Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  13 maj

  Funkcja PowerOff maszyny wirtualnej platformy Azure jest już dostępna z szybkim zamykaniem

  Nowa flaga skipShutdown umożliwia szybkie wymuszenie wyłączenia zasilania (zatrzymania) maszyny wirtualnej platformy Azure.

  6 maj

  Obsługa programu Visual Studio Code w usłudze Azure Stream Analytics jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Twórz i testuj zadania Azure Stream Analytics oraz zarządzaj nimi w systemach Linux i Windows, a także na komputerach Mac

  kwiecień 2019

  26 kwi

  Ogólna dostępność: Narzędzie AzCopy w wersji 10

  AzCopy w wersji 10, narzędzie do przenoszenia danych następnej generacji, jest teraz ogólnie dostępne dla wszystkich naszych klientów.

  24 kwi

  Zmiany w dostępie do konfiguracji klastra usługi HDInsight

  Wprowadzamy ważne zmiany, aby zapewnić bardziej szczegółowy dostęp oparty na rolach do poufnych informacji konfiguracji z klastrów usługi HDInsight. Te zmiany mogą wymagać działania użytkownika.

  23 kwi

  Publiczna wersja zapoznawcza: Interfejs API historii zmian zasobów

  Publiczna wersja zapoznawcza nowej funkcji historii zmian w interfejsie API usługi Azure Resource Graph umożliwia znajdowanie zmian zasobów z ostatnich 14 dni wykrytych we właściwości usługi Azure Resource Manager oraz pozwala sprawdzić, które właściwości uległy zmianie w ramach zdarzenia zmiany.

  17 kwi

  Narzędzia Azure Logic Apps Tools dla programu Visual Studio 2019

  Narzędzia Azure Logic Apps Tools dla programu Visual Studio 2019 są już dostępne.

  10 kwi
  9 kwi

  Narzędzia Azure Stream Analytics Tools for Visual Studio 2019

  Są już dostępne aktualizacje z kwietnia dla narzędzi Stream Analytics Tools for Visual Studio. Aktualizacja obejmuje ulepszenia testów lokalnych i nowe funkcje:

  marzec 2019

  6 mar

  Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie w usłudze Azure API Management

  Są już dostępne wskazówki, narzędzia i przykłady ułatwiające uzyskanie ciągłej integracji i ciągłego wdrażania.

  luty 2019

  26 lut

  Usuwanie połączeń z usługą Application Insights za pośrednictwem programu PowerShell

  Aby dane aplikacji przestały trafiać do Twojego obszaru roboczego po wycofaniu portalu OMS, usuń istniejące połączenia, używając skryptu programu PowerShell.

  25 lut

  Udoskonalenia narzędzi dla języka TypeScript w usłudze Azure Functions

  Środowisko deweloperskie TypeScript w usłudze Azure Functions zostało ulepszone. Nowe narzędzia obejmują narzędzia Azure Functions Core Tools i rozszerzenie usługi Azure Functions dla programu Visual Studio Code oraz pakiet npm z definicjami typów na potrzeby używania języka TypeScript z usługą Azure Functions i skrypty npm umożliwiające uabstrakcyjnienie poleceń funkcji.

  25 lut

  Azure Functions — ogólna dostępność obsługi języka Java

  W usłudze Azure Functions jest teraz ogólnie dostępna obsługa języka Java w środowisku uruchomieniowym Functions 2.0.

  25 lut

  W usłudze Event Grid ogólnie dostępne są teraz nowe funkcje

  Takie funkcje jak zasady ponawiania prób, obsługa utraconych komunikatów, kolejki magazynu jako lokalizacja docelowa, połączenie hybrydowe jako lokalizacja docelowa i uzgadnianie ręcznej weryfikacji są teraz ogólnie dostępne po okresie zapoznawczym

  12 lut

  Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Service Bus dla środowiska Node.js

  Nowy pakiet oparty na protokole AMQP dla usługi Azure Service Bus dla środowiska Node.js jest teraz dostępny.

  8 lut

  Azure Automation: Element runbook Aktualizuj moduły platformy Azure jest typu open source

  Element runbook Aktualizuj moduły platformy Azure jest teraz oficjalnie typu open source.

  7 lut

  Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Service Bus dla języka Go

  Wysyłaj komunikaty asynchronicznie między usługami Go, korzystając z nowego pakietu w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Service Bus.

  7 lut

  Obsługa oceny gotowości docelowej w narzędziu Data Migration Assistant na potrzeby wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL DB

  Obsługa oceny gotowości docelowej w narzędziu Data Migration Assistant na potrzeby wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL DB jest teraz dostępna

  7 lut

  Obsługa Asystenta migracji do programu SQL Server dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  Obsługa Asystenta migracji do programu SQL Server dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database jest teraz ogólnie dostępna.

  5 lut

  Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Service Bus dla języka Python

  Pakiet do korzystania z usługi Azure Service Bus w języku Python przez protokół AMQP jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

  styczeń 2019

  30 sty

  Nowe wydanie narzędzia Microsoft Threat Modeling Tool

  Nowe wydanie narzędzia Microsoft Threat Modeling Tool zostało udostępnione do pobrania. Zawiera ono kilka aktualizacji i zmian funkcji.

  Informacje