Azure Cosmos DB — cennik

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz zawsze bezpłatny dostęp do usługi Azure Cosmos DB.

Quickly and easily develop apps at any scale with fully managed NoSQL database service offering guaranteed speed and availability, automatic and instant scalability, and open source APIs. Azure Cosmos DB offers cost-effective pricing models for apps of any size, from dev/test to production. Azure Cosmos DB bills for database operations and consumed storage.

Pricing overview

W usłudze Azure Cosmos DB rozliczenia dotyczą operacji bazy danych i wykorzystanej przestrzeni dyskowej.

Operacje bazy danych

Koszt wszystkich operacji bazy danych jest znormalizowany i wyrażany w jednostkach żądania (RU). Usługa Azure Cosmos DB oferuje dwa modele operacji bazy danych:

 • Aprowizowana przepływność jest wyrażana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i rozliczana za godzinę. Oferuje ona odczyty i zapisy poniżej 10 milisekund oraz dostępność na poziomie 99,999% na całym świecie gwarantowane przez umowy SLA. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku dużych i krytycznych obciążeń wymagających gwarantowanych niskich opóźnień i wysokiej dostępności. Można wybrać jedną z dwóch opcji zarządzania pojemnością: standardowa zaaprowizowana przepływność i zaaprowizowana przepływność autoskalowania.
 • Warstwa Bezserwerowa nalicza opłaty za jednostki żądania (RU) używane w ramach każdej operacji bazy danych. Warstwa Bezserwerowa ułatwia uruchamianie skokowych wzrostów obciążeń, które nie mają stałego natężenia ruchu. Może obsługiwać wzmożony ruch na żądanie bez planowania zasobów i zarządzania nimi.

Consumed storage

Usługa <b>Storage</b> jest rozliczana za gigabajty użyte przez dane na dysku SSD i indeks we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, do których baza danych jest dystrybuowana. Dwie kopie zapasowe są udostępniane bezpłatnie, a dodatkowe kopie są rozliczane na podstawie całkowitej ilości przechowywanych danych w GB.

Szczegóły cennika

Aprowizowana przepływność

Zaaprowizowana przepływność oferuje odczyty i zapisy poniżej 10 milisekund oraz dostępność na poziomie 99,999% na całym świecie gwarantowane przez umowy SLA. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku dużych i krytycznych obciążeń wymagających gwarantowanych niskich opóźnień i wysokiej dostępności. Nowe konta kwalifikują się do otrzymywania 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu miesięcznie w ramach warstwy Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB.

Zaaprowizowana przepływność jest dostępna w dwóch opcjach zarządzania pojemnością: zaaprowizowana przepływność autoskalowania i standardowa zaaprowizowana przepływność. Wybór zależy od przewidywalności obciążenia i od tego, czy chcesz ręcznie zarządzać pojemnością.

Aprowizowana przepływność autoskalowania

Wyeliminuj konieczność ręcznego zarządzania pojemnością w przypadku dużych, krytycznych obciążeń i uzyskaj korzyści ekonomiczne, gdy wzorce ruchu są nieprzewidywalne. Ustaw niestandardowy limit przepływności (od 4000 jednotek RU/s) przy użyciu witryny Azure Portal lub programistycznie za pomocą interfejsu API. Opłaty są naliczane na podstawie maksymalnej liczby jednostek żądań na sekundę (RU/s) używanych co godzinę między 10% a 100% limitu przepływności.

Aprowizowana przepływność autoskalowania — jednostka (100 RU/s na godzinę) Cena
100 RU/s autoskalowania, konto zapisu w jednym regionie $-
100 RU/s autoskalowania, konto zapisu w jednym regionie ze strefą dostępności 1.25 x $-
100 RU/s autoskalowania, konto zapisu w jednym regionie rozłożone między N regionów N regionów x $-
100 RU/s, konto zapisu (wielowzorcowe) w wielu regionach rozłożone między N regionów N regionów x $-

Tryb autoskalowania wcześniej nazywano trybem „autopilota”.

Należy aprowizować co najmniej 4 000 jednostek RU/s na potrzeby aprowizowanej przepływności autoskalowania. Więcej informacji zawiera strona dokumentacji.

Standardowa (ręczna) aprowizowana przepływność

Zarządzaj pojemnością bezpośrednio, korzystając ze standardowej aprowizowanej przepływności. To rozwiązanie jest idealne dla dużych, krytycznych obciążeń z przewidywalnymi wzorcami ruchu.

Począwszy od minimalnych 400 jednostek żądania na sekundę (RU/s), standardowa aprowizowana przepływność może być ręcznie konfigurowana w kontenerze lub bazie danych w witrynie Azure Portal lub programistycznie za pomocą interfejsu API. Opłaty będą naliczane godzinowo na podstawie aprowizowanych jednostek RU/s w kontenerze lub bazie danych.

Aprowizowana przepływność — jednostka (100 RU/s na godzinę) Cena
100 RU/s, konto zapisu w jednym regionie 1 x $-
100 RU/s, konto zapisu w jednym regionie ze strefą dostępności 1.25 x $-
100 RU/s, konto zapisu w jednym regionie rozłożone między N regionów N x $-
100 RU/s, konto zapisu (wielowzorcowe) w wielu regionach, liczba regionów: N* N x $-

Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Minimalna aprowizowana przepływność dla kontenerów i baz danych usługi Cosmos to 400 RU/s.

* Cena za konta wielowzorcowe dla wielu regionów utworzonych przed 1 grudnia 2019 r. wynosi (liczba regionów N + 1) x $-

Potrzeby aprowizowanej przepływności możesz oszacować, korzystając z narzędzia do planowania pojemności (kalkulatora jednostek żądań) usługi Azure Cosmos DB

Pojemność zarezerwowana dla standardowej aprowizowanej przepływności

Oszczędź nawet 65% i korzystaj z umów SLA zapewniających większą dostępność, redukując wysiłki związane z planowaniem wydajności zgodnie z cenami pojemności zarezerwowanej usługi Azure Cosmos DB. Rezerwuj standardową aprowizowaną przepływność na rok lub trzy lata w ramach jednorazowej płatności i udostępniaj zarezerwowaną, aprowizowaną przepływność we wszystkich regionach, interfejsach API, kontach i subskrypcjach w ramach rejestracji. Więcej informacji zawiera strona dokumentacji.

Rezerwacja roczna Rezerwacja trzyletnia
Przepływność Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach
Cena/oszczędności Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Pierwsze 50 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 450 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 2,5 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Powyżej 3 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Wszelka przepływność aprowizowana powyżej zarezerwowanej wydajności jest rozliczana po standardowych stawkach aprowizowanej przepływności.

Bez użycia serwera Wersja zapoznawcza

Warstwa Bezserwerowa ułatwia uruchamianie obciążeń o małym ruchu. Może obsługiwać sporadyczne wzrosty na żądanie, bez planowania zasobów i zarządzania, a opłaty są naliczane tylko za użyte zasoby na operację bazy danych bez minimalnej ilości. Jako model rozliczania z płatnością na żądanie bez ustalonego minimalnego limitu operacji i jednostek żądań (RU), warstwa Bezserwerowa jest doskonałym rozwiązaniem do uruchamiania małych aplikacji, które nie mają ruchu stałego.

Jednostki żądania (RU) Cena
Bezserwerowe jednostki żądania (RU): 1,000,000 $-
Bezserwerowe jednostki żądań (RU) ze strefą dostępności: 1,000,000 1.25 x $-

Wykorzystany magazyn

Usługa Azure Cosmos DB oferuje nieograniczone magazyny transakcyjne i analityczne (wersja zapoznawcza), rozliczane jako GB magazynu logicznego opartego na dyskach SSD używanego przez dane i indeksy we wszystkich regionach wybranych do replikacji geograficznej. Jeśli na przykład zreplikujesz konto usługi Azure Cosmos DB w 3 regionach, zapłacisz za łączną ilość miejsca użytą w tych regionach.

Dane są zarządzane w dwóch odrębnych warstwach magazynu: transakcyjnej i analitycznej (w wersji zapoznawczej), a obciążenia mogą wykonywać operacje na tych samych danych logicznych bez wzajemnych zakłóceń. Magazyn transakcyjny jest zawsze domyślnie włączony, ale magazyn analityczny (w wersji zapoznawczej) musi zostać jawnie włączony w kontenerze usługi Azure Cosmos DB.

Dwie kopie zapasowe danych są oferowane bezpłatnie. Możesz poprosić o dodatkowe kopie, wypełniając wniosek o pomoc techniczną w witrynie Azure Portal. Za dodatkowe kopie naliczane są opłaty miesięczne w wysokości $- za GB.

Zaaprowizowana przepływność (RU/s) jest skalowana w stosunku do wielkości magazynu transakcyjnego z szybkością 10 RU/s dla każdego magazynu o pojemności 1 GB. Aby oszacować wymagania dotyczące magazynu, użyj narzędzia do planowania wydajności i upewnij się, że aprowizowano wystarczającą przepływność stosownie do potrzeb związanych z magazynem.

Wykorzystany magazyn Cena
1 GB używanego magazynu transakcyjnego (w wierszach) $- miesięcznie
1 GB używanego magazynu analitycznego (w kolumnach) — wersja zapoznawcza $- miesięcznie
Przechowywane dane kopii zapasowej (2 kopie) Bezpłatnie
Przechowywane dane kopii zapasowej (>2 kopie) na GB $-

Transakcje magazynu analitycznego Wersja zapoznawcza

Transakcje IOPS (operacje we/wy na sekundę) dla magazynu analitycznego (wersja zapoznawcza) są rozliczane tak, jak pokazano poniżej. W przypadku magazynu transakcyjnego nie są naliczane opłaty za operacje we/wy na sekundę:

Transakcje Cena
Operacje zapisu (na 10,000 operacji) $-
Operacje odczytu (na 10,000 operacji) $-

Wiele regionów

Azure Cosmos DB zapewnia małe opóźnienia i wysoką dostępność dzięki odczytom w wielu regionach i zapisom w wielu regionach (nazywanych także „wielowzorcowymi”) oferowanych w dowolnym lub wszystkich regionach platformy Azure. Regiony na koncie usługi Azure Cosmos DB można dodawać i usuwać w dowolnym momencie. Wiele regionów wpływa na rozliczenia w taki sposób, że zaaprowizywana przepływność i zużyty magazyn są mnożone przez każdy region skojarzony z Twoim kontem.

Strefy dostępności.

Strefy dostępności można włączyć podczas wybierania regionu skojarzonego z kontem Azure Cosmos DB w witrynie Azure Portal. Zapewnia to dodatkową nadmiarowość w ramach danego regionu dzięki replikowaniu danych w wielu strefach w tym regionie. Nadmiarowość strefy dostępności jest dostępna tylko dla kont w jednym regionie i kont zapisu (wielowzorcowych) w wielu regionach.

Wpływ na wysokość opłat:

 • W przypadku kont zapisu w jednym regionie korzystających z aprowizowanej przepływności jednostki żądań na sekundę (RU/s) są mnożone przez współczynnik 1.25
 • W przypadku kont bezserwerowych w jednym regionie jednostki żądań (RU) są mnożone przez współczynnik 1.25
 • Konta zapisu (wielowzorcowe) w wielu regionach, które korzystają z aprowizowanej przepływności, nie mają wpływu na wysokość opłat

Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie

Istnieją różne sposoby na bezpłatne rozpoczęcie pracy z usługą Azure Cosmos DB

Usługa Azure Cosmos DB w warstwie Bezpłatna. Bezpłatnie twórz i testuj aplikacje lub uruchamiaj niewielkie obciążenia produkcyjne w środowisku platformy Azure. Wprowadzenie: Włącz warstwę Bezpłatna na nowym koncie, aby każdego miesiąca otrzymywać bezpłatnie 400 jednostek RU/s aprowizowanej przepływności i 5 GB magazynu przez cały okres istnienia konta.
Bezpłatne konto platformy Azure. Używasz platformy Azure po raz pierwszy? Utwórz i przetestuj przedprodukcyjną wersję aplikacji przy użyciu usługi Azure Cosmos DB i innych usług platformy Azure. Wprowadzenie: Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB i inne usługi platformy Azure w ramach 12-miesięcznego bezpłatnego konta platformy Azure. Uzyskaj środki w wysokości $200 na 30 dni i korzystaj z zawsze bezpłatnej aprowizowanej przepływności na poziomie 400 jednostek RU/s oraz 5 GB magazynu miesięcznie.
Bezpłatnie przez 30 dni. Korzystaj z nieprodukcyjnej bazy danych Azure Cosmos DB przez ograniczony czas. Wprowadzenie: Korzystaj z ograniczonej czasowo i dystrybuowanej globalnie bezpłatnej oferty usługi Azure Cosmos DB bez subskrypcji platformy Azure za pośrednictwem linku Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Cosmos DB. Możesz odnawiać dowolną ilość razy.
Lokalny emulator usługi Azure Cosmos DB. Testuj aplikacje z komputera lokalnego bez tworzenia subskrypcji platformy Azure ani ponoszenia kosztów. Wprowadzenie: Pobierz bezpłatny emulator usługi Azure Cosmos DB na maszynę lokalną z systemem Windows. Jeśli baza danych spełnia Twoje oczekiwania, możesz wdrożyć ją przez wskazanie wystąpienia usługi Azure Cosmos DB w chmurze.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Usługa Azure Cosmos DB jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, w tym w chmurach publicznych, rządowych i DoD. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę dostępności według regionu dotyczącą usług platformy Azure.
 • Umowa SLA — Azure Cosmos DB gwarantuje dostępność co najmniej 99,99% dla baz danych w jednym regionie i 99,999% dla wieloregionowych baz danych, a także kompleksowe umowy SLA obejmujące opóźnienia, przepływność i spójność. Dowiedz się więcej.

Często zadawane pytania

 • Jednostki żądań są walutą operacji bazy danych w usłudze Azure Cosmos DB. Każda operacja — zapisy, aktualizacje, odczyty i zapytania — używa zasobów procesora CPU, pamięci i operacji we/wy na sekundę. Dla tych zasobów są naliczane opłaty, które są wyrażane w jednostkach żądania (RU). Zaaprowizowana przepływność jest całkowitą przepływnością operacji bazy danych i jest ustawiana jako jednostki żądań na sekundę (RU/s). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę jednostek żądania w usłudze Azure Cosmos DB.
 • Opłaty są naliczane według godziny dla aprowizowanej przepływności, wyrażonej w jednostkach żądań na sekundę (RU/s) ustawionych dla bazy danych lub kontenera.

  Standardowa aprowizowana przepływność indywidualnego kontenera:

  Jeśli utworzysz konto bazy danych usługi Azure Cosmos DB w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch kontenerów (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU/s), łączna aprowizowana przepływność wyniesie 1200 jednostek RU/s. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdego kontenera o 500 jednostek RU/s oraz utworzenia nowego kontenera używającego 20 000 jednostek RU/s łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU/s (1000 jednostek RU/s + 1200 jednostek RU/s + 20 000 jednostek RU/s). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 1200 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 22 200 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- miesięcznie.

  Aprowizowana przepływność dla bazy danych (zestawu kontenerów):

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 z dwoma bazami danych (z zestawem kolekcji w każdej z nich) z aprowizowaną przepływnością wynoszącą odpowiednio 50 000 RU/s i 70 000 RU/s, łączna aprowizowana przepływność wyniesie 120 000 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 1200 x $- = $-/godz..

  Jeśli przepływność wymaga zmiany i aprowizowana przepływność każdej bazy danych zostanie zwiększona o 10 000 RU/s, ogólna aprowizowana pojemność wyniesie 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Opłata zmieniłaby się na: 1400 * $- = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 120 000 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 140 000 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- + $- = $- miesięcznie.

 • Funkcja autoskalowania (wcześniej nazywana autopilotem) pozwala ustawić maksymalny limit zaaprowizowanej przepływności w jednostkach RU/s, do którego będzie można skalować bazę danych lub kontener. Następnie opłaty są naliczane według godziny jednostek RU/s używanej zaaprowizowanej przepływności, począwszy od 400 jednostek żądań na sekundę (RU/s) lub 10% maksimum. Jeśli na przykład ustawisz maksimum 8000 RU/s, usługa Azure Cosmos DB będzie automatycznie skalowana od 800 do 8000 RU/s na podstawie rzeczywistego użycia.
 • Gdy warstwa Bezpłatna zostanie włączona na nowym koncie usługi Azure Cosmos DB, przez cały okres istnienia konta będzie można bezpłatnie korzystać z pierwszych 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu. Ponadto w przypadku korzystania z bazy danych z udostępnioną przepływnością można utworzyć maksymalnie 25 kontenerów, które współdzielą 400 jednostek RU/s na poziomie bazy danych (maksymalnie 5 udostępnionych baz danych na konto w warstwie Bezpłatna). W każdej subskrypcji platformy Azure może istnieć maksymalnie jedno konto w warstwie Bezpłatna i tę opcję trzeba wybrać podczas jego tworzenia.
 • W przypadku kont warstwy Bezpłatna pierwsze 400 jednostek RU/s aprowizowanej przepływności i 5 GB magazynu każdego miesiąca są bezpłatne. Zaaprowizowana przepływność i magazyn wykraczające ponad 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu będzie rozliczane według zwykłych stawek za usługę Azure Cosmos DB. 400 RU/s ma zastosowanie do standardowej zaaprowizowanej przepływności, zaaprowizowanej przepływności autoskalowania i zapisów w wielu regionach (wielu wzorców). Warstwa Bezpłatna nie ma zastosowania do rozwiązań bezserwerowych.

  Rabat na podstawie warstwy Bezpłatna jest stosowany na poziomie konta. Jeśli na przykład w ciągu jednego miesiąca konto korzystało łącznie z 400 jednostek RU/s i trzech regionów, a w każdym regionie z 5 GB magazynu, w ramach konta zostaną naliczone opłaty za 800 jednostek RU/s (400 jednostek RU/s x 3 regiony – 400 jednostek RU/s) i 10 GB magazynu (5 GB x 3 regiony – 5 GB) za każdą godzinę w miesiącu. Jeśli w regionach obowiązują różne stawki za jednostki RU/s i magazyn, rabat będzie odzwierciedlać stawki regionu, w którym konto zostało utworzone.

 • Jeśli konto usługi Azure Cosmos DB (z bazami danych i kontenerami) obejmuje wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Ponadto załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Jeśli wybierzesz operowanie kontenerami, które obejmują wiele regionów geograficznych, opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność.
 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stawka za każdą godzinę istnienia kontenera lub bazy danych niezależnie od użycia lub aktywności kontenera lub bazy danych krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener lub bazę danych i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę.

 • Opłaty są naliczane za maksymalną aprowizowaną przepływność za każdą godzinę.

  Jeśli na przykład o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność z 400 jednostek RU na sekundę do 1000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 ponownie zmniejszysz ją do 400, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU na sekundę.

  Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność kontenera lub zestawu kontenerów ze 100 000 jednostek RU na sekundę do 200 000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 zmniejszysz ją do 100 000, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 200 000 jednostek RU na sekundę.

 • Aprowizowaną przepływność (tj. liczbę jednostek żądania na sekundę) można skalować w górę lub w dół dla każdego kontenera lub każdej bazy danych, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK lub interfejsu API REST.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB pomaga zaoszczędzić pieniądze, oferując rabat w przypadku przedpłaty za rok lub trzy lata aprowizowanej przepływności. Pojemność zarezerwowana zapewnia zniżkę i nie ma wpływu na stan środowiska uruchomieniowego zasobów. Pojemność zarezerwowaną dla usługi Azure Cosmos DB można kupić w witrynie Azure Portal. Aby dowiedzieć się więcej o pojemności zarezerwowanej, przeczytaj dokumentację usługi Azure Cosmos DB.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji