Pomiń nawigację

Data Factory — cennik

Usługa Azure Data Factory ułatwia tworzenie, planowanie i monitorowanie potoków danych oraz zarządzanie nimi. Potok danych obejmuje działania przenoszenia danych między lokalnym magazynem danych i magazynem danych w chmurze oraz działania przekształcania danych umożliwiające generowanie zaufanych informacji.

Szczegóły cennika

Ceny za użycie usługi Data Factory są obliczane na podstawie następujących czynników:

Usługa Data Factory w wersji 2 umożliwia płacenie za organizowanie potoku danych (według uruchomienia działania) oraz za godzinę w przypadku zasobów obliczeniowych używanych podczas przekształcania i przenoszenia danych (zobacz poniższe sekcje dotyczące przenoszenia danych i usług SSIS). Wszystkie możliwości fabryki danych (organizacja, przenoszenie danych i inne) są wykonywane w środowisku IR — własnym lub w chmurze — usługi Data Factory.

AranżacjaWersja zapoznawcza

Uruchomienia Wersja zapoznawcza Cena Przykłady
Uruchomienia działania (Azure Integration Runtime) Pierwsze 50 000 uruchomień działania — $- za 1000 uruchomień
Ponad 50 000 uruchomień działania — $- za 1000 uruchomień
działanie kopiowania, które przenosi dane z obiektu blob platformy Azure do bazy danych Azure SQL Database; działanie technologii Hive uruchamiające skrypt Hive w klastrze usługi Azure HDInsight.
Uruchomienia działań (własne środowisko IR) $- za 1000 uruchomień działanie kopiowania, które przenosi dane z lokalnej bazy danych programu SQL Server do obiektu blob platformy Azure; działanie procedury składowanej uruchamiające procedurę składowaną w lokalnej bazie danych programu SQL Server.
Operacje tworzenia/pobierania/aktualizowania/usuwania dla wszystkich jednostek ADF (potok, zestaw danych, uruchomienia potoku itp.) są bezpłatne na etapie publicznej wersji zapoznawczej.

Przenoszenie danychWersja zapoznawcza

Usługa Azure Data Factory pozwala bezpiecznie, niezawodnie i wydajnie kopiować dane między różnymi magazynami z możliwością skalowania. W miarę wzrostu ilości danych lub wymaganej przepływności usługę Azure Data Factory można odpowiednio przeskalować. Dowiedz się o wykorzystywaniu jednostek przenoszenia danych do poprawienia wydajności tej operacji.

Uwaga:
Mogą być naliczane opłaty za transfer danych, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Opłaty za wychodzący transfer danych są naliczane w przypadku przesłania danych poza centra danych platformy Azure. Zobacz więcej informacji.

Przenoszenie danych (Azure Integration Runtime) $- za godzinę
Przenoszenie danych (własne środowisko IR) $- za godzinę
Wykonywanie i monitorowanie wszystkich działań (np. Lookup, GetMetadata itp.), z wyłączeniem przenoszenia danych, jest bezpłatne na etapie publicznej wersji zapoznawczej.

Zasób obliczeniowy usług SQL Server Integration Services w środowisku IR platformy Azure i usług SSISWersja zapoznawcza

Środowisko IR usługi Data Factory (tylko hostowane w chmurze) obsługuje uruchamianie pakietów usług SSIS. Opłaty za użycie usług SSIS są naliczane za godzinę oraz obsługują możliwości usług SSIS Standard za pomocą maszyn wirtualnych z serii A i D. Uzyskaj więcej informacji na temat maszyn wirtualnych z serii A i D.

Maszyna wirtualna usług SSIS w warstwie Standardowa — seria A V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Dołączona licencja (cena za wersję zapoznawczą) Cena wersji zapoznawczej z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure (% oszczędności)
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SSIS w warstwie Enterprise — seria A V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Dołączona licencja (cena za wersję zapoznawczą) Cena wersji zapoznawczej z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure (% oszczędności)
SSIS A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $-
SSIS A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $-
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SSIS w warstwie Standardowa — seria D V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Dołączona licencja (cena za wersję zapoznawczą) Cena wersji zapoznawczej z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure (% oszczędności)
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SSIS w warstwie Enterprise — seria D V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Dołączona licencja (cena za wersję zapoznawczą) Cena wersji zapoznawczej z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure (% oszczędności)
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

Potoki nieaktywne

Potoki, które nie zostały skojarzone z wyzwalaczem i nie były uruchamiane przez tydzień, są uważane za nieaktywne. W przypadku nieaktywnego potoku jest naliczana opłata w wysokości $- miesięcznie.

Często zadawane pytania

 • Działanie to krok w ramach potoku. Wykonanie każdego działania nazywamy uruchomieniem.

  Możesz na przykład użyć działania kopiowania w celu skopiowania danych z lokalnego programu SQL Server do usługi Azure Blob Storage. Następnie użyj działania usługi Hive, które uruchamia skrypt Hive w klastrze usługi Apache HDInsight w celu przetworzenia/przekształcenia danych z magazynu obiektów blob, aby utworzyć dane wyjściowe.

 • Potoki, które nie zostały skojarzone z wyzwalaczem i nie były uruchamiane przez tydzień, są uważane za nieaktywne.

 • Środowisko IR to infrastruktura integracji danych umożliwiająca przenoszenie i przekształcanie danych.

  W przypadku przenoszenia danych środowisko IR przenosi dane ze źródłowego do docelowego magazynu danych oraz oferuje obsługę wbudowanych łączników, konwersji formatów, mapowania kolumn oraz wydajnego i skalowalnego transferu danych.

  W przypadku przekształcania środowisko IR umożliwia natywne wykonywanie pakietów usług SSIS. Ponadto środowisko IR obsługuje wysyłanie i monitorowanie działań przekształcania uruchamianych w różnych usługach obliczeniowych, takich jak Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server i nie tylko.

  Klienci mogą wdrożyć co najmniej jedno wystąpienie środowiska IR na potrzeby przenoszenia i przekształcania danych. Środowisko IR może działać w sieci publicznej platformy Azure lub w sieci prywatnej (sieci lokalnej, sieci Azure Virtual Network lub usłudze AWS VPC).

 • Tak. Jeśli działanie korzysta z usług platformy Azure, takich jak HDInsight, te usługi są rozliczane osobno zgodnie ze stawkami za daną usługę.

 • Tak. Aby móc hostować wykaz usług SSIS na platformie Azure, musisz zapłacić za wystąpienie usług SQL Azure. Możesz użyć istniejącego serwera baz danych usług SQL Azure lub utworzyć nowy serwer w ramach tej subskrypcji.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server ułatwia lepsze wykorzystanie licencji programu SQL Server w usłudze Azure SQL Server Integration Services. Klientom mającym aktywny pakiet Software Assurance w wersjach Enterprise Edition i Standard Edition z licencjami na rdzeń przysługuje korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, jeśli zdecydują się przenieść swoje licencje do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server nie jest ograniczona do żadnego konkretnego programu licencjonowania, ale konieczne jest posiadanie aktywnego pakietu Software Assurance.

  Możesz aktywować korzyść użycia hybrydowego platformy Azure za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance.

  *Oszczędności są obliczane na podstawie krytycznych dla działania firmy wystąpień zarządzanych z 8 rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działających przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencjami) z obniżoną ceną (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), a w obliczeniach uwzględniono koszt pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności, a także od warstwy pakietu Software Assurance. Ceny z grudnia 2017 r. Ceny mogą ulec zmianie.

 • Nie. Licencje muszą być używane lokalnie lub w chmurze. Klienci mają 180-dniowy okres prolongaty, w trakcie którego, w celu ułatwienia migracji, mogą używać licencji zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

 • Nie, korzyści użycia hybrydowego platformy Azure nie można zastosować wstecznie.

 • Do zastosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server wymagany jest aktywny pakiet Software Assurance. Jeśli pakiet Software Assurance utraci ważność i nie zostanie odnowiony, nastąpi przeniesienie do opcji cenowej Dołączona licencja odpowiedniej jednostki SKU.

Szczegóły cennika

Ceny za użycie usługi Data Factory są obliczane na podstawie następujących czynników:

 • Częstotliwość działań (wysoka lub niska). Działanie o niskiej częstotliwości nie jest wykonywane częściej niż raz dziennie (np. codziennie, co tydzień, co miesiąc); działanie o wysokiej częstotliwości jest wykonywane częściej niż raz dziennie (np. co godzinę, co 15 min). Aby uzyskać szczegóły, zobacz poniższą sekcję Organizowanie działań.
 • Miejsce uruchamiania działań (chmura lub środowisko lokalne). Zobacz poniższą sekcją Przenoszenie danych.
 • Stan aktywności potoku. Zobacz poniższą sekcję Nieaktywne potoki.
 • Działanie jest uruchamiane ponownie. Zobacz poniższą sekcję Ponowne uruchamianie działań.

Organizowanie działań

Niska częstotliwość Wysoka częstotliwość
Działania uruchomione w chmurze

(przykłady: działanie kopiowania, które przenosi dane z obiektu blob platformy Azure do bazy danych Azure SQL Database; działanie technologii Hive uruchamiające skrypt Hive w klastrze usługi Azure HDInsight).
$- za działanie miesięcznie $- za działanie miesięcznie
Działania uruchamiane lokalnie i uwzględniające własne środowisko IR

(przykłady: działanie kopiowania, które przenosi dane z lokalnej bazy danych programu SQL Server do obiektu blob platformy Azure; działanie procedury składowanej uruchamiające procedurę składowaną w lokalnej bazie danych programu SQL Server).
$- za działanie miesięcznie $- za działanie miesięcznie

Uwagi:

 • Użycie powyżej 100 działań/miesiąc spowoduje zastosowanie 20% rabatu dla scenariuszy z wysoką i niską częstotliwością.
 • Pierwsze 5 działań niskiej częstotliwości w miesiącu jest bezpłatne zarówno w wersji w chmurze, jak i lokalnej.

Przenoszenie danych

Usługa Azure Data Factory pozwala bezpiecznie, niezawodnie i wydajnie kopiować dane między różnymi magazynami z możliwością skalowania. W miarę wzrostu ilości danych lub wymaganej przepływności usługę Azure Data Factory można odpowiednio przeskalować. Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym wydajności działania kopiowania, aby uzyskać informacje na temat zwiększania wydajności przenoszenia danych przy użyciu jednostek przenoszenia danych.

Przenoszenie danych między magazynami danych w chmurze $- za godzinę
Przenoszenie danych w przypadku korzystania z magazynu lokalnego $- za godzinę
Uwaga:
Mogą być naliczane opłaty za transfer danych, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Opłaty za wychodzący transfer danych są naliczane w przypadku przesłania danych poza centra danych platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz szczegóły cennika transferów danych.

Potoki nieaktywne

Dla każdego potoku wdrożonego w usłudze Azure Data Factory musisz określić aktywny okres przetwarzania danych przy użyciu zakresu dat/godzin (czasu rozpoczęcia i zakończenia). Potok jest uznawany za aktywny w wybranym okresie, nawet jeśli działania nie są faktycznie wykonywane. Potok jest uznawany za nieaktywny w pozostałym czasie.

W przypadku nieaktywnego potoku jest naliczana opłata w wysokości $- miesięcznie.

Opłaty za potoki nieaktywne przez cały miesiąc będą naliczane przy użyciu odpowiedniej stawki za „potok nieaktywny” dla danego miesiąca. Opłaty za potoki nieaktywne przez część miesiąca będą naliczane proporcjonalnie za okresy braku aktywności na podstawie liczby godziny braku aktywności potoku w danym miesiącu. Jeśli na przykład data i godzina rozpoczęcia potoku to 1.01.2016 o 12:00, a data i godzina zakończenia to 20.01.2016 o 12:00, potok jest uznawany za aktywny przez tych 20 dni i za nieaktywny przez 11 dni. Opłata za nieaktywny potok ($-) jest naliczana proporcjonalnie przez 11 dni.

Jeśli nie określono aktywnego okresu przetwarzania danych w potoku (czasu rozpoczęcia i zakończenia), będzie on uznawany za nieaktywny.

Ponowne uruchamianie działań

Działania można w razie potrzeby uruchamiać ponownie (np. jeśli źródło danych było niedostępne podczas zaplanowanego uruchamiania). Koszt ponownego uruchamiania działań różni się w zależności od lokalizacji, w której działanie jest uruchamiane. Koszt ponownego uruchamiania działań w chmurze to $- na 1 000 operacji ponownego uruchomienia. Koszt ponownego uruchamiania działań lokalnie to $- na 1 000 operacji ponownego uruchomienia.

Przykład

Masz potok danych z dwoma następującymi działaniami uruchamianymi raz dziennie (niska częstotliwość):

 1. Działanie kopiowania, które kopiuje dane z lokalnej bazy danych programu SQL Server do obiektu blob platformy Azure.
 2. Działanie technologii Hive, które uruchamia skrypt Hive w klastrze usługi Azure HDInsight.

Przenoszenie danych z lokalnej bazy danych programu SQL Server do usługi Azure Blob Storage trwa 2 godz. w ciągu dnia. W poniższej tabeli przedstawiono koszty związane z potokiem:

Pierwsze działanie (kopiowanie danych ze środowiska lokalnego do platformy Azure)
Koszt przenoszenia danych (miesięcznie) 30 dni miesięcznie
2 godz. dziennie
$-
$-
Koszt organizowania działań (miesięcznie) $-
Suma częściowa (miesięcznie) $-
Drugie działanie (skrypt Hive uruchomiony w usłudze Azure HDInsight)
Koszt przenoszenia danych (miesięcznie) $-
Koszt organizowania działań (miesięcznie) $-
Suma częściowa (miesięcznie) $-
Łączna liczba działań (miesięcznie) $-

Możesz też obliczyć opłaty dla tego scenariusza za pomocą kalkulatora cen usługi Data Factory.

Uwagi:

 • Za pięć pierwszych działań w chmurze i działań lokalnych nie jest naliczana opłata. W przypadku powyższych opłat przyjęto założenie, że użyto już pięciu działań w chmurze i pięciu działań lokalnych w miesiącu (w innych potokach).
 • Usługi Azure Storage i HDInsight są rozliczane osobno zgodnie ze stawkami za daną usługę.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów usługi Fabryka danych.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie uruchomienia działań będą inicjowane w ciągu 4 minut od ich planowanego czasu wykonania.
 • Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Działania określają akcje dotyczące danych do wykonania. Każde działanie może używać zestawów danych jako danych wejściowych i tworzy zestawy danych jako dane wyjściowe. Działanie jest jednostką organizowania w usłudze Azure Data Factory.

  Na przykład działanie kopiowania umożliwia organizowanie kopiowania danych między zestawami danych. Podobnie można uruchomić zapytanie technologii Hive w klastrze usługi Azure HDInsight przy użyciu działania technologii Hive w celu przekształcenia lub przeanalizowania danych. Usługa Azure Data Factory oferuje wiele działań przekształceń danych i przenoszenia danych . Możesz też utworzyć niestandardowe działanie platformy .NET, aby uruchomić własny kod.

 • Potok to logiczna grupa działań. Potoki mogą być aktywne w okresie zdefiniowanym przez użytkownika (czas rozpoczęcia i zakończenia). Potoki są nieaktywne w pozostałym czasie.
 • Tak. Jeśli działanie korzysta z usług platformy Azure, takich jak HDInsight, te usługi są rozliczane osobno zgodnie ze stawkami za daną usługę.

 • W przypadku wykonywania kopii danych naliczane są dwa rodzaje kosztów. Po pierwsze zasoby obliczeniowe używane na potrzeby wykonania kopii są reprezentowane przez wielkość pomiaru przenoszenia danych. Pomiar przenoszenia danych ma wersję w chmurze i wersję lokalną. Przenoszenie danych lokalnie jest tańsze, ponieważ część obliczeń skojarzonych z kopią jest wykonywana przez własne zasoby lokalne. Opłaty za przenoszenie danych są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę. Na przykład w przypadku kopiowania danych trwającego 41 minut 23 sekundy czasu obliczeń zostanie naliczona opłata za 42 minuty.

  Ponadto mogą być też naliczane opłaty za transfer danych, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Opłaty za wychodzący transfer danych są naliczane w przypadku przesłania danych poza centra danych platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz szczegóły cennika transferów danych.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Data Factory

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto