Azure Cosmos DB — cennik

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Wypróbuj bezpłatnie

Azure Cosmos DB to wielomodelowa, globalnie dystrybuowana baza danych firmy Microsoft. Usługa Azure Cosmos DB powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie. Oferuje gotową do użycia dystrybucję globalną w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Elastycznie skaluj przepływność oraz magazyn na całym świecie i płać tylko za przepływność oraz magazyn, których potrzebujesz. Usługa Azure Cosmos DB gwarantuje na całym świecie opóźnienia na poziomie pojedynczych milisekund w 99. percentylu, oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności do dostrajania wydajności i gwarantuje wysoką dostępność z możliwościami multihostingu. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży umowami SLA.

Usługa Azure Cosmos DB naprawdę nie wymaga schematów; automatycznie indeksuje wszystkie dane bez konieczności zarządzania schematami i indeksami. Jest też wielomodelowa: natywnie obsługuje modele danych z rodziny dokumentów, par klucz-wartość, wykresów i kolumn. Dzięki usłudze Azure Cosmos DB można uzyskiwać dostęp do danych za pomocą dowolnie wybranych interfejsów API, ponieważ natywnie obsługiwane są usługi DocumentDB SQL (dokumenty), MongoDB (dokumenty), Azure Table Storage (pary klucz-wartość) i Gremlin (wykresy).

Szczegóły cennika

Aprowizowana przepływność

Możesz przechowywać dane i aprowizować przepływność w dowolnej skali. Za każdy kontener jest naliczana opłata godzinowa w zależności od ilości przechowywanych danych (w GB) i zarezerwowanej przepływności dla 100 jednostek RU na sekundę przy co najmniej 400 jednostkach RU na sekundę. Nieograniczone kontenery mają przepływność wynoszącą co najmniej 100 jednostek RU na sekundę na każdą partycję.

Podczas udostępniania publicznej wersji zapoznawczej nie są pobierane dodatkowe opłaty za interfejs API Gremlin.

Jednostka Cena
Magazyn SSD (na GB) $- GB/mies.
Zarezerwowane jednostki żądania/s (na 100 jednostek żądania — przy co najmniej 400 jednostkach żądania) $-
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Dodatkowa aprowizacja: Jednostki żądań na minutę (wersja zapoznawcza)

Teraz możesz uzupełnić swoją aprowizowaną przepływność przy użyciu opcjonalnej funkcji Aprowizowane jednostki żądań na minutę. Funkcja Aprowizowane jednostki żądań na minutę pozwala wykorzystać pakiet żądań z naliczaniem minutowym (czas UTC). Jednostki żądań na minutę są ograniczone do 1000 jednostek żądań na minutę dla każdych 100 zaaprowizowanych jednostek przepływności na sekundę. Poniższe ceny zawierają rabat w wysokości 50% za wersję zapoznawczą.

Jednostka Cena
Zarezerwowane jednostki RU na minutę (na 1000 jednostek RU) $-

Skalowanie kontenerów

W celu uzyskania obciążeń o wysokiej przepływności i dużej pojemności magazynu można utworzyć nieograniczone kontenery magazynów przez zdefiniowanie klucza partycji podczas tworzenia kontenera. Kontener podzielony na partycje umożliwia bezproblemowe skalowanie w poziomie wraz ze wzrostem ilości przechowywanych danych i zarezerwowanej przepływności.

Emulator usługi Azure Cosmos DB (bezpłatny)

Pobierz bezpłatny emulator usługi Azure Cosmos DB, aby tworzyć i testować aplikacje przy użyciu usługi Azure Cosmos DB na maszynie lokalnej. Jeśli aplikacja działa w oczekiwany sposób, w celu jej wdrożenia wystarczy zmienić konfigurację tak, aby wskazywała na wystąpienie usługi Azure Cosmos DB.

Skala globalna dzięki replikacji geograficznej

Kontenery usługi Azure Cosmos DB można dystrybuować globalnie, aby ułatwić tworzenie aplikacji w skali globalnej, co oznacza, że wszystkie dane będą automatycznie replikowane do określonych regionów. Aplikacja nadal działa z jednym logicznym punktem końcowym, a dane są automatycznie dostarczane z regionu znajdującego się najbliżej użytkowników przy użyciu intuicyjnego modelu programowania w celu zachowania spójności danych i dostępności przez 99,99% czasu. Opłaty za globalnie dystrybuowane kontenery są naliczane zgodnie z ilością przestrzeni dyskowej używanej w każdym regionie i przepływnością zarezerwowaną dla każdego kontenera usługi Azure Cosmos DB pomnożoną przez liczbę regionów skojarzonych z kontem bazy danych usługi Azure Cosmos DB. Za przesyłanie danych replikacji między regionami są naliczane standardowe opłaty za transfer danych. Na potrzeby przykładu załóżmy, że istnieje konto bazy danych obejmujące trzy regiony platformy Azure i dwa kontenery, dla których zaprowizowano, odpowiednio, 1 mln i 2 mln jednostek RU. Łączna liczba jednostek RU zaprowizowanych dla pierwszego kontenera wyniesie 3 mln jednostek RU (1 mln jednostek RU pomnożony przez 3 regiony), a dla drugiego — 6 mln jednostek RU (2 mln jednostek RU pomnożone przez 3 regiony).

Wysoka przepływność i małe opóźnienia zapytań

Jeśli za pomocą usługi Azure Cosmos DB będzie miało miejsce zapisywanie stałego woluminu danych, to dane te będą synchroniczne indeksowane, aby obsługiwać stałe zapytania SQL, korzystając z wolnego od zatrzaśnięć aparatu bazy danych zoptymalizowanego pod kątem zapisu, zaprojektowanego z myślą o dyskach półprzewodnikowych (SSD) i dostępie z małymi opóźnieniami. Żądania odczytu i zapisu są zawsze obsługiwane z Twojego regionu, podczas gdy dane są dystrybuowane globalnie. Aby dodatkowo zoptymalizować wydajność, dostosuj automatyczne zachowanie indeksów.

Kolekcje ze wstępnie zdefiniowanymi wydajnością i rozmiarem

Do 1 sierpnia 2017 r. bieżący klienci korzystający z kolekcji w rozmiarze S1, S2 lub S3 mogą dalej ich używać ze wstępnie zdefiniowanym magazynem o rozmiarze 10 GB i przepływnością różniącą się w zależności od rozmiaru wystąpienia: wystąpienie S1 udostępnia 250 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina), wystąpienie S2 udostępnia 1000 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina), a wystąpienie S3 udostępnia 2500 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina). Aby dowiedzieć się, jak ponownie skonfigurować przepływność tych kolekcji, zobacz Zmienianie poziomów wydajności przy użyciu witryny Azure Portal. Aby skorzystać z nieograniczonych kontenerów magazynów, należy przekonwertować utworzone wcześniej kolekcje S1, S2 lub S3 w celu używania nieograniczonej skali przepływności i magazynu zgodnie z powyższymi informacjami, tak jak to opisano w artykule Partitioning and scaling in Azure Cosmos DB (Partycjonowanie i skalowanie w usłudze Azure Cosmos DB).

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Cosmos DB, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29.0/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA: firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów usługi Azure Cosmos DB. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Jednostka żądania służy do mierzenia przepływności w usłudze Azure Cosmos DB. Jedna jednostka RU odpowiada przepływności pobierania elementu o rozmiarze 1 KB. Każda operacja w usłudze Azure Cosmos DB, łącznie z odczytami, zapisami, zapytaniami SQL i wykonywaniem procedur składowanych, ma deterministyczną wartość jednostki żądania określoną na podstawie przepływności wymaganej do ukończenia operacji. Dzięki zastosowaniu jednostek żądania nie trzeba myśleć o procesorze CPU, operacjach we/wy i pamięci oraz ich wpływie na przepływność aplikacji.

  Jednostka żądania zużyta przez aprowizowaną jednostkę żądania na sekundę lub jednominutowy przedział to to samo.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostek żądania i określania liczby wymaganych kontenerów, przejdź tutaj

 • Opłaty są naliczane zgodnie ze stałą, przewidywalną stawką godzinową na podstawie ogólnej wydajności (jednostki RU na sekundę) aprowizowanej w ramach konta usługi Azure Cosmos DB w tym okresie.

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch pojedynczych partycji (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU na sekundę), łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 1200 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata to 12 x $- = $-/godzina.

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdej partycji o 500 jednostek RU na sekundę oraz utworzenia nowego nieograniczonego kontenera magazynów używającego 20 000 jednostek RU na sekundę łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU na sekundę (1000 jednostek RU na sekundę + 1200 jednostek RU na sekundę + 20 000 jednostek RU na sekundę). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godzina.

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano 1200 jednostek RU na sekundę, a przez 220 godz. — 22 200 jednostek RU na sekundę, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godzina + 220 x $-/godzina = $-/godzina

 • Teraz możesz aprowizować dodatkowe jednostki żądań na minutę oprócz normalnie aprowizowanej przepływności. Te dodatkowe jednostki przepływności można wykorzystać z minutowym oknie (czas UTC). Dla każdych 100 jednostek RU na sekundę zaprowizowanych w Twoim kontenerze, jeśli włączona jest funkcja Jednostki żądań na minutę, będzie można wykorzystać dodatkowe 1000 jednostek RU na minutę.

  Przykładowo po aprowizowaniu 400 jednostek żądań na sekundę będzie można wykorzystać dodatkowe 4000 jednostek żądań na minutę. Powiedzmy, że o 12:00:00 Twoja aplikacja potrzebuje więcej niż 400 jednostek żądań/sekundę. Od 12:00:01 do 12:01:00 Twoja aplikacja będzie mogła wykorzystać 4000 dodatkowych jednostek żądań, nadal korzystając z aprowizowanej przepływności równej 400 jednostek żądań/sekundę. Jeśli zaczynając od godziny 12:00:01 wykorzystasz wszystkie 4000 jednostek żądań przed 12:01:00, nie możesz wykorzystać żadnych dodatkowych jednostek żądań do następnej minuty w czasie UTC (licząc od 12:01:01). Jeśli nie wykorzystasz wszystkich 4000 jednostek żądań w danym minutowym oknie, pozostałe jednostki żądań nie przejdą do następnego minutowego okna.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą stronę dokumentacji na temat funkcji Jednostki żądań na minutę.

 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stała stawka za każdą godzinę używania kontenera niezależnie od użycia lub aktywności kontenera krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener i usuniesz go 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę jednostkową.

 • Jeśli zdefiniujesz własny poziom wydajności kontenera i przeprowadzisz o 9:30 uaktualnienie z 400 jednostek RU do 1000 jednostek RU, a o 10:45 ponownie ustawisz 400 jednostek RU, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU.

  Jeśli wybierzesz wstępnie zdefiniowany poziom wydajności kolekcji oraz uaktualnisz kolekcję S1 do kolekcji S3 o 9:30 i obniżysz poziom z powrotem do kolekcji S1 o 10:45, zostanie naliczona opłata za 2 godziny użycia kolekcji S3.

 • Możesz skalować liczbę jednostek żądania w górę lub w dół dla każdego kontenera na koncie usługi Azure Cosmos DB, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK lub interfejsu API REST.

 • Aby przenieść kolekcję warstwy wydajności S1, S2 lub S3 do pojedynczej partycji o takim samym rozmiarze magazynu, zobacz Changing performance levels using the Azure Portal (Zmiana poziomów wydajności przy użyciu witryny Azure Portal).

  Aby przenieść istniejącą pojedynczą kolekcję do nieograniczonego kontenera magazynów, zobacz Partitioning and Scaling in Azure Cosmos DB (Partycjonowanie i skalowanie w usłudze Azure Cosmos DB).

 • Na początku pojedyncza partycja zapewnia wyższą przepływność niż kolekcja S1 (400 jednostek RU na sekundę zamiast 250) przy niższej cenie. Możesz także skalować ją w górę do 10 000 jednostek RU na sekundę (przy 2500 jednostek RU na sekundę w kolekcji S3). Ważną zaletą nowego modelu aprowizowania jest możliwość skalowania z przyrostem wynoszącym 100 jednostek RU na sekundę, więc nie musisz płacić za kolekcję S3 zapewniającą 2500 jednostek RU na sekundę, jeśli potrzebujesz tylko 1200 jednostek RU na sekundę.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś