Azure Kubernetes Service (AKS)

Uprość wdrażanie i operacje platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Używaj w pełni zarządzanej usługi organizowania kontenerów Kubernetes.

Łatwiejsza obsługa usługi Kubernetes

Dowiedz się, w jaki sposób usługa Azure Kubernetes Service (AKS) upraszcza wdrażanie i operacje platformy Kubernetes, a także umożliwia dynamiczne skalowanie infrastruktury aplikacji z zachowaniem pewności i elastyczności.

Łatwe wdrażanie platformy Kubernetes i zarządzanie nią

Łatwo aprowizuj klastry za pośrednictwem witryny Azure Portal i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub za pomocą narzędzi infrastruktury jako kodu, takich jak usługa Azure Resource Manager oraz program Terraform. Uprość konserwację klastra dzięki zautomatyzowanym uaktualnieniom oraz skalowaniu. Uzyskaj również wgląd operacyjny w zarządzane środowisko Kubernetes dzięki telemetrii warstwy kontroli, agregacji dzienników oraz kondycji kontenerów widocznej w ramach witryny Azure Portal, automatycznie skonfigurowanych na potrzeby klastrów AKS.

Pewne skalowanie i uruchamianie aplikacji

Obsługuj rosnące zapotrzebowanie dzięki wbudowanemu automatycznemu skalowaniu aplikacji. Globalnie wdrażaj konteneryzowane aplikacje w usłudze AKS, korzystając z centrów danych platformy Azure. Zwiększ wydajność aplikacji, kierując ruch do najbliższego regionu za pomocą usługi Azure Traffic Manager. Dzięki obsłudze rozwiązania Virtual Kubelet (wersja zapoznawcza) możesz używać usługi Azure Container Instances do elastycznego rozszerzania możliwości w ramach klastra AKS w przypadku wzrostów natężenia ruchu.

Zabezpieczanie środowiska Kubernetes

Kontroluj dostęp do swojego klastra platformy Kubernetes dzięki kontom oraz grupom użytkowników usługi Azure Active Directory. Aby uzyskać precyzyjną kontrolę nad zasobami platformy Kubernetes, zintegruj usługę Azure Active Directory z kontrolą dostępu na podstawie ról platformy Kubernetes. Zabezpiecz klucze kryptograficzne i inne wpisy tajne używane przez węzeł główny i węzły agentów za pomocą usługi Key Vault. Zabezpiecz komunikację sieciową kontenera, korzystając z niestandardowych sieci wirtualnych, wtyczki Azure Container Network Interface (CNI) oraz wymuszania zasad sieciowych.

Szybsze programowanie konteneryzowanych aplikacji

Rozpocznij pracę, wykonując minimum czynności konfiguracyjnych przy maszynie deweloperskiej. Łatwo definiuj, instaluj i uaktualniaj nawet najbardziej złożone aplikacje Kubernetes, korzystając z rozwiązania Helm, i automatycznie twórz szkielety dla swoich aplikacji oraz konteneryzuj je. Iteracyjnie programuj, testuj i debuguj swoje kontenery za pomocą usługi Azure Dev Spaces oraz programu Visual Studio lub Visual Studio Code albo interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Udostępniaj klaster usługi AKS i pracuj razem z innymi osobami bez konieczności replikowania lub tworzenia modelu zależności. Wdrażaj aplikacje w ciągu kilku sekund dzięki wbudowanemu routingowi HTTP.

Praca w ulubiony sposób przy użyciu interfejsów API oraz narzędzi typu open source

Usługa AKS to stuprocentowa platforma Kubernetes typu open source umożliwiająca pełne wykorzystanie usług oraz narzędzi w ekosystemie platformy Kubernetes. Korzystaj z popularnych narzędzi typu open source, takich jak Helm, Draft oraz Brigade, do automatyzowania potoku dostarczania oprogramowania. Łatwo integruj platformę Kubernetes z usługami platformy Azure objętymi umową SLA, np. usługą Cosmos DB, przy użyciu usługi Open Service Broker for Azure.

Konfigurowanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania za pomocą kilku kliknięć

Dzięki usłudze Azure DevOps Project (wersja zapoznawcza) możesz zainstalować aplikację na platformie Kubernetes z pełnym potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz telemetrią aplikacji w zaledwie trzech krokach. Korzystając z usługi Azure Container Registry, uprość wdrażanie kontenera oraz zarządzaj pojedynczym rejestrem replikowanym w wielu regionach. Funkcja replikacji geograficznej usługi Azure Container Registry umożliwia zarządzanie wdrożeniami globalnymi jako jedną jednostką, co upraszcza operacje i zarządzanie.

Okładka książki Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Pobierz bezpłatnego e-booka Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Zobacz, jak powtarzalne, ogóle wzorce i składniki wielokrotnego użytku mogą ułatwić programowanie systemów rozproszonych i poprawić jego wydajność, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na ich rozwój. Pobierz bezpłatnego e-booka wydawnictwa O’Reilly, którego napisał Brendan Burns, wybitny inżynier pracujący w firmie Microsoft i współtwórca projektu Kubernetes.

Pobierz e-booka

Klienci korzystający z usługi Azure Kubernetes Service

Typowe scenariusze z udziałem usługi Azure Kubernetes Service

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Możesz łatwo przeprowadzić migrację istniejącej aplikacji do kontenerów i uruchamiać ją w ramach usługi Azure Kubernetes Service. Kontroluj dostęp dzięki integracji z usługą Azure Active Directory i korzystaj z usług platformy Azure objętych umową SLA, na przykład Azure Database for MySQL z usługą OSBA, do obsługi danych.

  Przepływ

  1. 1 Użytkownik konwertuje istniejącą aplikację na kontenery i publikuje obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry
  2. 2 Korzystając z witryny Azure Portal lub wiersza polecenia, użytkownik wdraża kontenery na klastrach AKS
  3. 3 Dostęp do zasobów usługi AKS jest kontrolowany za pomocą usługi Azure Active Directory
  4. 4 Z łatwością uzyskuj dostęp do usług platformy Azure objętych umową SLA, takich jak Azure Database for MySQL, przy użyciu usługi OSBA (Opensource Broker for Azure)
  5. 5 Opcjonalnie usługę AKS można wdrożyć za pomocą sieci wirtualnej VNET
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Skorzystaj z usługi AKS, aby uprościć wdrażanie architektury opartej na mikrousługach i zarządzanie nią. Usługa AKS optymalizuje skalowanie w poziomie, mechanizm samonaprawiania, równoważenie obciążenia i zarządzanie wpisami tajnymi.

  Przepływ

  1. 1 Deweloper używa środowiska IDE, takiego jak program Visual Studio, aby zatwierdzić zmiany w usłudze GitHub
  2. 2 Usługa GitHub wyzwala nową kompilację w usługach VSTS
  3. 3 Usługi VSTS pakują mikrousługi jako kontenery i wypychają je do usługi Azure Container Registry
  4. 4 Kontenery są wdrażane w klastrze usługi AKS
  5. 5 Użytkownicy uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem aplikacji i witryny internetowej
  6. 6 Dostęp do zasobów jest zabezpieczany za pomocą usługi Azure Active Directory
  7. 7 Mikrousługi przechowują i pobierają informacje przy użyciu baz danych
  8. 8 Administrator uzyskuje dostęp za pomocą osobnego portalu administratora
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Używaj węzła wirtualnego usługi AKS, aby aprowizować wewnątrz usługi ACI zasobniki, które są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

  Przepływ

  1. 1 Użytkownik rejestruje kontener w usłudze Azure Container Registry
  2. 2 Obrazy kontenerów są ściągane z usługi Azure Container Registry
  3. 3 Węzeł wirtualny usługi AKS, czyli implementacja wirtualnych kubeletów, aprowizuje zasobniki wewnątrz usługi ACI z usługi AKS, gdy występują nagłe wzrosty ruchu.
  4. 4 Kontenery AKS i ACI zapisują do udostępnionego magazynu danych
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand12
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  W scenariuszach związanych z Internetem rzeczy (IoT) mogą być używane setki, a nawet tysiące urządzeń IoT. Usługa AKS zapewnia skalowalne zasoby obliczeniowe na żądanie dla rozwiązań IoT działających w chmurze lub lokalnie.

  Przepływ

  1. 1 Użytkownik inicjuje wdrożenie usługi AKS przy użyciu formularza Helm
  2. 2 Węzeł wirtualny łącznika IoT Edge wdraża urządzenia Edge za pośrednictwem usługi IoT Hub.
  3. 3 Wdrożenie jest aktualizowane na urządzeniach Edge
 • Entrenamientos de modelos de Machine Learning con AKSEntrenamientos de modelos de Machine Learning con AKS