Platforma Azure w programie CSP

Jako partner programu Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP) możesz obsługiwać transakcje dotyczące różnych usług w chmurze firmy Microsoft (Azure, O365, Enterprise Mobility Suite i Dynamics CRM Online) za pośrednictwem jednej platformy. Program CSP umożliwia partnerom: przejęcie na własność cyklu życia obsługi klienta, ustalanie cen i warunków, bezpośrednie naliczanie opłat klientom i ich rozliczanie, bezpośrednie inicjowanie obsługi administracyjnej subskrypcji i zarządzanie nimi, dodawanie własnych usług oraz przejęcie roli pierwszego punktu kontaktu udzielającego pomocy technicznej klientom.

Jeśli jesteś klientem, współpracuj bezpośrednio ze swoim partnerem, aby zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie spełniające Twoje unikatowe potrzeby. Skontaktuj się z partnerem firmy Microsoft i dowiedz się, jak Twoja firma może skorzystać z zalet chmury. Chcesz znaleźć partnera? Odwiedź stronę platformy Microsoft Pinpoint, aby rozpocząć już dziś.

Rozpocznij

Program CSP umożliwia partnerom przejęcie na własność całego cyklu obsługi klienta i relacji z klientem dla platformy Microsoft Azure. Oznacza to, że partnerzy są jedynym punktem kontaktu dla klientów i mają kontrolę nad zarządzaniem sprzedażą, relacjami związanymi z rozliczeniami oraz zapewnianiem pomocy technicznej i pomocy dotyczącej rozliczeń. Ponadto program CSP oferuje partnerom pełen zestaw narzędzi, w tym portal samoobsługowy i towarzyszące interfejsy API, umożliwiające łatwe inicjowanie obsługi, zarządzanie i obsługę rozliczeń dla klientów i subskrypcji.

Najważniejsze informacje o programie

Pełne kompleksowe zarządzanie klientami

Partnerzy programu CSP są pierwszym punktem kontaktu dla potrzeb klientów i centrum relacji z klientami. Partnerzy są w stanie budować silniejsze relacje ze swoimi klientami dzięki kompleksowemu zarządzaniu ich środowiskiem obsługi.

 • Sprzedaż — możliwość łączenia usług w pakiety z unikalnymi rozwiązaniami lub odsprzedaży platformy Azure przy zachowaniu kontroli nad cenami, warunkami i rozliczeniami.
 • Sprzedaż własnych usług — partnerzy mogą wykorzystywać program CSP do dodawania usług zarządzanych i /lub aplikacji innych firm do usług platformy Azure.
 • Świadczenie usług — możliwość bezpośredniego inicjowania obsługi klientów i subskrypcji oraz zarządzania usługami za pomocą nowych portali i towarzyszących interfejsów API.
 • Zarządzanie — dzięki funkcjom środowiska wielodostępnego partnerzy mogą zarządzać wszystkimi subskrypcjami swoich klientów w usługach.
 • Rozliczenia — firma Microsoft będzie wystawiała rachunek bezpośrednio partnerowi za całe użycie usług przez jego klientów. W związku z tym do partnera należy naliczanie opłat i rozliczanie swoich klientów.
 • Wsparcie techniczne — zapewnianie pierwszej linii wsparcia technicznego swoim klientom w celu zachowania ciągłości działania.

Centrum partnerskie i interfejsy API

Centrum partnerskie to środowisko portalu, z którego korzystają partnerzy programu CSP w celu inicjowania obsługi nowych klientów, zamawiania subskrypcji, zarządzania subskrypcjami i wykonywania czynności administracyjnych w imieniu swoich klientów. Do najważniejszych zalet nowego portalu należą następujące:

 • Prosty w obsłudze — nowy portal i interfejsy API umożliwiają bezproblemowe inicjowanie obsługi klientów i subskrypcji oraz zarządzanie nimi.
 • Inicjowanie obsługi administracyjnej klientów i subskrypcji — inicjowanie obsługi klientów i subskrypcji w jednym, łatwym w użyciu portalu.
 • Administrowanie w imieniu klientów — zarządzanie subskrypcjami klientów za pomocą funkcji logowania jednokrotnego.
 • Pełen pakiet ofert usług w chmurze programu CSP — oprócz platformy Azure można oferować produkty CSP, zgodnie z informacjami podanymi w Centrum partnerskim.
 • Obsługa wielu kanałów i wielu partnerów CSP — obsługa wielu kanałów daje partnerom możliwość inicjowania obsługi subskrypcji CSP dla klienta już mającego dzierżawę, a obsługa wielu partnerów pozwala klientom współpracować z wieloma partnerami CSP przy szukaniu rozwiązań najlepiej spełniających ich potrzeby.
 • Wyświetlanie faktur — wyświetlanie faktur i historii rozliczeń.
 • Dostęp do interfejsów API programu CSP i ich dołączania — dołącz do interfejsów API programu CSP w celu zarządzania klientami i subskrypcjami, aby zwiększyć skalę i wydajność.

Kluczowe pojęcia

Partner kontroluje dostęp

Po utworzeniu nowej subskrypcji platformy Microsoft Azure w dzierżawie klienta partnerowi przyznawane są prawa właściciela do tej subskrypcji, ale klient domyślnie nie otrzymuje tych praw. W związku z tym klient nie może logować się do portalu zarządzania platformy Microsoft Azure i tworzyć/uruchamiać/zatrzymywać nowych usług portalu Azure dla tej konkretnej subskrypcji — musi to robić partner w imieniu klienta. Partner może wybrać przyznanie klientowi praw właściciela lub współautora do subskrypcji w ustawieniach subskrypcji w portalu zarządzania platformy Microsoft Azure. Klient z prawami właściciela lub współautora do subskrypcji może logować się do portalu w celu utworzenia/uruchomienia/zatrzymania nowych usług platformy Azure w ramach tej subskrypcji. Istotne jest to, że klient posiadający uprawnienia właściciela lub współautora do subskrypcji może wprowadzić zmiany usług w tej subskrypcji, które potencjalnie zmienią rzeczywiste użycie. Partner musi mieć tego świadomość i zapewnić odpowiedni kontrakt, zarządzanie, wsparcie techniczne i rozliczenia z klientami, jeśli zdecyduje się na udzielanie klientom uprawnień administracyjnych do subskrypcji. Należy zauważyć, że uprawnienia można zastosować również na poziomie usługi.

Dostępność usług

Platforma Azure w programie CSP jest oparta na modelu wdrażania Azure — usłudze Azure Resource Manager (ARM). Większość usług jest dostępnych za pośrednictwem usługi ARM, a w związku z tym za pośrednictwem platformy Azure w programie CSP. W miarę jak usługi będą przechodziły na obsługę usługi ARM, staną się dostępne w ramach programu CSP. Informacje o dostępnych usługach są publikowane w dokumencie Informacje o wersji platformy Azure w programie CSP, publikowanym na stronie cen i ofert w Centrum partnerskim i dostępnym do pobrania dla partnerów. Klienci powinni skontaktować się ze swoim partnerem, aby uzyskać informacje o dostępnych usługach platformy Azure.

Dostępność programu

Program CSP jest dostępny dla firm mających biura w krajach/regionach wymienionych tutaj, które pogrupowano według rynków. Partnerzy w programie CSP mogą prowadzić sprzedaż w innych krajach w ramach tego samego rynku, nawet jeśli nie mają biur w tych lokalizacjach.

Model rozliczania „płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem”

Platforma Azure w programie CSP jest usługą rozliczaną w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Oznacza to, że partnerzy płacą tylko za użycie usług użytkowanych w ramach subskrypcji klienta. Nie ma żadnych minimalnych kwot zakupu lub zobowiązań, a subskrypcje można anulować w każdej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Zawartość i zasoby programu CSP

Zobacz bogaty zestaw zawartości i zasobów, które ułatwiają efektywne zarządzanie i maksymalne wykorzystanie możliwości programu CSP.

Partner zapewnia pomoc techniczną

Partnerzy programu CSP zapewniają wsparcie techniczne i pomoc dotyczącą rozliczeń swoim odsprzedawcom i klientom. Jeśli partner programu CSP potrzebuje pomocy technicznej ze strony firmy Microsoft, może utworzyć przypadek za pomocą Centrum partnerskiego. Odsprzedawcy i klienci nie będą mogli uzyskiwać pomocy bezpośrednio od firmy Microsoft — tylko partner programu CSP ma taką możliwość.

Modele programu CSP

Istnieją dwa modele programu CSP dla odsprzedawców, którzy pracują bezpośrednio z klientami komercyjnymi:

 • Dostawca rozwiązań w chmurze w modelu jednowarstwowym: Dla partnerów będących dostawcami usług zarządzanych lub producentami rozwiązań, którzy są w stanie zapewniać rozliczenia i wsparcie techniczne swoim klientom na dużą skalę.
 • Odsprzedawca w modelu dwuwarstwowym: Dla partnerów chcących odsprzedawać usługi w chmurze firmy Microsoft z wykorzystaniem usług rozliczania, wsparcia i usług własnych partnera ds. dystrybucji w chmurze w modelu dwuwarstwowym.

Firma Microsoft uznaje również Partnerzy ds. dystrybucji w chmurze w modelu dwuwarstwowym którzy utrzymują, udostępniają i rozwijają kanał odsprzedawców rozwiązań w chmurze na dużą skalę. Ta opcja jest dostępna tylko dla partnerów od dawna współpracujących z firmą Microsoft i mających doskonałą reputację. Selekcja odbywa się przez nominację.

Aby uzyskać więcej informacji na temat umowy partnerskiej i innych wymaganiach dotyczących programu, zobacz dokumenty i materiały szkoleniowe programu CSP.

Warunki płatności

Faktury dla partnerów są wystawiane co miesiąc, rozliczenie obejmuje całe użycie w ramach wszystkich subskrypcji klientów. Opłaty dla klientów będą naliczane przez ich partnera.

Dostępność oferty

Platforma Azure w programie CSP jest dostępna w krajach/regionach wymienionych tutaj. W przypadku partnerów waluta jest określona w ich umowie z firmą Microsoft. W przypadku klientów waluta jest określona w ich umowie z partnerem.

Często zadawane pytania

Partnerzy programu CSP w modelu jednowarstwowym:

Odsprzedawcy kupujący za pośrednictwem dystrybutorów CSP w modelu dwuwarstwowym: