Eksplorator usługi Azure Storage

Łatwe zarządzanie magazynem z dowolnego miejsca za pomocą systemów Windows, macOS i Linux

Zwiększanie produktywności podczas zarządzania magazynem

Łatwo zarządzaj zawartością konta magazynu przy użyciu programu Azure Storage Explorer. Przekazuj i pobieraj elementy blob, pliki, kolejki, tabele oraz jednostki usługi Cosmos DB i zarządzaj nimi. Uzyskuj łatwy dostęp do funkcji zarządzania dyskami maszyny wirtualnej. Pracuj z usługą Azure Resource Manager lub klasycznymi kontami magazynu, a także konfiguruj reguły współużytkowania zasobów między źródłami (CORS, Cross-Origin Resource Sharing) i zarządzaj nimi.

Magazyn obiektów Blob

 • Wyświetlanie, usuwanie i kopiowanie obiektów blob oraz folderów
 • Przekazywanie i pobieranie obiektów blob z zachowaniem integralności danych
 • Zarządzanie migawkami na potrzeby obiektów blob

Queue Storage

 • Wyświetlanie podglądu 32 ostatnich wiadomości
 • Wyświetlanie i dodawanie wiadomości oraz usuwanie ich z kolejki
 • Czyszczenie kolejki

Table Storage

 • Wykonywanie zapytań dotyczących jednostek za pomocą protokołu OData lub konstruktora zapytań
 • Dodawanie, edytowanie i usuwanie jednostek
 • Importowanie i eksportowanie tabel oraz wyników zapytań

File Storage

 • Nawigowanie plikami między katalogami
 • Przekazywanie, pobieranie, usuwanie i kopiowanie plików oraz katalogów
 • Wyświetlanie i edytowanie właściwości pliku

Magazyn usługi Azure Cosmos DB

 • Tworzenie i usuwanie baz danych oraz kolekcji i zarządzanie nimi
 • Generowanie, edytowanie, usuwanie i filtrowanie dokumentów
 • Zarządzanie procedurą składowaną, wyzwalaczami i funkcjami zdefiniowanymi przez użytkownika

Magazyn usługi Azure Data Lake

 • Nawigowanie po zasobach ADLS na wielu kontach usługi ADL
 • Przekazywanie i pobieranie plików i folderów
 • Kopiowanie folderów lub plików do schowka
 • Usuwanie plików i folderów

Poprzednia wersja