Hoppa över navigering

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även Microsofts

 • uppdateringar,
 • tillägg,
 • Internetbaserade tjänster och
 • supporttjänster

som Microsoft tillhandahåller och som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I så fall gäller de villkoren.

Genom att använda programvaran accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda programvaran.

Om du efterlever dessa licensvillkor har du de ständiga rättigheter som anges nedan.

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Installation och användning. Du får installera och använda ett exemplar av programvaran på din enhet.
  2. Program från tredje man. Programvaran kan innehålla kod från program från tredje man som Microsoft, inte tredje man, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden som avser program från tredje man ingår endast i informativt syfte.
 2. INTERNETBASERADE TJÄNSTER.

  Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. Detta kan ändras eller avbrytas när som helst. Programvaran ansluter till tjänster och datorsystem via Internet, inklusive tredje parters webbplatser. Genom att använda programvaran medger du att standardenhetsinformation (inklusive, men inte begränsat till teknisk information om enheten, systemet, programvaran och kringutrustning) överförs för Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om andra villkor presenteras i anslutning till att du använder tjänster via programvaran, gäller även de villkoren. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
 3. LICENSENS OMFATTNING.

  Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då rätta dig efter eventuella tekniska begränsningar i programvaran som endast låter dig använda den på vissa sätt. Du får inte
  • kringgå eventuella tekniska begränsningar i programvaran
  • utföra bakåtutveckling (”reverse engineering”), dekompilera eller ta isär programvaran, förutom och endast i den utsträckning som tillämplig lag uttryckligen tillåter, trots denna begränsning
  • göra fler kopior av programvaran än vad som anges i detta avtal eller enligt vad som medges enligt gällande lag, trots denna begränsning
  • publicera programvaran för att låta andra kopiera den
  • hyra, leasa eller låna ut mjukvaran
  • överlåta programvaran eller detta avtal till godtycklig tredje part eller
  • använda programvaran för kommersiella värdtjänster för programvara.
 4. SÄKERHETSKOPIERING

  Du får skapa en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran.
 5. DOKUMENTATION.

  Alla som har giltig åtkomst till din dator eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.
 6. EXPORTRESTRIKTIONER.

  Programvaran är underkastad amerikanska exportlagar och andra bestämmelser. Du måste efterleva alla nationella och internationella exportlagar och andra bestämmelser som gäller för programvaran. Dessa lagar inbegriper restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.
 7. SUPPORTTJÄNSTER.

  Eftersom denna programvara licensieras ”i befintligt skick” tillhandahåller vi eventuellt inte supporttjänster för den.
 8. FULLSTÄNDIG REGLERING.

  Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör den fullständiga regleringen för programvaran och supporttjänsterna.
 9. TILLÄMPLIG LAG.

  1. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska detta avtal tolkas enligt lagarna i den amerikanska delstaten Washington. Dessa är även tillämpliga på eventuell talan om överträdelse av avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga yrkanden, inklusive sådana som åberopar konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomobligatoriskt skadestånd.
  2. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.
 10. RÄTTSVERKAN.

  I detta avtal beskrivs vissa rättigheter enligt lag. Du kan ha andra rättigheter enligt lagarna i ditt land. Du kan även ha rättigheter vad gäller den part som du förvärvat programvaran från. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagarna i ditt land om dessa inte tillåter det.
 11. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR.

  Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du bär risken för användningen. Microsoft lämnar inga uttryckliga garantier. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument eller lagstadgade garantier enligt lokal lagstiftning vilka detta avtal inte kan ändra. Microsoft undantar i den utsträckning som medges enligt lokala lagar alla underförstådda garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett visst ändamål och frånvaro av rättighetsintrång.

  FÖR AUSTRALIEN – Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget i dessa villkor är avsett att påverka dessa rättigheter.

 12. BEGRÄNSNING AV OCH UTESLUTANDE AV GOTTGÖRELSE OCH SKADESTÅND.

  Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till ett belopp av 5,00 USD. Du kan inte få ersättning för andra skador, inbegripet följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

  Denna begränsning gäller

  • allt som är relaterat till programvaran, tjänsterna, innehållet (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller tredje parts program och
  • krav med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin eller andra villkor, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra förseelser i den utsträckning tillämplig lag medger det.

  Detta gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till möjligheten av skadorna. Ovanstående begränsning eller undantag gäller eventuellt inte dig om ditt land inte tillåter sådan begränsning av eller undantag från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.