Azure Kubernetes Service (AKS)

Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa Kubernetes

Dostarczaj szybciej, obsługuj łatwiej i skaluj pewniej

Łatwiejsze wdrażanie bezpiecznych, konteneryzowanych aplikacji i zarządzanie nimi za pomocą w pełni zarządzanej usługi Kubernetes. Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) oferuje bezserwerową platformę Kubernetes, zintegrowane środowisko ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oraz zabezpieczenia i nadzór klasy korporacyjnej. Połącz zespoły deweloperskie i operacyjne na jednej platformie, aby szybko i pewnie tworzyły, dostarczały i skalowały aplikacje.

Elastyczna aprowizacja pojemności bez konieczności zarządzania infrastrukturą i z możliwością dodawania sterowanego zdarzeniami autoskalowania oraz wyzwalania za pośrednictwem rozwiązania KEDA

Zaawansowane zarządzanie tożsamościami i dostępem przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz dynamiczne wymuszanie reguł w wielu klastrach za pomocą usługi Azure Policy

Dostępność w większej liczbie regionów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze

Szybsze programowanie konteneryzowanych aplikacji

Z łatwością definiuj, wdrażaj, debuguj i uaktualniaj nawet najbardziej złożone aplikacje platformy Kubernetes oraz automatycznie konteneryzuj swoje aplikacje. Skorzystaj z nowoczesnego tworzenia aplikacji, aby przyspieszyć czas wprowadzenia na rynek.

Dodaj kompleksowy potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania do swoich klastrów usługi AKS dzięki automatyzacji rutynowych zadań i skonfiguruj strategię wdrażania kanarkowego za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wykrywaj awarie na wczesnym etapie i optymalizuj potoki, korzystając z możliwości dogłębnego śledzenia swoich wdrożeń.

Uzyskaj wgląd w swoje środowisko dzięki funkcjom takim jak widok zasobów Kubernetes, telemetria warstwy kontroli, agregacja dzienników i kondycja kontenerów, które są dostępne w witrynie Azure Portal i automatycznie skonfigurowane na potrzeby klastrów AKS.

Przejrzyj podstawy metodyki DevOps

Zwiększona wydajność operacyjna

Polegaj na wbudowanym automatycznym aprowizowaniu, naprawie, monitorowaniu i skalowaniu. To środowisko w formie pola wyboru ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy i minimalizuje konserwację infrastruktury.

 • Łatwo aprowizuj w pełni zarządzane klastry przy użyciu automatycznie skonfigurowanych możliwości monitorowania opartych na rozwiązaniu Prometheus.
 • Skorzystaj z usługi Azure Advisor, aby zoptymalizować wdrożenia platformy Kubernetes za pomocą spersonalizowanych rekomendacji udostępnianych w czasie rzeczywistym, opartych na wiedzy zdobytej podczas pracy z tysiącami klientów korporacyjnych. Oszczędzaj na kosztach, korzystając ze znacznych rabatów na pojemność z usługą Azure Spot.
 • Elastycznie dodawaj, w ciągu kilku sekund, pojemność obliczeniową dzięki bezserwerowej platformie Kubernetes bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą.
 • Zwiększaj dostępność i chroń aplikacje przed awariami centrum danych za pomocą nadmiarowości w strefach dostępności.

Dowiedz się więcej na temat strategii obniżania kosztów

Twórz na bezpieczniejszych fundamentach klasy korporacyjnej

Uruchom dowolne obciążenie w chmurze, na urządzeniu brzegowym lub jako rozwiązanie hybrydowe

Orkiestruj dowolny typ obciążenia uruchomionego w wybranym przez Ciebie środowisku. Niezależnie od tego, czy chcesz przenieść aplikacje platformy .NET do kontenerów systemu Windows Server, zmodernizować aplikacje Java w kontenerach systemu Linux, czy uruchomić aplikacje mikrousług w chmurze publicznej, na urządzeniu brzegowym lub w środowiskach hybrydowych, platforma Azure ma odpowiednie rozwiązanie.

Poznaj podstawowe pojęcia dotyczące platformy Kubernetes i zastosuj najlepsze rozwiązania w środowisku produkcyjnym.

Typowe zastosowania dla Azure Kubernetes Service (AKS)

Migruj istniejące aplikacje do chmury, kompiluj złożone aplikacje używające uczenia maszynowego lub korzystaj ze zwinności oferowanej przez architekturę mikrousług.

Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345

Przegląd

Łatwo migruj aplikację do kontenerów i uruchamiaj ją w ramach usługi AKS. Kontroluj dostęp dzięki integracji z usługą Azure Active Directory i korzystaj z usług platformy Azure objętych umową SLA, na przykład Azure Database for MySQL przy użyciu usługi Open Service Broker for Azure do obsługi danych.

Przepływ

 1. 1 Konwertowanie istniejącej aplikacji na kontenery i publikowanie obrazów kontenerów w usłudze Azure Container Registry.
 2. 2 Korzystając z witryny Azure Portal lub wiersza polecenia, użytkownik wdraża kontenery w klastrze AKS.
 3. 3 Użyj usługi Azure Active Directory w celu kontroli dostępu do zasobów usługi AKS.
 4. 4 Z łatwością uzyskuj dostęp do usług platformy Azure objętych umową SLA, takich jak Azure Database for MySQL, przy użyciu usługi Open Service Broker for Azure.
 5. 5 Opcjonalnie wdróż usługę AKS za pomocą sieci wirtualnej VNET.
Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778

Przegląd

Korzystaj z usługi AKS w celu optymalizowania skalowania w poziomie, mechanizmu samonaprawiania, równoważenia obciążenia i zarządzania wpisami tajnymi.

Przepływ

 1. 1 Użycie środowiska IDE, takiego jak program Visual Studio, aby zatwierdzić zmiany w usłudze GitHub.
 2. 2 Usługa GitHub wyzwala nową kompilację w usłudze Azure DevOps
 3. 3 Usługa Azure DevOps pakuje mikrousługi jako kontenery i wypychają je do usługi Azure Container Registry
 4. 4 Kontenery są wdrażane w klastrze usługi AKS
 5. 5 Dostęp do zasobów jest zabezpieczany za pomocą usługi Azure Active Directory
 6. 6 Użytkownicy uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem aplikacji i witryn internetowych
 7. 7 Administratorzy uzyskują dostęp do aplikacji za pomocą osobnego portalu administratora
 8. 8 Mikrousługi przechowują i pobierają informacje przy użyciu baz danych
Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789

Przegląd

Metodyka DevOps i platforma Kubernetes lepiej działają razem. Dzięki zaimplementowaniu bezpiecznej metodyki DevOps razem z platformą Kubernetes na platformie Azure możesz osiągnąć równowagę między szybkością a bezpieczeństwem i szybciej dostarczać kod na dużą skalę. Zastosuj zabezpieczenia zgodności w procesach deweloperskich, korzystając z ciągłej integracji/ciągłego wdrażania z dynamicznymi mechanizmami kontroli zasad i przyspiesz pętlę opinii dzięki ciągłemu monitorowaniu. Usługa Azure Pipelines umożliwia szybkie dostarczanie, jednocześnie zapewniając wymuszanie krytycznych zasad za pomocą usługi Azure Policy. Platforma Azure oferuje możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym dla potoków kompilacji i wydań oraz możliwość stosowania inspekcji zgodności i ponownych konfiguracji.

Przepływ

 1. 1 Szybkie iterowanie, testowanie i debugowanie razem różnych części aplikacji w tym samym klastrze Kubernetes
 2. 2 Kod jest scalany w repozytorium GitHub, po czym zautomatyzowane kompilacje i testy są uruchamiane przez usługę Azure Pipelines
 3. 3 Obraz kontenera jest rejestrowany w usłudze Azure Container Registry
 4. 4 Klastry Kubernetes są aprowizowane przy użyciu narzędzi, takich jak Terraform. Pakiety chart narzędzia Helm zainstalowane za pomocą narzędzia Terraform definiują żądany stan zasobów i konfiguracji aplikacji
 5. 5 Operatorzy wymuszają zasady nadzoru nad wdrożeniami w klastrze usługi AKS
 6. 6 Potok wydania automatycznie wykonuje wstępnie zdefiniowaną strategię wdrażania dla każdej zmiany kodu
 7. 7 Inspekcja i wymuszanie zasad zostały dodane do potoku ciągłej integracji/ciągłego dostarczania przy użyciu usługi Azure Policy
 8. 8 Telemetria aplikacji, monitorowanie kondycji kontenerów i analiza dzienników w czasie rzeczywistym są włączane przy użyciu usługi Azure Monitor
 9. 9 Szczegółowe informacje są używane do rozwiązywania problemów i przekazywane do planów następnego przebiegu
Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI