Pomiń nawigację

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Przestań się martwić o infrastrukturę i twórz aplikacje jeszcze szybciej

Obietnica operacji obliczeniowych bez użycia serwera

Co by było, gdyby poświęcić cały czas na tworzenie i wdrażanie wspaniałych aplikacji, w ogóle nie zajmując się zarządzaniem serwerami? Operacje obliczeniowe bez użycia serwerów umożliwiają właśnie takie działanie — infrastrukturą umożliwiającą uruchamianie i skalowanie aplikacji zarządzamy za Ciebie. Skup się na swojej działalności biznesowej. Przekieruj zasoby z zarządzania infrastrukturą do tworzenia innowacji i szybszego wprowadzania aplikacji na rynek.

Czym są operacje obliczeniowe bez użycia serwera?

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera to abstrakcja serwerów, infrastruktury i systemów operacyjnych. Podczas tworzenia aplikacji bez użycia serwera nie musisz aprowizować żadnych serwerów ani nimi zarządzać — możesz przestać się martwić o infrastrukturę. Operacje obliczeniowe bez użycia serwera są sterowane reagowaniem na zdarzenia i wyzwalacze mające miejsce niemal w czasie rzeczywistym — w chmurze. W ramach w pełni zarządzanej usługi zarządzanie serwerem i planowanie wydajności jest niewidoczne dla dewelopera, a rozliczenie jest oparte tylko na wykorzystanych zasobach lub faktycznym czasie uruchomienia kodu.

Dlaczego warto tworzyć aplikacje bez użycia serwera?

Korzystaj z w pełni zarządzanych usług

Niech Twoje zespoły nie martwią się dłużej o zarządzanie serwerami. Używanie w pełni zarządzanych usług pozwala skupić się na logice biznesowej i zwalnia z wykonywania zadań administracyjnych. Z architekturą bezserwerową po prostu wdrażasz kod. Rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność.

Skaluj elastycznie

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera skalują się od zera aż do obsługi dziesiątek tysięcy równoczesnych funkcji niemal natychmiast (w ciągu kilku sekund), aby dopasować się do dowolnego obciążenia, przy czym nie wymagają konfiguracji skalowania — rozwiązanie reaguje na zdarzenia i wyzwalacze w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Płać tylko za zasoby, których używasz

Z architekturą bezserwerową płacisz tylko za czas, w którym Twój kod jest uruchomiony. Operacje obliczeniowe bez użycia serwera są oparte na zdarzeniach, a zasoby są przydzielane natychmiast po wyzwoleniu przez zdarzenie. Opłaty nalicza się tylko za czas i zasoby wymagane do wykonania kodu — rozliczenie oparte na odstępach czasu mniejszych niż sekunda.

Twórz z wykorzystaniem platformy aplikacji firmy Microsoft bez użycia serwera

Twórz aplikacje bezserwerowe na platformie Azure. Wykorzystaj kompletną platformę bez użycia serwera, aby poprawić wydajność pracy deweloperskiej, skupić się na celach biznesowych i tworzyć inteligentne aplikacje, dzięki którym szybciej dotrzesz na rynek.

Lepsza wydajność pracy deweloperskiej

Wykorzystaj zaawansowane funkcje, np. lokalne debugowanie w programie Visual Studio, wizualną historię debugowania, miejsca wdrożenia i wiele innych. Platforma firmy Microsoft bez użycia serwera wykracza poza abstrakcyjność infrastruktury serwera, aby zapewnić funkcjonalność, dzięki której deweloperzy mogą maksymalizować swoją wydajność.

Tworzenie płynnych połączeń

Twórz nowoczesne aplikacje, łącząc cenne i uzupełniające funkcje z różnych źródeł. Użyj innowacyjnych funkcji, np. wyzwalaczy i powiązań, w usłudze Azure Functions, aby z łatwością wchodzić w interakcje z gamą usług platformy Azure i usług zewnętrznych, a także usługą Logic Apps w celu wykorzystania ponad 100 łączników z usługami firmy Microsoft i firm trzecich.

Opracowywanie aplikacji inteligentnych

Z łatwością zintegruj inteligentne rozwiązania z aplikacjami. Dzięki platformie Azure wbudowane inteligentne rozwiązania znajdują się w zasięgu ręki wszystkich deweloperów aplikacji. Włącz kod lub logikę bez użycia serwera, aby wykorzystać usługi Machine Learning i Cognitive Services.

Zobacz, jak klienci korzystają z operacji obliczeniowych bez użycia serwera

Przykłady aplikacji bez użycia serwera

Architektura aplikacji internetowej

Usługa Azure Functions może obsługiwać aplikację jednostronicową. Aplikacja wywołuje funkcje przy użyciu adresu URL elementu webhook, zapisuje dane i wybiera dane do wyświetlenia. Można również wykonać proste operacje dostosowywania, takie jak zmienianie docelowej grupy odbiorców reklamy przez wywołanie funkcji i przekazanie do niej informacji dotyczących profilów użytkowników.

Zaplecze IoT

Na przykład urządzenia Internetu rzeczy (IoT) wysyłają komunikaty do usługi Stream Analytics, która następnie wywołuje funkcję platformy Azure w celu przekształcenia komunikatu. Ta funkcja przetwarza dane i tworzy nową aktualizację w usłudze Azure SQL Cosmos DB.

Integracja SaaS

Usługa Functions obsługuje wyzwalacze w oparciu o działanie w aplikacji działającej jako usługa (SaaS). Na przykład zapisanie pliku w usłudze OneDrive powoduje wyzwolenie funkcji, która za pomocą interfejsu API programu Microsoft Graph modyfikuje arkusz kalkulacyjny oraz tworzy dodatkowe wykresy i obliczone dane.

Zaplecze dla aplikacji mobilnych

Zapleczem aplikacji mobilnej może być zestaw interfejsów API protokołu HTTP, które są wywoływane z poziomu klienta mobilnego za pomocą adresu URL elementu webhook. Aplikacja mobilna może na przykład przechwycić obraz, a następnie wywołać funkcję platformy Azure w celu uzyskania tokenu dostępu umożliwiającego przekazanie do magazynu obiektów blob. Druga funkcja jest wywoływana przez proces przekazywania obiektów blob i powoduje zmianę rozmiaru na przyjazny dla aplikacji mobilnej.

Zbadaj platformę Azure pod kątem aplikacji bez użycia serwera

Wystąpienia obliczeniowe

Azure Functions to obliczeniowe środowisko użytkownika oparte na zdarzeniach, dzięki któremu możesz wykonać swój kod, napisany w wybranym języku programowania, bez martwienia się o serwery. Korzystaj ze skalowania na żądanie i nie płać nigdy za bezczynną dyspozycyjność.

Storage

Usługa Azure Storage zapewnia wytrzymały oraz wysoce dostępny i skalowalny magazyn w chmurze deweloperom aplikacji w chmurze. Zyskaj opcje związane z danymi obiektów bez struktury, zestawami danych ze strukturą, magazynem plików i magazynem kolejek, aby zapewniać bezserwerową komunikację między aplikacjami w chmurze.

Baza danych

Usługa Azure Cosmos DB to kompan w zakresie bazy danych dla aplikacji bez użycia serwera. Ta usługa bazy danych oparta na wielu modelach zapewnia przejrzyste skalowanie i replikację danych do dowolnego miejsca, w którym znajdują się Twoi użytkownicy.

Zabezpieczenia i kontrola dostępu

Usługa Azure Active Directory zapewnia zarządzanie tożsamościami i dostępem w chmurze. Dzięki niej deweloperzy mogą bezpiecznie kontrolować dostęp do zasobów i zarządzać użytkownikami aplikacji bez użycia serwera, a także ich uwierzytelniać.

Obsługa komunikatów w chmurze

Event Grid to w pełni zarządzana usługa routingu zdarzeń umożliwiająca korzystanie ze scenariuszy bogatych w aplikacje poprzez łączenie logiki bez użycia serwera ze zdarzeniami pochodzącymi z wielu usług platformy Azure lub własnych aplikacji.

Service Bus to w pełni zarządzana infrastruktura do obsługi komunikatów umożliwiająca tworzenie dystrybuowanych i skalowalnych rozwiązań w chmurze z połączeniami w prywatnych i publicznych środowiskach użytkownika w chmurze.

Aranżacja przepływu pracy

Usługa Logic Apps zapewnia bezserwerowe przepływy pracy, które umożliwiają deweloperom łatwe integrowanie danych z aplikacjami zamiast pisania skomplikowanego kodu spajającego różne systemy. Ponadto usługa Logic Apps umożliwia aranżowanie i łączenie funkcji bezserwerowych i interfejsów API aplikacji.

API Management

API Management to gotowe rozwiązanie do tworzenia, zarządzania, monitorowania i zabezpieczania interfejsów API w dowolnej skali.

Funkcja Azure Functions Proxies umożliwia tworzenie architektur mikrousług poprzez rozbijanie dużych powierzchni interfejsu API na wiele aplikacji funkcyjnych, przy jednoczesnym prezentowaniu jednej powierzchni interfejsu API klientom.

Analiza

Azure Stream Analytics to w pełni zarządzana usługa analityczna do obsługi strumieni danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia tworzenie zapytań w prostym, deklaratywnym języku przypominającym SQL przy opłatach naliczanych wyłącznie za przetwarzanie wykorzystane w ramach zadania.

Event Hubs to w pełni zarządzana usługa, która upraszcza masowe pozyskiwanie niewielkich ilości danych wejściowych, typowo z urządzeń i czujników, w celu przetwarzania, kierowania i przechowywania danych.

Analiza

Usługa Azure Bot Service umożliwia tworzenie inteligentnych botów bez użycia serwera, które mogą wchodzić w kontekstową interakcję z użytkownikami za pośrednictwem wielu kanałów, np. wiadomości SMS, programu Skype oraz usług Microsoft Teams, Slack, Office 365 i Twitter, a także wielu innych popularnych rozwiązań.

Usługa Cognitive Services umożliwia łatwe dodawanie inteligentnych funkcji, np. wykrywania emocji i tonacji, rozpoznawania obrazów i mowy, rozumienia języka, wiedzy i wyszukiwania, do aplikacji. Korzystanie z tych usług za pośrednictwem przepływów pracy kodu lub logiki bez użycia serwera minimalizuje czas poznawania nowego rozwiązania i umożliwia tworzenie inteligentnych aplikacji.

Narzędzia dla deweloperów

Zintegrowane środowisko projektowe (IDE)

Narzędzia Visual Studio developer tools for Functions upraszczają opracowywanie rozwiązań bez użycia serwera poprzez zapewnienie w pełni lokalnego środowiska użytkownika do kompilowania, debugowania i publikowania z poziomu zintegrowanego środowiska projektowego.

Narzędzia Visual Studio developer tools for Logic Apps umożliwiają wizualne projektowanie, kompilowanie i wdrażanie aplikacji logiki z poziomu programu Visual Studio.

Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie

Usługa Visual Studio Team Services umożliwia utworzenie przepływu pracy ciągłej integracji i ciągłego dostarczania dla aplikacji bez użycia serwera.

Monitorowanie, rejestrowanie i diagnostyka

Application Insights to rozszerzalna usługa do zarządzania wydajnością aplikacji umożliwiająca monitorowanie aplikacji bez użycia serwera, wykrywanie anomalii dotyczących wydajności oraz diagnozowanie problemów.

Zestawy SDK

Zestawy SDK i narzędzia platformy Azure zapewniają bogate interfejsy API dla wielu platform i języków, których można użyć z poziomu funkcji bez użycia serwera, a także narzędzia wiersza polecenia, które pomagają w automatyzacji i opracowywaniu skryptów.

Struktury

Serverless Framework to struktura aplikacji typu open source upraszczająca tworzenie architektur bez użycia serwera. Rozwiązanie obsługuje wtyczkę do usługi Azure Functions.

Raport analityka

Ekonomika operacji obliczeniowych bez użycia serwera w chmurze

Przeczytaj raport

Seminarium internetowe

Tworzenie aplikacji opartych na zdarzeniach przy użyciu architektur bezserwerowych

Obejrzyj seminarium internetowe

Książka elektroniczna

Zapoznaj się ze szczegółowymi wskazówkami w podręczniku dotyczącym operacji obliczeniowych bez użycia serwera na platformie Azure

Przeczytaj książkę elektroniczną

Dokumentacja

Skorzystaj z tych przewodników Szybki start, samouczków i przykładów, aby dowiedzieć się, jak używać usługi Functions

Zapoznaj się z dokumentacją

Rozpocznij kompilowanie z platformą bez użycia serwera

Uzyskaj do swojego konta bezpłatne żądania usługi Azure Functions w liczbie 1 000 000 na miesiąc.