Pomiń nawigację

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uprość wdrażanie i operacje platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią.

Używaj w pełni zarządzanej usługi organizowania kontenerów Kubernetes.

Łatwe wdrażanie platformy Kubernetes i zarządzanie nią

Łatwo aprowizuj klastry za pośrednictwem witryny Azure Portal i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub za pomocą narzędzi infrastruktury jako kodu, takich jak usługa Azure Resource Manager oraz program Terraform. Uprość konserwację klastra dzięki zautomatyzowanym uaktualnieniom oraz skalowaniu. Uzyskaj również wgląd operacyjny w zarządzane środowisko Kubernetes dzięki telemetrii warstwy kontroli, agregacji dzienników oraz kondycji kontenerów widocznej w ramach witryny Azure Portal, automatycznie skonfigurowanych na potrzeby klastrów AKS.

Pewne skalowanie i uruchamianie aplikacji

Obsługuj rosnące zapotrzebowanie dzięki wbudowanemu automatycznemu skalowaniu aplikacji. Globalnie wdrażaj konteneryzowane aplikacje w usłudze AKS, korzystając z centrów danych platformy Azure. Zwiększ wydajność aplikacji, kierując ruch do najbliższego regionu za pomocą usługi Azure Traffic Manager. Dzięki obsłudze rozwiązania Virtual Kubelet (wersja zapoznawcza) możesz używać usługi Azure Container Instances do elastycznego rozszerzania możliwości w ramach klastra AKS w przypadku wzrostów natężenia ruchu.

Zabezpieczanie środowiska Kubernetes

Kontroluj dostęp do swojego klastra platformy Kubernetes dzięki kontom oraz grupom użytkowników usługi Azure Active Directory. Aby uzyskać precyzyjną kontrolę nad zasobami platformy Kubernetes, zintegruj usługę Azure Active Directory z kontrolą dostępu na podstawie ról platformy Kubernetes. Zabezpiecz klucze kryptograficzne i inne wpisy tajne używane przez węzeł główny i węzły agentów za pomocą usługi Key Vault. Zabezpiecz komunikację sieciową kontenera, korzystając z niestandardowych sieci wirtualnych, wtyczki Azure Container Network Interface (CNI) oraz wymuszania zasad sieciowych.

Szybsze programowanie konteneryzowanych aplikacji

Rozpocznij pracę, wykonując minimum czynności konfiguracyjnych przy maszynie deweloperskiej. Łatwo definiuj, instaluj i uaktualniaj nawet najbardziej złożone aplikacje Kubernetes, korzystając z rozwiązania Helm, i automatycznie twórz szkielety dla swoich aplikacji oraz konteneryzuj je. Iteracyjnie programuj, testuj i debuguj swoje kontenery za pomocą usługi Azure Dev Spaces oraz programu Visual Studio lub Visual Studio Code albo interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Udostępniaj klaster usługi AKS i pracuj razem z innymi osobami bez konieczności replikowania lub tworzenia modelu zależności. Wdrażaj aplikacje w ciągu kilku sekund dzięki wbudowanemu routingowi HTTP.

Praca w ulubiony sposób przy użyciu interfejsów API oraz narzędzi typu open source

Usługa AKS to stuprocentowa platforma Kubernetes typu open source umożliwiająca pełne wykorzystanie usług oraz narzędzi w ekosystemie platformy Kubernetes. Korzystaj z popularnych narzędzi typu open source, takich jak Helm, Draft oraz Brigade, do automatyzowania potoku dostarczania oprogramowania. Łatwo integruj platformę Kubernetes z usługami platformy Azure objętymi umową SLA, np. usługą Cosmos DB, przy użyciu usługi Open Service Broker for Azure.

Konfigurowanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania za pomocą kilku kliknięć

Dzięki usłudze Azure DevOps Project (wersja zapoznawcza) możesz zainstalować aplikację na platformie Kubernetes z pełnym potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz telemetrią aplikacji w zaledwie trzech krokach. Korzystając z usługi Azure Container Registry, uprość wdrażanie kontenera oraz zarządzaj pojedynczym rejestrem replikowanym w wielu regionach. Funkcja replikacji geograficznej usługi Azure Container Registry umożliwia zarządzanie wdrożeniami globalnymi jako jedną jednostką, co upraszcza operacje i zarządzanie.

Okładka książki Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Bezpłatna książka elektroniczna: Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Zobacz, jak powtarzalne, ogóle wzorce i składniki wielokrotnego użytku mogą ułatwić programowanie systemów rozproszonych i uczynić je wydajniejszym, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na ich rozwój. Pobierz bezpłatną książkę elektroniczną wydawnictwa O’Reilly, którą napisał Brendan Burns, wybitny inżynier pracujący w firmie Microsoft i współtwórca projektu Kubernetes.

Pobierz książkę elektroniczną

Typowe scenariusze z udziałem usługi Azure Kubernetes Service

Bezproblemowa migracja istniejących aplikacji

Możesz łatwo przeprowadzić migrację istniejącej aplikacji do kontenerów i uruchamiać ją w ramach usługi Azure Kubernetes Service. Kontroluj dostęp dzięki integracji z usługą Azure Active Directory i korzystaj z usług platformy Azure objętych umową SLA, na przykład Azure Database for MySQL z usługą OSBA, do obsługi danych.

Uproszczone wdrażanie aplikacji opartych na mikrousługach i zarządzanie nimi

Skorzystaj z usługi AKS, aby uprościć wdrażanie architektury opartej na mikrousługach i zarządzanie nią. Usługa AKS optymalizuje skalowanie w poziomie, mechanizm samonaprawiania, równoważenie obciążenia i zarządzanie wpisami tajnymi.

Elastyczne wdrażanie urządzeń IoT i zarządzanie nimi na żądanie

W scenariuszach związanych z Internetem rzeczy (IoT) mogą być używane setki, a nawet tysiące urządzeń IoT. Usługa AKS zapewnia skalowalne zasoby obliczeniowe na żądanie dla rozwiązań IoT działających w chmurze lub lokalnie.

Szkolenie modeli uczenia maszynowego w usłudze AKS

Szkolenie modeli na podstawie dużych zestawów danych to skomplikowane zadanie wymagające użycia wielu zasobów. Skorzystaj ze znanych narzędzi, takich jak TensorFlow i Kubeflow, aby uprościć szkolenie modeli uczenia maszynowego. Modele uczenia maszynowego zostaną uruchomione w klastrach usługi AKS, których działanie opiera się na maszynach wirtualnych z obsługą procesora GPU.

Łatwe skalowanie dzięki usługom AKS i ACI

Skorzystaj z łącznika usługi ACI, aby aprowizować zasobniki w usłudze ACI w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

Powiązane produkty i usługi

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Wypróbuj usługę Azure Kubernetes Service (AKS)