Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Oszczędność czasu przy zmniejszeniu kosztów ogólnych

Teraz można automatyzować często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy czynności przy zarządzaniu chmurą. Usługa Azure Automation pozwala więcej czasu spędzać na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Poprzez zmniejszenie liczby błędów i zwiększenie wydajności może jednocześnie zmniejszyć koszty operacyjne.

Korzystanie z naszych przepływów pracy programu PowerShell i tworzenie własnych

W usłudze Automation przepływy pracy i skrypty tworzone w programie Windows PowerShell, nazywane elementami Runbook, pozwalają na sprawną pracę przy tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu i konserwacji zasobów platformy Azure oraz aplikacji innych firm. Dzięki galerii elementów Runbook usługi Automation, która zapewnia łatwy dostęp do przykładów, narzędzi i elementów Runbook scenariuszy, można szybko zacząć wykonywać zadania związane z automatyzacją. Galeria elementów Runbook umożliwia przeglądanie elementów Runbook i importowanie ich na konto usługi Automatyzacja bez konieczności opuszczania witryny Azure Portal.

Integracja z ważnymi usługami

Elementy Runbook usługi Automation działają z funkcją Web Apps w usłudze Azure App Service, usługami Azure Virtual Machines, Azure Storage, Azure SQL Database i innymi popularnymi usługami platformy Azure. Możesz ich użyć także w połączeniu z dowolną usługą oferującą publiczne interfejsy API sieci Web. Łatwe do odczytania wykresy i dzienniki na pulpicie nawigacyjnym ułatwiają monitorowanie elementów runbook.

Szybsze dostarczanie bardziej niezawodnych usług

Dzięki efektywnej obsłudze procesów obejmujących wiele narzędzi, systemów i silosy działów, usługa Automation umożliwia szybsze i skuteczniejsze świadczenie usług. To zapewnia wysoką niezawodność i umożliwia utworzenie punktów kontrolnych oraz wznawianie przepływu pracy w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów, awarii i problemów z siecią.

Łatwiejsze zarządzanie konfiguracją w chmurze

Twórz konfiguracje żądanego stanu (DSC) programu PowerShell i zarządzaj nimi, importuj zasoby DSC oraz generuj konfiguracje węzłów DSC, a wszystko to w chmurze. Usługa Azure Automation DSC umożliwia łatwe i niezawodne monitorowanie oraz automatyczne aktualizowanie konfiguracji maszyn fizycznych i wirtualnych z systemami Windows oraz Linux w środowiskach lokalnych oraz w chmurze.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka minut

Baza danych SQL

Zarządzana, świadczona jako usługa, relacyjna baza danych SQL

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta z usługą Automation