Przejdź do głównej zawartości

Obsługa klastrów usługi HDInsight obsługujących pakiet Enterprise Security w usłudze Azure Data Factory

Data opublikowania: 25 lutego, 2019

Teraz za pomocą usługi Azure Data Factory można operacjonalizować obciążenia Azure HDInsight Spark i Hadoop względem klastrów usługi HDInsight z pakietem Enterprise Security, które są dołączone do domeny usługi Active Directory. Wprowadzamy nową właściwość, isEspEnabled, w połączonej usłudze HDInsight w usłudze Azure Data Factory. Można ją określić, jeśli klaster obsługuje pakiet Enterprise Security.

Ponieważ klastry pakietu Enterprise Security znajdują się w sieci wirtualnej, obecnie trzeba skonfigurować własne środowisko Integration Runtime w tej samej sieci wirtualnej, aby przesyłać zadania z usługi Data Factory. 

Oto ogólne kroki, które należy wykonać, aby operacjonalizować zadania względem klastra pakietu Enterprise Security usługi HDInsight w usłudze Data Factory:

1. Utwórz własne środowisko Integration Runtime w sieci wirtualnej.

2. Utwórz połączoną usługę HDInsight.

clip_image002

3. Utwórz potok usługi Azure Data Factory w celu uruchamiania działań usługi HDInsight.

Uwaga: Obsługujących pakiet Enterprise Security klastrów usługi HDInsight nie można tworzyć na żądanie z poziomu usługi Azure Data Factory z powodu wymagań konfiguracji pakietu Enterprise Security związanych z bezpieczeństwem.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

  • Azure Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features

Powiązane produkty