Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Usługa Azure Cosmos DB powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie. Oferuje gotową do użycia dystrybucję globalną w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Elastycznie skaluj przepływność oraz magazyn na całym świecie i płać tylko za przepływność oraz magazyn, których potrzebujesz. Usługa Azure Cosmos DB gwarantuje na całym świecie opóźnienia na poziomie pojedynczych milisekund w 99. percentylu, oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności do dostrajania wydajności i gwarantuje wysoką dostępność z możliwościami multihostingu. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży, wszechstronnymi umowami SLA.

Usługa Azure Cosmos DB została zaprojektowana jako globalnie rozproszony system baz danych

Gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej

Z łatwością twórz aplikacje dystrybuowane globalnie, bez trudności związanych ze skomplikowanymi konfiguracjami wielu centrów danych. Usługa Azure Cosmos DB, zaprojektowana jako dystrybuowany globalnie system bazy danych, automatycznie replikuje dane do dowolnej liczby regionów, co pozwala na szybki, dynamiczny dostęp do informacji. Usługa Azure Cosmos DB obsługuje przezroczysty multihosting i oferuje gwarantowaną dostępność przez 99,99% czasu.

Usługa Azure Cosmos DB pozwala używać w jednej usłudze danych typu klucz-wartość, wykresów i dokumentów

Obsługa wielu modeli i wielu interfejsów API

Tylko usługa Azure Cosmos DB umożliwia korzystanie z danych dokumentów i danych programu Graph o kluczowej wartości w skali globalnej bez konieczności zajmowania się zarządzaniem schematami lub indeksami. Usługa Azure Cosmos DB automatycznie indeksuje wszystkie dane i pozwala na uzyskiwanie dostępu do danych za pomocą ulubionego interfejsu API, takiego jak na przykład SQL, JavaScript, Gremlin, MongoDB i Azure Table Storage.

Niezależne i elastyczne skalowanie magazynu oraz przepływności za pomocą usługi Azure Cosmos DB

Nieograniczone możliwości elastycznego skalowania na całym świecie

W przypadku usługi Azure Cosmos DB płacisz tylko za potrzebną przepływność i magazyn. Usługa Azure Cosmos DB umożliwia niezależne i elastyczne skalowanie magazynu i przepływności w dowolnym czasie i każdym miejscu na świecie. Dzięki temu współdziała ona doskonale z aplikacjami niewymagającymi użycia serwera.

Usługa Azure Cosmos DB oferuje pięć zdefiniowanych modeli spójności

Wiele dokładnie zdefiniowanych opcji wyboru spójności

Usługa Azure Cosmos DB oferuje pięć dokładnie zdefiniowanych poziomów spójności — silne, powiązana nieaktualność, spójny prefiks, sesja i ostateczne — umożliwiających pracę z aplikacjami w skali globalnej z użyciem intuicyjnego modelu programowania o małym opóźnieniu i wysokiej dostępności.

Gwarantowane małe opóźnienia

Gwarantowane małe opóźnienia na poziomie 99. percentyla

Obsługa żądań odczytu i zapisu pochodzących z najbliższego regionu przy równoczesnej dystrybucji danych na całym świecie. Dzięki zoptymalizowanemu pod kątem zapisu i niekorzystającemu z zatrzaśnięć aparatowi bazy danych usługa Azure Cosmos DB gwarantuje opóźnienia mniejsze niż 10 ms w przypadku operacji odczytu i opóźnienia mniejsze niż 15 ms w przypadku operacji zapisu (indeksowanych) na poziomie 99. percentyla.

Kompleksowe umowy SLA klasy korporacyjnej

Wiodące w branży umowy SLA klasy korporacyjnej

Zyskaj pewność, że Twoje aplikacje działają w „przetestowanej na polu bitwy” usłudze bazy danych zbudowanej w infrastrukturze światowej klasy. Usługa Azure Cosmos DB udostępnia zabezpieczenia i zgodność klasy korporacyjnej. Jest ona również pierwszą i jedyną usługą, która oferuje wiodące w branży umowy SLA zapewniające wysoką dostępność przez 99,99% czasu, opóźnienie w 99. percentylu, gwarantowaną przepływność i spójność.

Klienci korzystający z usługi Azure Cosmos DB

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Cosmos DB?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Globalna dystrybucja aplikacji o kluczowym znaczeniu

Gwarancja dostępu dla użytkowników na całym świecie dzięki wbudowanym w globalnych centrach danych firmy Microsoft możliwościom osiągania wysokiej dostępności i małych opóźnień.

Dowiedz się więcej

Diagram rozwiązania o zasięgu globalnym

IoT

Błyskawiczne, elastyczne skalowanie umożliwiające obsługę zróżnicowanych i nieprzewidywalnych obciążeń IoT bez pogorszenia wydajności procesów przyjmowania danych i przetwarzania zapytań.

Dowiedz się więcej

Diagram rozwiązania związanego z IoT i telematyką

Personalizacja

Generowanie spersonalizowanych zaleceń dla klientów w czasie rzeczywistym dzięki opcji natychmiastowego wglądu w dane z małym opóźnieniem i na podstawie ustawień z możliwością dostosowania spójności.

Dowiedz się więcej

Diagram rozwiązania związanego z personalizacją w czasie rzeczywistym

Handel detaliczny i elektroniczny

Obsługa szczegółowych zapytań powiązanych z wykazami różnych produktów, wzrostów ruchu i szybko zmieniających się zapasów.

Dowiedz się więcej

Diagram rozwiązania związanego z katalogiem produktów

Gry

Elastycznie skaluj bazę danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach w skali globalnej.

Dowiedz się więcej

Diagram rozwiązania związanego z grami

Aplikacje niewymagające użycia serwera

Używanie usług Azure Functions i Azure Cosmos DB w celu tworzenia globalnie dystrybuowanych, skalowalnych aplikacji niewymagających użycia serwera

Dowiedz się więcej

Diagram przedstawiający rozwiązanie niewymagające użycia serwera

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Cosmos DB

Obejrzyj film What is Azure Cosmos DB (Co to jest usługa Azure Cosmos DB) lub przeczytaj artykuł Introducing Azure Cosmos DB (Wprowadzenie do usługi Azure Cosmos DB), aby dowiedzieć się, czy nasza globalnie dystrybuowana usługa bazy danych obsługująca wiele modeli jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twoich aplikacji, w tym wysoce skalowalnych gier internetowych, rozwiązań społecznościowych i aplikacji IoT. Uzyskaj porady ekspertów dotyczące rozpoczynania pracy z usługą Azure Cosmos DB.

Interfejs API języków SQL i JavaScript w usłudze DocumentDB

Usługa Azure Cosmos DB oferuje natywną obsługę interfejsu API usługi DocumentDB, a Ty możesz nadal używać interfejsów API języków JavaScript i SQL w usłudze DocumentDB, tak jak wcześniej.

Obsługa interfejsów API dla bazy danych MongoDB

Dzięki obsłudze natywnych interfejsów API dla bazy danych MongoDB możesz używać usługi Azure Cosmos DB jako usługi w pełni zarządzanej bazy danych dla aplikacji MongoDB bez wprowadzania żadnych zmian w kodzie.

Interfejsy API usługi Azure Table Storage

Usługi Azure Cosmos DB możesz używać jako dystrybuowanej globalnie bazy danych razem z aplikacją opartą na usłudze Azure Table Storage bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie interfejsu API usługi Table. Zyskujesz dostęp do indeksów pomocniczych, dystrybucji globalnej, opartej na zasadach możliwości pracy w trybie failover oraz wielu innych funkcji.

Globalna dystrybucja zapytań programu Graph przy użyciu interfejsów API rozwiązania Gremlin

Korzystaj z natywnych interfejsów API programu Graph w usłudze Azure Cosmos DB bez wprowadzania zmian kodu. Zapytania programu Graph możesz globalnie dystrybuować przy użyciu usługi Gremlin w ramach interfejsu API programu Graph.

Korzystanie z usługi Machine Learning w czasie rzeczywistym i obsługa globalnie dystrybuowanych zestawów danych przy użyciu aparatu Apache Spark

W przypadku używania usługi Machine Learning w czasie rzeczywistym dla globalnie dystrybuowanych zestawów danych zarządzanych przez usługę Azure Cosmos DB użyj łącznika usługi Spark w celu uruchamiania zapytań usługi Apache Spark. Łącznik usługi Spark korzysta z zalet natywnych indeksów zarządzanych przez usługę Azure Cosmos DB, co powoduje znaczący wzrost wydajności.

Usługa stworzona dla deweloperów.

Rozpocznij od skompilowania prostej aplikacji .NET lub Node.js albo skompiluj kompletną aplikację sieci Web, korzystając z obecnych umiejętności związanych z językami SQL i NoSQL przy użyciu interfejsów API usługi Azure Cosmos DB dla wielu modeli, w tym DocumentDB, MongoDB, Graph i Table.

Powiązane produkty i usługi

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Spróbuj kompilować szybko działające, skalowalne aplikacje dystrybuowane globalnie przy użyciu usługi Azure Cosmos DB.