Zbieranie zrzutów pamięci i informacji diagnostycznych przez pomoc techniczną platformy Microsoft Azure

Dowiedz się, co zostanie udostępnione działowi pomocy technicznej firmy Microsoft, gdy udzielisz dostępu do informacji diagnostycznych lub zgodzisz się na zebranie pełnego zrzutu pamięci.

Zbieranie informacji diagnostycznych

Gdy utworzysz wniosek o pomoc techniczną, opcja „Udostępnij informacje diagnostyczne” umożliwi zezwolenie inżynierowi pomocy technicznej firmy Microsoft na zdalne zbieranie danych z subskrypcji platformy Azure skojarzonych z Twoim wnioskiem w celu rozwiązania problemu. Możesz odwołać to zezwolenie w dowolnym czasie, kontaktując się z inżynierem pomocy technicznej.

Jakiego typu informacje są zbierane w przypadku Twojej zgody?

Przykłady zbieranych danych diagnostycznych to wspólne pliki dzienników, dzienniki zdarzeń generowane przez system, klucze rejestru, dzienniki debugowania, informacje o serwerze/bazie danych, zrzuty ekranu konsoli* oraz podstawowe informacje o dyskach magazynu i sieci.

W przypadku problemów dotyczących usługi App Service, aby pomóc w ich rozwiązywaniu, zbierane są dzienniki HTTP, szczegółowe informacje o błędach, dane śledzenia programu Kudu, dzienniki przekształcania, dzienniki FREB, dzienniki Winsock, dzienniki zdarzeń, dzienniki DAAS i dzienniki WebJob.

W przypadku problemów dotyczących programu Azure AD Connect, aby pomóc w rozwiązaniu problemu zbierane są informacje o obiektach usługi Active Directory, takie jak właściwości użytkownika i urządzenia oraz konfiguracja synchronizacji, a także powiązane pliki dzienników, np. dzienniki logowania, inspekcji lub synchronizacji.

Szczegółowa lista plików

Szczegółowa lista zbieranych plików znajduje się w następujących artykułach:

Identyfikator artykułu Usługa lub środowisko
Dzienniki systemu Windows Server Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
Dzienniki usługi PaaS Dzienniki maszyny wirtualnej usługi PaaS platformy Microsoft Azure
Dzienniki usługi IaaS Dzienniki maszyny wirtualnej usługi IaaS platformy Microsoft Azure
Dzienniki usługi Service Fabric Dzienniki usługi Microsoft Azure Service Fabric
Dzienniki usługi StorSimple Pakiety pomocy technicznej usługi StorSimple i dzienniki urządzenia
Dzienniki maszyny wirtualnej z systemem Windows i programem SQL Server Usługa Azure SQL Server w dziennikach maszyny wirtualnej
Dzienniki usługi Azure Active Directory Dzienniki usługi Azure Active Directory

*Jeśli używasz graficznej aplikacji do udostępniania pulpitu, która korzysta z konsoli VGA maszyny wirtualnej, zrzut ekranu może przechwycić informacje wyświetlane w sesji konsoli.

Zbieranie zrzutów pamięci

Gdy utworzysz zgłoszenie do pomocy technicznej dla niektórych typów problemów z maszynami wirtualnymi, pojawi się pytanie o to, czy zezwalasz działowi pomocy technicznej na dostęp do pamięci Twojej maszyny wirtualnej w celu zdiagnozowania problemu. Pełny zrzut pamięci to największy plik zrzutu trybu jądra. Ten plik zawiera całą pamięć fizyczną używaną przez system Windows. Domyślnie pełny zrzut pamięci nie obejmuje pamięci fizycznej używanej przez oprogramowanie układowe platformy.

Zrzut jest kopiowany z węzła obliczeniowego (hosta platformy Azure), gdzie jest tworzony, na inny serwer w celu debugowania w ramach tego samego centrum danych. Dane klientów są chronione, ponieważ nie opuszczają zabezpieczonej platformy Azure. Dowiedz się więcej o sposobie przechowywania danych klientów na platformie Azure.

Plik zrzutu jest tworzony przez wygenerowanie stanu zapisu Hyper-V maszyny wirtualnej. Ten proces spowoduje wstrzymanie maszyny wirtualnej na maksymalnie 10 minut. Po upływie tego czasu maszyna wirtualna zostanie wznowiona. W ramach tego procesu maszyna wirtualna nie jest ponownie uruchamiana.

W jaki sposób są obsługiwane Twoje dane?

Wszystkie dane zbierane do celów pomocy technicznej są zarządzane zgodnie z zobowiązaniami opisanymi w Centrum zaufania firmy Microsoft.

Odebranie dostępu nie będzie miało wpływu na wszystkie wcześniej zebrane za Twoją zgodą dane.

W odłączonych środowiskach firma Microsoft będzie przechowywać dane diagnostyczne zebrane w celu rozwiązania problemu w ramach wyznaczonych granic.