Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  19 maj

  Azure Security Center new Azure Linux analytics agent

  Azure Security Center is beginning roll out of a new Azure Linux analytics agent to improve the onboarding of Linux VMs and servers to Security Center

  18 maj

  Azure Monitor Dynamic Threshold meter name change

  Effective July 1, 2019, the meter name for Dynamic Threshold feature in Azure Monitor will change.

  18 maj

  Azure Search Document Cracking Image Extraction Resource GUID name change

  Effective July 1, 2019, the Azure Search Document Cracking Image Extraction Resource GUID name will change.

  18 maj

  Azure Search Basic Unit and Standard Unit Resource GUID change

  Effective July 1, 2019, the resource GUIDs for Azure Search Basic Unit and Standard S1, S2 and S3 Unit for the Japan West region will change.

  18 maj

  Azure App Service Basic, Standard, Premium v2 Plans Resource GUID change

  On July 1, 2019, some resource GUIDs for Azure App Service Basic, Standard, and Premium v2 Plans will change as the global region resource GUIDs will break out into regional resource GUIDs.

  18 maj

  Azure Virtual Machines NVv2 meter name change

  Effective July 1, 2019, the meter names for Azure Virtual Machines NVv2 will change.

  18 maj

  Azure NetApp Files Resource GUID change

  Effective July 1, 2019, the resource GUIDs for Azure NetApp Files will change due to a change in the unit of measure.

  17 maj

  Azure Kubernetes Service (AKS) now supports Windows Server containers

  Use managed Kubernetes for all of your workloads whether they’re in Windows, Linux or both.

  16 maj

  Aktualizacja 19.05 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

  Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.05 (wydanie funkcji) jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego testowej wersji detalicznej. Standardowy kanał informacyjny detalicznego systemu operacyjnego będzie nadal udostępniać wersję 19.04. Planujemy uaktualnienie jej do wersji 19.05 w ciągu dwóch tygodni.

  16 maj

  Integracja platformy Kubernetes z usługą Azure Pipelines jest już dostępna

  Możesz teraz logować się w portalu usługi Azure DevOps za pomocą tożsamości usługi GitHub. Ponadto możesz przenieść repozytorium GitHub do platformy Kubernetes za pomocą wieloetapowego potoku opartego na kodzie YAML.

  16 maj

  Tag usługi sieciowej grupy zabezpieczeń dla usługi Azure Backup jest już dostępny

  Tag usługi sieciowej grupy zabezpieczeń dla usługi Azure Backup ułatwia uruchamianie kopii zapasowych w środowisku zablokowanym przy użyciu sieciowych grup zabezpieczeń. Dzięki temu można teraz użyć tagu „AzureBackup”, aby zezwolić na wychodzący dostęp do usługi Azure Backup dla agenta obciążenia (serwer SQL) na maszynie wirtualnej zamiast zarządzania listą dozwolonych dla wymaganych adresów IP.

  15 maj

  Ceny wystąpień zarezerwowanych w ofercie „Tworzenie i testowanie”

  Rabaty wystąpień zarezerwowanych są teraz dostępne dla maszyn wirtualnych i wystąpień usługi Azure SQL Database utworzonych w subskrypcjach oferty „Tworzenie i testowanie”.

  15 maj

  Rozszerzona funkcjonalność interfejsu API Gremlin dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Rozszerzona funkcjonalność języka Gremlin w interfejsie API Gremlin usługi Cosmos DB jest teraz dostępna.

  15 maj

  Rozszerzona funkcjonalność zapytań interfejsu SQL API w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Interfejs SQL API usługi Azure Cosmos DB zapewnia obsługę metod Distinct, Skip i Take, skorelowanego podzapytania i indeksów złożonych.

  15 maj

  Integracja dzienników wolnych zapytań z usługą Azure Monitor dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz obsługiwana

  Użytkownicy usługi Azure Database for MariaDB mogą teraz korzystać z ogólnie dostępnej obsługi integracji dzienników wolnych zapytań z usługą Azure Monitor, umożliwiającej eksportowanie dzienników do dzienników usługi Azure Monitor (wcześniej znanej jako usługa Log Analytics), usługi Event Hubs i usługi Azure Storage.

  15 maj

  Rozszerzenie Orafce w usłudze Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępne

  Rozszerzenie Orafce jest teraz ogólnie dostępne i obsługiwane w usłudze Azure Database for PostgreSQL.

  15 maj

  Replika do odczytu między regionami dla usług Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL

  Replikacja asynchroniczna między regionami jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Database for MySQL i usługi Azure Database for PostgreSQL.

  15 maj

  Rola Operator usługi Cosmos DB dla kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC) jest teraz dostępna

  Usługa Azure Cosmos DB udostępnia teraz nową rolę RBAC: Operator usługi Cosmos DB. Ta nowa rola umożliwia aprowizowanie kont, baz danych i kontenerów usługi Azure Cosmos, ale nie może uzyskiwać dostępu do kluczy wymaganych do uzyskania dostępu do aplikacji.

  15 maj

  Rozszerzona obsługa usługi Azure Resource Manager dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Usługa Azure Cosmos DB zapewnia teraz obsługę baz danych, kontenerów i ofert w usłudze Azure Resource Manager.

  14 maj

  Obliczeniowe maszyny wirtualne o wysokiej wydajności są teraz dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

  Maszyny wirtualne serii HB są teraz dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

  Informacje