Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu

Środowisko obliczeniowe oparte na zdarzeniach (bez użycia serwera), które przyspieszy opracowywanie zawartości. Podlega skalowaniu w zależności od potrzeb, a opłaty są naliczane wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Wypróbuj ją bezpłatnie

Logowanie się na swoje konto

Utwórz bezpłatne konto

Usługa Azure Functions to bezserwerowe środowisko oparte na zdarzeniach

Bez użycia serwera

Nie martw się o infrastrukturę i serwery aprowizacji, zwłaszcza w przypadku zwiększenia liczby wywołań usługi Functions.

Przyspieszanie opracowywania zawartości

Napisz kod w edytorze usługi Functions i kliknij przycisk Uruchom, aby natychmiast go wykonać.

Wiązanie z usługami

Klikaj i dodawaj powiązania z usługami platformy Azure i usługami zewnętrznymi (Box, Dropbox, OneDrive, SendGrid itd.), aby wprowadzać dane do usługi Functions lub wyprowadzać je z niej.

Tworzenie usługi Azure Functions w różnych językach

Twórz na swój sposób

Tworzenie funkcji w kilku językach, w tym JavaScript, C# i F#, a także opcje obsługi skryptów, takie jak Python, PHP, Bash, Batch i PowerShell — a wszystko to w łatwym w użyciu interfejsie opartym na sieci Web. Można też przesłać i wyzwolić skompilowany wstępnie kod utworzony przy użyciu ulubionego narzędzia deweloperskiego.

Integracja projektów DevOps

Szybkie powtarzanie czynności w usłudze Azure Functions przy użyciu ciągłego wdrażania za pomocą usług Visual Studio Team Services, GitHub lub Bitbucket. Możliwość wykorzystania osadzonego środowiska rejestrowania do monitorowania i rozwiązywania problemów.

Integracja architektury DevOps i architektury bezserwerowej
Płać tylko za rzeczywiste użycie usługi Azure Functions

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Płać tylko za czas wykonywania kodu. Opłaty są naliczane na podstawie liczby zasobów wymaganych przez usługę Azure Functions i tylko przez czas wymagany do wykonania kodu.

Stworzone z myślą o biznesie

Usługi Azure Functions można używać w przypadku wystąpienia zdarzeń w wewnętrznych interfejsach API i systemach biznesowych w celu dostarczenia wyników bezpośrednio do lokalnych baz danych lub rozwiązań biznesowych.

Architektura bezserwerowa

Typowe scenariusze dla usługi Azure Functions

Przetwarzanie oparte na czasomierzu

Usługa Azure Functions obsługuje zdarzenie w oparciu o czasomierz przy użyciu składni zadania Cron. Można na przykład wykonać kod uruchamiany co 15 minut, który powoduje oczyszczanie tabeli, korzystając z niestandardowej logiki biznesowej.

Przetwarzanie oparte na czasomierzu usługi Azure Functions

Przetwarzanie zdarzeń usługi platformy Azure

Usługa Azure Functions obsługuje wyzwalanie zdarzenia w oparciu o działanie w usłudze platformy Azure. Można na przykład wywołać kod bezserwerowy odczytujący nowo odnalezione pliki dzienników testów w kontenerze usługi Azure Blob Storage i przekształcający te dane w wiersz tabeli usługi Azure SQL Database.

Funkcja Azure Function języka C# umożliwiająca reagowanie na zdarzenia usługi Azure Insights

Przetwarzanie zdarzeń usługi Azure Functions

Przetwarzanie zdarzeń SaaS

Usługa Azure Functions obsługuje wyzwalacze w oparciu o działanie w usłudze SaaS. Na przykład zapisanie pliku w usłudze OneDrive powoduje wyzwolenie funkcji, która za pomocą interfejsu API programu Microsoft Graph modyfikuje arkusz kalkulacyjny oraz tworzy dodatkowe wykresy i obliczone dane.

Przetwarzanie zdarzeń SaaS i funkcje bezserwerowego kodu

Architektury aplikacji sieci Web niekorzystających z serwera

Usługa Azure Functions może obsługiwać aplikację jednostronicową. Aplikacja wywołuje funkcje przy użyciu adresu URL elementu webhook, zapisuje dane i wybiera dane do wyświetlenia. Można również wykonać proste operacje dostosowywania, takie jak zmienianie docelowej grupy odbiorców reklamy przez wywołanie funkcji i przekazanie do niej informacji dotyczących profilów użytkowników.

Architektura bezserwerowa w usłudze Azure Functions

Zaplecza aplikacji mobilnych niekorzystających z serwera

Zapleczem aplikacji mobilnej może być zestaw interfejsów API protokołu HTTP, które są wywoływane z poziomu klienta mobilnego za pomocą adresu URL elementu webhook. Aplikacja mobilna może na przykład przechwycić obraz, a następnie wywołać funkcję platformy Azure w celu uzyskania tokenu dostępu umożliwiającego przekazanie do magazynu obiektów blob. Druga funkcja platformy Azure jest wywoływana przez proces przekazywania obiektów blob i powoduje zmianę rozmiaru na przyjazny dla aplikacji mobilnej.

Funkcja Azure Function języka Node.js umożliwiająca generowanie tokenów sygnatur dostępu współdzielonego Funkcja Azure Function języka C# umożliwiająca generowanie tokenów sygnatur dostępu współdzielonego

Zaplecza aplikacji mobilnych niekorzystających z serwera

Przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym

Na przykład urządzenia Internetu rzeczy (IoT) wysyłają komunikaty do usługi Azure Stream Analytics, która następnie wywołuje funkcję platformy Azure w celu przekształcenia komunikatu. Ta funkcja przetwarza dane i tworzy nowy rekord w usłudze Azure SQL Database.

Przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym

Przesyłanie komunikatów w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Functions umożliwia dostosowywanie zachowania robota przy użyciu elementu webhook. Można na przykład utworzyć funkcję platformy Azure, która będzie przetwarzać komunikat przy użyciu rozwiązania Cortana Analytics, i wywoływać ją za pomocą zestawu narzędzi Microsoft Bot Framework.

Przesyłanie komunikatów w czasie rzeczywistym w usłudze Azure Functions

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Usługa Azure Bot

Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Wykonywanie kodu staje się znacznie łatwiejsze