Azure Kubernetes Service (AKS)

Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa Kubernetes

Dostarczaj szybciej, obsługuj łatwiej i skaluj pewniej

Łatwiejsze wdrażanie bezpiecznych, konteneryzowanych aplikacji i zarządzanie nimi za pomocą w pełni zarządzanej usługi Kubernetes. Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) oferuje bezserwerową platformę Kubernetes, zintegrowane środowisko ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oraz zabezpieczenia i nadzór klasy korporacyjnej. Połącz zespoły deweloperskie i operacyjne na jednej platformie, aby szybko i pewnie tworzyły, dostarczały i skalowały aplikacje.

Elastyczna aprowizacja pojemności bez konieczności zarządzania infrastrukturą i z możliwością dodawania sterowanego zdarzeniami autoskalowania oraz wyzwalania za pośrednictwem rozwiązania KEDA

Zaawansowane zarządzanie tożsamościami i dostępem przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz dynamiczne wymuszanie reguł w wielu klastrach za pomocą usługi Azure Policy

Dostępność w większej liczbie regionów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze

Szybsze programowanie konteneryzowanych aplikacji

Z łatwością definiuj, wdrażaj, debuguj i uaktualniaj nawet najbardziej złożone aplikacje platformy Kubernetes oraz automatycznie konteneryzuj swoje aplikacje.

Dodaj kompleksowy potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania do swoich klastrów usługi AKS dzięki automatyzacji rutynowych zadań i skonfiguruj strategię wdrażania kanarkowego za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wykrywaj awarie na wczesnym etapie i optymalizuj potoki, korzystając z możliwości dogłębnego śledzenia swoich wdrożeń.

Uzyskaj wgląd w swoje środowisko dzięki funkcjom takim jak widok zasobów Kubernetes, telemetria warstwy kontroli, agregacja dzienników i kondycja kontenerów, które są dostępne w witrynie Azure Portal i automatycznie skonfigurowane na potrzeby klastrów AKS.

Przejrzyj podstawy metodyki DevOps

Zwiększona wydajność operacyjna

Polegaj na wbudowanym automatycznym aprowizowaniu, naprawie, monitorowaniu i skalowaniu. To środowisko w formie pola wyboru ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy i minimalizuje konserwację infrastruktury.

 • Łatwo aprowizuj w pełni zarządzane klastry przy użyciu automatycznie skonfigurowanych możliwości monitorowania opartych na rozwiązaniu Prometheus.
 • Skorzystaj z usługi Azure Advisor, aby zoptymalizować wdrożenia platformy Kubernetes za pomocą spersonalizowanych rekomendacji udostępnianych w czasie rzeczywistym, opartych na wiedzy zdobytej podczas pracy z tysiącami klientów korporacyjnych. Oszczędzaj na kosztach, korzystając ze znacznych rabatów na pojemność z usługą Azure Spot.
 • Elastycznie dodawaj, w ciągu kilku sekund, pojemność obliczeniową dzięki bezserwerowej platformie Kubernetes bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą.
 • Zwiększaj dostępność i chroń aplikacje przed awariami centrum danych za pomocą nadmiarowości w strefach dostępności.

Dowiedz się więcej na temat strategii obniżania kosztów

Twórz na bezpieczniejszych fundamentach klasy korporacyjnej

Uruchom dowolne obciążenie w chmurze, na urządzeniu brzegowym lub jako rozwiązanie hybrydowe

Orkiestruj dowolny typ obciążenia uruchomionego w wybranym przez Ciebie środowisku. Niezależnie od tego, czy chcesz przenieść aplikacje platformy .NET do kontenerów systemu Windows Server, zmodernizować aplikacje Java w kontenerach systemu Linux, czy uruchomić aplikacje mikrousług w chmurze publicznej, na urządzeniu brzegowym lub w środowiskach hybrydowych, platforma Azure ma odpowiednie rozwiązanie.

Poznaj podstawowe pojęcia dotyczące platformy Kubernetes i zastosuj najlepsze rozwiązania w środowisku produkcyjnym.

Typowe zastosowania dla Azure Kubernetes Service (AKS)

Migruj istniejące aplikacje do chmury, kompiluj złożone aplikacje używające uczenia maszynowego lub korzystaj ze zwinności oferowanej przez architekturę mikrousług.

 • 간편하게 기존 애플리케이션 마이그레이션간편하게 기존 애플리케이션 마이그레이션12345
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Łatwo migruj aplikację do kontenerów i uruchamiaj ją w ramach usługi AKS. Kontroluj dostęp dzięki integracji z usługą Azure Active Directory i korzystaj z usług platformy Azure objętych umową SLA, na przykład Azure Database for MySQL przy użyciu usługi Open Service Broker for Azure do obsługi danych.

  Przepływ

  1. 1 Konwertowanie istniejącej aplikacji na kontenery i publikowanie obrazów kontenerów w usłudze Azure Container Registry.
  2. 2 Korzystając z witryny Azure Portal lub wiersza polecenia, użytkownik wdraża kontenery w klastrze AKS.
  3. 3 Użyj usługi Azure Active Directory w celu kontroli dostępu do zasobów usługi AKS.
  4. 4 Z łatwością uzyskuj dostęp do usług platformy Azure objętych umową SLA, takich jak Azure Database for MySQL, przy użyciu usługi Open Service Broker for Azure.
  5. 5 Opcjonalnie wdróż usługę AKS za pomocą sieci wirtualnej VNET.
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Korzystaj z usługi AKS w celu optymalizowania skalowania w poziomie, mechanizmu samonaprawiania, równoważenia obciążenia i zarządzania wpisami tajnymi.

  Przepływ

  1. 1 Użycie środowiska IDE, takiego jak program Visual Studio, aby zatwierdzić zmiany w usłudze GitHub.
  2. 2 Usługa GitHub wyzwala nową kompilację w usłudze Azure DevOps
  3. 3 Usługa Azure DevOps pakuje mikrousługi jako kontenery i wypychają je do usługi Azure Container Registry
  4. 4 Kontenery są wdrażane w klastrze usługi AKS
  5. 5 Dostęp do zasobów jest zabezpieczany za pomocą usługi Azure Active Directory
  6. 6 Użytkownicy uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem aplikacji i witryn internetowych
  7. 7 Administratorzy uzyskują dostęp do aplikacji za pomocą osobnego portalu administratora
  8. 8 Mikrousługi przechowują i pobierają informacje przy użyciu baz danych
 • AKS용 보안 DevOpsDevOps와 Kubernetes를 함께 사용하면 더 좋습니다. Azure에서 Kubernetes와 함께 보안 DevOps를 구현하면 속도와 보안을 균형 있게 적용하고 코드를 대규모로 더 빠르게 제공할 수 있습니다. 동적 정책 컨트롤이 포함된 CI/CD를 사용하여 개발 프로세스에 보호책을 적용하고 지속적인 모니터링으로 피드백 루프를 가속화합니다. Azure Policy를 통해 중요한 정책을 적용하면서 Azure Pipelines를 사용하여 빠르게 제공합니다. Azure는 빌드 및 릴리스 파이프라인에 대한 실시간 가시성과 규정 준수 감사 및 재구성을 쉽게 적용하는 기능을 제공합니다.123456789
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Metodyka DevOps i platforma Kubernetes lepiej działają razem. Dzięki zaimplementowaniu bezpiecznej metodyki DevOps razem z platformą Kubernetes na platformie Azure możesz osiągnąć równowagę między szybkością a bezpieczeństwem i szybciej dostarczać kod na dużą skalę. Zastosuj zabezpieczenia zgodności w procesach deweloperskich, korzystając z ciągłej integracji/ciągłego wdrażania z dynamicznymi mechanizmami kontroli zasad i przyspiesz pętlę opinii dzięki ciągłemu monitorowaniu. Usługa Azure Pipelines umożliwia szybkie dostarczanie, jednocześnie zapewniając wymuszanie krytycznych zasad za pomocą usługi Azure Policy. Platforma Azure oferuje możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym dla potoków kompilacji i wydań oraz możliwość stosowania inspekcji zgodności i ponownych konfiguracji.

  Przepływ

  1. 1 Szybkie iterowanie, testowanie i debugowanie razem różnych części aplikacji w tym samym klastrze Kubernetes
  2. 2 Kod jest scalany w repozytorium GitHub, po czym zautomatyzowane kompilacje i testy są uruchamiane przez usługę Azure Pipelines
  3. 3 Obraz kontenera jest rejestrowany w usłudze Azure Container Registry
  4. 4 Klastry Kubernetes są aprowizowane przy użyciu narzędzi, takich jak Terraform. Pakiety chart narzędzia Helm zainstalowane za pomocą narzędzia Terraform definiują żądany stan zasobów i konfiguracji aplikacji
  5. 5 Operatorzy wymuszają zasady nadzoru nad wdrożeniami w klastrze usługi AKS
  6. 6 Potok wydania automatycznie wykonuje wstępnie zdefiniowaną strategię wdrażania dla każdej zmiany kodu
  7. 7 Inspekcja i wymuszanie zasad zostały dodane do potoku ciągłej integracji/ciągłego dostarczania przy użyciu usługi Azure Policy
  8. 8 Telemetria aplikacji, monitorowanie kondycji kontenerów i analiza dzienników w czasie rzeczywistym są włączane przy użyciu usługi Azure Monitor
  9. 9 Szczegółowe informacje są używane do rozwiązywania problemów i przekazywane do planów następnego przebiegu
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI