Eksplorator usługi Azure Storage

Łatwe zarządzanie magazynem z dowolnej platformy i każdego miejsca

Zwiększanie produktywności podczas zarządzania magazynem

Twórz wizualizację zawartości kont magazynu dzięki dostępowi z zaplecza do wyników dziennika aplikacji. Dowiaduj się, co i kiedy się stało, uzyskuj szczegółowe informacje o problemach i szybko testuj właściwości magazynu aplikacji. Pracuj z usługą Azure Resource Manager lub klasycznymi kontami magazynu, a także konfiguruj reguły współużytkowania zasobów między źródłami (CORS, Cross-Origin Resource Sharing) i zarządzaj nimi.

Blob Storage

 • Wyświetlanie, usuwanie i kopiowanie obiektów blob oraz folderów
 • Przekazywanie i pobieranie obiektów blob z zachowaniem integralności danych
 • Wyświetlanie i edytowanie właściwości oraz metadanych obiektu blob

Queue Storage

 • Wyświetlanie podglądu 32 ostatnich wiadomości
 • Wyświetlanie i dodawanie wiadomości oraz usuwanie ich z kolejki
 • Czyszczenie kolejki

Table Storage

 • Wykonywanie zapytań dotyczących jednostek za pomocą protokołu OData lub konstruktora zapytań
 • Dodawanie, edytowanie i usuwanie jednostek
 • Importowanie i eksportowanie tabel oraz wyników zapytań

File Storage

 • Nawigowanie plikami między katalogami
 • Przekazywanie, pobieranie, usuwanie i kopiowanie plików oraz katalogów
 • Wyświetlanie i edytowanie właściwości pliku

Poprzednia wersja