Azure Cosmos DB — cennik

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości $200 ważne przez 30 dni. Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do rozwiązania Azure Cosmos DB na 12 miesięcy.

Azure Cosmos DB is Microsoft’s globally distributed multi-model database. Azure Cosmos DB was built from the ground up with global distribution and horizontal scale at its core. It offers turnkey global distribution across any number of Azure regions by transparently scaling and replicating your data wherever your users are. Elastically scale throughput and storage worldwide, and pay only for the throughput and storage you need. Azure Cosmos DB guarantees single-digit-millisecond latencies at the 99th percentile anywhere in the world, offers multiple well-defined consistency models to fine-tune performance, and guarantees high availability with multi-homing capabilities—all backed by industry leading service level agreements (SLAs).

Azure Cosmos DB is truly schema-agnostic—it automatically indexes all the data without requiring you to deal with schema and index management. It’s also multi-model, natively supporting document, key-value, graph, and column-family data models. With Azure Cosmos DB, you can access your data using APIs of your choice, as SQL (document), MongoDB (document), Azure Table Storage (key-value), and Gremlin (graph), Apache Cassandra (column-family) are all natively supported.

Szczegóły cennika

Aprowizowana przepływność

W przypadku usługi Cosmos DB opłaty są naliczane tylko za aprowizowaną zarezerwowaną przepływność i dane przechowywane w kontenerach (zbiór dokumentów, tabela lub wykres). Zarezerwowana przepływność, która jest rozliczana jako liczba jednostek żądań (RU) na sekundę (RU/s), umożliwia odczytywanie danych z kontenerów oraz zapisywanie w nich danych. Każdy kontener jest rozliczany godzinowo za aprowizowaną przepływność w jednostkach 100 RU/s (minimalna przepływność to 400 RU/s) i przechowywane dane (w GB). Nieograniczone kontenery mają przepływność wynoszącą co najmniej 100 jednostek RU na sekundę na każdą partycję.

Podczas udostępniania publicznej wersji zapoznawczej nie są pobierane dodatkowe opłaty za interfejs API Gremlin.

Jednostka Cena
Magazyn SSD (na GB) $- GB/miesiąc
Zarezerwowane jednostki żądań/s (na 100 jednostek żądań — przy co najmniej 400 jednostkach żądań) $-
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 732 godzin użytkowania w miesiącu.

Skalowanie kontenerów

W celu uzyskania obciążeń o wysokiej przepływności i dużej pojemności magazynu można utworzyć nieograniczone kontenery magazynów przez zdefiniowanie klucza partycji podczas tworzenia kontenera. Kontener podzielony na partycje umożliwia bezproblemowe skalowanie w poziomie wraz ze wzrostem ilości przechowywanych danych i zarezerwowanej przepływności.

Emulator usługi Azure Cosmos DB (bezpłatny)

Pobierz bezpłatny emulator usługi Azure Cosmos DB, aby tworzyć i testować aplikacje przy użyciu usługi Azure Cosmos DB na maszynie lokalnej. Jeśli aplikacja działa w oczekiwany sposób, w celu jej wdrożenia wystarczy zmienić konfigurację tak, aby wskazywała na wystąpienie usługi Azure Cosmos DB.

Skala globalna dzięki replikacji geograficznej

Kontenery usługi Azure Cosmos DB można dystrybuować globalnie, aby ułatwić tworzenie aplikacji w skali globalnej, co oznacza, że wszystkie dane będą automatycznie replikowane do określonych regionów. Aplikacja nadal współdziała z logicznym punktem końcowym, a dane są automatycznie dostarczane z regionu znajdującego się najbliżej użytkowników przy użyciu intuicyjnego modelu programowania w celu zachowania spójności danych i dostępności przez 99,99% czasu. Opłaty za globalnie dystrybuowane kontenery są naliczane zgodnie z ilością przestrzeni dyskowej używanej w każdym regionie i przepływnością zarezerwowaną dla każdego kontenera usługi Azure Cosmos DB pomnożoną przez liczbę regionów skojarzonych z kontem bazy danych usługi Azure Cosmos DB. Za przesyłanie danych replikacji między regionami są naliczane standardowe opłaty za transfer danych.

Wysoka przepływność i małe opóźnienia zapytań

Jeśli za pomocą usługi Azure Cosmos DB będzie miało miejsce zapisywanie stałego woluminu danych, to dane te będą synchroniczne indeksowane, aby obsługiwać stałe zapytania SQL, korzystając z wolnego od zatrzaśnięć aparatu bazy danych zoptymalizowanego pod kątem zapisu, zaprojektowanego z myślą o dyskach półprzewodnikowych (SSD) i dostępie z małymi opóźnieniami. Żądania odczytu i zapisu są zawsze obsługiwane z Twojego regionu, podczas gdy dane są dystrybuowane globalnie. Aby dodatkowo zoptymalizować wydajność, dostosuj automatyczne zachowanie indeksów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Cosmos DB, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA — firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów usługi Azure Cosmos DB. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Jednostka żądania służy do mierzenia przepływności w usłudze Azure Cosmos DB. Jedna jednostka żądania odpowiada przepływności pobierania elementu o rozmiarze 1 KB. Każda operacja w usłudze Azure Cosmos DB, łącznie z odczytami, zapisami, zapytaniami SQL i wykonywaniem procedur składowanych, ma deterministyczną wartość jednostki żądania określoną na podstawie przepływności wymaganej do ukończenia operacji. Dzięki zastosowaniu jednostek żądań nie trzeba myśleć o procesorze CPU, operacjach we/wy i pamięci oraz ich wpływie na przepływność aplikacji.

  Jednostka żądania zużyta przez aprowizowane jednostki żądania na sekundę lub jednominutowy przedział to to samo.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostek żądań i określania liczby wymaganych kontenerów, przejdź tutaj.

 • Opłaty są naliczane zgodnie ze stałą, przewidywalną stawką godzinową na podstawie ogólnej wydajności (jednostki żądań na sekundę) aprowizowanej w ramach konta usługi Azure Cosmos DB w tym okresie.

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch pojedynczych partycji (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU na sekundę), łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 1200 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata to 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdej partycji o 500 jednostek RU na sekundę oraz utworzenia nowego nieograniczonego kontenera magazynów używającego 20 000 jednostek RU na sekundę łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU na sekundę (1000 jednostek RU na sekundę + 1200 jednostek RU na sekundę + 20 000 jednostek RU na sekundę). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano 1200 jednostek żądań na sekundę, a przez 220 godz. — 22 200 jednostek żądań na sekundę, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota — 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $-/godz.

 • Jeśli kontenery obejmują wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Ponadto załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stała stawka za każdą godzinę używania kontenera niezależnie od użycia lub aktywności kontenera krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener i usuniesz go 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę jednostkową.

 • Jeśli zdefiniujesz własny poziom wydajności kontenera i przeprowadzisz o 09:30 uaktualnienie z 400 jednostek żądań do 1000 jednostek żądań, a o 10:45 ponownie ustawisz 400 jednostek żądań, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek żądań.

  Jeśli wybierzesz wstępnie zdefiniowany poziom wydajności kolekcji oraz uaktualnisz kolekcję S1 do kolekcji S3 o 09:30 i obniżysz poziom z powrotem do kolekcji S1 o 10:45, zostanie naliczona opłata za 2 godziny użycia kolekcji S3.

 • Możesz skalować liczbę jednostek żądań w górę lub w dół dla każdego kontenera na koncie usługi Azure Cosmos DB, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK lub interfejsu API REST.

 • Aby przenieść kolekcję warstwy wydajności S1, S2 lub S3 do pojedynczej partycji o takim samym rozmiarze magazynu, zobacz Changing performance levels using the Azure Portal (Zmiana poziomów wydajności przy użyciu witryny Azure Portal).

  Aby przenieść istniejącą pojedynczą kolekcję do nieograniczonego kontenera magazynów, zobacz Partitioning and Scaling in Azure Cosmos DB (Partycjonowanie i skalowanie w usłudze Azure Cosmos DB).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto