Pomiń nawigację

Zbieranie zrzutów pamięci i informacji diagnostycznych przez pomoc techniczną platformy Microsoft Azure

Dowiedz się, co zostanie udostępnione pomocy technicznej firmy Microsoft, gdy udzielisz jej dostępu w celu zebrania pełnego zrzutu pamięci oraz informacji diagnostycznych z witryny Microsoft Azure Portal.

Zbieranie informacji diagnostycznych

W nowej witrynie Microsoft Azure Portal funkcja udostępniania informacji diagnostycznych pozwala wyrazić zgodę na zdalne zebranie przez inżyniera pomocy technicznej firmy Microsoft danych z usług Azure Virtual Machines/Azure Cloud Services w celu rozwiązania zgłoszonego problemu. Przykłady zbieranych danych diagnostycznych to wspólne pliki dzienników, dzienniki zdarzeń generowane przez system, klucze rejestru, dzienniki debugowania, informacje o serwerze/bazie danych oraz podstawowe informacje o dyskach magazynu i sieci.

W przypadku problemów dotyczących usługi App Service, aby pomóc w ich rozwiązywaniu, zbierane są dzienniki HTTP, szczegółowe informacje o błędach, dane śledzenia programu Kudu, dzienniki przekształcania, dzienniki FREB, dzienniki Winsock, dzienniki zdarzeń, dzienniki DAAS i dzienniki WebJob.

Aby odwołać dostęp, skontaktuj się z inżynierem pomocy technicznej. Zapobiegnie to zbieraniu informacji diagnostycznych dotyczących incydentu pomocy technicznej w przyszłości. Szczegółowa lista zbieranych plików znajduje się w następujących artykułach:

Identyfikator artykułu Usługa lub środowisko
Dzienniki systemu Windows Server Systemy Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012
Dzienniki usługi PaaS Dzienniki maszyny wirtualnej usługi PaaS platformy Microsoft Azure
Dzienniki usługi IaaS Dzienniki maszyny wirtualnej usługi IaaS platformy Microsoft Azure
Dzienniki usługi Service Fabric Dzienniki usługi Microsoft Azure Service Fabric
Dzienniki usługi StorSimple Pakiety pomocy technicznej usługi StorSimple i dzienniki urządzenia
Dzienniki maszyny wirtualnej z systemem Windows i programem SQL Server Usługa Azure SQL Server w dziennikach maszyny wirtualnej

Zbieranie zrzutów pamięci

Co to jest pełny zrzut pamięci?

Pełny zrzut pamięci to największy plik zrzutu trybu jądra. Ten plik zawiera całą pamięć fizyczną używaną przez system Windows. Domyślnie pełny zrzut pamięci nie obejmuje pamięci fizycznej używanej przez oprogramowanie układowe platformy.

Zrzut jest kopiowany z węzła obliczeniowego (hosta platformy Azure), gdzie jest tworzony, na inny serwer w celu debugowania w ramach tego samego centrum danych. Dane klientów są chronione, ponieważ nie opuszczają zabezpieczonej platformy Azure. Dowiedz się więcej o sposobie przechowywania danych klientów na platformie Azure.

Plik zrzutu jest tworzony przez wygenerowanie stanu zapisu Hyper-V maszyny wirtualnej. Ten proces spowoduje wstrzymanie maszyny wirtualnej na maksymalnie 10 minut. Po upływie tego czasu maszyna wirtualna zostanie wznowiona. W ramach tego procesu maszyna wirtualna nie jest ponownie uruchamiana.

Włączanie diagnostyki rozruchu

Włączenie diagnostyki rozruchu umożliwia przechwytywanie na potrzeby diagnostyki dzienników z hosta, na którym działa maszyna wirtualna, przez przechwytywanie danych wyjściowych konsoli szeregowej i zrzutu ekranu tej maszyny wirtualnej. Włączenie diagnostyki rozruchu umożliwia również platformie Azure przeprowadzanie inspekcji wirtualnego dysku twardego systemu operacyjnego pod kątem błędów aprowizacji maszyny wirtualnej, ułatwiając dostarczanie bardziej szczegółowych informacji na temat głównych przyczyny błędów. Dostęp do wirtualnego dysku twardego systemu operacyjnego, plików systemowych na wirtualnym dysku twardym systemu operacyjnego, skryptów niestandardowych i nie tylko.

W jaki sposób są obsługiwane Twoje dane?

Odebranie dostępu nie będzie miało wpływu na wszystkie wcześniej zebrane za Twoją zgodą dane. Dane będą używane wyłącznie na potrzeby rozwiązywania problemu i bez Twojej zgody nie będą używane na potrzeby marketingu, reklamy ani żadnych innych działań komercyjnych. Dane będą przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Wszelkie dane zbierane przez pomoc techniczną firmy Microsoft będą traktowane zgodnie z naszymi standardowymi praktykami w zakresie prywatności. Dowiedz się więcej o zasadach przechowywania danych.