Azure — dostęp próbny

Ta ograniczona oferta gwarantuje uprawnionym klientom kredyty pieniężne na dostęp do systemu Microsoft Azure bez żadnych opłat.

Elastyczność dzięki środkom na korzystanie z systemu Azure

Jako uprawniony klient otrzymujesz kredyty pieniężne na korzystanie z systemu Microsoft Azure. Kwota przyznawanych miesięcznie kredytów pieniężnych i okres trwania oferty są ustalane w momencie aktywacji oferty. To Ty wybierasz sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Microsoft Azure. Możesz je wykorzystać na opłacenie korzystania z dowolnej usługi systemu Microsoft Azure, której potrzebujesz, takiej jak Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, HDInsight, Media Services i inne.

Użycie o wartości nieprzekraczającej miesięcznych kredytów na korzystanie z systemu Microsoft Azure nie powoduje naliczenia opłat. Jeśli wartość użycia przekroczy wartość kredytów miesięcznych, usługa zostanie wyłączona w danym miesiącu. Możesz wybrać opcję wyłączenia limitu wydatków, ale wtedy każde miesięczne użycie, którego wartość przekroczy wartość kredytów miesięcznych, spowoduje obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Przeczytaj więcej o funkcji Limit wydatków. W przypadku kont, które nie miały subskrypcji platformy Azure, w tym bezpłatnej wersji próbnej, przed 14 lipca 2014 roku, subskrypcja Azure — dostęp próbny zostanie przekształcona w subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem na końcu czasu trwania oferty, jeśli limit wydatków zostanie usunięty bezterminowo co najmniej 5 dni przed wygaśnięciem.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure. Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy. Powiadomienie o ewentualnej zmianie stawek zostanie przesłane co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmiany.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, usługi Visual Studio Team Services, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Marketplace ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Program AzureU

Środki na korzystanie z platformy Microsoft Azure udostępnione akredytowanemu uniwersytetowi, uczelni, szkole policealnej itp. („akredytowanym instytucjom edukacyjnym”) w związku z programem AzureU są udostępniane wyłącznie w celu wspierania studentów podczas przygotowywania prac okresowych, prowadzenia badań akademickich i realizacji projektów studenckich powiązanych z takimi pracami okresowymi lub badaniami. Nie są przeznaczone do użytku osobistego i nie mogą stanowić osobistej korzyści żadnego z wykładowców. Środki muszą być wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych usług oferowanych akredytowanym instytucjom edukacyjnym, w tym zgodnie z zasadami przyjmowania prezentów obowiązującymi w instytucji. Należy zaprzestać korzystania z nich, jeśli wystąpi konflikt lub sprzeczność z takimi zapisami prawnymi, regulacjami bądź zasadami. Odbiorcy powinni wcześniej omówić kwestię środków na korzystanie z platformy Azure z urzędnikiem ds. etyki w swojej instytucji, aby upewnić się, że są one zgodne z zasadami przyjmowania prezentów obowiązującymi w instytucji. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do domagania się rekompensaty ze strony akredytowanej instytucji edukacyjnej za środki na korzystanie z platformy Azure udostępnione w związku z programem AzureU.

Opcje płatności

Akceptowane są tylko karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure

Często zadawane pytania