Przejdź do głównej zawartości

Certyfikat platformy Microsoft Azure

Umowa Programu

Niniejsza Umowa Programu („Umowa”) została zawarta pomiędzy Microsoft Corporation („Microsoft”, „my”, „nas”) a Użytkownikiem albo, w przypadku złożenia oferty („Oferty”) do certyfikacji w imieniu spółki, którą Użytkownik reprezentuje („Spółką”). Niniejsza Umowa określa warunki mające zastosowanie w przypadku uczestnictwa w programie certyfikacji Microsoft Azure („Programie”). Korzystając z oznaczenia „Certyfikat platformy Microsoft Azure” albo uzyskując korzyści oferowane w ramach Programu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do akceptacji niniejszej Umowy w imieniu Spółki i zgadza się związać jej postanowieniami.

Korzyści z programu

Jako uczestnik Programu Użytkownik może realizować działania marketingowe i promować Ofertę z oznaczeniem „Certyfikat platformy Microsoft Azure”, w tym korzystając ze wszelkich udostępnianych ewentualnie identyfikatorów certyfikacji (w tym identyfikatora „Certyfikat platformy Microsoft Azure”) w ramach Programu (zwanych dalej „Znakami certyfikacji”). Ponadto możemy wyświetlać informacje na temat Oferty w galerii „Certyfikat platformy Microsoft Azure” i przekazać Użytkownikowi wypowiedź kierownictwa, którą może wykorzystać (bez jej modyfikowania) w materiałach marketingowych opisujących udział w Programie (zwane dalej „Korzyściami z programu”). Możemy powiadomić Użytkownika o dodatkowych Korzyściach z programu, jeżeli będą dostępne.

Zobowiązania Firmy

Uprawnienie Użytkownika do Korzyści z programu w przypadku jakiejkolwiek Oferty jest uzależnione od (a) tego, czy Oferta Użytkownika przejdzie wstępny test certyfikacyjny i jakiekolwiek dalsze testy oraz czy wypełni obowiązki dotyczące zachowania zgodności wymagane przez Microsoft, (b) przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy oraz (c) przestrzegania przez Użytkownika Wytycznych dotyczących certyfikatu platformy Microsoft Azure, które mu udostępniamy („Wytyczne”). Proszę mieć na uwadze, że Wytyczne mogą być aktualizowane i należy podstępować zgodnie z ewentualnymi zaktualizowanymi Wytycznymi. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej Umowy albo Wytycznych może skutkować odebraniem prawa do uczestniczenia w Programie.

Zgodność Oferty

Użytkownik musi zaktualizować Ofertę, jeżeli będzie to konieczne, aby zapewnić, że jest ona zgodna z obecną wersją jakichkolwiek usług Azure, na których się opiera albo z którymi wchodzi w interakcje. Microsoft wedle uznania może wprowadzić dowolne testy certyfikacyjne w celu weryfikacji zgodności z usługami Microsoft Azure i modyfikować dowolne testy w stosownych przypadkach. Jeżeli powiadomimy Użytkownika, że Oferta nie jest zgodna z najnowszą wersją testu, Użytkownik będzie mieć 2 (dwa) tygodnie na zaktualizowanie Oferty tak, aby spełniała wymogi testowe dotyczące zgodności. Jeżeli Oferta Użytkownika nie zostanie dostosowana w ciągu takiego okresu dwóch tygodni, Oferta Spółki zostanie usunięta z Programu i Użytkownik nie będzie mógł już korzystać z żadnych Znaków certyfikacji w związku z tego rodzaju Ofertą ani sugerować, że Oferta w inny sposób uczestniczy w Programie. Wszelkie Oferty, które zostały usunięte z Programu, należy ponownie poddać certyfikacji.

Licencja na Znaki certyfikacji

Jeżeli zatwierdzimy publikację Oferty Użytkownika na portalu Azure Marketplace, wówczas w przypadku kategorii Ofert, które są częścią programu certyfikacji Microsoft Azure według stanu na dzień zatwierdzenia i przez okres, w którym Oferta jest udostępniana na portalu Marketplace, udzielamy Użytkownikowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, niemożliwej do przeniesienia, nieobciążonej tantiemami licencji na korzystanie ze Znaków certyfikacji w związku z marketingiem i promocją Oferty Użytkownika, z zastrzeżeniem, że tego rodzaju korzystanie jest zgodne z Wytycznymi dotyczącymi certyfikatu platformy Microsoft Azure, które przekażemy Użytkownikowi, wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa, które nie zostały w wyraźny sposób udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Zabrania się: (i) korzystania ze Znaków certyfikacji w sposób, który może spowodować wątpliwości dotyczące własności Znaków certyfikacji albo tego czy Oferta stanowi produkt Microsoft; (ii) robienia albo mówienia czegokolwiek, co sugerowałoby powiązanie albo sponsorowanie, wsparcie albo zatwierdzenie przez Microsoft o charakterze innym niż określono w niniejszej Umowie; (iii) korzystania ze Znaków certyfikacji w sposób, który sugeruje, że inne oferowane produkty albo usługi zostały zatwierdzone albo certyfikowane przez Microsoft dla Azure; (iv) rejestrowania, przyjmowania albo wykorzystywania jakiejkolwiek nazwy, znaku towarowego, nazwy domeny albo innego oznaczenia, które obejmuje nasze prawa do Znaków certyfikacji albo jakichkolwiek znaków towarowych Microsoft zawartych w Znakach certyfikacji albo je narusza; (v) korzystania ze Znaków certyfikacji w sposób, który może spowodować uszczerbek na reputacji albo wartości firmy w związku ze Znakami certyfikacji; albo (vi) zmieniania, animowania albo zniekształcania Znaków certyfikacji bądź łączenia ich z innymi symbolami, słowami, obrazami albo wzorami.

Ochrona Znaków certyfikacji

Jeżeli Użytkownik zamieści stopkę ze znakiem towarowym w swoich materiałach, aby poinformować o własnych znakach towarowych albo znakach towarowych osób trzecich, musi dodać następujące oznaczenie do stopki ze znakiem towarowym: „Wszystkie inne znaki towarowe należą ich prawnych właścicieli”. Microsoft jest jedynym właścicielem Znaków certyfikacji i powiązanej wartości firmy oraz jedynym beneficjentem wartości firmy związanej z korzystaniem ze Znaków certyfikacji. Użytkownik nie nabywa żadnych praw, tytułów ani udziałów w Znakach certyfikacji w związku z korzystaniem przez niego ze Znaków certyfikacji. Użytkownik niniejszym przenosi i przeniesie w przyszłości wszelkie prawa do Znaków certyfikacji, które Użytkownik może nabyć w wyniku korzystania ze Znaków certyfikacji wynikającym z postanowień niniejszej Umowy wraz z powiązaną wartością firmy. Użytkownik udzieli uzasadnionej pomocy w ochronie Znaków certyfikacji na nasz koszt. Wedle uznania ustalimy, czy należy podjąć czynności prawne w celu dochodzenia albo obrony naszych praw do Znaków certyfikacji i będziemy kontrolować wszelkie czynności prawne dotyczące Znaków certyfikacji.

Zezwolenie na korzystanie z nazwy i logo Spółki

Użytkownik niniejszym udziela Microsoft zezwolenia na wyświetlanie jej nazwy i logo, jak również wszelkich obrazów dotyczących jakichkolwiek certyfikowanych Ofert udostępnianych przez Użytkownika podczas procesu certyfikacji (zwanych łącznie „Znakami towarowymi Spółki”) na całym świecie i bez obciążania ich tantiemami, w związku z marketingiem i promocją Oferty Użytkownika oraz w związku z marketingiem i promocją Programu. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem lub upoważnionym licencjodawcą Znaków towarowych Spółki. Jak ustalono między Stronami, wartość firmy wynikająca ze Znaków towarowych Spółki będzie przysługiwać Użytkownikowi. Microsoft może w razie potrzeby zmienić format albo rozmiar Znaków towarowych Spółki bez zmiany ogólnego wyglądu Znaków towarowych Spółki. Użytkownik może powiadomić nas w dowolnym momencie, jeżeli uzna, że nadużywamy Znaków towarowych Spółki i poprawimy tego rodzaju sposób korzystania w uzasadnionym terminie.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PROGRAM JEST OFEROWANY „W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, „ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI” I „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, WYKLUCZAMY WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE PROGRAMU ORAZ USŁUG MICROSOFT AZURE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA ŻADNA ZE STRON W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE, RETORSYJNE ANI ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB PREWENCYJNE (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW), WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WYKONANIA JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI NA PODSTAWIE TEJ UMOWY ALBO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIMI ZWIĄZANE. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ NIEZALEŻNIE OD DOKTRYNY PRAWNEJ BĘDĄCEJ PODSTAWĄ ROSZCZENIA DOTYCZĄCEGO TEGO RODZAJU SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY STRONY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD, CZY ISTNIAŁY UZASADNIONE PRZESŁANKI DO PRZEWIDZENIA TEGO RODZAJU SZKÓD, CZY TEŻ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZENIA SPOWODUJE, ŻE ŚRODEK PRAWNY NIE BĘDZIE SPEŁNIAĆ ZASADNICZEGO CELU. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE NIE BĘDZIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DRUGIEJ STRONY ANI JAKIEJKOLWIEK BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ UTRATY ZYSKÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH LUB OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI Z POWODU OSZUSTWA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA.

Okres Obowiązywania

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zaakceptowania przez Użytkownika. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny albo bez przyczyny w odniesieniu do pojedynczej Oferty albo wszystkich Ofert Użytkownika. Ust. 6 (Ograniczenie odpowiedzialności) i 8 (Postanowienia różne) będą obowiązywały po rozwiązaniu Umowy.

Postanowienia różne

(a) Dane kontaktowe. Wszelkie powiadomienia dotyczące niniejszej Umowy muszą być wysyłane do biura obsługi programu certyfikacji Azure na adres Azurecertred@microsoft.com.

(b) Ujawnienie informacji. Microsoft ma prawo ujawnić dane kontaktowe Użytkownika, jeśli wymaga tego administrowanie niniejszą Umową przez jednostki stowarzyszone Microsoft oraz inne osoby, które pomagają Microsoft w administrowaniu niniejszą Umową.

(c) Jurysdykcja i prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega prawu amerykańskiego stanu Waszyngton, z wyłączeniem obowiązujących w nim przepisów dotyczących norm kolizyjnych. Wszelkie roszczenia dotyczące niniejszej Umowy będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych w King County w stanie Waszyngton, chyba że w danej sprawie nie występuje właściwość rzeczowa sądów federalnych, przy czym w takiej sytuacji strony wyrażają zgodę, aby jedynymi sądami właściwymi rzeczowo i miejscowo były sądy stanu Waszyngton w King County w stanie Waszyngton. Strony ustalają, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

(d) Koszty. Każda ze stron samodzielnie pokryje wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy.

(e) Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień. Niewykonanie albo opóźnienie w wykonaniu przez którąkolwiek ze stron przysługujących jej praw albo środków prawnych nie oznacza zrzeczenia się przez nią skorzystania z tych albo innych praw bądź środków prawnych. Jeśli jakikolwiek sąd właściwy uzna którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nielegalne, nieważne albo niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w pełni w mocy.

(f) Cesja. Spółka nie może przenosić niniejszej Umowy (ani jakichkolwiek wynikających z niej praw albo obowiązków) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Microsoft.

(g) Stosunki między Stronami. Ani niniejsza Umowa, ani postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie tworzą spółki osobowej, joint venture, stosunku pracy ani nie udzielają praw do franczyzy.

(h) Całość porozumienia. Niniejsza Umowa (w tym Wytyczne) stanowi całość porozumienia między stronami w przedmiocie Umowy oraz zastępuje wszelką wcześniejszą i równoległą korespondencję.