Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Eksportowanie raportów usługi Power BI do plików PDF, PPTX lub PNG przy użyciu interfejsu API REST

Data opublikowania: 09 marca, 2020

Usługa Power BI zawiera teraz dodatkowy zestaw funkcji, które umożliwiają eksportowanie raportów usługi Power BI za pomocą wywołania REST do następujących formatów plików — PDF, PPTX (PowerPoint) i PNG.

Tego interfejsu API eksportu do pliku możesz użyć na wiele sposobów:

  • Utworzenie przycisku wysyłania do drukowania — w aplikacji utwórz przycisk, który po kliknięciu wyzwoli zadanie eksportu. Zadanie może wyeksportować raport w formacie PDF lub PPTX, a po jego zakończeniu użytkownik może odebrać plik jako pobrany. Ponieważ interfejs API jest asynchroniczny, może upłynąć trochę czasu zanim plik będzie dostępny.
  • Załącznik wiadomości e-mail — wyślij zautomatyzowaną wiadomość e-mail w ustalonych odstępach czasu z dołączonym raportem w formacie PDF. Może to być przydatne, jeśli chcesz zautomatyzować wysyłanie cotygodniowych raportów do kierownictwa firmy.

Wywołanie interfejsu API eksportu do pliku powoduje wyzwolenie zadania eksportu. Po wyzwoleniu zadania eksportu użyj interfejsu API sondowania do śledzenia zadania do momentu jego zakończenia. Po zakończeniu zadania eksportu wywołanie interfejsu API sondowania zwraca adres URL usługi Power BI w celu pobrania pliku (adres URL jest dostępny przez 24 godziny). Interfejs API obsługuje współbieżne żądania zadań eksportu — liczba zadań mogących zostać uruchomionych jednocześnie zależy od jednostki SKU, w ramach której znajduje się raport.

Nowy interfejs API udostępnia następujący zestaw funkcji:

  • Eksportowanie wybranych stron raportu— określ, które strony mają zostać wyeksportowane i w jakiej kolejności.
  • Zakładki— przy użyciu funkcji zakładek wyeksportuj raport w określonym stanie po zastosowaniu względem niego filtrów.
  • Zabezpieczenia na poziomie wiersza— użyj zabezpieczeń na poziomie wiersza, aby wyeksportować raport zawierający dane, które są widoczne tylko dla określonych użytkowników. Na przykład, jeśli eksportujesz raport sprzedaży, który jest zdefiniowany przy użyciu ról regionalnych, możesz go w sposób programowy przefiltrować, aby wyświetlić tylko określony region.
  • Ochrona danych — formaty PDF i PPTX obsługują etykiety poufności. Jeśli eksportujesz raport z etykietą poufności do pliku PDF lub PPTX, wyeksportowany plik będzie wyświetlał raport ze swoją etykietą poufności.
  • Lokalizacja— w przypadku korzystania z interfejsu API istnieje możliwość przekazania żądanych ustawień regionalnych. Ustawienia lokalizacji mają wpływ na sposób wyświetlania raportu, na przykład przez zmianę formatowania zgodnie z wybranymi ustawieniami regionalnymi.

Należy pamiętać, że raport i jego zestaw danych, który eksportujesz, muszą znajdować się w pojemności Premium lub Embedded. Inne ograniczenia wersji zapoznawczej zostały szczegółowo przedstawione w artykule Export report to file (Eksportowanie raportu do pliku).

Należy również pamiętać, że tak jak wszystkie nowe interfejsy API usługi Power BI, interfejs API eksportu do pliku jest dołączony tylko do zestawu SDK platformy .NET interfejsów API usługi Power BI w wersji 3.

Dowiedz się więcej.

<p"> </p">
  • Power BI Embedded
  • Features
  • SDK and Tools

Powiązane produkty