Azure dla instytucji rządowych — bezpłatna wersja próbna

Oferujemy 90-dniową bezpłatną wersję próbną dla kwalifikujących się klientów ze społeczności instytucji rządowych i przekazujemy bezpłatnie środki na korzystanie z platformy Azure dla instytucji rządowych o wartości $500 na okres 30 dni.

Elastyczność dzięki środkom na korzystanie z systemu Azure

Klient otrzymuje wraz z bezpłatną wersją próbną platformy Azure dla instytucji rządowych środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $500 na każdy z 30-dniowych okresów. To klient wybiera sposób użycia swoich środków na korzystanie z platformy Azure dla instytucji rządowych. Można je wykorzystać na opłacenie użycia dowolnych, niezbędnych w pracy usług platformy Azure dla instytucji rządowych, takich jak Maszyny wirtualne, Usługi w chmurze, Magazyn, Baza danych SQL, Usługa multimediów i inne.

Poniżej przedstawiono kilka scenariuszy użycia, w których wartość użycia nie przekroczy $500 miesięcznie:

  • Używanie 9 małych wystąpień maszyny wirtualnej przez cały miesiąc.
  • Przechowywanie 5 TB danych w magazynie geograficznie nadmiarowym.
  • Projektowanie i testowanie aplikacji sieci Web za pomocą Usług w chmurze — przy założeniu, że w średnich wystąpieniach będzie używanych 5 ról Sieć Web i 5 ról Proces roboczy przez 10 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu — oraz bazy danych Azure SQL o wydajności S2.
  • Uruchamianie dwóch baz danych SQL na cały miesiąc.

Niewykorzystanych środków miesięcznych nie można przenieść na kolejne 30-dniowe okresy ani do innych subskrypcji platformy Azure. Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę środków uwzględnionych w ofercie spowoduje wyłączenie konta do końca danego 30-dniowego okresu. Ta oferta podlega ograniczeniu do jednej oferty na nowego klienta.

Użycie o wartości nieprzekraczającej środków na korzystanie z platformy Azure nie powoduje obciążenia opłatami. Jeśli wartość użycia przekroczy wartość środków, usługa zostanie wyłączona. W stanie wyłączenia wszystkie zasoby nadal działają tak, jak działały w momencie osiągnięcia limitu, ale nie można włączać ani inicjować obsługi nowych zasobów. Po rozpoczęciu następnego 30-dniowego okresu konto znowu będzie działać normalnie. Te limity można wyłączyć, przekształcając używaną wersję na umowę Enterprise Agreement.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, usługi Visual Studio Team Services, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Marketplace ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Platformę Azure dla instytucji rządowych można kupić tylko w ramach zatwierdzonych programów licencjonowania zbiorowego, takich jak Enterprise Agreement.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w Stanach Zjednoczonych i w przypadku wszystkich klientów wymagana jest odpowiednia weryfikacja na platformie Azure dla instytucji rządowych. Przed zakwalifikowaniem klienta jako uprawnionego do skorzystania z tej oferty jest on weryfikowany jako członek społeczności instytucji rządowych przez zespół weryfikacyjny Microsoft Government Cloud.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure