Azure Cosmos DB — cennik

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Quickly and easily develop apps at any scale with fully managed NoSQL database service offering guaranteed speed and availability, automatic and instant scalability, and open source APIs. Azure Cosmos DB offers cost-effective pricing models for apps of any size, from dev/test to production.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Koszt wszystkich operacji bazy danych jest znormalizowany i wyrażany w jednostkach żądania (RU). Usługa Azure Cosmos DB oferuje dwa modele operacji bazy danych:

 • Aprowizowana przepływność jest wyrażana w jednostkach żądania na sekundę (RU/s) i rozliczana za godzinę. Oferuje ona odczyty i zapisy poniżej 10 milisekund oraz dostępność na poziomie 99,999% na całym świecie gwarantowane przez umowy SLA. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku dużych i krytycznych obciążeń wymagających gwarantowanych niskich opóźnień i wysokiej dostępności. Można wybrać jedną z dwóch opcji zarządzania pojemnością: standardowa zaaprowizowana przepływność i zaaprowizowana przepływność autoskalowania.
 • Warstwa Bezserwerowa nalicza opłaty za jednostki żądania (RU) używane w ramach każdej operacji bazy danych. Warstwa Bezserwerowa ułatwia uruchamianie skokowych wzrostów obciążeń, które nie mają stałego natężenia ruchu. Może obsługiwać wzmożony ruch na żądanie bez planowania zasobów i zarządzania nimi.

Magazyn jest rozliczany za gigabajty użyte przez dane na dysku SSD i indeks we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, do których baza danych jest dystrybuowana. Dwie kopie zapasowe są udostępniane bezpłatnie, a dodatkowe kopie są rozliczane na podstawie całkowitej ilości przechowywanych danych w GB. Magazyn kopii zapasowych jest dostępny w wersji okresowej lub ciągłej.

 • Okresowe tworzenie kopii zapasowej jest włączone domyślnie, a dwie kopie zapasowe są udostępniane bezpłatnie. Dodatkowe kopie są rozliczane na podstawie całkowitej liczby GB przechowywanych danych.
 • Ciągła kopia zapasowa (wersja zapoznawcza), jeśli jest włączona, jest rozliczana na podstawie liczby GB przechowywanych danych we wszystkich wybranych regionach świadczenia platformy Azure, a przywracanie do punktu w czasie jest rozliczane na podstawie liczby GB danych przywracanych na wystąpienie.

Aprowizowana przepływność

Zaaprowizowana przepływność oferuje odczyty i zapisy poniżej 10 milisekund oraz dostępność na poziomie 99,999% na całym świecie gwarantowane przez umowy SLA. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku dużych i krytycznych obciążeń wymagających gwarantowanych niskich opóźnień i wysokiej dostępności. Nowe konta kwalifikują się do otrzymywania 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu miesięcznie w ramach warstwy Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB.

Zaaprowizowana przepływność jest dostępna w dwóch opcjach zarządzania pojemnością: zaaprowizowana przepływność autoskalowania i standardowa zaaprowizowana przepływność. Wybór zależy od przewidywalności obciążenia i od tego, czy chcesz ręcznie zarządzać pojemnością.

Standardowa (ręczna) aprowizowana przepływność

Zarządzaj pojemnością bezpośrednio, korzystając ze standardowej aprowizowanej przepływności. To rozwiązanie jest idealne dla dużych, krytycznych obciążeń z przewidywalnymi wzorcami ruchu.

Począwszy od minimalnych 400 jednostek żądania na sekundę (RU/s), standardowa aprowizowana przepływność może być ręcznie konfigurowana w kontenerze lub bazie danych w witrynie Azure Portal lub programistycznie za pomocą interfejsu API. Opłaty będą naliczane godzinowo na podstawie aprowizowanych jednostek RU/s w kontenerze lub bazie danych.

Standardowa zaaprowizowana przepływność Całkowita przepływność RU/s na godzinę Cena za 100 RU/s
Konto zapisu w jednym regionie 100 RU/s x 1 region $-
Konto zapisu w jednym regionie rozproszone w N regionach (z wyłączeniem stref dostępności*) 100 RU/s x N regionów $-
Konto zapisu w jednym regionie z regionami korzystającymi ze stref dostępności 100 RU/s x 1,25 x N stref $-
Konto zapisu w wielu regionach (dawniej „wielowzorcowe”) z N regionami* (ze strefami dostępności lub bez nich) 100 RU/s x N regionów $-
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych.

Dla kontenerów i baz danych usługi Azure Cosmos DB musi być zaaprowizowana co najmniej przepływność 400 RU/s.

* Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Strefa dostępności” poniżej.

** Cena za konta zapisu w wielu regionach utworzone przed 1 grudnia 2019 r. wynosi (N regionów + 1) x $-

Potrzeby aprowizowanej przepływności możesz oszacować, korzystając z narzędzia do planowania pojemności (kalkulatora jednostek żądań) usługi Azure Cosmos DB

Pojemność zarezerwowana dla standardowej aprowizowanej przepływności

Oszczędź nawet 65% i korzystaj z umów SLA zapewniających większą dostępność, redukując wysiłki związane z planowaniem wydajności zgodnie z cenami pojemności zarezerwowanej usługi Azure Cosmos DB. Rezerwuj standardową aprowizowaną przepływność (od 5000 jednostek RU) na rok lub trzy lata w ramach jednorazowej płatności i udostępniaj zarezerwowaną, aprowizowaną przepływność we wszystkich regionach, interfejsach API, kontach i subskrypcjach w ramach rejestracji.

Więcej informacji zawiera strona dokumentacji. Poniższa tabela zawiera podsumowanie dostępnych rozmiarów rezerwacji i nie odzwierciedla wszystkich opcji. Odwiedź witrynę Azure Portal, aby zobaczyć wszystkie opcje pojemności zarezerwowanej.

Okres roczny Okres trzyletni
Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach
Jednostki żądań zarezerwowanej pojemności na sekundę (RU/s) Cena roczna Cena roczna Cena roczna Cena roczna
5,000 $3504 $-
$7008 $-
$3504 $-
$7008 $-
20,000 $14016 $-
$28032 $-
$14016 $-
$28032 $-
50,000 $35040 $-
$70080 $-
$35040 $-
$70080 $-
100,000 $70080 $-
$140160 $-
$70080 $-
$140160 $-
300,000 $210240 $-
$420480 $-
$210240 $-
$420480 $-
500,000 $350400 $-
$700800 $-
$350400 $-
$700800 $-
1,000,000 $700800 $-
$1401600 $-
$700800 $-
$1401600 $-
Wykorzystanie jednostek RU/s zależy od regionu platformy Azure, w którym są używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rabatami za rezerwację dla poszczególnych regionów. Szczegóły dotyczące oszczędności są wyświetlane na ekranie zakupu w witrynie Azure Portal.

Za wszystkie zaaprowizowane jednostki RU/s przepływności wykraczające poza zakupioną pojemność zarezerwowaną zostanie naliczona opłata zgodnie ze zwykłymi stawkami przepływności.

Aprowizowana przepływność

Zaaprowizowana przepływność oferuje odczyty i zapisy poniżej 10 milisekund oraz dostępność na poziomie 99,999% na całym świecie gwarantowane przez umowy SLA. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku dużych i krytycznych obciążeń wymagających gwarantowanych niskich opóźnień i wysokiej dostępności. Nowe konta kwalifikują się do otrzymywania 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu miesięcznie w ramach warstwy Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB.

Zaaprowizowana przepływność jest dostępna w dwóch opcjach zarządzania pojemnością: zaaprowizowana przepływność autoskalowania i standardowa zaaprowizowana przepływność. Wybór zależy od przewidywalności obciążenia i od tego, czy chcesz ręcznie zarządzać pojemnością.

Aprowizowana przepływność autoskalowania

Wyeliminuj konieczność ręcznego zarządzania pojemnością w przypadku dużych, krytycznych obciążeń i uzyskaj korzyści ekonomiczne, gdy wzorce ruchu są nieprzewidywalne. Ustaw niestandardowy limit przepływności (od 4000 jednotek RU/s) przy użyciu witryny Azure Portal lub programistycznie za pomocą interfejsu API. Opłaty są naliczane na podstawie maksymalnej liczby jednostek żądań na sekundę (RU/s) używanych co godzinę między 10% a 100% limitu przepływności.

Aprowizowana przepływność autoskalowania Całkowita przepływność RU/s na godzinę Cena za 100 RU/s
Konto zapisu w jednym regionie 100 RU/s x 1,5 x 1 region $-
Konto zapisu w jednym regionie z danymi dystrybuowanymi w wielu regionach (ze strefami dostępności lub bez nich*) 100 RU/s x 1,5 x N regionów $-
Konto zapisu w wielu regionach (dawniej nazywane wielowzorcowym) rozdystrybuowane na wiele regionów 100 RU/s x N regionów $-
*Strefy dostępności nie mają oddzielnej opłaty za przepływność zaaprowizowaną dzięki elastycznemu skalowaniu.

Tryb autoskalowania wcześniej nazywano trybem „autopilota”.

Należy aprowizować co najmniej 4 000 jednostek RU/s na potrzeby aprowizowanej przepływności autoskalowania. Więcej informacji zawiera strona dokumentacji.

Bez użycia serwera Wersja zapoznawcza

Warstwa Bezserwerowa ułatwia uruchamianie obciążeń o małym ruchu. Może obsługiwać sporadyczne wzrosty na żądanie, bez planowania zasobów i zarządzania, a opłaty są naliczane tylko za użyte zasoby na operację bazy danych bez minimalnej ilości. Jako model rozliczania z płatnością na żądanie bez ustalonego minimalnego limitu operacji i jednostek żądań (RU), warstwa Bezserwerowa jest doskonałym rozwiązaniem do uruchamiania małych aplikacji, które nie mają stałego ruchu.

Bez użycia serwera Całkowita liczba jednostek żądania (RU) Cena za 1 mln jednostek RU
Bezserwerowe jednostki żądania (RU) 1,000,000 $-
Bezserwerowe jednostki żądania (RU) ze strefą dostępności 1,000,000 x 1,25 $-

Storage

Usługa Azure Cosmos DB oferuje nieograniczone magazyny transakcyjne i analityczne, rozliczane na podstawie liczby GB magazynu logicznego opartego na dyskach SSD używanego przez dane i indeksy we wszystkich regionach wybranych do replikacji geograficznej. Jeśli na przykład zreplikujesz konto usługi Azure Cosmos DB w 3 regionach, zapłacisz za łączną ilość miejsca użytą w tych regionach.

Dane są zarządzane w dwóch odrębnych warstwach magazynu: transakcyjnej i analitycznej, a obciążenia mogą wykonywać operacje na tych samych danych logicznych bez wzajemnych zakłóceń. Magazyn transakcyjny jest zawsze domyślnie włączony, ale magazyn analityczny musi zostać jawnie włączony w kontenerze usługi Azure Cosmos DB w celu użycia usługi Azure Synapse Link do przeprowadzania analizy danych w usłudze Azure Cosmos DB.

Zaaprowizowana przepływność (RU/s) jest skalowana w stosunku do wielkości magazynu transakcyjnego z szybkością 10 RU/s dla każdego magazynu o pojemności 1 GB. Aby oszacować wymagania dotyczące magazynu, użyj narzędzia do planowania wydajności i upewnij się, że aprowizowano wystarczającą przepływność stosownie do potrzeb związanych z magazynem.

Wykorzystany magazyn Całkowita liczba GB Cena
Magazyn transakcyjny (wierszowy) 1 GB $- miesięcznie
Magazyn analityczny (kolumnowy) 1 GB $- miesięcznie

Magazyn kopii zapasowych

Na kontach można wybrać okresowe lub ciągłe tworzenie kopii zapasowej. Domyślnie na wszystkich kontach aktywowane jest okresowe tworzenie kopii zapasowej, a dwie kopie zapasowe danych są przechowywane bezpłatnie. Okresowe kopie zapasowe danych można skonfigurować tak, aby były odporne geograficznie, lokalnie lub strefowo. W celu uzyskania szczegółów, zobacz dokumentację techniczną.

Magazyn okresowej kopii zapasowej Całkowita liczba GB Cena za GB
Przechowywane okresowe dane kopii zapasowej (2 kopie) GB na kopię Bezpłatnie miesięcznie
Przechowywane okresowe dane kopii zapasowej (ponad 2 kopie) GB na kopię $- miesięcznie

Na kontach korzystających z interfejsu API Core (SQL) lub interfejsu API dla bazy danych MongoDB zamiast okresowych kopii zapasowych można aktywować ciągłe tworzenie kopii zapasowych (wersja zapoznawcza). Po aktywowaniu kopie zapasowe są rozliczane miesięcznie na podstawie całkowitej ilości przechowywanych danych we wszystkich wybranych regionach świadczenia platformy Azure. Przywracanie do punktu w czasie na podstawie danych ciągłej kopii zapasowej jest rozliczane na podstawie całkowitej liczby GB przechowywanych danych w podstawowym regionie zapisu.

Magazyn ciągłej kopii zapasowej Całkowita liczba GB Cena za GB
Dane ciągłej kopii zapasowej (wersja zapoznawcza) GB x wybrane regiony świadczenia platformy Azure $- miesięcznie
Przywracanie do punktu w czasie (wersja zapoznawcza) GB $- miesięcznie

Transakcje magazynu analitycznego

Transakcje we/wy (wejścia/wyjścia) dla magazynu analitycznego są rozliczane według liczby operacji.

Transakcje Operations Cena
Operacje zapisu — magazyn analityczny 10,000 $-
Operacje odczytu — magazyn analityczny 10,000 $-
Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym oszacowaniem operacji magazynu analitycznego dla obciążenia, użyj narzędzia do planowania pojemności i zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą cennika magazynu analitycznego usługi Azure Cosmos DB w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Note: Transactional storage pricing is not impacted by analytical storage usage.

Wiele regionów

Usługa Azure Cosmos DB zapewnia małe opóźnienia i wysoką dostępność dzięki odczytom w wielu regionach i zapisom w wielu regionach (dawniej „wielowzorcowość”) oferowanych w dowolnym lub wszystkich regionach platformy Azure. Regiony na koncie usługi Azure Cosmos DB można dodawać i usuwać w dowolnym momencie. Wiele regionów wpływa na rozliczenia w taki sposób, że zaaprowizywana przepływność i zużyty magazyn są mnożone przez każdy region skojarzony z Twoim kontem.

Strefy dostępności.

Strefy dostępności można włączyć podczas wybierania regionów do skojarzenia z kontem usługi Azure Cosmos DB w witrynie Azure Portal. Zapewnia to dodatkową nadmiarowość w ramach danego regionu dzięki replikowaniu danych w wielu strefach w tym regionie. Regiony platformy Azure, które mogą być strefami dostępności, to: UK South, Southeast Asia, East US, East US 2, Central US, West Europe, West US 2, Japan East, North Europe, France Central, and Australia East.

Wpływ na wysokość opłat:

 • W przypadku kont zapisu w jednym regionie korzystających ze standardowo aprowidowanej przepływności jednostki żądań na sekundę (RU/s) są mnożone przez współczynnik 1.25 w każdym regionie wyznaczonym jako strefa dostępności
 • W przypadku kont bezserwerowych w jednym regionie jednostki żądań (RU) są mnożone przez współczynnik 1.25
 • Konta zapisu w wielu regionach (dawniej „wielowzorcowe”), które korzystają z zaaprowizowanej przepływności, nie mają wpływu na wysokość opłat

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Cosmos DB

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Cosmos DB.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Cosmos DB.

Często zadawane pytania

 • Jednostki żądań są walutą operacji bazy danych w usłudze Azure Cosmos DB. Każda operacja — zapisy, aktualizacje, odczyty i zapytania — używa zasobów procesora CPU, pamięci i operacji we/wy na sekundę. Dla tych zasobów są naliczane opłaty, które są wyrażane w jednostkach żądania (RU). Zaaprowizowana przepływność jest całkowitą przepływnością operacji bazy danych i jest ustawiana jako jednostki żądań na sekundę (RU/s). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę jednostek żądania w usłudze Azure Cosmos DB.
 • Opłaty są naliczane według godziny dla aprowizowanej przepływności, wyrażonej w jednostkach żądań na sekundę (RU/s) ustawionych dla bazy danych lub kontenera.

  Standardowa aprowizowana przepływność indywidualnego kontenera:

  Jeśli utworzysz konto bazy danych usługi Azure Cosmos DB w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch kontenerów (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU/s), łączna aprowizowana przepływność wyniesie 1200 jednostek RU/s. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdego kontenera o 500 jednostek RU/s oraz utworzenia nowego kontenera używającego 20 000 jednostek RU/s łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU/s (1000 jednostek RU/s + 1200 jednostek RU/s + 20 000 jednostek RU/s). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 1200 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 22 200 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- miesięcznie.

  Aprowizowana przepływność dla bazy danych (zestawu kontenerów):

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 z dwoma bazami danych (z zestawem kolekcji w każdej z nich) z aprowizowaną przepływnością wynoszącą odpowiednio 50 000 RU/s i 70 000 RU/s, łączna aprowizowana przepływność wyniesie 120 000 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 1200 x $- = $-/godz..

  Jeśli przepływność wymaga zmiany i aprowizowana przepływność każdej bazy danych zostanie zwiększona o 10 000 RU/s, ogólna aprowizowana pojemność wyniesie 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Opłata zmieniłaby się na: 1400 * $- = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 120 000 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 140 000 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- + $- = $- miesięcznie.

 • Funkcja autoskalowania (wcześniej nazywana autopilotem) pozwala ustawić maksymalny limit zaaprowizowanej przepływności w jednostkach RU/s, do którego będzie można skalować bazę danych lub kontener. Następnie opłaty są naliczane według godziny jednostek RU/s używanej zaaprowizowanej przepływności, począwszy od 400 jednostek żądań na sekundę (RU/s) lub 10% maksimum. Jeśli na przykład ustawisz maksimum 8000 RU/s, usługa Azure Cosmos DB będzie automatycznie skalowana od 800 do 8000 RU/s na podstawie rzeczywistego użycia.
 • Gdy warstwa Bezpłatna zostanie włączona na nowym koncie usługi Azure Cosmos DB, przez cały okres istnienia konta będzie można bezpłatnie korzystać z pierwszych 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu. Ponadto w przypadku korzystania z bazy danych z udostępnioną przepływnością można utworzyć maksymalnie 25 kontenerów, które współdzielą 400 jednostek RU/s na poziomie bazy danych (maksymalnie 5 udostępnionych baz danych na konto w warstwie Bezpłatna). W każdej subskrypcji platformy Azure może istnieć maksymalnie jedno konto w warstwie Bezpłatna i tę opcję trzeba wybrać podczas jego tworzenia.
 • W przypadku kont warstwy Bezpłatna pierwsze 400 jednostek RU/s aprowizowanej przepływności i 5 GB magazynu każdego miesiąca są bezpłatne. Zaaprowizowana przepływność i magazyn wykraczające ponad 400 jednostek RU/s i 5 GB magazynu będzie rozliczane według zwykłych stawek za usługę Azure Cosmos DB. 400 RU/s ma zastosowanie do standardowej zaaprowizowanej przepływności, zaaprowizowanej przepływności autoskalowania i zapisów w wielu regionach (wielu wzorców). Warstwa Bezpłatna nie ma zastosowania do rozwiązań bezserwerowych.

  Rabat na podstawie warstwy Bezpłatna jest stosowany na poziomie konta. Jeśli na przykład w ciągu jednego miesiąca konto korzystało łącznie z 400 jednostek RU/s i trzech regionów, a w każdym regionie z 5 GB magazynu, w ramach konta zostaną naliczone opłaty za 800 jednostek RU/s (400 jednostek RU/s x 3 regiony – 400 jednostek RU/s) i 10 GB magazynu (5 GB x 3 regiony – 5 GB) za każdą godzinę w miesiącu. Jeśli w regionach obowiązują różne stawki za jednostki RU/s i magazyn, rabat będzie odzwierciedlać stawki regionu, w którym konto zostało utworzone.

 • Jeśli konto usługi Azure Cosmos DB (z bazami danych i kontenerami) obejmuje wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Ponadto załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Jeśli wybierzesz operowanie kontenerami, które obejmują wiele regionów geograficznych, opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność.
 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stawka za każdą godzinę istnienia kontenera lub bazy danych niezależnie od użycia lub aktywności kontenera lub bazy danych krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener lub bazę danych i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę.

 • Opłaty są naliczane za maksymalną aprowizowaną przepływność za każdą godzinę.

  Jeśli na przykład o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność z 400 jednostek RU na sekundę do 1000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 ponownie zmniejszysz ją do 400, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU na sekundę.

  Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność kontenera lub zestawu kontenerów ze 100 000 jednostek RU na sekundę do 200 000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 zmniejszysz ją do 100 000, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 200 000 jednostek RU na sekundę.

 • Aprowizowaną przepływność (tj. liczbę jednostek żądania na sekundę) można skalować w górę lub w dół dla każdego kontenera lub każdej bazy danych, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK, szablonu usługi ARM, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub interfejsu API REST.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB pomaga zaoszczędzić pieniądze, oferując rabat w przypadku przedpłaty za rok lub trzy lata aprowizowanej przepływności. Pojemność zarezerwowana zapewnia zniżkę i nie ma wpływu na stan środowiska uruchomieniowego zasobów. Pojemność zarezerwowaną dla usługi Azure Cosmos DB można kupić w witrynie Azure Portal. Aby dowiedzieć się więcej o pojemności zarezerwowanej, przeczytaj dokumentację usługi Azure Cosmos DB.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.