Hoppa över navigering

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess dotterbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även följande produkter och tjänster från Microsoft:

 • uppdateringar
 • tillägg
 • Internetbaserade tjänster
 • supporttjänster

avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

Genom att använda programvaran accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda programvaran.

Förutsatt att du uppfyller dessa licensvillkor har du nedanstående eviga rättigheter.

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Installation och användning. Du får installera och använda ett exemplar av programvaran på din enhet.
  2. Program från tredje part. Programvaran kan omfatta program från tredje man som Microsoft, inte denna tredje man, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden för program från tredje man finns inkluderade i informativt syfte.
 2. INTERNETBASERADE TJÄNSTER.

  Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst. Du har inte rätt att använda tjänsterna på något sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
 3. LICENSENS OMFATTNING.

  Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag, får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att
  • kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar
  • utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag
  • framställa fler kopior av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag
  • offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra
  • hyra ut, leasa eller låna ut programvaran
  • överföra programvaran eller detta avtal till tredje part
  • använda programvaran i kommersiella hostingtjänster.
 4. SÄKERHETSKOPIERING.

  Du får skapa en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda det för att installera om programvaran.
 5. DOKUMENTATION.

  Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.
 6. EXPORTRESTRIKTIONER.

  Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Dessa lagar innefattar restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. För ytterligare information, se www.microsoft.com/exporting.
 7. SUPPORTTJÄNSTER.

  Eftersom programvaran licensieras ”i befintligt skick” kan vi inte tillhandahålla några supporttjänster för den.
 8. AVTALET I DESS HELHET.

  Detta avtal samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.
 9. TILLÄMPLIG LAG.

  1. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA gäller den amerikanska delstaten Washingtons lagar för tolkningen av detta avtal och anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomobligatoriskt skadestånd.
  2. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.
 10. JURIDISK VERKAN.

  I detta Avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta Avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.
 11. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR.

  Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du bär risken för användningen. Microsoft lämnar inga UTTRYCKLIGA garantier. Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter eller lagstadgade rättigheter enligt dina lokala lagar som detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning lokala lagar medger det undantar Microsoft underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

  FÖR AUSTRALIEN – du har lagstadgade garantier enligt australisk konsumentlagstiftning och inget i dessa villkor är avsett att påverka dessa rättigheter.

 12. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR OCH SKADOR.

  Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till ett belopp av 5 USD. Du får inte ersättning för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, sÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER oförutsedda skador.

  Denna begränsning gäller för

  • allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje mans webbsidor eller i tredje mans program
  • anspråk med avseende på kontraktsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lag medger det.

  Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för följdskador, oförutsedda skador eller andra skador tillåts i ditt land gäller inte denna begränsning eller friskrivning för dig.