Azure Cosmos DB — cennik

W pełni zarządzana, globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Azure Cosmos DB ważny przez 12 miesięcy.

Twórz zawsze włączone aplikacje w czasie rzeczywistym w dowolnej skali za pomocą usługi Azure Cosmos DB — w pełni zarządzanej, globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej usługi bazy danych, która w ramach kompleksowej umowy SLA zapewnia wysoką dostępność na poziomie 99.999 procent oraz opóźnienie odczytu i zapisu poniżej 10 milisekund w dowolnym miejscu na świecie. Łatwiej twórz aplikacje i zwiększ produktywność deweloperów dzięki wbudowanym możliwościom natywnym dla chmury, łącznie z pięcioma modelami spójności, automatycznym indeksowaniem i wieloma modelami danych oraz interfejsami API.

Z łatwością migruj istniejące dane z baz danych MongoDB, Gremlin, Cassandra i Etcd bez wprowadzania zmian w aplikacji i uruchamiaj analizę operacyjną w czasie rzeczywistym za pomocą łącznika platformy Apache Spark i notesów Jupyter w wersji zapoznawczej wbudowanych natywnie w bazie danych Cosmos DB. Płatność wyłącznie za potrzebne zasoby dzięki elastycznemu i natychmiastowemu skalowaniu przepływności i magazynu bez limitów.

Cennik

W usłudze Azure Cosmos DB rozliczenia dotyczą aprowizowanej przepływności i wykorzystanej przestrzeni dyskowej na godzinę.

Aprowizowana przepływność jest podawana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i można jej używać w różnych operacjach bazy danych (np. wstawianiu, odczycie, zamianie, operacji upsert, zapytaniach itp.). Na przykład 1 jednostka RU/s wystarcza do przetworzenia jednego ostatecznie spójnego odczytu na sekundę elementu o rozmiarze 1 KB, a 5 jednostek RU/s jest wystarczających do przetworzenia jednego zapisu na sekundę elementu o rozmiarze 1 KB.

Magazyn jest rozliczany za każdy GB użyty na potrzeby indeksu i danych na dysku SSD.

Nowe konta kwalifikują się do otrzymywania 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu miesięcznie w ramach warstwy Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB

Aprowizowana przepływność

Minimalna aprowizowana przepływność kontenera lub bazy danych to 400 RU/s, co odpowiada 1 miliardowi odczytań na miesiąc. Możesz aprowizować przepływność i elastycznie skalować co 100 RU/s (odpowiednik 267,8 milionów odczytań na miesiąc) oraz elastycznie skalować w górę do setek milionów jednostek RU/s w dowolnym momencie, jednocześnie zachowując umowy SLA. Opłaty będą naliczane godzinowo na podstawie maksymalnej przepływności aprowizowanej w kontenerze lub bazie danych. Konto można skonfigurować w celu akceptowania zapisów w wielu regionach (wielowzorcowość) lub w jednym regionie (jednowzorcowość).

Ręczne konfigurowanie aprowizowanej przepływności

Aprowizowana przepływność może być ręcznie konfigurowana w kontenerze usługi Cosmos lub bazie danych w witrynie Azure Portal lub programistycznie za pomocą interfejsu API.

Aprowizowana przepływność — jednostka (100 RU/s na godzinę) Cena
100 RU/s, konto dla jednego regionu 1 x $-
100 RU/s, konto jednowzorcowe dla wielu regionów, liczba regionów: N > 1 N regionów x $-
100 RU/s, konto wielowzorcowe dla wielu regionów, liczba regionów: N>1* N x $-

Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Minimalna aprowizowana przepływność dla kontenerów i baz danych usługi Cosmos to 400 RU/s.

* Cena za konta wielowzorcowe dla wielu regionów utworzonych przed 1 grudnia 2019 r. wynosi (liczba regionów N + 1) x $-

Potrzeby aprowizowanej przepływności możesz oszacować, korzystając z narzędzia do planowania pojemności (na przykład kalkulatora jednostek żądań) usługi Azure Cosmos DB.

Automatyczne konfigurowanie aprowizowanej przepływności dzięki rozwiązaniu Autopilot Wersja zapoznawcza

W trybie autopilota kontenery i bazy danych automatycznie skalują aprowizowaną przepływność na podstawie wzorców obciążeń, z zachowaniem umów SLA, bez konieczności ręcznego zarządzania pojemnością lub obsługi ograniczeń liczby wywołań. Jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku nieprzewidywalnych, rzadkich lub intensywnych obciążeń. Gdy aplikacja wyśle żądania do kontenera lub bazy danych usługi Cosmos, tryb autopilota automatycznie i natychmiastowo dostosuje aprowizowaną przepływność odpowiednio do potrzeb danego obciążenia.

Przepływność autopilota— jednostka (100 RU/s na godzinę) Cena
100 RU/s w trybie autopilota, konto dla jednego regionu $-
100 RU/s w trybie autopilota, konto jednowzorcowe dla wielu regionów, liczba regionów: N N regionów x $-, gdzie N > 1
100 RU/s, konto wielowzorcowe dla wielu regionów, liczba regionów: N N regionów x $-, gdzie N > 1

Więcej informacji zawiera strona dokumentacji.

Pojemność zarezerwowana dla aprowizowanej przepływności

Oszczędź nawet 65 procent i korzystaj z umów SLA zapewniających większą dostępność, redukując wysiłki związane z planowaniem wydajności lub zarządzaniem, dzięki cenom zarezerwowanych pojemności usługi Azure Cosmos DB. Rezerwuj aprowizowaną przepływność na rok lub trzy lata w ramach jednorazowej płatności i udostępniaj zarezerwowaną, aprowizowaną przepływność we wszystkich regionach, interfejsach API, kontach i subskrypcjach w ramach rejestracji. Więcej informacji zawiera strona dokumentacji.

Rezerwacja roczna Rezerwacja trzyletnia
Przepływność Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach
Cena/oszczędności Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Pierwsze 50 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 450 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 2,5 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Powyżej 3 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Wszelka przepływność aprowizowana powyżej zarezerwowanej wydajności jest rozliczana po standardowych stawkach aprowizowanej przepływności.

Wykorzystany magazyn

Usługa Azure Cosmos DB oferuje nieograniczony magazyn transakcyjny i analityczny (w wersji zapoznawczej). Magazyn jest rozliczany według liczby gigabajtów magazynu logicznego na lokalnym dysku SSD używanych przez dane i indeksy we wszystkich regionach, w których jest używana usługa Azure Cosmos DB. Jeśli na przykład zreplikujesz konto usługi Azure Cosmos DB w 3 regionach, zapłacisz za łączną ilość miejsca użytą w tych regionach.

Dane są zarządzane w dwóch odrębnych warstwach magazynu: transakcyjnej i analitycznej (w wersji zapoznawczej), a obciążenia mogą wykonywać operacje na tych samych danych logicznych bez wzajemnych zakłóceń. Magazyn transakcyjny jest zawsze domyślnie włączony, ale magazyn analityczny (w wersji zapoznawczej) musi zostać jawnie włączony w kontenerze usługi Cosmos.

Aby oszacować wymaganą ilość miejsca, użyj narzędzia do planowania pojemności.

Wykorzystany magazyn Cena
1 GB używanego magazynu transakcyjnego (w wierszach) $- miesięcznie
1 GB używanego magazynu analitycznego (w kolumnach) — wersja zapoznawcza $- miesięcznie

W przypadku magazynu transakcyjnego nie ma dodatkowej opłaty za liczbę operacji we/wy na sekundę. W przypadku magazynu analitycznego (w wersji zapoznawczej) transakcje magazynu są rozliczane w następujący sposób:

Transakcje magazynu analitycznego Wersja zapoznawcza

Transakcje Cena
Operacje zapisu (na 10,000 operacji) $-
Operacje odczytu (na 10,000 operacji) $-

Wiele regionów i strefy dostępności

Usługa Azure Cosmos DB to w pełni zarządzana usługa bazy danych z gotową do użycia funkcją dystrybucji globalnej i przejrzystą replikacją wielowzorcową. Regiony na koncie usługi Azure Cosmos można dodawać i usuwać w dowolnym momencie. Przepływność skonfigurowana dla różnych baz danych i kontenerów usługi Azure Cosmos jest zarezerwowana w każdym regionie skojarzonym z Twoim kontem usługi Cosmos.

Oprócz konfiguracji w wielu regionach, podczas wybierania regionu, który ma zostać skojarzony z bazą danych usługi Azure Cosmos, można teraz włączyć nadmiarowość stref. Nadmiarowość stref zapewnia dodatkową nadmiarowość w ramach danego regionu dzięki replikowaniu danych w wielu strefach w tym regionie. Nadmiarowość strefy dostępności jest dostępna dla kont w jednym regionie i kont w wielu regionach z włączoną opcją zapisu w wielu regionach.

Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie

Istnieją różne sposoby na bezpłatne rozpoczęcie pracy z usługą Azure Cosmos DB

Usługa Azure Cosmos DB w warstwie Bezpłatna. Bezpłatnie twórz i testuj aplikacje lub uruchamiaj niewielkie obciążenia produkcyjne w środowisku platformy Azure. Wprowadzenie: Włącz warstwę Bezpłatna na nowym koncie, aby każdego miesiąca otrzymywać bezpłatnie 400 jednostek RU/s przepływności i 5 GB magazynu przez cały okres istnienia konta.
Bezpłatne konto platformy Azure. Używasz platformy Azure po raz pierwszy? Utwórz i przetestuj przedprodukcyjną wersję aplikacji przy użyciu usługi Azure Cosmos DB i innych usług platformy Azure. Wprowadzenie: Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB i inne usługi platformy Azure w ramach 12-miesięcznego bezpłatnego konta platformy Azure. Uzyskaj środki w wysokości $200 na 30 dni i korzystaj z aprowizowanej przepływności na poziomie 400 RU/s oraz 5 GB magazynu miesięcznie przez rok.)
Bezpłatnie przez 30 dni. Korzystaj z nieprodukcyjnej bazy danych Azure Cosmos DB przez ograniczony czas. Wprowadzenie: Korzystaj z ograniczonej czasowo i dystrybuowanej globalnie bezpłatnej oferty usługi Azure Cosmos DB bez subskrypcji platformy Azure za pośrednictwem linku Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Cosmos DB. Możesz odnawiać dowolną ilość razy.
Lokalny emulator usługi Azure Cosmos DB. Testuj aplikacje z komputera lokalnego bez tworzenia subskrypcji platformy Azure ani ponoszenia kosztów. Wprowadzenie: Pobierz bezpłatny emulator usługi Azure Cosmos DB na maszynę lokalną z systemem Windows. Jeśli baza danych spełnia Twoje oczekiwania, możesz wdrożyć ją przez wskazanie wystąpienia usługi Azure Cosmos DB w chmurze.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Usługa Azure Cosmos DB jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, w tym w chmurach publicznych, rządowych i DoD. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę dostępności według regionu dotyczącą usług platformy Azure.
 • Umowa SLA — firma Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie 99,99 procent dla baz danych obejmujących jeden region i na poziomie 99,999 procent dla baz danych obejmujących wiele regionów na potrzeby pomyślnego przetwarzania żądań i wykonywania operacji w usłudze Azure Cosmos DB. Ponadto oferujemy inne kompleksowe umowy SLA, obejmujące opóźnienie, przepływność, spójność i wysoką dostępność. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • W usłudze Azure Cosmos DB rezerwuje się przepływność (dla bazy danych lub kontenera) i płaci się tylko za tę zarezerwowaną przepływność za daną godzinę. Korzyścią dla klienta wynikającą z modelu opartego na aprowizowanej przepływności jest gwarantowana wydajność i elastyczność w każdej skali. Dzięki modelowi aprowizowanej przepływności usługa Cosmos DB może oferować wysoką dostępność, gwarantowane niskie opóźnienia oraz gwarantowaną przepływność w 99. percentylu niezależnie od skali. Zarezerwowana przepływność jest określana w jednostkach żądania (RU, request units) na sekundę. Każda operacja w usłudze Azure Cosmos DB, w tym zapisy, aktualizacje, odczyty i zapytania oraz aktualizacje dokumentu, zużywa zasoby procesora CPU, pamięci i operacji wejścia/wyjścia. Oznacza to, że za każdą operację jest naliczana opłata za żądanie, co jest wyrażane w jednostkach żądania (RU). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę jednostek żądania w usłudze Azure Cosmos DB.

 • Opłaty są naliczane na podstawie aprowizowanej przepływności wyrażonej w jednostkach żądania na sekundę (RU/s), która została zarezerwowana dla bazy danych lub kontenera usługi Azure Cosmos DB na bazie stawki godzinowej za czas, jaki obejmowała aprowizacja.

  Aprowizowana przepływność indywidualnego kontenera:

  Jeśli utworzysz konto bazy danych usługi Azure Cosmos DB w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch kontenerów (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU/s), łączna aprowizowana przepływność wyniesie 1200 jednostek RU/s. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdego kontenera o 500 jednostek RU/s oraz utworzenia nowego kontenera używającego 20 000 jednostek RU/s łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU/s (1000 jednostek RU/s + 1200 jednostek RU/s + 20 000 jednostek RU/s). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 1200 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 22 200 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- miesięcznie.

  Aprowizowana przepływność dla bazy danych (zestawu kontenerów):

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 z dwoma bazami danych (z zestawem kolekcji w każdej z nich) z aprowizowaną przepływnością wynoszącą odpowiednio 50 000 RU/s i 70 000 RU/s, łączna aprowizowana przepływność wyniesie 120 000 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 1200 x $- = $-/godz..

  Jeśli przepływność wymaga zmiany i aprowizowana przepływność każdej bazy danych zostanie zwiększona o 10 000 RU/s, ogólna aprowizowana pojemność wyniesie 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Opłata zmieniłaby się na: 1400 * $- = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 120 000 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 140 000 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- + $- = $- miesięcznie.

 • Dzięki rozwiązaniu Autopilot (aktualnie w wersji zapoznawczej) opłaty będą naliczane godzinowo, zgodnie z ceną podstawową wybranej warstwy i maksymalną aprowizowaną przepływnością w trybie autopilota przydzieloną godzinowo na podstawie wzorców obciążeń. Aprowizowana przepływność jest wyrażana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s).
 • Gdy warstwa Bezpłatna zostanie włączona na nowym koncie usługi Azure Cosmos DB, przez cały okres istnienia konta będzie można bezpłatnie korzystać z pierwszych 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu. Ponadto w przypadku korzystania z bazy danych z udostępnioną przepływnością można utworzyć maksymalnie 25 kontenerów, które współdzielą 400 jednostek RU/s na poziomie bazy danych (maksymalnie 5 udostępnionych baz danych na konto w warstwie Bezpłatna). W każdej subskrypcji platformy Azure może istnieć maksymalnie jedno konto w warstwie Bezpłatna i tę opcję trzeba wybrać podczas jego tworzenia.
 • W przypadku kont warstwy Bezpłatna pierwsze 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu nie zostanie uwzględnione na rachunku. Wszelkie użycie wykraczające ponad 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu będzie rozliczane według zwykłych stawek za usługę Azure Cosmos DB na stronie cennika. Te 400 jednostek RU/s można zastosować w ramach dowolnego typu jednostek RU/s — aprowizowanej przepływności, autopilota i wielu wzorców.

  Rabat na podstawie warstwy Bezpłatna jest stosowany na poziomie konta. Jeśli na przykład w ciągu jednego miesiąca konto korzystało łącznie z 400 jednostek RU/s i trzech regionów, a w każdym regionie z 5 GB magazynu, w ramach konta zostaną naliczone opłaty za 800 jednostek RU/s (400 jednostek RU/s x 3 regiony – 400 jednostek RU/s) i 10 GB magazynu (5 GB x 3 regiony – 5 GB) za każdą godzinę w miesiącu. Jeśli w regionach obowiązują różne stawki za jednostki RU/s i magazyn, rabat będzie odzwierciedlać stawki regionu, w którym konto zostało utworzone.

 • Jeśli konto usługi Cosmos (z bazami danych i kontenerami) obejmuje wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Ponadto załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Jeśli wybierzesz operowanie kontenerami, które obejmują wiele regionów geograficznych, opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność.
 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stawka za każdą godzinę istnienia kontenera lub bazy danych niezależnie od użycia lub aktywności kontenera lub bazy danych krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener lub bazę danych i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę.

 • Opłaty są naliczane za maksymalną aprowizowaną przepływność za każdą godzinę.

  Jeśli na przykład o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność z 400 jednostek RU na sekundę do 1000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 ponownie zmniejszysz ją do 400, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU na sekundę.

  Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność kontenera lub zestawu kontenerów ze 100 000 jednostek RU na sekundę do 200 000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 zmniejszysz ją do 100 000, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 200 000 jednostek RU na sekundę.

 • Aprowizowaną przepływność (tj. liczbę jednostek żądania na sekundę) można skalować w górę lub w dół dla każdego kontenera lub każdej bazy danych, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK lub interfejsu API REST.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB pozwala zaoszczędzić pieniądze przez umożliwienie zapłacenia z góry za rok lub trzy lata aprowizowanej pojemności przepływności usługi Cosmos DB, dzięki czemu otrzymasz zniżkę na aprowizowaną przepływność usługi Cosmos DB dla baz danych i kontenerów (tabel/kolekcji/grafów). Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB może znacząco obniżyć Twoje koszty związane z usługą Cosmos DB w porównaniu do cen regularnych dzięki rocznemu lub trzyletniemu zobowiązaniu opłacanemu z góry. Pojemność zarezerwowana zapewnia zniżkę i nie ma wpływu na stan środowiska uruchomieniowego zasobów usługi Cosmos DB. Pojemność zarezerwowaną dla usługi Cosmos DB można kupić w witrynie Azure Portal. Aby dowiedzieć się więcej o pojemności zarezerwowanej, przeczytaj dokumentację usługi Cosmos DB.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji