Azure Kubernetes Service (AKS)

Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa Kubernetes

Dostarczaj szybciej, obsługuj łatwiej i skaluj pewniej

W pełni zarządzana usługa Azure Kubernetes Service (AKS) ułatwia wdrażanie konteneryzowanych aplikacji i zarządzanie nimi. Oferuje ona bezserwerową platformę Kubernetes, zintegrowane środowisko ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oraz zabezpieczenia i nadzór klasy korporacyjnej. Połącz zespoły deweloperskie i operacyjne na jednej platformie, aby szybko i pewnie tworzyły, dostarczały i skalowały aplikacje.

Elastyczna aprowizacja dodatkowej pojemności bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Dodawanie wyzwalaczy i skalowania automatycznego opartych na danych za pomocą rozwiązania KEDA

Szybsze, kompleksowe środowisko deweloperskie w ramach usługi Azure Dev Spaces obejmujące integrację z narzędziami platformy Kubernetes w programie Visual Studio Code, usługami Azure DevOps i usługą Azure Monitor

Zaawansowane zarządzanie tożsamościami i dostępem przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz dynamiczne wymuszanie reguł w wielu klastrach za pomocą usługi Azure Policy

Dostępność w większej liczbie regionów niż w przypadku innych dostawców

Szybsze programowanie konteneryzowanych aplikacji

Z łatwością definiuj, wdrażaj, debuguj i uaktualniaj nawet najbardziej złożone aplikacje platformy Kubernetes oraz automatycznie konteneryzuj swoje aplikacje. Twórz i testuj aplikacje oparte na mikrousługach bez konieczności pozorowania zależności za pomocą usługi Dev Spaces.

Dodaj kompleksowy potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania do swoich klastrów usługi AKS dzięki automatyzacji rutynowych zadań i skonfiguruj strategię wdrażania Canary za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wykrywaj awarie na wczesnym etapie i optymalizuj potoki, korzystając z możliwości dogłębnego śledzenia swoich wdrożeń.

Uzyskaj wgląd w swoje środowisko dzięki funkcjom takim jak telemetria warstwy kontroli, agregacja dzienników i kondycja kontenerów, które są dostępne w witrynie Azure Portal i automatycznie skonfigurowane na potrzeby klastrów AKS.

Zapoznaj się z podstawami metodyki DevOps

Łatwe zarządzanie platformą Kubernetes

Z łatwością aprowizuj klastry przy użyciu interfejsu wiersza polecenia lub narzędzi typu „infrastruktura jako kod”, takich jak program Terraform. Zminimalizuj zadania konserwacji infrastruktury przy użyciu automatycznych uaktualnień, napraw, monitorowania i skalowania.

W ciągu kilku sekund elastycznie aprowizuj dodatkową moc obliczeniową na bezserwerowej platformie Kubernetes bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą.

Zwiększaj dostępność i chroń aplikacje przed awariami centrum danych za pomocą nadmiarowości w strefach dostępności.

Dowiedz się więcej o bezserwerowej platformie Kubernetes

Uruchom dowolne obciążenie w chmurze, na urządzeniu brzegowym lub jako rozwiązanie hybrydowe

Orkiestruj dowolny typ obciążenia uruchomionego w wybranym przez Ciebie środowisku. Niezależnie od tego, czy chcesz przenieść aplikacje platformy .NET do kontenerów systemu Windows Server, zmodernizować aplikacje Java w kontenerach systemu Linux, czy uruchomić aplikacje mikrousług w chmurze publicznej, na urządzeniu brzegowym lub w środowiskach hybrydowych, platforma Azure ma odpowiednie rozwiązanie.

Poznaj podstawowe pojęcia dotyczące platformy Kubernetes i zastosuj najlepsze rozwiązania w środowisku produkcyjnym.

Typowe zastosowania dla Azure Kubernetes Service (AKS)

Za pomocą platformy Kubernetes możesz migrować istniejące aplikacje do chmury, kompilować złożone aplikacje używające uczenia maszynowego lub korzystać ze zwinności oferowanej przez architekturę mikrousług.

 • 轻松迁移现有应用程序轻松迁移现有应用程序12345
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Możesz łatwo przeprowadzić migrację istniejącej aplikacji do kontenerów i uruchamiać ją w ramach usługi Azure Kubernetes Service. Kontroluj dostęp dzięki integracji z usługą Azure Active Directory i korzystaj z usług platformy Azure objętych umową SLA, na przykład Azure Database for MySQL z usługą OSBA (Open Service Broker for Azure), do obsługi danych.

  Przepływ

  1. 1 Użytkownik konwertuje istniejącą aplikację na kontenery i publikuje obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry
  2. 2 Korzystając z witryny Azure Portal lub wiersza polecenia, użytkownik wdraża kontenery na klastrach AKS
  3. 3 Dostęp do zasobów usługi AKS jest kontrolowany za pomocą usługi Azure Active Directory
  4. 4 Z łatwością uzyskuj dostęp do usług platformy Azure objętych umową SLA, takich jak Azure Database for MySQL, przy użyciu usługi OSBA (Open Service Broker for Azure)
  5. 5 Opcjonalnie usługę AKS można wdrożyć za pomocą sieci wirtualnej VNET
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Skorzystaj z usługi AKS, aby uprościć wdrażanie architektury opartej na mikrousługach i zarządzanie nią. Usługa AKS optymalizuje skalowanie w poziomie, mechanizm samonaprawiania, równoważenie obciążenia i zarządzanie wpisami tajnymi.

  Przepływ

  1. 1 Deweloper używa środowiska IDE, takiego jak program Visual Studio, aby zatwierdzić zmiany w usłudze GitHub
  2. 2 Usługa GitHub wyzwala nową kompilację w usłudze Azure DevOps
  3. 3 Usługa Azure DevOps pakuje mikrousługi jako kontenery i wypychają je do usługi Azure Container Registry
  4. 4 Kontenery są wdrażane w klastrze usługi AKS
  5. 5 Użytkownicy uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem aplikacji i witryny internetowej
  6. 6 Dostęp do zasobów jest zabezpieczany za pomocą usługi Azure Active Directory
  7. 7 Mikrousługi przechowują i pobierają informacje przy użyciu baz danych
  8. 8 Administrator uzyskuje dostęp za pomocą osobnego portalu administratora
 • Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Metodyka DevOps i platforma Kubernetes lepiej działają razem. Dzięki zaimplementowaniu bezpiecznej metodyki DevOps razem z platformą Kubernetes na platformie Azure możesz osiągnąć równowagę między szybkością a bezpieczeństwem i szybciej dostarczać kod na dużą skalę. Zastosuj zabezpieczenia zgodności w procesach deweloperskich, korzystając z ciągłej integracji/ciągłego wdrażania z dynamicznymi mechanizmami kontroli zasad i przyspiesz pętlę opinii dzięki ciągłemu monitorowaniu. Usługa Azure Pipelines umożliwia szybkie dostarczanie, jednocześnie zapewniając wymuszanie krytycznych zasad za pomocą usługi Azure Policy. Platforma Azure oferuje możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym dla [otoków kompilacji i wydań oraz możliwość łatwego stosowania inspekcji zgodności i ponownych konfiguracji.

  Przepływ

  1. 1 Deweloperzy szybko iterują, testują i debugują razem różne części aplikacji w tym samym klastrze Kubernetes
  2. 2 Kod jest scalany w repozytorium GitHub, po czym zautomatyzowane kompilacje i testy są uruchamiane przez usługę Azure Pipelines
  3. 3 Obraz kontenera jest rejestrowany w usłudze Azure Container Registry
  4. 4 Klastry Kubernetes są aprowizowane przy użyciu narzędzi, takich jak Terraform. Pakiety chart narzędzia Helm zainstalowane za pomocą narzędzia Terraform definiują żądany stan zasobów i konfiguracji aplikacji
  5. 5 Operatorzy wymuszają zasady nadzoru nad wdrożeniami w klastrze usługi AKS
  6. 6 Potok wydania automatycznie wykonuje wstępnie zdefiniowaną strategię wdrażania dla każdej zmiany kodu
  7. 7 Inspekcja i wymuszanie zasad zostały dodane do potoku ciągłej integracji/ciągłego dostarczania przy użyciu usługi Azure Policy
  8. 8 Telemetria aplikacji, monitorowanie kondycji kontenerów i analiza dzienników w czasie rzeczywistym są włączane przy użyciu usługi Azure Monitor
  9. 9 Szczegółowe informacje używane do rozwiązywania problemów i przekazywane do planów następnego przebiegu
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Używaj węzła wirtualnego usługi AKS, aby aprowizować wewnątrz usługi ACI zasobniki, które są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

  Przepływ

  1. 1 Użytkownik rejestruje kontener w usłudze Azure Container Registry
  2. 2 Obrazy kontenerów są ściągane z usługi Azure Container Registry
  3. 3 Węzeł wirtualny usługi AKS, czyli implementacja wirtualnych kubeletów, aprowizuje zasobniki wewnątrz usługi ACI z usługi AKS, gdy występują nagłe wzrosty ruchu.
  4. 4 Kontenery AKS i ACI zapisują do udostępnionego magazynu danych
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand