BizTalk Services — cennik

Ze skutkiem natychmiastowym usługi BizTalk Services nie są już dostępne dla nowych klientów i zostaną całkowicie wycofane 31 maja 2018 r. Usługa Azure Logic Apps udostępnia jednak i rozszerza możliwości usług BizTalk Services. Na przykład kluczowe funkcje dotyczące integracji są już dostępne w usłudze Azure Logic Apps, która zapewnia również wiele dodatkowych korzyści dla klientów, w tym:

 • Model iPaaS bez użycia serwera rozszerza środowisko użytkownika i umożliwia rozliczanie na podstawie użycia.
 • Dostęp do ponad 100 łączników do aplikacji w chmurze i aplikacji lokalnych.
 • Łatwe do zaprojektowania i zaimplementowania przepływy pracy przy użyciu funkcji projektanta wizualnego usługi Logic Apps.
 • Bezproblemowe wykorzystanie możliwości usług platformy Azure, takich jak Machine Learning i Cognitive Services.

Dowiedz się więcej o usłudze Logic Apps i przeczytaj dokumentację usługi Logic Apps.

Usługa Azure BizTalk Services to prosta, wydajna i rozszerzalna chmurowa usługa integracji, która oferuje funkcje integracji między firmami (Business-to-Business, B2B) oraz integracji aplikacji przedsiębiorstwa (Enterprise Application Integration, EAI), dzięki czemu umożliwia tworzenie rozwiązań integracji chmurowej i hybrydowej. Usługa BizTalk Services jest oferowana w modelu „platforma integracji jako usługa”, dzięki czemu dostarcza niezawodne i skalowalne możliwości w zakresie integracji, którymi zarządza firma Microsoft, co pozwala klientowi wyeliminować konieczność instalacji, konfiguracji i utrzymania infrastruktury.

Usługa BizTalk Services staje się funkcją Integracja BizTalk w usłudze Azure App Service. Zobacz ceny usługi App Service tutaj. Dowiedz się więcej na temat usługi App Service tutaj. Dotychczasowi klienci usługi BizTalk Services będą nadal płacić zgodnie ze stawkami usługi BizTalk Services poniżej, dopóki nie przełączą się na nową funkcję Integracja BizTalk w usłudze Azure App Service.

Usługa BizTalk Services jest oferowana w pięciu warstwach: Bezpłatna (wersja zapoznawcza), Deweloper, Podstawowa, Standardowa i Premium. Dowiedz się więcej o każdej warstwie.

Bezpłatna (wersja zapoznawcza) Deweloper Basic Standardowa Premium
Cena Bezpłatnie $- $- na jednostkę $- na jednostkę $- na jednostkę
Skalowanie w poziomie Tak, z przyrostem równym jednostce Basic: 1 Tak, z przyrostem równym jednostce Standardowa: 1 Tak, z przyrostem równym jednostce Premium: 1
Limit skalowania Do 8 jednostek Do 8 jednostek Do 8 jednostek
Mostki integracji EAI na jednostkę 25 25 125 500
Umowy integracji EDI na jednostkę 10 50 250 1 000
Połączenia hybrydowe1 na jednostkę 5 5 10 50 100
Transfer danych poprzez połączenie hybrydowe (GB) na jednostkę 5 5 50 250 500
Liczba połączeń z użyciem usługi BizTalk Adapter2 na jednostkę 1 2 5 25
Archiwizowanie
Wysoka dostępność3
* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu.
1 Każde połączenie hybrydowe jest pojedynczym punktem końcowym.
2 Usługa BizTalk Adapter jest dostępna do pobrania na stronie pobierania zestawu SDK.
3 Wysoka dostępność to funkcja oferowana domyślnie w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium. Jej działanie polega na używaniu wielu maszyn wirtualnych w jednej jednostce BizTalk, co gwarantuje odporność na awarie sprzętowe.

Standardowe transfery danych są uwzględnione w cenach usługi BizTalk Services i nie są rozliczane osobno. Jednak opłaty za transfery danych za pomocą połączeń hybrydowych są naliczane osobno, jeśli zostanie przekroczony limit. Nadwyżki są obciążane opłatami według stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem wynoszącej $- za GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług systemu Azure, w tym usługi BizTalk Services, poprzez Pomoc techniczną systemu Azure, począwszy od stawki $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między swoimi środowiskami usługi BizTalk w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium a bramą internetową firmy Microsoft. Firma Microsoft nie oferuje umowy SLA dla warstw bezpłatnej i Deweloper usługi BizTalk Services. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Usługa BizTalk Services oferuje prawdziwą architekturę typu „platforma jako usługa” (Platform-as-a-Service, PaaS) umożliwiającą tworzenie rozwiązań integracji w chmurze. Model PaaS umożliwia skoncentrowanie się wyłącznie na logice aplikacji, ponieważ wszystkie zadania związane z zarządzaniem infrastrukturą będzie wykonywać firma Microsoft — nie ma potrzeby zarządzania maszynami wirtualnymi ani instalowania na nich poprawek, ponieważ dostępność gwarantuje firma Microsoft. Klient może skalować swoje rozwiązanie na żądanie, zgłaszając po prostu żądanie zwiększenia lub zmniejszenia pojemności za pośrednictwem klasycznego portalu Microsoft Azure. Program BizTalk Server w usłudze Azure Virtual Machines oferuje architekturę typu „infrastruktura jako usługa” (Infrastructure-as-a-Service, IaaS), która umożliwia tworzenie maszyn wirtualnych i konfigurowanie ich w taki sam sposób, jak komputerów w środowisku lokalnym, co ułatwia uruchamianie istniejących aplikacji w chmurze, bez konieczności wprowadzania zmian w ich kodzie. Gdy jest używana architektura IaaS, klient jest odpowiedzialny za konfigurowanie maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi (na przykład instalowanie oprogramowania i poprawek systemu operacyjnego) oraz zapewnianie wysokiej dostępności aplikacji. Jeśli chcesz tworzyć nowe rozwiązania integracji, które wymagają minimalnego nakładu pracy związanego z zarządzaniem infrastrukturą, wybierz usługę BizTalk Services. Jeśli szukasz sposobu przeprowadzenia szybkiej migracji istniejących rozwiązań BizTalk lub dostępnego na żądanie środowiska do projektowania i testowania aplikacji programu BizTalk Server, wybierz program BizTalk Server w usługach infrastruktury platformy Azure.

 • W warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium usługi BizTalk dostępne są funkcje skalowania w poziomie. Jedna jednostka BizTalk to najmniejszy rozmiar wdrożenia, a wdrożenie można skalować w poziomie, posługując się jednostkami BizTalk. Każda jednostka BizTalk ma pewną pojemność obliczeniową. Usługę BizTalk w wersjach Podstawowa, Standardowa i Premium można skalować w poziomie do 8 jednostek BizTalk.

 • Za każdą godzinę używania jednostki BizTalk jest naliczana opłata za godzinę używania 1 jednostki BizTalk. Na rachunku będzie widoczna łączna liczba godzin używania jednostki BizTalk. W zależności od używanej warstwy usługi BizTalk Services na rachunku będzie widoczny co najmniej jeden z następujących pomiarów:

  • Godziny użycia jednostki BizTalk w warstwie Deweloper
  • Godziny użycia jednostki BizTalk w warstwie Podstawowa
  • Godziny użycia jednostki BizTalk w warstwie Standardowa
  • Godziny użycia jednostki BizTalk w warstwie Premium

  Na przykład użycie dwóch jednostek usługi BizTalk Services w warstwie Premium przez okres 24 godzin spowoduje naliczenie opłaty za 48 godzin użycia jednostki BizTalk w warstwie Premium.

 • Za godzinę zegarową, w której zostanie wprowadzona zmiana skali, opłata zostanie naliczona na podstawie największej liczby jednostek BizTalk używanych w trakcie tej godziny zegarowej.

 • Naliczanie opłat zaczyna się, gdy usługa BizTalk zostanie utworzona i uaktywniona. Rozliczanie kończy się, gdy usługa BizTalk zostanie usunięta. Należy pamiętać, że opłata zostanie naliczona za całą godzinę zegarową, podczas której usługa zostanie utworzona lub usunięta.

  Na przykład klient używający usługi BizTalk Services Premium, który utworzył 1 jednostkę o 13:15 czasu UTC i usunął ją o 16:30 czasu UTC, zostanie obciążony opłatą za 4 godziny użycia jednostki BizTalk w wersji Premium.

 • Po zainicjowaniu obsługi administracyjnej usługi BizTalk płacisz za dedykowaną usługę, hostowaną i zarządzaną przez firmę Microsoft. Koszt obszaru nazw usługi Access Control, usługi Azure SQL Database i konta usługi Azure Storage nie jest wliczany w koszt usługi BizTalk Service. W związku z tym musisz zapłacić za te dodatkowe wymagania.

 • Trzeba mieć własny magazyn, ale wyjście jest uwzględnione, co odróżnia tę usługę od wielu innych usług.

 • Tak, oferujemy tę opcję klientom usługi BizTalk Services. Pliki do pobrania można znaleźć tutaj.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o BizTalk Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji