Functions

Szybsze tworzenie aplikacji dzięki architekturze bezserwerowej

Przyspiesz opracowywanie zawartości dzięki opartemu na zdarzeniach bezserwerowemu środowisku obliczeniowemu. Skaluj na żądanie i płać za zasoby zgodnie z ich użyciem.

Zarządzanie aplikacjami, a nie infrastrukturą

Skup się na tworzeniu wspaniałych aplikacji. Nie przejmuj się aprowizowaniem i konserwowaniem serwerów, zwłaszcza gdy obciążenie rośnie. Usługa Functions zapewnia w pełni zarządzaną platformę obliczeniową o wysokiej niezawodności i skutecznych zabezpieczeniach. Dzięki skalowaniu na żądanie uzyskujesz potrzebne zasoby wtedy, kiedy są potrzebne.

Twórz na swój sposób

Twórz funkcje w wybranym języku, na przykład JavaScript, C# i F#, a także przy użyciu opcji obsługi skryptów, takich jak PHP, Bash, Batch i PowerShell. Pisz kod w łatwym w użyciu interfejsie internetowym lub przekazuj wstępnie skompilowany kod utworzony w ulubionym narzędziu programistycznym. Wykorzystaj możliwości ciągłego wdrażania na potrzeby integracji z potokiem DevOps oraz rozwiązuj problemy przy użyciu narzędzi do monitorowania.

Wiązanie z usługami

Twórz zaawansowane, bezserwerowe scenariusze, wykorzystując różne usługi platformy Azure i usługi zewnętrzne. Z łatwością wchodź w interakcje z usługą Azure Cosmos DB, Storage i innymi, a także usługami zewnętrznymi, w tym Twilio, SendGrid itd., dodając powiązania wejścia/wyjścia do usługi Functions. Ogranicz koszty dzięki mniejszej ilości kodu do konserwowania.

Klienci wykonujący kod bez użycia serwera za pomocą usługi Azure Functions

Co możesz robić dzięki usłudze Azure Functions

Przetwarzanie oparte na czasomierzu

Usługa Azure Functions obsługuje zdarzenie w oparciu o czasomierz przy użyciu składni zadania Cron. Można na przykład wykonać kod uruchamiany co 15 minut, który powoduje oczyszczanie tabeli, korzystając z niestandardowej logiki biznesowej.

Przetwarzanie oparte na czasomierzu usługi Azure Functions

Przetwarzanie zdarzeń usługi platformy Azure

Usługa Azure Functions obsługuje wyzwalanie zdarzenia w oparciu o działanie w usłudze platformy Azure. Można na przykład wywołać kod bezserwerowy odczytujący nowo odnalezione pliki dzienników testów w kontenerze usługi Azure Blob Storage i przekształcający te dane w wiersz tabeli usługi Azure SQL Database.

Funkcja Azure Function języka C# umożliwiająca reagowanie na zdarzenia usługi Azure Insights

Przetwarzanie zdarzeń usługi Azure Functions

Przetwarzanie zdarzeń SaaS

Usługa Azure Functions obsługuje wyzwalacze w oparciu o działanie w usłudze SaaS. Na przykład zapisanie pliku w usłudze OneDrive powoduje wyzwolenie funkcji, która za pomocą interfejsu API programu Microsoft Graph modyfikuje arkusz kalkulacyjny oraz tworzy dodatkowe wykresy i obliczone dane.

Przetwarzanie zdarzeń SaaS i funkcje bezserwerowego kodu

Architektury aplikacji sieci Web niekorzystających z serwera

Usługa Azure Functions może obsługiwać aplikację jednostronicową. Aplikacja wywołuje funkcje przy użyciu adresu URL elementu webhook, zapisuje dane i wybiera dane do wyświetlenia. Można również wykonać proste operacje dostosowywania, takie jak zmienianie docelowej grupy odbiorców reklamy przez wywołanie funkcji i przekazanie do niej informacji dotyczących profilów użytkowników.

Architektura bezserwerowa w usłudze Azure Functions

Zaplecza aplikacji mobilnych niekorzystających z serwera

Zapleczem aplikacji mobilnej może być zestaw interfejsów API protokołu HTTP, które są wywoływane z poziomu klienta mobilnego za pomocą adresu URL elementu webhook. Aplikacja mobilna może na przykład przechwycić obraz, a następnie wywołać funkcję platformy Azure w celu uzyskania tokenu dostępu umożliwiającego przekazanie do magazynu obiektów blob. Druga funkcja platformy Azure jest wywoływana przez proces przekazywania obiektów blob i powoduje zmianę rozmiaru na przyjazny dla aplikacji mobilnej.

Funkcja Azure Function języka Node.js umożliwiająca generowanie tokenów sygnatur dostępu współdzielonego Funkcja Azure Function języka C# umożliwiająca generowanie tokenów sygnatur dostępu współdzielonego

Zaplecza aplikacji mobilnych niekorzystających z serwera

Przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym

Na przykład urządzenia Internetu rzeczy (IoT) wysyłają komunikaty do usługi Azure Stream Analytics, która następnie wywołuje funkcję platformy Azure w celu przekształcenia komunikatu. Ta funkcja przetwarza dane i tworzy nowy rekord w usłudze Azure SQL Database.

Przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym

Przesyłanie komunikatów w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Functions umożliwia dostosowywanie zachowania robota przy użyciu elementu webhook. Można na przykład utworzyć funkcję platformy Azure, która będzie przetwarzać komunikat przy użyciu rozwiązania Cortana Analytics, i wywoływać ją za pomocą zestawu narzędzi Microsoft Bot Framework.

Przesyłanie komunikatów w czasie rzeczywistym w usłudze Azure Functions

Powiązane produkty i usługi

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Wykonywanie kodu staje się znacznie łatwiejsze