Azure Security Center

Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa i ochrona przed zagrożeniami dla obciążeń w chmurze hybrydowej

Ochrona zasobów platformy Azure i zasobów hybrydowych

Firma Microsoft używa różnych mechanizmów fizycznych, infrastrukturalnych i operacyjnych w celu ułatwienia zabezpieczania platformy Azure. Istnieją jednak dodatkowe akcje, które należy podjąć w celu ułatwienia ochrony obciążeń. Włącz usługę Azure Security Center, aby podwyższyć poziom bezpieczeństwa w chmurze. Chroń swoje obciążenia w chmurze hybrydowej za pomocą narzędzia Azure Defender w ramach usługi Azure Security Center.

Ocena i wizualizacja stanu zabezpieczeń zasobów na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach za pomocą wskaźnika bezpieczeństwa platformy Azure

Uproszczenie zgodności przedsiębiorstwa i przeglądanie zgodności z wymaganiami prawnymi

Ochrona wszystkich obciążeń w chmurze hybrydowej za pomocą usługi Azure Defender zintegrowanej z usługą Security Center

Korzystanie ze sztucznej inteligencji i automatyzacji w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, szybkiej identyfikacji zagrożeń i usprawnienia badań dotyczących zagrożeń

Zwiększanie poziomu zabezpieczeń obciążeń w chmurze

Oceniaj stan zabezpieczeń wszystkich zasobów w chmurze, w tym serwerów, magazynów, usług SQL, sieci, aplikacji i obciążeń działających na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach. Wizualizuj stan ochrony i podwyższaj poziom zabezpieczeń, korzystając z zaleceń bazujących na wskaźniku bezpieczeństwa platformy Azure. Oceniaj zgodność z różnymi wymaganiami prawnymi lub wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń firmy za pomocą zarządzanych centralnie zasad zabezpieczeń. Przeprowadzaj ciągłą ocenę i uzyskuj szczegółowe informacje z możliwością działania oraz raporty, aby upraszczać proces utrzymywania zgodności.

Pobierz wskaźnik bezpieczeństwa bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego

Ochrona obciążeń w chmurze hybrydowej za pomocą usługi Azure Defender

Usługa Azure Defender (zintegrowana z usługą Azure Security Center) chroni Twoje obciążenia w chmurze hybrydowej, w tym serwery, dane, magazyn, kontenery i IoT. Zabezpieczaj serwery i klientów z systemem Windows za pomocą usługi Microsoft Defender dla punktów końcowych (serwerów) i chroń serwery z systemem Linux. Oceniaj luki w zabezpieczeniach aplikacji na maszynach wirtualnych.

Pomagaj chronić dane hostowane w usłudze Azure Virtual Machines, w środowisku lokalnym lub w innych chmurach oraz wykrywaj nietypowe próby dostępu do kont usługi Azure Storage.

Skanuj w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach obrazów kontenerów w usłudze Azure Container Registry i chroń zarządzane wystąpienia usługi Azure Kubernetes.

Rozszerzaj ochronę na obciążenia spoza platformy Azure za pomocą usługi Azure Arc.

Usprawnianie zarządzania bezpieczeństwem

Łatwo wdrażaj i konfiguruj usługę Security Center w środowiskach o dużej skali przy użyciu zasad i automatyzacji. Korzystając ze sztucznej inteligencji i automatyzacji, szybko identyfikuj zagrożenia, usprawniaj badanie zagrożeń i pomagaj automatyzować korygowanie. Pomagaj członkom swojego zespołu skoncentrować się na priorytetach biznesowych niezależnie od poziomu zagrożenia.

Łącz się z istniejącymi narzędziami i procesami, takimi jak Azure Sentinel i inne usługi SIEM, lub integruj rozwiązania zabezpieczeń partnerów, aby usprawnić łagodzenie zagrożeń. Twórz automatyzacje przepływów pracy przy użyciu usługi Azure Logic Apps.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure dla bezpieczeństwa?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Włącz warstwę Bezpłatna usługi Azure Security Center już dzisiaj

Uzyskaj usługę Azure Security Center — w tym wskaźnik bezpieczeństwa platformy Azure z ciągłą oceną i zaleceniami dotyczącymi zabezpieczeń — w ramach warstwy Bezpłatna usługi Azure Security Center.

Korzystanie z usługi Azure Defender jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni. Po 30 dniach będzie naliczana opłata w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem ochrony obciążeń. Zobacz szczegółowe informacje o cenach.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby

Rozpocznij

Załóż bezpłatne konto platformy Azure.

Przejdź do usługi Azure Security Center, aby rozpocząć ocenę swojego wskaźnika bezpieczeństwa platformy Azure.

Dołącz do naszej społeczności

Zostań współautorem, pomóż nam w ulepszaniu zasad i konfiguracji oraz znajduj skrypty i inne zasoby.

Obserwuj społeczność techniczną usługi Azure Security Center.

Zobacz, w jaki sposób firmy chronią obciążenia za pomocą usługi Security Center

Wiodący dostawca usług PAM w chmurze powierza swoje dane oraz dane swoich klientów zintegrowanej ochronie przed zagrożeniami firmy Microsoft

"We chose Azure Security Center for all our cloud workloads. Every month it evolves, with new features that add value for us. And the strong connections with Azure Sentinel and Microsoft Defender for Endpoint help us run a lean, efficient team."

Terence Jackson, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji, Thycotic
Thycotic

Ochrona przed zagrożeniami za pomocą usługi Azure Security Center

"Azure Security Center gives us the single pane of glass that enables us to improve our cloud security posture. We can now view recommendations on how to secure our services, receive threat alerts for our workloads, and quickly pass all that information to Azure Sentinel for intelligent threat hunting."

Stuart Gregg, kierownik operacji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, ASOS
ASOS

Europejska firma energetyczna zwiększa bezpieczeństwo dzięki platformie Azure

"Within Security Center, we can see on a per-subscription basis which resources aren't following the Security Center best practice configurations, and we support the internal customers for their own subscriptions by helping to remedy security vulnerabilities"

Astrit Dibrani, regionalny lider, South Orange Networks
Vattenfall

Firma SWC używa połączonych usług Azure Sentinel i Azure Security Center, aby wspomóc zabezpieczenia całej infrastruktury informatycznej — własnej i klientów — oraz w celu skrócenia czasów odpowiedzi na ataki od godzin do zaledwie sekund.

SWC Technology Partners

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Security Center

Często zadawane pytania

  • Azure Security Center to narzędzie do zarządzania poziomem zabezpieczeń i ochroną przed zagrożeniami. Ponieważ usługa Security Center jest zintegrowana z usługą Azure Defender, chroni ona obciążenia działające na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach. Ta usługa umożliwia ciągłą ocenę poziomu zabezpieczeń, chroni przed cyberatakami przy użyciu funkcji analizy zagrożeń firmy Microsoft i usprawnia zarządzanie zabezpieczeniami za pomocą zintegrowanych kontrolek.
  • Nie. Usługa Azure Security Center umożliwia ciągłe zarządzanie stanem zabezpieczeń w chmurze, co obejmuje ocenę wskaźnika bezpieczeństwa platformy Azure, zgodność z przepisami, a także ochronę przed zagrożeniami dzięki integracji z usługą Azure Defender.
  • Azure Sentinel to rozwiązanie firmy Microsoft na potrzeby SIEM (zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń) oraz SOAR (orkiestracji zabezpieczeń, automatyzacji i odpowiedzi). Usługa Azure Sentinel udostępnia inteligentne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń i analizy zagrożeń w całym przedsiębiorstwie, zapewniając pojedyncze rozwiązanie do wykrywania alertów, widoczności zagrożeń, ich aktywnego wyszukiwania i reagowania na nie.

    Usługa Azure Security Center to jedno z wielu źródeł informacji o zagrożeniach, które po przekazaniu do usługi Azure Sentinel tworzą obraz całego przedsiębiorstwa. Na potrzeby ochrony obciążeń przed zagrożeniami zalecamy włączenie usługi Azure Security Center, a następnie jej połączenie z usługą Azure Sentinel za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Gdy dane zostaną przekazane z usługi Azure Security Center do usługi Azure Sentinel, można je połączyć z danymi pochodzącymi z innych źródeł, takich jak zapory, użytkownicy i urządzenia.

Włącz usługę Azure Security Center

Rozpocznij