Logic Apps

Szybkie tworzenie zaawansowanych rozwiązań integracji

Połącz aplikacje i usługi mające kluczowe znaczenie dla Twojej działalności z usługą Azure Logic Apps, co pozwoli zautomatyzować Twoje przepływy pracy bez potrzeby napisania choćby jednego wiersza kodu.

Gotowe do użycia łączniki zmniejszają wyzwania związane z integracją

Aplikacje, dane i urządzenia znajdujące się w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub w chmurze — możesz połączyć z naszym dużym ekosystemem łączników usług „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) oraz łączników opartych na chmurze, które obsługują produkty takie jak Salesforce, Office 365, Twitter i Dropbox, usługi Google i wiele innych. Nigdy wcześniej uzyskiwanie dostępu do danych i zapewnianie aktualności różnych systemów w czasie rzeczywistym nie było tak proste. Przez cały czas do portalu Azure Marketplace dodawane są nowe łączniki.

Łączenie i integrowanie danych z chmury ze środowiskiem lokalnym

Usługa Logic Apps zapewnia niezawodny zestaw możliwości ułatwiających używanie danych znajdujących się za zaporą, bezpieczne łączenie się z usługami w chmurze i wykorzystanie rozbudowanej integracji bez konieczności migracji z systemów lokalnych, w które zainwestowano.

Obsługa komunikatów B2B i komunikatów korporacyjnych w chmurze

Możliwości B2B usługi Logic Apps ułatwiają współpracę z partnerami handlowymi przy użyciu standardów elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange, EDI), w tym EDIFACT, X12 i AS2. Integracja z pakietem Microsoft Operations Management Suite pozwala szybko dostrzegać te transakcje i rozwiązywać problemy z nimi, co ułatwia małym i średnim firmom współpracę z partnerami, a większym przedsiębiorstwom pozwala korzystać z zalet skalowania chmury w komunikacji B2B.

Wykorzystanie istniejących inwestycji w program BizTalk Server w celu łączenia z aplikacjami SaaS

Usługa Logic Apps umożliwia uruchamianie przetwarzania w usłudze Azure BizTalk Server z chmury, co pozwala korzystać z istniejących procesów zaimplementowanych za pomocą usługi BizTalk Server, przechowywać dane w ich środowisku lokalnym i dokonywać integracji z procesami opartymi na chmurze. Nowy adapter umożliwia usłudze BizTalk Server wywoływanie usługi Logic Apps, co zapewnia bezproblemową łączność z wieloma aplikacjami SaaS, w tym SalesForce.com i SharePoint Online. Umożliwia to wykorzystanie integracji opartej na chmurze przy pozostawieniu danych i procesów całkowicie w środowisku lokalnym.

Wykorzystywanie mocy usług Azure

Uwolnij moc usług platformy Azure, takich jak Machine Learning i Cognitive Services — twórz zaawansowane bezserwerowe przepływy pracy, rozszerzaj scenariusze integracji i uzyskuj wgląd we wszystkie połączone systemy, aby łatwiej podejmować racjonalne decyzje biznesowe.

Klienci obecnie korzystający z usługi Logic Apps

  • Nord Lock
  • Mission Linen Supply
  • eSmart systems

Seminarium internetowe

Obraz miniatury seminarium internetowego dotyczącego usługi Azure Service Bus i integracji.

Obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z usługi Azure Service Bus i innych usług platformy Azure na potrzeby integracji.

Wideo

Obraz miniatury klipu wideo ze wzorcami architektury komunikatów i zdarzeń.

Zapoznaj się z prawdziwymi scenariuszami oraz wzorcami architektury dotyczącymi komunikatów i zdarzeń z zastosowaniem usług Events Hub, Service Bus, Event Grid oraz kolejek magazynu. Dowiedz się, kiedy używać poszczególnych typów usług do opracowania właściwego rozwiązania dla operacji bezserwerowych, integracji, danych big data oraz DevOps.

Oficjalny dokument

Obraz przedstawiający stronę tytułową oficjalnego dokumentu usług integracji aplikacji

Integracja aplikacji często wymaga łączenia wielu niezależnych systemów, nierzadko złożonymi metodami. Zapoznaj się z tym oficjalnym dokumentem, aby dowiedzieć się, jak składniki usług API Management, Logic Apps, Service Bus i Event Grid współdziałają w ramach kompletnego rozwiązania do integrowania aplikacji chmurowych i lokalnych.

Eksploruj integrację w rozwiązaniach firmy Microsoft

Event Grid

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami internetowymi

API Management

Bezpiecznie publikuj interfejsy API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali.

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych