Pomiń nawigację

Azure IoT Edge

Analiza w chmurze wdrożona lokalnie na urządzeniach usługi IoT Edge

Twórz inteligentne rozwiązanie brzegowe

Azure IoT Edge to w pełni zarządzania usługa utworzona w usłudze Azure IoT Hub. Wdrażaj swoje obciążenia w chmurze — sztuczną inteligencję, usługi platformy Azure i usługi innych firm lub własną logikę biznesową — aby działały na urządzeniach brzegowych Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) za pośrednictwem kontenerów standardowych. Dzięki przeniesieniu niektórych obciążeń na brzeg sieci Twoje urządzenia potrzebują mniej czasu na skomunikowanie się z chmurą, szybciej reagują na zmiany lokalne i działają niezawodnie nawet w dłuższych okresach pracy w trybie offline.

Certyfikowany sprzęt usługi IoT Edge: współdziała z urządzeniami systemów Linux i Windows, które obsługują aparaty kontenerów.

Środowisko uruchomieniowe: dostępne bezpłatnie jako rozwiązanie typu open-source w ramach licencji MIT, dzięki czemu zapewnia więcej kontroli i większą elastyczność kodu.

Moduły: kontenery zgodne z platformą Docker z usług platformy Azure lub od partnerów firmy Microsoft do uruchamiania logiki biznesowej na urządzeniach brzegowych.

Interfejs w chmurze: wdrażaj obciążenia i zarządzaj nimi zdalnie z poziomu chmury za pośrednictwem usługi Azure IoT Hub z bezobsługową aprowizacją urządzeń.

Przenieś obciążenia sztucznej inteligencji i analizy na urządzenia brzegowe

Wdrażaj modele utworzone i wytrenowane w chmurze, a następnie uruchamiaj je lokalnie. Jeśli na przykład wdrożysz model predykcyjny na kamerze fabrycznej w celu przeprowadzania kontroli jakości i zostanie wykryty problem, usługa IoT Edge wyzwoli alert i przetworzy dane lokalnie lub wyśle je do chmury w celu dalszej analizy.

Obejrzyj wideo Sztuczna inteligencja niestandardowego przetwarzania obrazów w usłudze IoT Edge

Zamów zestaw dewelopera sztucznej inteligencji przetwarzania obrazu

Prostsze tworzenie oprogramowania

Korzystaj z posiadanych umiejętności deweloperskich i koduj w języku, który znasz. Kod usługi IoT Edge jest taki sam w chmurze i na urządzeniu brzegowym i obsługuje języki, takie jak C, C#, Java, Node.js oraz Python.

Obejrzyj wideo Wprowadzenie do programowania za pomocą usługi IoT Edge

Dowiedz się, jak przygotować środowisko testowe i programistyczne

Odpowiadanie prawie w czasie rzeczywistym

Uzyskanie najmniejszego możliwego opóźnienia między danymi i momentem podjęcia decyzji ma krytyczne znaczenie. Zamiast przetwarzać dane w chmurze, usługa IoT Edge przetwarza je na urządzeniu, z opcją użycia architektury sprzętowej od firmy Microsoft o nazwie Project Brainwave. Korzysta ona z układu FPGA w celu wykonywania obliczeń sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym, błyskawicznie dostarczając szczegółowe informacje potrzebne do podejmowania krytycznych decyzji biznesowych.

Dowiedz się więcej o architekturze Project Brainwave

Redukcja kosztów rozwiązań IoT

Tylko mała część uzyskanych danych usługi IoT Edge ma znaczenie dla operacji przeprowadzanych po analizie. Używaj usług, takich jak Azure Stream Analytics lub modele uczenia maszynowego wytrenowane w chmurze, aby przetwarzać dane lokalnie i wysyłać do chmury tylko tę ich część, którą chcesz dalej analizować. Spowoduje to zredukowanie kosztów związanych z wysyłaniem wszystkich danych do chmury przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości danych.

Zacznij korzystać z usługi Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych usługi IoT Edge

Działanie w trybie offline lub przy sporadycznej łączności

Zapewnij swoim urządzeniom brzegowym niezawodne i bezpieczne działanie nawet wtedy, gdy pracują w trybie offline lub mają sporadyczną łączność z chmurą. Funkcja zarządzania urządzeniami usługi Azure IoT Edge automatycznie synchronizuje najnowszy stan urządzeń po ich ponownym połączeniu, aby zapewnić możliwość bezproblemowego działania.

Dowiedz się więcej

Zabezpieczenia usługi IoT Edge dla wdrożeń brzegowych w Twoim przedsiębiorstwie

 • Zapewnia dostępność odpowiedniego oprogramowania na urządzeniach i zezwala na komunikację tylko autoryzowanych urządzeń brzegowych
 • Integruje się z usługą Azure Defender dla IoT w celu zapewnienia kompleksowej ochrony przed zagrożeniami i możliwości zarządzania poziomem zabezpieczeń
 • Obsługuje wszystkie moduły zabezpieczeń w celu zapewnienia silnych połączeń uwierzytelnionych na potrzeby przetwarzania poufnego

Cennik usługi IoT Edge

Usługa IoT Edge składa się z brzegowego środowiska uruchomieniowego, modułów brzegowych i interfejsu w chmurze obsługiwanego za pośrednictwem usługi Azure IoT Hub. Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge jest bezpłatne i oferowane jako rozwiązanie typu open-source.

Zobacz cennik usługi IoT Edge

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure IoT Edge

Zapoznaj się z tymi przewodnikami Szybki start: Wdrażanie kodu na urządzeniu z systemem Linux. Wdrażanie kodu na urządzeniu z systemem Windows.

Obejrzyj seminarium internetowe na żądanie, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać dane wygenerowane przez urządzenie IoT.

Odwiedź witrynę GitHub w celu uzyskania projektów typu open-source, takich jak agent usługi Edge, centrum usługi Edge i demon zabezpieczeń usługi IoT Edge.

Dokumentacja, zasoby i narzędzia edukacyjne

MS Learn

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym deweloperem rozwiązań IoT, szkoła usługi IoT oferuje zasoby i materiały szkoleniowe oparte na rolach do planowania i tworzenia rozwiązań IoT.

Zacznij naukę

Seria „IoT Show”

Zobacz najnowsze funkcje, pokazy, materiały polecane przez klientów i partnerów, dyskusje branżowe i analizy techniczne dotyczące usługi IoT Edge.

Obejrzyj teraz

Przewodnik dla deweloperów

Wyszukaj zasoby potrzebne do rozpoczęcia i kontynuowania pracy z wyzwaniami technicznymi w jednym, wygodnym przewodniku.

Pobierz teraz

Społeczność techniczna Internetu rzeczy

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Włącz się do dyskusji

Dokumentacja

Twórz inteligentne urządzenia brzegowe, korzystając z pomocy 5-minutowych przewodników Szybki start, instrukcji, samouczków i przykładowego kodu.

Zobacz dokumentację

Zaufanie firm z różnych branż

Shell
Schneider Electric
Tetra Pak
PCL Construction
Alaska Department of Transportation and Public Facilities
Buhler

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi IoT Edge

 • Usługa IoT Edge ma trzy składniki. Moduły usługi IoT Edge to kontenery, które uruchamiają usługi platformy Azure, usługi innych firm lub kod niestandardowy. Są one wdrażane na urządzeniach obsługujących usługę IoT Edge i wykonywane lokalnie na tych urządzeniach. Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge działa na każdym urządzeniu obsługującym usługę IoT Edge i zarządza wdrożonymi na nim modułami. Interfejs oparty na chmurze zdalnie monitoruje urządzenia obsługujące usługę IoT Edge i zarządza nimi.
 • Usługa IoT Edge oferuje również następujące możliwości:

  • System zarządzania kontenerami Moby
  • Wysoka dostępność dzięki platformie Kubernetes
  • Rozszerzone działanie w trybie offline
  • Bezobsługowe aprowizowanie urządzeń brzegowych
  • Menedżer zabezpieczeń z obsługą sprzętowego elementu głównego zaufania
  • Usługa automatycznej konfiguracji urządzeń dla wdrożeń skalowanych i konfiguracja urządzeń brzegowych
  • Obsługa zestawów SDK w językach C, C#, Node, Python i Java
  • Narzędzia do opracowywania modułów, w tym do kodowania, testowania, debugowania i wdrażania
  • Potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przy użyciu usługi Azure DevOps
 • Usługa IoT Edge należy do najbardziej otwartych platform brzegowych, które są obecnie dostępne. Firma Microsoft dokłada starań, aby używać technologii open-source w celu dostarczania innowacji w zakresie urządzeń brzegowych. Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge jest dostępne w ramach licencji MIT i jest typu open-source, co zapewnia użytkownikowi większą kontrolę i elastyczność kodu. Obsługujemy system zarządzania kontenerami Moby, który rozszerza koncepcje konteneryzacji, izolacji i zarządzania z chmury na urządzenia na brzegu sieci. Obsługujemy także technologię Kubernetes w zakresie zarządzania wdrożeniami usługi IoT Edge. Urządzeniami z wielu centrów IoT można zarządzać przy użyciu jednego interfejsu Kubernetes.
 • Usługa IoT Edge obsługuje logikę platformy Azure, innych firm i niestandardową uruchomioną na urządzeniach brzegowych. Aby skorzystać z możliwości urządzeń brzegowych, przejrzyj moduły usługi Edge w witrynie Azure Marketplace. Są one oparte na kontenerach i posiadają certyfikat gwarantujący współdziałanie z usługą IoT Edge, co skraca czas wprowadzenia na rynek. Jeśli jesteś partnerem w zakresie oprogramowania, dowiedz się, jak publikować moduły usługi IoT Edge.

  Usługa IoT Edge obsługuje systemy Windows i Linux i działa na urządzeniach z zaledwie 128 MB pamięci. Zobacz katalog urządzeń z certyfikatem platformy Microsoft Azure dla IoT, aby znaleźć sprzęt innych firm certyfikowany na podstawie głównych funkcji, takich jak obsługa sztucznej inteligencji, zarządzanie urządzeniem i zabezpieczenia. Jeśli jesteś partnerem w zakresie sprzętu, dowiedz się, jak certyfikować swoje urządzenia brzegowe.

 • Firma Microsoft współpracuje z firmami DJI, Qualcomm, SAP oraz NVIDIA w zakresie usługi IoT Edge. Opracowuj rozwiązania usługi IoT Edge, aby uruchamiać je na nowoczesnych, zasilanych procesorami GPU dronach komercyjnych firmy DJI. Uruchamiaj usługę IoT Edge i usługi sztucznej inteligencji na platformie do obsługi kamer, używając zestawu deweloperskiego sztucznej inteligencji przetwarzania obrazów za pomocą rozwiązań firmy Qualcomm. Wdrażaj podstawowe funkcje biznesowe jako moduły brzegowe za pomocą rozwiązań firmy SAP. Uzyskuj analizę obrazu wideo w czasie rzeczywistym na urządzaniach brzegowych, konwertując źródła danych wideo na dane telemetryczne czujników za pomocą rozwiązań firmy NVIDIA.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure