Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure IoT Hub Device Provisioning — aktualizacja z czerwca 2019 r.

Data opublikowania: 02 sierpnia, 2019

Usługa Azure IoT Hub Device Provisioning — aktualizacja z czerwca 2019 r.

Dostępna jest aktualizacja usługi Azure IoT Hub Device Provisioning z czerwca 2019 r. Zapewnia ona przede wszystkim szersze udoskonalenia środowiska aprowizacji i zmniejszenie ograniczeń.

  • Obsługa przesyłania dodatkowych danych między urządzeniem a usługą DPS

Ta funkcja umożliwia urządzeniu i usłudze DPS wymienianie ze sobą dodatkowych danych. Czasami usługa DPS potrzebuje dodatkowych danych z urządzeń, aby poprawnie aprowizować je we właściwym wystąpieniu usługi IoT Hub. Dane te muszą zostać dostarczone przez urządzenie. I odwrotnie: usługa DPS może zwracać dane do urządzenia, aby ułatwić obsługę logiki po stronie klienta.

Korzystanie z tej funkcji pozwala ulepszyć alokację niestandardową. Na przykład w przypadku, gdy chcesz przydzielić swoje urządzenia na podstawie modelu urządzenia bez ludzkiej interwencji. Skonfiguruj urządzenie tak, aby raportowało informacje o modelu w ramach wywołania rejestracyjnego. Usługa DPS przekaże informacje o urządzeniu do niestandardowego elementu webhook alokacji, a po otrzymaniu informacji o modelu urządzenia Twoja funkcja może zdecydować, do którego wystąpienia usługi IoT Hub zostanie przydzielone urządzenie. Podobnie jeśli element webhook zechce zwrócić pewne dane do urządzenia, przekaże je z powrotem jako ciąg w odpowiedzi elementu webhook.

Ta funkcja jest również dostępna w zestawach SDK klientów języków C, C#, JAVA i Node.js.

 

  • Obsługa klucza symetrycznego dla usługi IoT Edge

Obsługujemy teraz zaświadczenia kluczy symetrycznych dla urządzeń usługi IoT Edge zarówno w przypadku rejestracji indywidualnej, jak i grupowej. Dzięki tej zmianie w przypadku ustawienia opcji „jest urządzeniem usługi IoT Edge” jako prawdziwej w zaświadczeniu klucza symetrycznego wszystkie urządzenia zarejestrowane w tej grupie rejestracji zostaną oznaczone jako urządzenia usługi IoT Edge.

 

Stosowanie tego nowego mechanizmu zaświadczeń dla urządzenia usługi IoT Edge jest zalecane w scenariuszach programistycznych, gdy trzeba szybko rozpocząć pracę przed wybraniem bezpieczniejszego elementu.

  • Złagodzenie wymagań dotyczących identyfikatora rejestracji

Usunęliśmy kilka ograniczeń dotyczących identyfikatora rejestracji i obsługiwanych wielkich liter — teraz w identyfikatorze rejestracji nie jest rozróżniana wielkość liter. Może on być alfanumeryczny, zawierać małe litery, wielkie litery oraz znaki specjalne, w tym dwukropek, kropkę, podkreślenie i łącznik.

Jak zawsze, dziękujemy naszym klientom za opinie i sugestie. Inżynierowie firmy Microsoft i specjaliści ze społeczności usługi Azure IoT będą odpowiadać na pytania związane z produktami na naszym forum MSDN i odpowiadać na pytania w zakresie tworzenia aplikacji w witrynie Stack Overflow. Zachęcamy też do wysyłania opinii dotyczących produktów i propozycji nowych funkcji.

 

  • Features
  • Services