Azure Kubernetes Service (AKS)

Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa Kubernetes

Dostarczaj szybciej, obsługuj łatwiej i skaluj pewniej

W pełni zarządzana usługa Azure Kubernetes Service (AKS) ułatwia wdrażanie konteneryzowanych aplikacji i zarządzanie nimi. Oferuje ona bezserwerową platformę Kubernetes, zintegrowane środowisko ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oraz zabezpieczenia i nadzór klasy korporacyjnej. Połącz zespoły deweloperskie i operacyjne na jednej platformie, aby szybko i pewnie tworzyły, dostarczały i skalowały aplikacje.

Elastic provisioning of additional capacity without the need to manage the infrastructure

Faster end-to-end development experience and integration with Visual Studio Code Kubernetes tools, Azure DevOps, and Azure Monitor

Advanced identity and access management using Azure Active Directory, and dynamic rules enforcement across multiple clusters with Azure Policy

Orchestration of containers across 24 regions and growing, in the public cloud, in Azure Stack, or on IoT edge devices

Szybsze programowanie konteneryzowanych aplikacji

Z łatwością definiuj, wdrażaj, debuguj i uaktualniaj nawet najbardziej złożone aplikacje platformy Kubernetes oraz automatycznie konteneryzuj swoje aplikacje.

Dodaj kompleksowy potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania do swoich klastrów usługi AKS dzięki automatyzacji rutynowych zadań i skonfiguruj strategię wdrażania Canary za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wykrywaj awarie na wczesnym etapie i optymalizuj potoki, korzystając z możliwości dogłębnego śledzenia swoich wdrożeń.

Uzyskaj wgląd w swoje środowisko dzięki funkcjom takim jak telemetria warstwy kontroli, agregacja dzienników i kondycja kontenerów, które są dostępne w witrynie Azure Portal i automatycznie skonfigurowane na potrzeby klastrów AKS.

Łatwe zarządzanie platformą Kubernetes

Z łatwością aprowizuj klastry przy użyciu interfejsu wiersza polecenia lub narzędzi typu „infrastruktura jako kod”, takich jak program Terraform. Zminimalizuj zadania konserwacji infrastruktury przy użyciu automatycznych uaktualnień, napraw, monitorowania i skalowania.

W ciągu kilku sekund elastycznie aprowizuj dodatkową moc obliczeniową na bezserwerowej platformie Kubernetes bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą.

Uprość konserwację klastra dzięki zautomatyzowanym uaktualnieniom oraz skalowaniu.

Uruchom dowolne obciążenie w chmurze, na urządzeniu brzegowym lub jako rozwiązanie hybrydowe

Orchestrate any type of workload running in the environment of your choice. Whether you want to move .NET applications to Windows Server containers, modernize Java applications in Linux containers, or run microservices applications in the public cloud, at the edge, or in hybrid environments, Azure has the solution for you.

Learn about the Kubernetes core concepts and apply best practices in production.

Highlights from Microsoft Build

See all Azure Kubernetes Service (AKS) sessions from the conference on demand.

Watch now

Typowe zastosowania dla Azure Kubernetes Service (AKS)

Za pomocą platformy Kubernetes możesz migrować istniejące aplikacje do chmury, kompilować złożone aplikacje używające uczenia maszynowego lub korzystać ze zwinności oferowanej przez architekturę mikrousług.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Możesz łatwo przeprowadzić migrację istniejącej aplikacji do kontenerów i uruchamiać ją w ramach usługi Azure Kubernetes Service. Kontroluj dostęp dzięki integracji z usługą Azure Active Directory i korzystaj z usług platformy Azure objętych umową SLA, na przykład Azure Database for MySQL z usługą OSBA, do obsługi danych.

  Przepływ

  1. 1 Użytkownik konwertuje istniejącą aplikację na kontenery i publikuje obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry
  2. 2 Korzystając z witryny Azure Portal lub wiersza polecenia, użytkownik wdraża kontenery na klastrach AKS
  3. 3 Dostęp do zasobów usługi AKS jest kontrolowany za pomocą usługi Azure Active Directory
  4. 4 Z łatwością uzyskuj dostęp do usług platformy Azure objętych umową SLA, takich jak Azure Database for MySQL, przy użyciu usługi OSBA (Opensource Broker for Azure)
  5. 5 Opcjonalnie usługę AKS można wdrożyć za pomocą sieci wirtualnej VNET
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Skorzystaj z usługi AKS, aby uprościć wdrażanie architektury opartej na mikrousługach i zarządzanie nią. Usługa AKS optymalizuje skalowanie w poziomie, mechanizm samonaprawiania, równoważenie obciążenia i zarządzanie wpisami tajnymi.

  Przepływ

  1. 1 Deweloper używa środowiska IDE, takiego jak program Visual Studio, aby zatwierdzić zmiany w usłudze GitHub
  2. 2 Usługa GitHub wyzwala nową kompilację w usługach VSTS
  3. 3 Usługi VSTS pakują mikrousługi jako kontenery i wypychają je do usługi Azure Container Registry
  4. 4 Kontenery są wdrażane w klastrze usługi AKS
  5. 5 Użytkownicy uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem aplikacji i witryny internetowej
  6. 6 Dostęp do zasobów jest zabezpieczany za pomocą usługi Azure Active Directory
  7. 7 Mikrousługi przechowują i pobierają informacje przy użyciu baz danych
  8. 8 Administrator uzyskuje dostęp za pomocą osobnego portalu administratora
 • DevSecOps with AKSDevSecOps with AKS123456789
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Użyj rozwiązań DevSecOps, aby szybko przenosić się w odpowiedniej skali i ze zwiększonymi zabezpieczeniami. Dostarczaj kod szybciej przy użyciu ciągłej integracji/dostarczania. Przyspiesz dostęp do informacji zwrotnych dzięki ciągłemu monitorowaniu. Utrzymuj równowagę między szybkością i bezpieczeństwem, używając wymuszania zasad w celu zachowania ciągłości zabezpieczeń i możliwości głębokiego śledzenia.

  Przepływ

  1. 1 Deweloperzy szybko iterują, testują i debugują razem różne części aplikacji w tym samym klastrze Kubernetes
  2. 2 Kod jest scalany w repozytorium GitHub, po czym zautomatyzowane kompilacje i testy są uruchamiane przez usługę Azure Pipelines
  3. 3 Obraz kontenera jest rejestrowany w usłudze Azure Container Registry
  4. 4 Klastry Kubernetes są aprowizowane przy użyciu narzędzi, takich jak Terraform. Pakiety chart narzędzia Helm zainstalowane za pomocą narzędzia Terraform definiują żądany stan zasobów i konfiguracji aplikacji
  5. 5 Operatorzy wymuszają zasady nadzoru nad wdrożeniami w klastrze usługi AKS
  6. 6 Potok wydania automatycznie wykonuje wstępnie zdefiniowaną strategię wdrażania dla każdej zmiany kodu
  7. 7 Inspekcja i wymuszanie zasad zostały dodane do potoku ciągłej integracji/ciągłego dostarczania przy użyciu usługi Azure Policy
  8. 8 Telemetria aplikacji, monitorowanie kondycji kontenerów i analiza dzienników w czasie rzeczywistym są włączane przy użyciu usługi Azure Monitor
  9. 9 Szczegółowe informacje używane do rozwiązywania problemów i przekazywane do planów następnego przebiegu
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Przegląd
  2. Przepływ

  Przegląd

  Używaj węzła wirtualnego usługi AKS, aby aprowizować wewnątrz usługi ACI zasobniki, które są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

  Przepływ

  1. 1 Użytkownik rejestruje kontener w usłudze Azure Container Registry
  2. 2 Obrazy kontenerów są ściągane z usługi Azure Container Registry
  3. 3 Węzeł wirtualny usługi AKS, czyli implementacja wirtualnych kubeletów, aprowizuje zasobniki wewnątrz usługi ACI z usługi AKS, gdy występują nagłe wzrosty ruchu.
  4. 4 Kontenery AKS i ACI zapisują do udostępnionego magazynu danych
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand