Azure Lighthouse

Umożliwianie partnerom dostarczania zróżnicowanych usług zarządzanych

Wydajne zarządzanie wieloma środowiskami klientów

Rozwiązanie Azure Lighthouse oferuje funkcje zarządzania wieloma różnymi klientami na dużą skalę, umożliwiając partnerom różnicowanie usług w oparciu o większą wydajność i automatyzację. Te funkcje można spójnie rozszerzać na oferty witryny Marketplace, usługi platformy Azure, interfejsy API i modele licencjonowania.

Projekcja zasobów klientów na platformie Azure do Twojego własnego środowiska

Skalowane zarządzanie setkami dzierżaw klientów za pomocą jednego środowiska — Twojego

Ochrona adresu IP zarządzania w obrębie środowiska

Szczegółowy dostęp na odpowiednim poziomie do zasobów i subskrypcji Twoich klientów

Automatyzacja i skalowanie zarządzania chmurą

Zmniejsz liczbę ręcznych zadań operacyjnych i skaluj zarządzanie klientami przy użyciu funkcji zarządzania wieloma różnymi klientami. Zmaksymalizuj wgląd w środowiska klientów ze swojego własnego środowiska. Uprość procesy asysty, takie jak dołączanie, za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy.

Zapewnianie lepszej widoczności i ładu

Pozwól klientom na wyświetlanie wielu partnerów i zarządzanie nimi w jednej płaszczyźnie kontroli z precyzyjnym i szczegółowym dostępem. Zdobywaj ich zaufanie, zapewniając przejrzystość i możliwość inspekcji Twoich działań.

Rozwijaj swoją firmę, docierając do klientów na nowe sposoby

Bezproblemowo uzyskuj dostęp do zasobów klientów i przyśpiesz dołączanie dzięki nowym ofertom partnerów. Zarządzaj zasobami klientów w obrębie wszystkich usług platformy Azure. Kontaktuj się z klientami za pośrednictwem witryny Azure Marketplace, interfejsów API platformy Azure, witryny Azure Portal i programu Azure Resource Manager — wszystko w dowolnym kanale licencjonowania wybranym przez klienta.

Ulepszone zabezpieczenia i zarządzanie dostępem

 • Ochrona Twojego unikatowego adresu IP zarządzania w obrębie Twojej centralnej płaszczyzny kontroli
 • Projekcja i delegowanie danych zasobów klientów do Twojego środowiska na potrzeby skalowania zarządzania przy jednoczesnej ochronie danych w dzierżawach poszczególnych klientów
 • Zwiększona przejrzystość, możliwości inspekcji i kontrola Twoich działań za pośrednictwem dzienników i alertów w interfejsie klienta w witrynie Azure Portal

Używanie rozwiązania Azure Lighthouse jest bezpłatne

Rozwiązanie Azure Lighthouse jest dostępne bez dodatkowych opłat. Należy jednak pamiętać, że używanie rozwiązania Azure Lighthouse może wiązać się z opłatami za podstawowe usługi platformy Azure, takie jak Azure Monitor Log Analytics lub Security Center. Jeśli usługa podstawowa jest bezpłatna, nie będą naliczane opłaty za użycie.

Trzy sposoby na rozpoczęcie pracy

Dowiedz się więcej, obejrzyj pokaz i zaplanuj ścieżkę wdrażania.

Dołącz istniejących klientów do rozwiązania Azure Lighthouse przy użyciu szablonów programu Azure Resource Manager.

Umożliw bezproblemowe zarządzanie nowymi klientami za pośrednictwem oferty usług zarządzanych witryny Azure Marketplace.

Dokumentacja techniczna i szablony

Podstawowa technologia

Przeczytaj omówienie rozwiązania Azure Lighthouse i poznaj jego podstawową technologię, czyli zarządzanie zasobami delegowanymi na platformie Azure.

Obejrzyj pokaz

Dołączanie i oferty

Dowiedz się, jak dołączać klientów i konfigurować ofertę w witrynie Azure Marketplace.

Przykładowe szablony

Uzyskaj dostęp do szablonów w serwisie GitHub przedstawiających użycie rozwiązania Azure Lighthouse z różnymi usługami platformy Azure, takimi jak Azure Security Center i Azure Monitor.

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązania Azure Lighthouse

 • Zarządzanie zasobami delegowanymi na platformie Azure to podstawowa technologia zarządzania, która obsługuje rozwiązanie Azure Lighthouse. Ta podstawowa technologia umożliwia klientom delegowanie i jawne aprowizowanie dostępu dla jednego lub wielu dostawców usług do zdefiniowanych zakresów zasobów (w tym do subskrypcji i grup zasobów) dla określonych ról. Pozwala to na elastyczne dołączanie klientów za pośrednictwem szablonów programu Azure Resource Manager i usług zarządzanych oferowanych w witrynie Azure Marketplace, uproszczone zapewnianie ładu za pomocą usług Azure Policy i Azure Resource Graph oraz zarządzanie między dzierżawami dzięki dostępowi do usług takich jak Azure Security Center i Service Health.
 • Każdy partner i klient platformy Azure może używać rozwiązania Azure Lighthouse.
 • Funkcje rozwiązania Azure Lighthouse zostały utworzone na podstawie istniejących narzędzi platformy Azure. Dzięki temu po ogłoszeniu ogólnej dostępności rozwiązania Azure Lighthouse będą one dostępne dla różnorodnych typów klientów — w tym dla dostawców usług zarządzanych, odsprzedawców i działów IT przedsiębiorstw.
 • Rozwiązanie Azure Lighthouse oferuje spójne, bezpieczne, międzydzierżawowe środowisko dla wielu klientów we wszystkich narzędziach do zarządzania i monitorowania na platformie Azure — od usługi Azure Policy, przez usługę Azure Monitor, po usługę Azure Security Center.

  Inni dostawcy chmury mogą zapewniać dostęp do wielu kont i szablony zasad organizacyjnych, jednak te odrębne funkcje nie obejmują pozostałej części zestawu zarządzania.

  Platforma Azure to jedyna oferta dostawcy usług w chmurze zapewniająca jednolite, scentralizowane funkcje zarządzania i monitorowania, przy użyciu których partnerzy mogą wykonywać zadania zarządzania w imieniu swoich klientów za pośrednictwem jednej płaszczyzny kontroli na dużą skalę. Jesteśmy jedynym dostawcą, który umożliwia partnerom rozwijanie działalności za pośrednictwem wielu sposobów zapewniania automatyzacji zarządzania — na przykład za pomocą ofert witryny Azure Marketplace z włączoną obsługą rozwiązania Azure Lighthouse.

  Ponadto w przeciwieństwie do pozostałych dostawców chmury, platforma Azure umożliwia niezależnym dostawcom oprogramowania i dostawcom usług zarządzanych wdrażanie rozwiązania Azure Lighthouse w usługach połączonych i pakietach rozwiązań.

 • Funkcje rozwiązania Azure Lighthouse można spójnie stosować we wszystkich kanałach licencjonowania i sprzedaży. Możesz nadal współpracować z dostawcami CSP i używać nowych, wartościowych narzędzi do zarządzania. Na przykład umożliwiająca obsługę wielu różnych klientów platforma dostępu dostawcy usług zarządzanych pozwala na szczegółową kontrolę dostępu i definiowanie zakresu dla dostawców CSP — co jest kluczowe zarówno dla klientów, jak i dla partnerów.
 • Rozwiązanie Azure Lighthouse można teraz integrować z ofertami witryny Azure Marketplace jako ofertę usługi zarządzanej. Opublikuj swoje własne, prywatne lub publiczne rozwiązanie usługi zarządzanej, które może uzyskiwać dostęp do środowisk platformy Azure klientów na poziomie wymaganym do dostarczania usług. Transakcje komercyjne są obsługiwane poza witryną Azure Marketplace, a interfejsy API lub szablony programu Azure Resource Manager zapewniają alternatywne mechanizmy aprowizacji.
 • Wszystkie środowiska portalu rozwiązania Azure Lighthouse są obsługiwane przez interfejsy API dostępne za pośrednictwem rozwiązania Azure Lighthouse. Możesz zintegrować te interfejsy API ze swoim portalem zarządzania chmurą na platformie Azure lub z własnym portalem niestandardowym, aby wzmocnić funkcje zarządzania dostępne natywnie na platformie Azure.

Wszystko gotowe — zaczynamy

Rozpocznij