Pomiń nawigację

Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  listopad 2018

  30 lis

  Removing Kubernetes 1.7 and 1.8 support in AKS on November 30, 2018

  On November 30, 2018, Azure Kubernetes Service (AKS) will stop supporting Kubernetes minor versions 1.7 and 1.8. We recommend that you upgrade to one of the newer minor versions.

  październik 2018

  20 paź
  19 paź
  19 paź

  Deprecating older versions of the Azure API Management REST API

  Older versions of the Azure API Management REST API are being deprecated and will be retired on October 1, 2019.

  18 paź

  Send your Azure Active Directory data to Azure Log Analytics

  Dostępność docelowa: , 2018

  The ability to forward your Azure Active Directory logs to Azure Log Analytics is now available.

  18 paź

  Ogólna dostępność: alerty metryk dla dzienników

  Alerty metryk dla dzienników są ogólnie dostępne, co pozwala używać alertów metryk dla typowych dzienników pozyskiwanych przez obszary robocze usługi Log Analytics.

  18 paź

  Power BI Embedded row-level security “username” property supports ASCII characters

  The Power BI Embedded row-level security “username” property supports ASCII characters.

  18 paź

  Power BI Embedded Update Datasources API to change connection between data sources

  You can use the Power BI Embedded Update Datasources API to change the connection details between different data sources programmatically.

  18 paź

  Power BI Embedded advanced URL filtering capabilities

  Developers can define more filters with more complex definitions and operators with new URL filtering capabilities for reports.

  18 paź

  Azure Site Recovery - Update Rollup 30

  Dostępność docelowa: , 2018

  Update Rollup 30 for Azure Site Recovery is now available.

  18 paź

  Monitorowanie kondycji i alerty dla usługi Azure AD DS

  Możesz monitorować kondycję domeny zarządzanej usługi Azure Active Directory Domain Services i rozwiązywać problemy z konfiguracją, które wpływają na kondycję Twojej domeny zarządzanej.

  18 paź

  Wyłączanie protokołów NTLM i TLS w wersji 1 w celu zabezpieczenia domeny zarządzanej usługi Azure AD DS

  Swoją domenę zarządzaną usługi Azure AD DS możesz zabezpieczyć, wyłączając obsługę protokołu NTLM w wersji 1 i protokołu TLS w wersji 1 oraz synchronizację skrótów haseł NTLM z lokalnego wystąpienia usługi Active Directory.

  17 paź

  Power BI Embedded capacity monitoring app

  Power BI has released a new capacity monitoring app that helps you make more informed and data-driven decisions when managing your Power BI Embedded capacity.

  17 paź

  Usługa Azure AD DS obsługuje teraz dyski zarządzane platformy Azure

  Domeny zarządzane usługi Azure AD DS zapewniają większą dostępność i odporność dzięki obsłudze dysków zarządzanych platformy Azure.

  17 paź

  Ogólna dostępność: pakiet Enterprise Security usługi HDInsight Hadoop

  Możesz łatwo skonfigurować klaster usługi HDInsight z pakietem Enterprise Security Package przyłączony do domeny zarządzanej usługi Azure AD DS.

  17 paź

  Lepsza wydajność synchronizacji z usługi Azure AD do domeny zarządzanej usługi Azure AD DS

  Zwiększyliśmy wydajność synchronizacji z usługi Azure AD do domeny zarządzanej usługi Azure AD DS.

  17 paź

  Synchronizacja o określonym zakresie z usługi Azure AD do domeny zarządzanej usługi Azure AD DS

  Możesz teraz wybrać zestawy kont użytkowników, które mają być synchronizowane z domeną zarządzaną usługi Azure Active Directory Domain Services.

  17 paź

  Obsługa precyzyjnych zasad haseł w usłudze Azure AD DS

  Usługa Azure Active Directory Domain Services obsługuje teraz niestandardowe precyzyjne zasady okresu istnienia hasła.

  17 paź

  Azure App Service: obniżenie cen usługi App Service w warstwach Podstawowa i Premium dla systemu Linux

  Ostatnio obniżyliśmy ceny usługi Azure App Service w warstwach Podstawowa i Premium dla systemu Linux.

  Informacje