Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów ogólnych

Zautomatyzuj wszystkie często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy czynności przy zarządzaniu chmurą. Usługa Azure Automation pozwala skoncentrować się na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Poprzez zmniejszenie liczby błędów i zwiększenie wydajności pozwala ona również zmniejszyć koszty operacyjne.

Korzystanie z naszych przepływów pracy programu PowerShell i tworzenie własnych

W usłudze Automation przepływy pracy i skrypty tworzone w programie Windows PowerShell, nazywane elementami Runbook, pozwalają na sprawną pracę przy tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu i konserwacji zasobów platformy Azure oraz aplikacji partnera. Dzięki galerii elementów Runbook usługi Azure Automation, która zapewnia łatwy dostęp do przykładów, narzędzi i elementów Runbook scenariuszy, można szybko zacząć wykonywać zadania związane z automatyzacją. Korzystanie z galerii elementów Runbook na potrzeby przeglądania elementów Runbook i importowania ich na konto usługi Automation bez opuszczania witryny Azure Portal

Integracja z ważnymi usługami

Elementy Runbook usługi Automation działają z funkcją Web Apps w usłudze Azure App Service, usługami Azure Virtual Machines, Azure Storage, Azure SQL Database i innymi popularnymi usługami platformy Azure. Użyj je w połączeniu z dowolną usługą oferującą publiczne interfejsy API sieci Web. Łatwe do odczytania wykresy i dzienniki na pulpicie nawigacyjnym ułatwiają monitorowanie elementów runbook.

Szybsze dostarczanie bardziej niezawodnych usług

Dzięki efektywnej obsłudze procesów obejmujących wiele narzędzi, systemów i silosy działów, usługa Automation umożliwia szybsze i skuteczniejsze świadczenie usług. To zapewnia wysoką niezawodność i umożliwia utworzenie punktów kontrolnych oraz wznawianie przepływu pracy w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów, awarii i problemów z siecią.

Łatwiejsze zarządzanie konfiguracją w chmurze

Twórz konfiguracje programu PowerShell i zarządzaj nimi, importuj zasoby konfiguracji oraz generuj konfiguracje węzłów — wszystko to w chmurze. Skorzystaj z usługi Azure Configuration Management, aby monitorować i automatycznie aktualizować konfigurację maszyn fizycznych i wirtualnych z systemami Windows oraz Linux w środowiskach lokalnych oraz w chmurze.

Powiązane produkty i usługi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta z usługą Automation