Bezpłatne konto platformy Azure

Uprawnionym klientom oferujemy środki Azure w wysokości $200 („środki”), które należy wykorzystać w ciągu pierwszych 30 dni od momentu rejestracji, oraz 12-miesięczny dostęp do szeregu bezpłatnych usług (usługi podlegają zmianom). Oferta jest ograniczona do jednego bezpłatnego konta platformy Azure na uprawnionego klienta i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli.

Uaktualnienia i limity wydatków

W ramach bezpłatnego konta Azure uprawnieni klienci otrzymują środki w wysokości $200, które można wykorzystać w ciągu pierwszych 30 dni w większości usług Azure. Niewykorzystanych środków nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji platformy Azure.

Po upływie 30 dni od rejestracji lub po wyczerpaniu środków (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) należy uaktualnić konto do subskrypcji płatnej zgodnie z rzeczywistym użyciem, usuwając limit wydatków. Umożliwi to kontynuowanie korzystania z bezpłatnego konta platformy Azure i bezpłatnych usług w wyznaczonym okresie.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, usługi Visual Studio Team Services, subskrypcji programu Visual Studio, usług Visual Studio Mobile Center, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Azure Marketplace ani produktów licencjonowanych niezależnie od platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Zasady dotyczące komunikacji

W trakcie 12-miesięcznego okresu korzystania z bezpłatnych usług możesz otrzymywać za pośrednictwem poczty e-mail okresowe komunikaty zawierające najlepsze rozwiązania, szkolenia, porady i sztuczki, a także cenne oferty związane z platformą Azure. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych powiadomień, możesz wypisać się z subskrypcji, klikając link znajdujący się w wiadomościach e-mail. Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji.

Opcje płatności

Do utworzenia konta jest wymagane uwierzytelnienie za pomocą karty kredytowej lub debetowej, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Twoja karta kredytowa początkowo NIE ZOSTANIE obciążona, z wyjątkiem tymczasowej opłaty autoryzacyjnej. Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy. Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na naszej stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Dokument Limity, limity przydziału i ograniczenia zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure. W przypadku potrzeby przekroczenia limitów można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów. Aby zwiększyć przydziały i limity, należy uaktualnić bezpłatne konto Azure do subskrypcji płatnej zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Umowy dotyczące poziomu usług

Dla wszystkich usług platformy Azure oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług (SLA, Service Level Agreement). Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy SLA nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych, które są dostępne bezpłatnie.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku bezpłatnych kont platformy Azure, dla których nie są naliczane opłaty lub które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn internetowych. Ponadto klient zostanie powiadomiony o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych.

Można zapobiec dezaktywacji konta, co 90 dni wykonując jedną z poniższych czynności:

  1. Logując się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal albo
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do modyfikowania bezpłatnych usług lub bezpłatnych kont oraz zaprzestania ich dostarczania w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.