Pomiń nawigację

SQL Database

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze

Azure SQL Database to inteligentna, w pełni zarządzana usługa relacyjnej bazy danych w chmurze, która zapewnia największą zgodność aparatu programu SQL Server, dzięki czemu można migrować bazy danych programu SQL Server bez wprowadzania zmian w aplikacjach. Użyj ulubionych narzędzi języka SQL, aby przyspieszyć opracowywanie aplikacji i uprościć przeprowadzanie konserwacji, zwiększając jednocześnie jej wydajność. Wykorzystaj wbudowane funkcje analizy, umożliwiające rozpoznawanie wzorców aplikacji i adaptację w celu maksymalizacji wydajności, niezawodności i ochrony danych.

Migrowanie baz danych programu SQL Server bez wprowadzania zmian w aplikacjach

Wystąpienie zarządzane usługi SQL Database zapewnia największą zgodność aparatu programu SQL Server i natywną obsługę sieci wirtualnych (VNET), dzięki czemu można migrować bazy danych programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database bez wprowadzania zmian w aplikacjach. Korzystając z wystąpienia zarządzanego, można połączyć zaawansowany obszar powierzchni programu SQL Server z operacyjnymi i finansowymi korzyściami oferowanymi przez inteligentną i w pełni zarządzaną usługę. Wystąpienie zarządzane to najlepsze miejsce docelowe w przypadku migracji dużej liczby istniejących baz danych programu SQL Server ze środowiska lokalnego lub maszyn wirtualnych do usługi SQL Database.

Dowiedz się więcej o ścieżkach migracji bazy danych na platformę Azure

Dostrajanie i zabezpieczanie bazy danych za pomocą wbudowanej inteligencji

Usługa SQL Database korzysta z wbudowanych funkcji analizy, które umożliwiają rozpoznawanie unikatowych wzorców bazy danych i jej automatyczne dostosowywanie w celu zwiększenia wydajności i ochrony. Wykrywanie zagrożeń stale monitoruje bazę danych pod kątem potencjalnej złośliwej aktywności, informując o detekcjach, co pozwala natychmiast podjąć działania.

Zabezpieczanie danych aplikacji i zapewnianie dostępności

Twórz w chmurze aplikacje z udoskonalonymi zabezpieczeniami oraz z wbudowanymi, zaawansowanymi funkcjami ochrony i zabezpieczeń, które pozwalają szyfrować magazynowane i przesyłane dane poufne oraz dynamicznie je maskować. Zapewnij wysoką dostępność dzięki trzem replikom w warstwie Gorąca i wbudowanemu automatycznemu przełączaniu do trybu failover, które gwarantują spełnianie warunków umowy SLA na dostępność na poziomie 99,99%. Skróć odzyskiwanie po wystąpieniu katastrofalnych awarii i regionalnych przerw w dostępie, osiągając cel punktu odzyskiwania poniżej 5 sekund dzięki aktywnej replikacji geograficznej. Dzięki zabezpieczeniom fizycznym i operacyjnym usługa SQL Database przyczynia się do zachowania zgodności z najbardziej ścisłymi wymaganiami prawnymi, na przykład ISO/IEC 27001/27002, Fed RAMP/FISMA, SOC, HIPPA i PCI DSS.

Optymalizacja wydajności obciążeń

Gdy popyt na Twoją aplikację wzrośnie, a liczba klientów korzystających z niej na swoich urządzeniach sięgnie milionów, usługa SQL Database automatycznie przeskaluje się przy minimalnych przestojach. Dodatkowo usługa SQL Database udostępnia przetwarzanie OLTP danych w pamięci, które zwiększa przepływność i zmniejsza opóźnienia obciążeń korzystających z przetwarzania transakcyjnego, co w efekcie daje nawet 30 razy lepszą wydajność w porównaniu do tradycyjnych tabel i aparatów bazy danych. Uzyskiwanie wglądu w dane biznesowe jest szybsze, ponieważ wykonywanie zapytań i generowanie raportów trwa nawet 100 razy krócej niż w przypadku typowych rozwiązań magazynowych opartych na wierszach.

Dowiedz się więcej o inteligentnej optymalizacji wydajności

Praca w preferowanym środowisku programistycznym

Usługa SQL Database pozwala się skoncentrować na tym, co robisz najlepiej: tworzeniu wspaniałych aplikacji. Możesz bezproblemowo udostępnić infrastrukturę DevOps, tworząc aplikacje w kontenerach programu SQL Server i wdrażając je w usłudze SQL Database za pomocą łatwych w użyciu narzędzi, które już masz — programów Visual Studio i SQL Server Management Studio. Aplikacje na platformach MacOS, Linux i Windows możesz też tworzyć za pomocą języków Python, Java, Node.js, PHP i Ruby oraz platformy .NET, a następnie efektywnie je wdrażać w tempie odpowiednim dla Twojej firmy.

Wydajne tworzenie aplikacji z wieloma dzierżawami z zachowaniem izolacji klientów

Jeśli jesteś deweloperem aplikacji SaaS (Software as a Service) i tworzysz aplikacje obsługujące wiele dzierżaw oraz wielu klientów, często musisz wybierać między wydajnością, efektywnością i bezpieczeństwem. Usługa SQL Database pozwala pozbyć się tych kompromisów. Ułatwia ona maksymalne wykorzystanie zasobów i centralne zarządzanie tysiącami baz danych, a jednocześnie gwarantuje — dzięki pulom elastycznym — że w jednej bazie danych są przechowywane dane jednego klienta.

Klienci korzystający z usługi SQL Database

 • CarMax
 • M Files
 • Asos
 • Umbraco
 • Snelstart
 • Csi
 • Aluvii
 • Quest
 • Stackify
 • gep
 • Quorum
 • Jet.com

Co można zrobić z usługą SQL Database?

Zbiorcza migracja danych

Zbiorcze importowanie i migrowanie danych ze środowiska lokalnego lub od innych dostawców chmury do usługi SQL Database jest łatwiejsze niż dotychczas. Platforma Azure pozwala przekształcać pliki proste bez struktury i z częściową strukturą oraz zmigrować cały schemat bazy danych bezpośrednio do usługi SQL Database w celu utworzenia produktów z danymi możliwymi do użycia na potrzeby analizy, raportowania lub aplikacji inteligentnych.

Migrowanie aplikacji opartych na języku SQL

Korzystanie z punktów końcowych usługi SQL Database na potrzeby replikacji transakcji umożliwia bezproblemowe działanie aplikacji w środowisku lokalnym i na platformie Azure. Możesz łatwo replikować dane w wielu bazach danych SQL Database, aby odizolować obciążenia niezbędne dla działalności od działających dłużej zapytań analizy. Usługa Azure Data Sync i replikacja transakcyjna umożliwiają deweloperom warstwowe modernizowanie aplikacji w modelu lokalnym lub hybrydowym oraz pełne przejście do chmury.

Przetwarzanie danych przesyłanych strumieniowo w celu uzyskiwania szczegółowych informacji o aplikacjach

Uruchamianie produktów firmy Microsoft lub różnych produktów typu „open source” na platformie Azure umożliwia łatwe używanie danych przesyłanych strumieniowo z dużą szybkością i przechowywanie ich w usłudze SQL Database. Te nowe strumienie danych ułatwiają dodatkowe analizowanie aplikacji, uzyskiwanie analitycznego wglądu i raportowanie operacyjne.

Upraszczanie złożonych danych

Wdrożenia niewymagające użycia serwera, nowe strumienie danych i migracja istniejących zasobów danych to niektóre z elementów umożliwiających łatwe uproszczenie całej struktury danych dzięki zintegrowanym usługom platformy Azure. Połącz nowe źródła danych z istniejącymi danymi w ramach bezproblemowo działającego środowiska, które oferuje klientom korzyści i nowe szczegółowe informacje.

Polecane zasoby usługi SQL Database

Używasz usługi SQL Database po raz pierwszy?

Przeczytaj artykuł dotyczący usługi Azure SQL Database, aby sprawdzić, czy nasza inteligentna, w pełni zarządzana usługa jest odpowiednia dla Twoich potrzeb, na przykład aplikacji biznesowych lub wielodostępnych aplikacji SaaS. Obejrzyj ten krótki film wideo, aby zobaczyć, jak wdrożyć pierwszą aplikację usługi SQL Database w ciągu kilku minut.

To naprawdę takie proste?

Wypróbuj i sprawdź osobiście. Utwórz pierwszą bazę danych usługi SQL Database na platformie Azure przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure.

Jesteś deweloperem? Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Zaprojektuj pierwszą bazę danych usługi SQL Database za pomocą popularnych narzędzi i platform, na przykład SSMS i .NET. Połącz się z usługą SQL Database przy użyciu popularnych języków, takich jak C#, Node.js i Python, i wykonuj zapytania na danych, korzystając z instrukcji języka Transact-SQL.

Masz wielodostępną aplikację SaaS?

Dowiedz się, jak dzięki usłudze SQL Database można łatwo zaimplementować aplikację SaaS obsługującą setki — lub tysiące — dzierżaw.

Zoptymalizuj bazę danych.

Zrób następny krok w stronę zoptymalizowania wydajności dzięki zaleceniom wygenerowanym przez usługę SQL Database. Następnie sprawdź inne opcje monitorowania i dostosowywania wydajności.

Powiązane produkty i usługi

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Tworzenie bazy danych SQL za pomocą bezpłatnego konta