Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów ogólnych

Zautomatyzuj wszystkie często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy czynności przy zarządzaniu chmurą. Usługa Azure Automation pozwala skoncentrować się na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Poprzez zmniejszenie liczby błędów i zwiększenie wydajności pozwala ona również zmniejszyć koszty operacyjne.

Korzystanie z naszych przepływów pracy programu PowerShell i tworzenie własnych

W usłudze Automation przepływy pracy i skrypty tworzone w programie Windows PowerShell, nazywane elementami Runbook, pozwalają na sprawną pracę przy tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu i konserwacji zasobów platformy Azure oraz aplikacji partnera. Dzięki galerii elementów Runbook usługi Azure Automation, która zapewnia łatwy dostęp do przykładów, narzędzi i elementów Runbook scenariuszy, można szybko zacząć wykonywać zadania związane z automatyzacją. Korzystanie z galerii elementów Runbook na potrzeby przeglądania elementów Runbook i importowania ich na konto usługi Automation bez opuszczania witryny Azure Portal

Integracja z ważnymi usługami

Elementy Runbook usługi Automation działają z funkcją Web Apps w usłudze Azure App Service, usługami Azure Virtual Machines, Azure Storage, Azure SQL Database i innymi popularnymi usługami platformy Azure. Użyj je w połączeniu z dowolną usługą oferującą publiczne interfejsy API sieci Web. Łatwe do odczytania wykresy i dzienniki na pulpicie nawigacyjnym ułatwiają monitorowanie elementów runbook.

Szybsze dostarczanie bardziej niezawodnych usług

Dzięki efektywnej obsłudze procesów obejmujących wiele narzędzi, systemów i silosy działów, usługa Automation umożliwia szybsze i skuteczniejsze świadczenie usług. To zapewnia wysoką niezawodność i umożliwia utworzenie punktów kontrolnych oraz wznawianie przepływu pracy w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów, awarii i problemów z siecią.

Łatwiejsze zarządzanie konfiguracją w chmurze

Author and manage PowerShell configurations, import configuration resources, and generate node configurations, all in the cloud. Use Azure Configuration Management to monitor and automatically update machine configuration across physical and virtual machines, Windows or Linux, in the cloud or on-premises.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta z usługą Automation