformy Azure.

Korzystaj z ograniczonej czasowo bezpłatnej oferty usługi Azure Cosmos DB bez subskrypcji i zobowiązań za pośrednictwem: Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie.

Korzystanie ze skali globalnej dzięki replikacji geograficznej

Bazę danych usługi Azure Cosmos DB można dystrybuować globalnie, aby ułatwić tworzenie aplikacji w skali globalnej, co oznacza, że wszystkie dane będą automatycznie replikowane do określonych regionów. Aplikacja nadal współdziała z logicznym punktem końcowym, a dane są automatycznie dostarczane z regionu znajdującego się najbliżej użytkowników przy użyciu intuicyjnego modelu programowania w celu zachowania spójności danych i wysokiej dostępności. Opłaty za globalnie dystrybuowane kontenery są naliczane zgodnie z ilością przestrzeni dyskowej używanej w każdym regionie i przepływnością aprowizowaną dla każdego kontenera usługi Azure Cosmos DB pomnożoną przez liczbę regionów skojarzonych z kontem bazy danych usługi Azure Cosmos DB. Za przesyłanie danych replikacji między regionami są naliczane standardowe opłaty za transfer danych.

Wysoka przepływność i małe opóźnienia zapytań

Usługa Azure Cosmos DB umożliwia elastyczne i niezależne skalowanie przepływności i magazynu na żądanie i na całym świecie, a ponadto gwarantuje klientom niskie opóźnienia na całej trasie komunikacji w 99. percentylu. Żądania odczytu i zapisu są zawsze obsługiwane z Twojego regionu, podczas gdy dane są dystrybuowane globalnie. Aby dodatkowo zoptymalizować wydajność, dostosuj automatyczne zachowanie indeksów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Cosmos DB, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA — firma Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie 99,99% dla baz danych obejmujących jeden region i na poziomie 99,999% dla baz danych obejmujących wiele regionów na potrzeby pomyślnego przetwarzania żądań i wykonywania operacji w usłudze Azure Cosmos DB. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Jednostka żądania służy do mierzenia przepływności w usłudze Azure Cosmos DB. Jedna jednostka żądania odpowiada przepływności pobierania elementu o rozmiarze 1 KB. Każda operacja w usłudze Azure Cosmos DB, łącznie z odczytami, zapisami, zapytaniami SQL i wykonywaniem procedur składowanych, ma deterministyczną wartość jednostki żądania określoną na podstawie przepływności wymaganej do ukończenia operacji. Dzięki zastosowaniu jednostek żądań nie trzeba myśleć o procesorze CPU, operacjach we/wy i pamięci oraz ich wpływie na przepływność aplikacji.

  Jednostka żądania zużyta przez aprowizowane jednostki żądania na sekundę lub jednominutowy przedział to to samo.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostek żądań i określania liczby wymaganych kontenerów, przejdź tutaj.

 • Opłaty są naliczane zgodnie z przepływnością (w jednostkach RU na sekundę) aprowizowaną dla kontenera usługi Azure Cosmos DB na bazie stawki godzinowej za czas, jaki obejmowała aprowizacja.

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch kontenerów (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU na sekundę), łączna aprowizowana przepływność wyniesie 1200 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdego kontenera o 500 jednostek RU na sekundę oraz utworzenia nowego nieograniczonego kontenera używającego 20 000 jednostek RU na sekundę łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU na sekundę (1000 jednostek RU na sekundę + 1200 jednostek RU na sekundę + 20 000 jednostek RU na sekundę). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 1200 jednostek RU na sekundę, a przez pozostałe 220 godz. — 22 200 jednostek RU na sekundę, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $-/godz.

 • Jeśli kontenery obejmują wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Ponadto załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stała stawka za każdą godzinę używania kontenera niezależnie od użycia lub aktywności kontenera krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener i usuniesz go 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę.

 • Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność z 400 jednostek RU na sekundę do 1000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 ponownie zmniejszysz ją do 400, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU na sekundę.

 • Możesz skalować liczbę jednostek żądań w górę lub w dół dla każdego kontenera na koncie usługi Azure Cosmos DB, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK lub interfejsu API REST.

 • Aby zmienić kolekcję warstwy wydajności S1, S2 lub S3 w kontener stały (kolekcję), zobacz Changing performance levels using the Azure Portal (Zmiana poziomów wydajności przy użyciu witryny Azure Portal).

  Aby zmienić istniejący kontener stały (kolekcję) w nieograniczony kontener magazynów (kolekcję), zobacz Partitioning and Scaling in Azure Cosmos DB (Partycjonowanie i skalowanie w usłudze Azure Cosmos DB).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto