Hoppa till huvudinnehåll

Kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsversioner

Uppdaterades senast: [augusti 2023] 

Azure kan innehålla betaversioner, förhandsversioner eller andra versioner av funktioner, tjänster, programvara och regioner från Microsoft i syfte att samla in frivillig kundfeedback ("förhandsversioner"). Förhandsversioner licensieras till dig som en del av ditt avtal gällande användning av Azure, och villkor för "förhandsversioner" gäller.

För vissa namngivna förhandsversioner gäller ytterligare villkor enligt nedan, om sådana finns. Förhandsversionerna görs tillgängliga för dig enligt dessa ytterligare villkor, som utgör ett tillägg till ditt avtal för användning av Azure. Villkor med stor bokstav som inte definieras här har den betydelse som anges i ditt avtal. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda förhandsversionen eller förhandsversionerna.


Limited Access AI Services och AI Services (förhandsversioner)

Om villkoren för Limited Access Services anges gälla för en förhandsversion eller funktion i en Azure Cognitive Service eller Applied AI Service är det Limited Access Services-villkoren i de tjänstspecifika villkoren för Microsoft Azure AI Services och AI Services i Villkor för Microsoft-produkt som gäller för din åtkomst till och användning av denna förhandsversion eller funktion.


AI Services och AI Services i anslutna eller frånkopplade behållare (förhandsversioner)

Eftersom Kunder har kontroll över distributionsmiljön för behållare är det inget som hindrar att de använder förhandsversioner av Tjänster i behållare för behandling av personuppgifter eller andra data som är underkastade utökade krav enligt lag eller förordning. Alla övriga villkor för förhandsversioner, liksom villkoren för Tjänster i behållare i tjänstspecifika villkor för Microsoft Azure AI Services och AI Services Villkor för Microsoft-produkt, gäller för Kundens användning av förhandsversioner av Tjänster i behållare (anslutna och frånkopplade). Kunden ansvarar även fortsatt för att avgöra om en förhandsversion av en Tjänst är lämplig för behandling av data som är underkastade särskild lag eller förordning, och för att säkerställa att sådan förhandsversion används på ett sätt som överensstämmer med Kundens skyldigheter enligt lag eller förordning.

Microsoft kan erbjuda nödvändiga och/eller frivilliga uppdateringar eller tillägg till tjänsterna i behållare. Om en uppdatering krävs ska Kunden uppdatera behållare enligt Microsoft underrättelsekrav; om dessa uppdateringar inte utförs kan det påverka behållarens funktionalitet och/eller så kan behållaren sluta fungera. Kunden får använda uppdateringarna eller tilläggen för tjänsterna i behållare, förhandsutgiven kod, ytterligare funktioner och valfria tilläggstjänster i behållarna, med förbehåll för specifika villkor (om några existerar) som medföljer dem. Vid allmän tillgänglighet (”GA”) av en behållare måste Kunden avsluta sin användning av förhandsbehållare och måste uppdatera till relevant GA-version senast i slutet av den årliga tidsperioden för återaktivering av behållare.


AI Services, Spatial Analysis Container

 1. Meddelande om den visuella standarden H.264/AVC, videostandarden VC-1, den visuella standarden MPEG-4 Part 2 och videostandarden MPEG-2.
  Denna programvara kan omfatta kompressionsteknologierna H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 och MPEG-2. MPEG LA, L.L.C. kräver följande meddelande:

  DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2 OCH MPEG-2 VISUAL FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT ATT (i) KODA VIDEO ENLIGT OVANSTÅENDE (VIDEOSTANDARDER) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-, VC-1-, MPEG 4 PART 2- OCH MPEG-2-VIDEO SOM TIDIGARE HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. LÄS MER I www.mpegla.com.

  För att förtydliga, detta meddelande begränsar inte användning av programvaran i behållare i normala verksamhetssyften som är personliga för företaget och som inte innefattar (i) vidaredistribution av programvaran till tredje man, inklusive via tredjemansåtkomst till kundlösningar eller (ii) skapande av innehåll med VIDEOSTANDARDERNAS teknik för distribution till tredje man.

 2. NVIDIA-komponenter.
  Spatial Analysis i behållare kan innefatta NVIDIA Corporations CUDA-verktygskit, Tesla-drivrutiner, cuDNN, DIGITS, NCCL och TensorRT (NVIDIA-komponenterna). Kunden samtycker till att dennas användning av NVIDIA-komponenter regleras av följande NVIDIA-licensavtal: NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

AI Services och AI Services, hybriderbjudande med Embedded Speech/inbyggt tal (förhandsversion med begränsad åtkomst)

Begränsad åtkomst 

Hybriderbjudandet med Embedded Speech/inbyggt tal regleras av Limited Access Services-villkoren för Azure AI Services och AI Services i produktvillkoren för onlinetjänster.

Licens för komponenter i Embedded Speech

Om Kunden har godkänts för åtkomst till hybriderbjudandet med Embedded Speech enligt Limited Access Services-villkoren, och förutsatt att Kunden följer dessa villkor för hybriderbjudandet med Embedded Speech, garanterar Microsoft Kunden en världsomspännande, icke-exklusiv, icke överförbar, royalty-fri begränsad licens under Microsofts immateriella rättigheter i Embedded Speech-komponenter att utöva den villkorsstyrda rätten att använda och distribuera Embedded Speech-komponenter enligt Licensvillkor för Programvara från Microsoft för Microsoft AI Services Speech SDK (”Speech SDK-avtalet”). Om Kunden inte uppfyller några av dessa villkor eller skyldigheter i anslutning till hybriderbjudandet för Embedded Speech har Kunden inte rätt att använda eller distribuera Embedded Speech-komponenterna på företagets enheter (enligt definitionen i Speech SDK-avtalet) eller på annat sätt.

Licensvillkor

Förutom alla tillämpliga villkor i Speech SDK-avtalet gäller följande för Kundens licensrättighet att använda och distribuera Embedded Speech-komponenter:

 • Kunden måste i förskott köpa och betala, i enlighet med Azures åtagandenivåer, för användningen av Azure AI Services AI Speech på den åtagandenivå som godkänts av Microsoft (eller justerats enligt nedan) i samband med Microsofts godkännande av Kundens åtkomst till hybriderbjudandet med Embedded Speech.
 • Azure AI Services Speech som körs i Azure måste utgöra den primära källan till Azure AI Services Speech-funktionerna på Kundens företagsenheter, och Embedded Speech-komponenter får endast användas för att tillhandahålla Azure AI Services Speech-funktioner på incidentbas när företagsenheterna inte har någon internetanslutning.
 • Kunden måste årligen tillsammans med Microsoft gå igenom sin användning av Azure AI Services AI Speech i Azure och den relativa användningen av Embedded Speech-komponenter på företagets enheter, och Kunden måste justera sitt köp av Azure-åtagandenivåer enligt rimliga krav från Microsoft baserat på Kundens faktiska och uppskattade användning av Azure AI Services AI Speech i Azure och i Embedded Speech-komponenter under de relevanta årsperioderna.

Azure Quantum-tjänsten (Förhandsversion)

Du får inte bereda åtkomst till Förhandsversionen av Azure Quantum eller använda Förhandsversionen av Azure Quantum för tredje mans räkning utan föregående skriftligt godkännande av Microsoft.

Via Förhandsversionen av Azure Quantum kan du eventuellt köra laster på eller med tredje mans (”Leverantör”) programvara eller maskinvara (vilket kan vara i Leverantörens lokaler) (”Leverantörslösningar”). Leverantörslösningar tillhandahålls av Leverantören (inte Microsoft) enligt Leverantörers egna tjänstvillkor och integritetskyddspolicyer. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och ytterligare allmänna villkor som gäller för en specifik Leverantörslösning ska Leverantörens ytterligare allmänna villkor tillämpas. För varje Leverantörslösning du väljer ger du Microsoft tillåtelse att överföra din last till den valda Leverantörslösningen och att ta emot och returnera sådana resultat till ditt Prenumerationsavtal. Du ansvarar för eventuella avgifter som debiteras av Leverantörer för användningen av Leverantörslösningar.


Azure Communication Services (förhandsversion)

Azure Communication Services

Azure Communication Services är en produkt för utvecklare och ett tillskott till kunders program. Kunder ansvarar själva för den rättsliga efterlevnaden i sina program eller erbjudanden där funktioner och tjänster i Azure Communication Services ingår.

Azure Communication Services tillhandahåller uppdateringar och nya funktioner i form förhandsversioner av program som kan exponeras för kunderna via informationsbanderoller i dokumentation på docs.microsoft.com eller genom etiketterna "beta" eller "förhand" i programmeringsgränssnitten och programvaruutvecklingspaketen. Observera att när en ny funktion påverkar befintliga funktioner kan det förändra hur du eller dina användare använder dessa funktioner.

Vissa privata och allmänna förhandsversioner för Azure Communication Services kan vara underkastade en separat licens, t.ex. en licens för öppen källkod. I händelse av en konflikt mellan dessa villkor och eventuell separat licens ska den separata licensen gälla avseende förhandsversioner av Azure Communication Services som är underkastade en sådan separat licens. Vardera parten förbehåller sig alla rättigheter (och ingen erhåller några rättigheter) som inte uttryckligen beviljas enligt licenser som avses i det föregående.

Ingen åtkomst till Räddningstjänster

Azure Communication Services i privat förhandsversion eller allmän förhandsversion har inte stöd för nödsamtalstjänster eller SMS-åtkomst till räddningstjänster. Du får inte sträva efter att aktivera eller försöka använda utgående röst- eller SMS-funktioner i Azure Communication Services för att kontakta officiella, myndighetssponsrade nödtelefonnummer (som 911 eller 112) som används för att skicka professionell räddningspersonal för räddningstjänster (”Räddningstjänster”).

Du måste meddela användarna tydligt och klart att åtkomst till Räddningstjänster inte är tillgängligt på Azure Communication Services i privat förhandsversion eller allmän förhandsversion och måste erhållas på andra sätt när produkten fortfarande är i förhandsversion.

VARKEN MICROSOFT ELLER DESS REPRESENTANTER ÄR ANSVARIGA ENLIGT NÅGON RÄTTSLIG ELLER SEDVANERÄTTSLIG GRUND FÖR NÅGOT ANSPRÅK (INKLUSIVE ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN), SKADA ELLER FÖRLUST (OCH DU SKA ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA MICROSOFT SKADESLÖST MOT ALLA SÅDANA ANSPRÅK) SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA AZURE COMMUNICATION SERVICES I PRIVAT FÖRHANDSVERSION ELLER ALLMÄN FÖRHANDSVERSION FÖR ATT KONTAKTA RÄDDNINGSTJÄNSTER.

Prissättning

Utan hinder av villkoren i ditt volymlicensieringsavtal gäller fasta priser inte för virtuella Azure Communication Services (”ACS”). ACS-prissättning är marknadsbaserad och beror på tredjepartsleverantörer av telekomtjänster. Det tillgängliga priset vid varje inköpstillfälle kan komma att ändras när som helst. Du kan se prisjusteringar i Azure-portalen.

Tilldelning av nummer och portabilitet

Telefonnummer som är tilldelade dig under ett förhandsprogram returneras till Microsoft efter förhandsprogrammets slut, såvida inte annat godkänts av Microsoft. Under provad förhandsgranskning och allmän förhandsgranskning går det inte att överföra telefonnummer.

Microsoft Teams samverkan

Samverkan mellan Azure Communication Services och Microsoft Teams ger dina appar och användare möjlighet att delta i samtal, möten och chattar i Teams. Du ansvarar för att de som använder din app upplyses om när inspelning eller transkribering är aktiverat i ett samtal eller möte i Teams. Microsoft kommer att indikera för dig via Azure Communication Services API att inspelning eller transkribering har påbörjats, och du måste meddela detta faktum, i realtid, till dina användare i appens användargränssnitt.

Feedback

Microsoft kan skicka dig begäran om feedback för att få mer information om hur tjänsten används och hur den kan förbättras. Du samtycker till att ta emot undersökningar och begäran om feedback. Enligt EU:s dataskyddslagar agerar Microsoft personuppgiftsansvarig vid insamling och behandling av din feedback. Då kundfeedback är viktig för lyckad utveckling av granskningstjänster är denna behandling nödvändig för fullgörandet av detta avtal.

Samtalsinspelning

Många länder och stater har lagar och andra föreskrifter avseende inspelning av PSTN-, röst- och videosamtal, som ofta innebär att användarnas samtycke till inspelning av deras kommunikation krävs. Du ansvarar för att använda samtalsinspelningsfunktionerna i enlighet med lagen. Du måste inhämta samtycke från deltagare i inspelad kommunikation på ett sätt som uppfyller tillämpliga lagar för varje deltagare.

Policy för meddelanden

Kunden och dess slutanvändare måste följa Azure Communication Services policy för meddelanden. Policyn för meddelanden gäller för kommunikation via SMS, MMS, e-post och WhatsApp. Microsoft förbehåller sig rätten att stänga av eller ta bort åtkomsten till Azure Communication Services för kunden eller dess slutanvändare om de inte följer policyn för meddelanden. Policyn för meddelanden finns på https://docs.microsoft.com/azure/communication-services/concepts/telephony-sms/messaging-policy.


Azure API for FHIR® och Azure Health Data Services (funktioner i förhandsversion)

Azure API for FHIR och Azure Health Data Services samt allmänt tillgängliga tjänster. Dessa villkor gäller endast förhandsfunktionerna Azure API for FHIR och Azure Health Data Services (”funktioner i förhandsversion”). Funktioner i förhandsversion omfattar vissa förhandsversioner av API:er, däribland av relaterade verktyg, programvara och tjänster som är avsedda att ingå i Azure API for FHIR eller Azure Health Data Services. Eftersom Kunderna styr distributionen av funktionerna i förhandsversion finns det inget som hindrar att de använder sådana förhandsversioner för behandling av personuppgifter eller andra data som är underkastade högre krav enligt lag eller föreskrifter. Alla andra villkor för förhandsversioner av Azure (och andra tillämpliga villkor) gäller för Kundens användning av funktioner i förhandsversion.

Kunden ansvarar även fortsatt för: (i) att avgöra om funktionerna i förhandsversion är lämpliga för behandling av data som är underkastade särskild lagar eller föreskrifter, (ii) att säkerställa att funktionerna i förhandsversion används på ett sätt som är förenligt med Kundens skyldigheter enligt lag eller föreskrifter.

Resultat från användningen av de funktioner i förhandsversion som möjliggör för Kunden att använda dataomvandlingar varierar beroende på faktorer som vilka data som matades in och vilka funktioner som Kunden valde. Microsoft kan inte utvärdera utdata från dessa funktioner i förhandsversion för att fastställa om de är acceptabla för Kundens användningsfall och efterlevnadsbehov. Utdata från en funktion i förhandsversion garanteras inte uppfylla några specifika lag-, föreskrifts- eller efterlevnadskrav.

Friskrivning angående medicinteknisk produkt

Kunden bekräftar att förhandsversionen av Azure Healthcare APIs (1) inte är utformad, avsedd eller görs tillgänglig som medicinteknisk produkt, (2) inte är utformad eller avsedd som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnostik, behandling eller bedömning, och inte ska användas som en ersättning eller ett substitut för professionell medicinsk rådgivning, diagnostik, behandling eller bedömning. Kunden ansvarar ensam för att visa upp och/eller inhämta tillämpliga samtycken, varningar, friskrivningar och bekräftelser till slutanvändare av Kundens implementering av funktionerna i förhandsversionen.

FHIR® är ett registrerat varumärke som tillhör HL7 och används med tillstånd från HL7.


Microsoft Defender for IoT

Enterprise IoT Network Sensor, en ny funktion i Azure Defender for IoT, är för närvarande i FÖRHANDSVERSION. För kunder som har distribuerat EIoT Network Sensor och även är aktiva Microsoft 365 Defender-kunder (Microsoft Defender for Endpoint) behandlar och lagrar Microsoft Defender for IoT data från din Microsoft Defender for Endpoint-prenumeration, och de två produkterna integreras sömlöst så att de utgör en enhetlig inventeringsvy över portalerna. Detta innefattar data som hämtats från Microsoft Defender for Endpoint för alla enheter som stöds av Microsoft Defender for Endpoint – hanterade enheter, enheter som skulle kunna vara hanterade, nätverksenheter och IoT-enheter (som identifieras som en del av Device Discovery-funktionen). Integritets- och datahanteringsåtaganden som är tillämpliga för Microsoft Defender for IoT men inte för Microsoft Defender for Endpoint gäller för sådana data. Mer information finns i Enterprise IoT-dokumentationen. Genom att använda Enterprise IoT Network Sensor godkänner du dessutom att Microsoft-tekniker får åtkomst till och använder dina data för att hjälpa till att bygga, testa och optimera analysmodeller.

Om du inte vill aktivera sådan åtkomst ska du INTE ANVÄNDA TEKNIK SOM ÄR I FÖRHANDSVERSION.


Delningsfunktioner i Azure Compute Gallery

Azure Compute Gallery ("ACG") innehåller funktioner där en Azure-prenumerationsägare eller ägarens ombud kan göra gallerier inom sin Azure-prenumeration samt resurser i gallerierna tillgängliga för andra Azure-användare eller Azure-grupper som en ny resurstyp. Azure-användarna kan sedan få tillgång till och distribuera resurserna som kan omfatta men inte är begränsade till skript, virtuella datoravbildningar eller virtuella datorprogram (benämns "Galleriresurser" häri) endast för att skapa virtuella Azure-datorer i sin egen Azure-prenumeration.

Om Kunden väljer att dela Galleriresurser godkänner Kunden följande:

(i) om Kunden inte tillhandahåller en separat licens för Galleriresurserna på Galleri-nivå eller i varje Galleriresurs ger Kunden licens till alla behöriga användare, inklusive rätten att använda, ändra och ompublicera sådana Galleriresurser i Azure, och

(ii) tillåter Microsoft att göra de delade Galleriresurserna tillgängliga för sådana användare på ett sätt och på en plats som Microsoft själv väljer.


Azure Orbital Cloud Access

Definitioner

"Azure Orbital Cloud Access – förhandsversion" innebär den Azure-tjänst som ger åtkomst till Microsoft Azure-tjänster via ett satellitnätverk. Azure Orbital Cloud Access – förhandsversion omfattar all tillhörande teknik, information, material, uppdateringar och de Azure Orbital Cloud Access-enheter som tillhandahålls för användning med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Orbital Cloud Access-enheter" innebär den maskinvara (t.ex. terminaler, routrar) förutom Azure Stack Edge-enheter (definieras separat nedan) som tillhandahålls av Microsoft specifikt för att möjliggöra din användning av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Stack Edge-enheter" innebär maskinvaruenheter, inklusive programvara, som erbjuds som en del av Azure Stack Edge-enhetsfamiljen som beskrivs i https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge och skaffas separat av Kunden under Kundens befintliga avtal med Microsoft, som reglerar Kundens användning av Azure Stack Edge-enheter.

"Programvara" innebär Microsoft-programvarukomponenter som tillhandahålls tillsammans med (eller för installation på) en Azure Orbital Cloud Access-enhet för användning i samband med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, inklusive alla verktyg, uppdateringar och all tillhörande dokumentation.

Användning av Azure Orbital Cloud Access-enheterna

Microsoft ger Kunden tillåtelse att använda Azure Orbital Cloud Access-enheterna endast för att delta i utvärderingen av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, i enlighet med följande:

 1. Kundens lämplighetsbedömning. Kunden godkänner (i) att Kunden är ensam ansvarig för att bedöma lämpligheten i att använda förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access enligt dessa villkor, och (ii) att Microsoft inte ansvarar för Kundens eller annan tredje mans förlust av data eller annan skada. Kunden bör utvärdera funktioner och kapacitet i förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access baserat på Kundens avsedda arbetsbelastningar och tillämpningar för att bedöma om förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access är lämplig för Kundens avsedda användning för utvärdering av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access. Förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access tillhandahålls utan serviceavtal (t.ex. för drifttid, lösning av supportärenden osv.) och utan utfästelser för kundsupport.
 2. Ingen överföring, åtkomst eller modifiering. Kunden förbinder sig att inte sälja, tilldela eller överföra Azure Orbital Cloud Access-enheterna och att inte direkt eller indirekt (via tredje man) visa, öppna, modifiera, ta isär koden för eller på annat sätt manipulera Azure Orbital Cloud Access-enheterna eller någon programvara.
 3. Endast USA. Förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, inklusive Azure Orbital Cloud Access-enheter, tillhandahålls för användning endast i USA och USA:s territorier. Användare som inte är myndigheter får inte transportera eller använda Azure Orbital Cloud Access-enheter utanför USA och USA:s territorier.
 4. Prenumeration på förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access Preview. Som en del av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access ger Microsoft Kunden tillåtelse att använda Azure Orbital Cloud Access-enheter så länge Kunden har en aktiv prenumeration på förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access. Om Kunden inte längre har en aktiv prenumeration och inte returnerar Azure Orbital Cloud Access-enheterna kan Microsoft bedöma Azure Orbital Cloud Access-enheterna som förlorade enligt avsnittet "Titel och förlustrisk, Ansvar för frakt och retur".

Programlicens, begränsningar, aktivering

Programvara som tillhandahålls av Microsoft för användning med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access säljs inte utan licensieras. Microsoft ger Kunden en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar licens för användning av den programvara som tillhandahålls med Azure Orbital Cloud Access-enheten för åtkomst till förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, och inte för något annat syfte. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Denna licens ger inte Kunden någon rätt att, och Kunden får inte, göra följande: (i) använda eller virtualisera funktioner i programvaran separat från Azure Orbital Cloud Access-enheten, (ii) publicera, kopiera, hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran, (iii) kringgå några tekniska begränsningar i programvaran eller begränsningar i Azure Orbital Cloud Access-enheterna eller dokumentationen till förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, (iv) separera och köra delar av programvaran på fler än en enhet, (v) installera eller använda programvara eller teknik som inte kommer från Microsoft på något sätt som gör att andra licensvillkor styr Microsofts immateriella rättigheter eller teknik, eller (vi) utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, eller försöka göra detta, förutom om tillämpliga lagar tillåter detta även om dessa villkor inte gör det, och i detta fall får Kunden endast göra detta i den utsträckning som lagen medger. Om det finns en konflikt mellan de här villkoren och separata licensvillkor för separata moduler eller agenter som används i samband med Azure Cloud Access-enheten gäller de separata licensvillkoren för dessa moduler eller agenter för användningen av sådana moduler eller agenter. Kunden får inte använda programvaran för jämförelser eller "riktmärken," förutom för Kundens interna syften, och inte heller publicera eller avslöja resultatet av sådana jämförelser eller riktmärken.

Programvaruaktivering och medgivande för dataanvändning för tillhandahållande av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access

Vid programvaruaktivering kopplas användningen av programvaran till en specifik enhet, som tillämpligt. Under aktivering och efterföljande användning av Azure Orbital Cloud Access-enheten kan programvaran skicka information om programvaran och Azure Orbital Cloud Access till Microsoft, inklusive enhetsegenskaper (t.ex. nod-, chassi- och komponentnummer, programvaruversion och version av inbyggd programvara, tidsstämplar för registrering osv.) och information om Kundens miljöer (t.ex. enhetens IP-adress, enhetsnamn, tid och IP-adress för uppdateringsserver). Microsoft använder denna information för att göra förhandsversioner av Azure Orbital Cloud Access tillgängliga för Kunden. Genom att använda Azure Orbital Cloud Access-enheterna och programvaran godkänner Kunden att denna information överförs till Microsoft.

Produkter som inte kommer från Microsoft

Microsoft kan göra produkter som inte kommer från Microsoft tillgängliga för Kunden via Kundens användning av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, till exempel via en Microsoft-butik online (som Azure Marketplace) eller som en komponent i Azure Orbital Cloud Access-enheten. Om Kunden installerar eller använder produkter som inte kommer från Microsoft med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, får Kunden inte göra det på något sätt som innebär att Microsofts immateriella rättigheter eller teknik omfattas av skyldigheter utöver dem som uttryckligen ingår i Kundens licensavtal. För Kundens bekvämlighet kan Microsoft inkludera avgifter för vissa produkter som inte kommer från Microsoft i kundfakturan för onlinetjänster. Microsoft åtar sig dock inget ansvar eller några skyldigheter för produkter som inte kommer från Microsoft. Kunden är ensam ansvarig för alla produkter som inte kommer från Microsoft och som Kunden installerar eller använder med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access eller köper eller hanterar via en Microsoft-onlinebutik. Kundens användning av produkter som inte kommer från Microsoft regleras av licensavtal, tjänstavtal eller sekretessavtal mellan kunden och utgivaren av de produkter som inte kommer från Microsoft (om några).

Titel och förlustrisk; Ansvar för frakt och retur

Titel och förlustrisk

Alla rättigheter, titeln och intresse i varje Azure Orbital Cloud Access-enhet är och ska förbli Microsofts egendom. Förutom vad som uttryckligen anges i de här allmänna villkoren garanteras inga rättigheter till någon Azure Orbital Cloud Access-enhet (inklusive under patent, copyright, företagshemlighet, varumärke eller andra äganderättigheter). Kunden är ansvarig för att inspektera Azure Orbital Cloud Access-enheterna vid mottagande från speditören och för att omedelbart rapportera eventuella skador till aoca@microsoft.com. Kunden är ansvarig för hela risken för förlust av eller skada på (förutom förväntat bruksslitage) Azure Orbital Cloud Access-enheterna när de har levererats av speditören till Kundens angivna leveransadress tills den Microsoft-utsedda speditören accepterar Azure Orbital Cloud Access-enheterna för returleverans.

Microsoft kan debitera Kunden en avgift för en förlorad Azure Orbital Cloud Access-enhet om Kunden inte överlämnar Azure Orbital Cloud Access-enheten till den Microsoft-utsedda speditören för retur eller returnerar Azure Orbital Cloud Access-enheten enligt avsnittet "Frakt och retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter" nedan inom 30 dagar från slutet av Kundens användningsperiod för förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access. Microsoft förbehåller sig rätten att debitera en avgift för förlorade eller skadade enheter.

Frakt och retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter

Kunden ansvarar för en engångskostnad för frakt av Azure Orbital Cloud Access-enheterna, vilket inkluderar frakt från Microsoft till Kunden och returfrakt av samma enheter. Vid retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter till Microsoft ska Kunden packa och frakta enheterna i enlighet med Microsofts instruktioner, inklusive att använda en speditör som valts ut av Microsoft och det förpackningsmaterial som tillhandahållits av Microsoft. Kunden ska förpacka och skicka Azure Orbital Cloud Access-enheterna enligt Microsofts packningsinstruktioner.

Avgifter

Kunden kan använda andra Microsoft Azure-tjänster i samband med Kundens användning av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, och Microsoft betraktar sådana tjänster som separata tjänster som kan debiteras separata avgifter eller rörliga kostnader. Som exempel kan nämnas att Azure Storage och Azure Compute är separata Azure-tjänster, och om de används (även om det är i samband med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access) debiteras separata avgifter för Azure-tjänster med rörlig kostnad.

Prenumerationsavgifter för förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access faktureras till ett fast pris per månad. Om du väljer att avbryta förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access innan förhandsprogrammet för Azure Orbital Cloud Access går ut måste du meddela Microsoft detta via e-post till aoca@microsoft.com och de tillämpliga prenumerationsavgifterna beräknas under återstoden av den månad då Microsoft tar emot och behandlar din retur av Azure Orbital Cloud Access-enheterna.

Myndighetskunder

Flytta Azure Orbital Cloud Access-enheter mellan Myndighetskundens platser

Myndighetskunder som innehar Azure Orbital Cloud Access-enheter får transportera Azure Orbital Cloud Access-enheterna till Myndighetskundens olika platser i enlighet med detta avsnitt och kraven i dessa villkor. Detta sker helt på Myndighetskundens risk och bekostnad. Myndighetskunder ansvarar för att på egen risk och bekostnad anskaffa nödvändiga exportlicenser, importlicenser och annan officiell auktorisering för ut- och inleverans av Azure Orbital Cloud Access-enheterna och tillhörande programvara och Myndighetskundens data till annan Myndighetskundsplats. Myndighetskunden ansvarar även för tullklarering för sådan annan Myndighetskundsplats och är även ansvarig för skatter och andra officiella kostnader för import liksom alla kostnader och risker för tullbehandling inom gällande tidsramar. Myndighetskunden godkänner att följa alla regler för och ansvara för alla tillämpliga lagar och andra föreskrifter för import, export och allmänna lagar om Myndighetskunden beslutar att transportera Azure Orbital Cloud Access-enheterna över landsgränserna där Myndighetskunden tar emot Azure Orbital Cloud Access-enheterna. Oavsett föregående gäller att om Myndighetskunden transporterar Azure Orbital Cloud Access-enheterna till en annan plats enligt vad som anges i detta avsnitt, godkänner Myndighetskunden att returnera Azure Orbital Cloud Access-enheterna till det land/den region och den plats där Myndighetskunden ursprungligen tog emot dem, innan Azure Orbital Cloud Access-enheterna fraktas till Microsoft. Myndighetskunden inser att det finns risker med att frakta data i och i anslutning till Azure Orbital Cloud Access-enheterna och att Microsoft inte åtar sig något ansvar gentemot Myndighetskunden för skador, stöld eller förlust som uppstår på en Azure Orbital Cloud Access-enhet eller på data som lagrats på en Azure Orbital Cloud Access-enhet, inklusive och utan begränsningar under överföring eller transport.

Villkor som är unika för amerikanska federala myndigheter

Om något av dessa villkor eller tilläggsvillkor som införlivas genom referens häri (a) tillåter automatisk förnyelse av tjänster och/eller avgifter, (b) kräver att den reglerande lagen är någon annan än amerikansk federal lag, eller (c) på annat sätt bryter mot tillämplig amerikansk federal lag, ska sådana bestämmelser inte gälla. Om någon distribution av dessa villkor eller tilläggsvillkor som införlivas genom referens häri innehåller en skadeersättning, ska sådan distribution inte gälla för USA som kräver skadeersättning från Microsoft eller någon annan part.


Azure för operatörer (förhandsversioner)

Personuppgifter

I vissa Azure för operatörer-produkter kan kunden få tillåtelse att bearbeta personliga uppgifter som en del av förhandsversionen. Om kundens användning av Azure för operatörer-produkten omfattar bearbetning av personliga uppgifter anses sådan användning inte vara en ”förhandsversion” under DPA. Kunden får inte använda Azure för operatörer-produkter för att bearbeta andra data som styrs av efterlevnadskrav i lagar eller förordningar. 

Tekniska resurser

Microsoft kan ge kunden tekniska mänskliga resurser inom begränsat omfång och utan kostnad för att möjliggöra användning av en Azure för operatörer-produkt under förhandsversionen. För dessa tekniska resurser gäller Produktvillkor för professionella tjänster. Microsoft är inte skyldigt att tillhandahålla tekniska resurser.

Azure Operator Insights

Kunddata. Kunden kan efter eget gottfinnande välja att dela kunddata med Microsoft och dess dotterbolag för att möjliggöra användning av Azure Operator Insights. I händelse härav godkänner och tillåter kunden att Microsoft och dess dotterbolag under den period som kundens prenumeration på förhandsversionen varar: (a) får tillgång till kundens Azure-resurser, (b) utför direkt mänsklig granskning av dessa kunddata av tekniker och dataforskare hos Microsoft och dess dotterbolag i syften som är kompatibla med utveckling och tillhandahållande av Azure Operator Insights, och (c) överför, lagrar och bearbetar personliga uppgifter i dessa kunddata i USA eller annat land/annan region i vilket/vilken Microsoft eller dess dotterbolag har anläggningar.

Kunden ger härmed Microsoft och dess dotterbolag en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig, royalty-fri åtkomst till kunddata för Microsoft och dess dotterbolag i syften som är kompatibla med utveckling och tillhandahållande av Azure Operator Insights, under den period då kundens prenumeration på förhandsversionen varar.


Azure Machine Learning (Funktioner i förhandsversionen)

Alla tredjepartsmodeller som Microsoft gör tillgängliga i Azure Machine Learning Model Registry eller Model Catalog anses vara produkter som inte är från Microsoft. För dessa gäller villkoren för produkter som inte är från Microsoft i Microsofts produktvillkor. Kundens användning av sådana tredjepartsmodeller regleras av licensvillkoren för tredje part som tillhandahålls i samband med modellen.


Azure AI Innehållssäkerhet

Acceptabel användning. Azure AI Innehållssäkerhet kan tillämpa taggar på text, bilder och visst multimodalinnehåll, så att kunderna kan filtrera och ta bort skadligt innehåll. Om skadligt innehåll skickas till Azure AI Innehållssäkerhet från den avsedda användningen av tjänsten betraktas detta inte i sig själv som ett brott mot policyn för acceptabel användning som gäller i övrigt. Du förbinder dig att använda systemet enbart för att filtrera bort och inte samla skadligt innehåll.

Exempelinnehåll. Om du väljer att ge oss exempel på ditt innehåll (”Exempelinnehåll”) som hjälp för oss att skräddarsy tjänsten efter dina krav enligt beskrivningen i tjänstdokumentationen, godkänner du (a) att vi granskar och använder det i enlighet med denna dokumentation, och (b) att du följer alla krav i denna dokumentation, inklusive kravet att inte inkludera personligt, konfidentiellt eller kommersiellt känslig information i Exempelinnehållet.


Azure Health Bot med Azure OpenAI (privat förhandsversion med begränsad åtkomst)

Tjänst med begränsad åtkomst

Azure Health Bot med Azure OpenAI är en tjänst med begränsad åtkomst i förhandsversion, och villkoren för Azure OpenAI-drivna förhandsversioner häri gäller. Registrering krävs för Azure OpenAI-tjänsten och Azure Health Bot med Azure OpenAI, och Microsoft kan begränsa åtkomsten baserat på kvalificeringskriterier. Azure Health Bot med Azure OpenAI är endast avsedd för dina interna testnings- och utvärderingssyften och är inte avsedd för extern användning eller användning med patienter eller andra slutanvändare.

Ansvarsfriskrivning

AI-verktyg och AI-teknik, inklusive Azure Health Bot med Azure OpenAI, kan göra misstag och ger inte alltid riktig eller fullständig information. Det är ditt ansvar att: (1) noggrant testa och utvärdera om användningen är lämplig för syftet, och (2) identifiera och minska eventuella risker med användningen för slutanvändarna.

Varken Azure Health Bot med Azure OpenAI eller Azure OpenAI API är avsett, designat eller tillgängliggjort för att vara: (1) en medicinsk enhet eller (2) en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller bedömning och ska inte användas för att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller bedömning. Du är ensam ansvarig för att visa och skaffa lämpliga godkännanden, varningar, ansvarsfriskrivningar och erkännanden.

Utdata från Azure Health Bot med Azure OpenAI speglar inte Microsofts åsikter. Riktigheten och tillförlitligheten i den information som Azure Health Bot och Azure OpenAI API kan variera och garanteras inte. Microsoft friskriver sig från ansvar för eventuella skador som uppstår från att information från Azure Health Bot med Azure OpenAI eller Azure OpenAI API används eller ses som tillförlitlig.


Azure OpenAI-drivna förhandsversioner

Förhandsversioner av generativa AI-funktioner i Azure-tjänster drivs av Azure OpenAI Service (dessa funktioner tillsammans med Azure OpenAI Service som driver dem benämns tillsammans ”AOAI-förhandsversioner”). Vissa AOAI-förhandsversioner kan även drivas av Bing Search enligt beskrivningen i produktdokumentationen.

Ditt ansvar. Du inser att AOAI-förhandsversioner kan orsaka skada om de används utan lämpliga försiktighetsåtgärder. Du ensam tar riskerna och bär ansvaret för användning av AOAI-förhandsversioner, inklusive dina slutanvändares användning. Du godkänner att konfigurera användningen av AOAI-förhandsversionerna enligt vad som lämpar sig för ditt eget scenario.

Kapacitetsbegränsningar. AOAI-förhandsversioner kan ha användningsbegränsningar eller kapacitetsbegränsningar enligt beskrivningen i produktdokumentationen. Sådana begränsningar kan komma att ändras enligt Microsofts gottfinnande. Microsoft förbehåller sig rätten att inaktivera eller stänga av användning som överskrider sådana begränsningar.

Produktdokumentationskrav; Acceptabel användning. Microsoft tillhandahåller produktdokumentation gällande lämplig användning av AOAI-förhandsversionerna. Dokumentationen görs tillgänglig online av Microsoft och uppdateras då och då, inklusive meddelandet om transparens för Azure OpenAI Transparency Note och andra produktspecifika meddelanden om transparens. Du bekräftar och godkänner att du har läst produktdokumentationen för AOAI-förhandsversionerna och kommer att använda AOAI-förhandsversionerna i enlighet med sådan dokumentation, inklusive alla relevanta krav i Regler för uppförande och riskreduceringar som godkännanden eller friskrivningar för dina slutanvändare, mänsklig överinsyn över utdatainnehåll samt säkerhetstestning. Microsoft kan komma att begränsa din åtkomst till eller användning av utdatainnehåll eller AOAI-förhandsversionerna om Microsoft har rimlig grund att tro att utdatainnehållet eller din användning av AOAI-förhandsversionerna: (i) bryter mot policyn för acceptabel användning av onlinetjänster eller reglerna för uppförande, (ii) inte följer kraven i produktdokumentationen, som uppdateras då och då. Med ”utdatainnehåll” menas data eller innehåll från AOAI-förhandsversionerna till kunden.

Bakåtkompilering. Du får inte använda AOAI-förhandsversionerna för att upptäcka några underliggande komponenter i modeller, algoritmer eller system, till exempel exfiltrera modellvikter.

Extrahera data. Du får inte använda web scraping, web harvesting eller metoder för extrahering av webbdata för att extrahera data från AOAI-förhandsversionerna eller från utdatainnehåll.

Begränsning för din användning av utdata från tjänsten. Du får inte använda, och får inte tillåta tredje part att använda, AOAI-förhandsversionerna eller data från AOAI-förhandsversionerna för att skapa, träna eller förbättra (direkt eller indirekt) en liknande eller konkurrerande produkt eller tjänst.

Åtkomst till och användning av data. Som en del av Microsofts tillhandahållande av AOAI-förhandsversionerna behandlar och lagrar Microsoft kunddata som skickats in till tjänsten och även utdatainnehåll, i syfte att övervaka och förebygga missbruk av och skadliga utdata från tjänsten. Behöriga Microsoft-anställda kan granska data som har utlöst våra automatiska system för att undersöka och verifiera potentiellt missbruk om det inte uttryckligen anges i dokumentationen till en viss AOAI-förhandsversion att sådan granskning inte utförs.

Dataflöden. Genom att använda AOAI-förhandsversioner godkänner du att dina data kan lagras och behandlas utanför din klientorganisations geografiska region, efterlevnadsgräns eller nationella molninstans.

Immateriella rättigheter. Microsoft äger inte ditt utdatainnehåll. Du förstår och godkänner att generativa AI-system kan producera liknande respons till liknande frågor eller promptar från flera olika kunder och att dina rättigheter i utdatainnehållet kanske inte kan genomdrivas mot andra användare av AOAI-förhandsversionerna.

Anspråk från tredje part. Du ansvarar för att agera på anspråk från tredje part gällande din användning av AOAI-förhandsversionerna i enlighet med tillämpliga lagar (inklusive men inte begränsat till brott mot upphovsrätten eller andra anspråk som gäller utdatainnehåll under din användning av tjänsten).

Villkor för-sökning. För AOAI-förhandsversioner som även drivs av Bing-sökning enligt informationen i produktdokumentationen regleras din användning av Bing-sökning av villkoren för Microsoft-tjänster och Microsofts sekretesspolicy. Du får endast använda Bing-sökning i en AOAI-förhandsversion för kommersiell användning om du äger de material som du dirigerar Bing att söka i eller om du separat från rättighetsinnehavarna har inhämtat alla nödvändiga rättigheter att använda sådant material för kommersiell användning, eller om du har tillåtelse att använda materialet enligt tillämplig copyrightlag. Dataskyddstillägget gäller inte för din användning av Bing-sökning inom AOAI-funktionerna.


Azure AI Video Indexer Edge (förhandsversioner)

Azure AI Video Indexer släpper en lokal version med namnet Azure AI Video Indexer Edge.  Villkoren för Microsoft-produkter gäller för kundens användning av förhandsversionerna, förutom där ytterligare villkor för förhandsversioner tillhandahålls enligt nedan.

Begränsningar och användarrättigheter

a) Allmänt. Kunden får installera och använda ett obegränsat antal kopior av programvaran på kundens enheter, endast för att utveckla och testa kundprogram. Kunden får inte använda programvaran i en produktionsmiljö om inte Microsoft tillåter kunden att göra det under ett annat avtal.

b) Registrering med Azure-prenumeration. Kunden ska registrera programvaran med sin giltiga Azure-prenumeration och registreringen kan medföra avgifter och fakturor från Microsoft.

Tidskänslig programvara

a) Period. Avtalet gäller från kundens godkännande och avslutas i) 30 dagar efter att en kommersiell version av programvaran blir tillgänglig eller (ii) när Microsoft avslutar avtalet, vilket som inträffar först. Microsoft kan förlänga detta avtal enligt eget gottfinnande.

b) Meddelande. Kunden kan få periodiska påminnelsemeddelanden om detta datum via programvaran.

c) Åtkomst till data. Kunden kanske inte kan få åtkomst till data som används i programvaran när programvaran slutar köras.

Video-codecs

a) H.265/HE.VC Video Standard. Denna produkt innehåller H.265/HEVC-kodningsteknik. För Access Advance LLC krävs detta meddelande:

H.265/HEVC-TEKNIKEN I DENNA PRODUKT OMFATTAS AV ETT ELLER FLERA ANSPRÅK I HEVC-PATENTEN SOM FINNS I https://patentlist.accessadvance.com/.

b) H.264/AVC Video Standard.Denna produkt innehåller AVC-kodningsteknik. För MPEG LA LLC krävs följande meddelande:

Denna produkt är licensierad enligt patentportföljlicenserna för AVC för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument att (i) koda video enligt AVC-standarden ("AVC-VIDEO") och (ii) avkoda AVC-VIDEO som kodats av en konsument för personligt och icke-kommersiell aktivitet eller som har förvärvats från en videoleverantör som är licensierad att tillhandahålla AVC-VIDEO. Ingen licens beviljas eller ska vara underförstådd för någon annan användning. Ytterligare information kan fås från MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.

b) VC-1 Video Standard. Denna produkt innehåller VC-1-kodningsteknik. För MPEG LA LLC krävs följande meddelande:

Denna produkt är licensierad enligt patentportföljlicenserna för VC-1 för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument att (i) koda video enligt VC-1-standarden ("VC-1-VIDEO") och (ii) avkoda VC-1-VIDEO som kodats av en konsument för personligt och icke-kommersiell aktivitet eller som har förvärvats från en videoleverantör som är licensierad att tillhandahålla VC-1-VIDEO. Ingen licens beviljas eller ska vara underförstådd för någon annan användning. Ytterligare information kan fås från MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.


Azure AI Video Indexer videoredigering (förhandsversion)

Begränsningar och användarrättigheter.

a) Ej för produktionsanvändning. Du får inte köra programvaran i en produktionsmiljö om inte Microsoft tillåter dig att göra det under ett annat avtal.

b) Registrering med Azure-prenumeration. Du godkänner att registrera programvaran med en giltig Azure-prenumeration.

Tidskänslig programvara.

a) Period. Avtalet gäller när du använder programvaran som nämns ovan och avslutas i) 30 dagar efter att en kommersiell version av programvaran blir tillgänglig eller (ii) när Microsoft avslutar avtalet, vilket som inträffar först.

b) Meddelande. Du kan få periodiska påminnelsemeddelanden om detta datum via programvaran.

c) c) Åtkomst till data. Du kanske inte kan få åtkomst till data som används i programvaran när programvaran slutar köras.

Video-codecs.

a) 264/AVC-videostandard. Produkten innehåller AVC-kodningsteknik. För MPEG LA LLC krävs följande meddelande:

Denna produkt är licensierad enligt patentportföljlicenserna för AVC för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument att (i) koda video enligt AVC-standarden ("AVC-VIDEO") och (ii) avkoda AVC-VIDEO som kodats av en konsument för personligt och icke-kommersiell aktivitet eller som har förvärvats från en videoleverantör som är licensierad att tillhandahålla AVC-VIDEO.  Ingen licens beviljas eller ska vara underförstådd för någon annan användning. Ytterligare information kan fås från MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.


Azure Data Manager for Agriculture (förhandsversion)

Anslutningsapp för en leverantörstjänst

En anslutningsapp för en programvara eller tjänst (”Leverantörstjänst”) från tredje part (”Leverantör”) möjliggör överföring av data mellan Azure Data Manager for Agriculture (”ADMA”) och leverantörstjänsten och kan underlätta körningen av arbetsbelastningar på eller med leverantörstjänsten. Genom att tillhandahålla inloggningsinformation för leverantörstjänsten till Microsoft godkänner kunden att Microsoft överför data mellan ADMA och leverantörstjänsten, underlättar körningen av en arbetsbelastning på eller med leverantörstjänsten och tar emot och returnerar relaterade resultat. Med ”inloggningsinformation” avses uppgifter som ger åtkomst till en leverantörstjänst för att möjliggöra överföring av data från leverantörstjänsten till en Microsoft-onlinetjänst, och kan omfatta men är inte begränsat till inloggningsinformation, token för utvärdering eller uppdatering, nycklar, hemligheter och andra uppgifter som krävs för att autentisera, söka, omfångsutvärdera och hämta data från leverantörstjänsten.

Åtkomst till leverantörstjänsten

Kunden bekräftar och godkänner följande: (i) att kunden har ett befintligt avtal med leverantören för användning av leverantörstjänsten, (ii) att kunden är ansvarig för eventuella relaterade avgifter som leverantören tar ut, (iii) att leverantörstjänsten inte underhålls, ägs eller drivs av Microsoft och att Microsoft inte styr och inte är ansvarigt för leverantörens hantering av sekretess, säkerhet eller efterlevnad, (vi) att när överföringen har aktiverats kan Microsoft initiera kontinuerlig överföring av sådana data genom att använda den inloggningsinformation som kunden tillhandahöll, samt (iv) att Microsoft fortsätter att överföra sådana data från leverantörstjänsten tills kunden inaktiverar motsvarande anslutningsapp.

Rätt att använda data från leverantörstjänsten

Kunden uppger och försäkrar att kunden har rätt att: (i) överföra data som lagras eller hanteras av leverantören till ADMA, och (ii) behandla sådana data i ADMA och andra Microsoft-onlinetjänster.

Telemetri

I en förhandsversion kan Microsoft samla in relevant telemetriinformation som sökväg för API-begäran för att underlätta lösning av problem som kan uppstå. En del av dessa telemetridata kan lagras utanför den geografiska region där ADMA-instansen har distribuerats.


Microsoft Fabric (förhandsversion)

OneLake och arbetsbelastningar

När du aktiverar och/eller använder Microsoft Fabric får du åtkomst till OneLake och olika arbetsbelastningar och funktioner för data och analys inklusive, men inte begränsat till, Power BI-tjänsten, Data Factory, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Science, Synapse Data Engineering och Synapse Real-Time Analytics. Din användning av Power BI fortsätter att omfattas av de användarrättigheter och villkor för meddelanden som är specifika för Power BI-tjänsten och som anges i ditt avtal.

Kapacitetsenheter

Microsoft Fabric tillhandahåller en delad kapacitet som aktiverar en uppsättning kapacitetsenheter som driver beräkningar i Microsoft Fabric-arbetsbelastningar och -funktioner. Kapacitetsenheter (”CU:er”) är måttenheter som representerar en pool med nödvändig beräkningskraft. Beräkningskraft behövs för att köra frågor, jobb eller uppgifter.

CU-förbrukningen representerar den underliggande beräkningsinsats som behövdes för de uppgifter som utfördes under bearbetningstiden för motsvarande Microsoft Fabric-arbetsbelastning eller -funktion.

Lagring

OneLake är en datalagringsplats som är inbyggd i Microsoft Fabric och som ger en central plats för att lagra alla organisationsdata. Power BI fortsätter att tillhandahålla separata lagringsfunktioner som inte förlitar sig på Microsoft Fabric. OneLake-lagring tillhandahålls på avgiftsbasis separat från CU:er. 

Tillämpliga avgifter

Microsoft kan debitera dig för etablerade CU:er. CU:er kan användas i Microsoft Fabric-arbetsbelastningar eller -funktioner. Det kan finnas andra CU:er att köpa som en Fabric-kapacitet eller Power BI Premium-kapacitet. Beroende på hur du har valt att erhålla CU:er kan dessa villkor för förhandsversionen av Microsoft Fabric och kraven för köp av Azure och Power BI Premium som anges i ditt avtal gälla för din etablering av CU:er. Dina avgifter är baserade på mängden Microsoft Fabric-arbetsbelastningar eller -funktioner som etablerats under en faktureringsperiod.

Azure OpenAI Powered Integrations

Förhandsversioner av Copilot och andra generativa AI-funktioner i Microsoft Fabric-arbetsbelastningar och -funktioner drivs av Azure OpenAI Service och din användning omfattas av separata villkor med rubriken Azure Open AI-baserade förhandsversioner i dessa kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsversioner. AOAI-förhandsversionerna är experimentella och är inte avsedda att användas i produktion eller i en livemiljö om det inte uttryckligen anges i produktdokumentationen att förhandsversionen är redo att användas i produktion.


Förhandsversion av Azure workbench för modellering och simulering 

Dessa tilläggsvillkor för förhandsversionen av Azure workbench för modellering och simulering (”Workbench-förhandsversionen”) gäller för prenumeranten av Workbench-förhandsversionen (”Kunden”) och dennes Behöriga användare (definieras nedan).  Workbench-förhandsversionen ger kunden möjlighet att generera en eller flera virtuella arbetsytor för samarbete (var och en av dessa en ”Kammare”).  För varje Kammare kan Kunden godkänna Användare inom och utanför organisationen för att få åtkomst till Kundinformation i den aktuella Kammaren (”Behörig användare”). ”Kundinformation” definieras i Kundens eller Behörig användares gällande avtal som styr deras användning av Azure och omfattar, för dessa förhandsversionsvillkor, alla objekt i en sådan definition oavsett om de anges av Kunder eller Behöriga användare.

 • Kunden – inte Microsoft – är ensamt ansvarig för att: (1) välja Behöriga användare, (2) tilldela Kammare för Behöriga användare, (3) identifiera rollerna för Behöriga användare (dvs. ”Administrativ behörig användare” eller ”Allmän behörig användare”) och (4) identifiera lämpliga anslutningskrav.
 • Kunden bekräftar att Behöriga användare får komma åt, analysera, bidra till och ändra all Kundinformation i tilldelade Kammare för Behörig användare. Borttagning av Kundinformation från en Kammare måste begäras av Administrativ behörig användare för den aktuella Kammaren och godkännas av Kunden.

 • Kunden och Kundens Behöriga användare är ensamt ansvariga för innehållet och användning av Kundinformation som de placerar eller ändrar i en Kammare.  Utan begränsning av föregående skyddar och upprätthåller Kunden och Behöriga användare alla rättigheter i Kundinformationen nödvändiga för att Microsoft ska tillhandahålla Workbench-förhandsversionen utan att bryta mot någon tredje parts rättigheter eller på annat sätt lägga några ytterligare skyldigheter på Microsoft.

 • Kunden är ansvarig för alla användningsavgifter för Azure och Workbench-förhandsversionen genererade av Behöriga användare i kammare skapade av kunden – Microsoft tilldelar inte avgifter till och debiterar inte separat Behöriga användare.

 • Som en förhandsversion kan Workbench-förhandsversionen ha buggar eller på annat sätt misslyckas med att fungera på avsett sätt och, som vidare anges i det gällande avtalet som styr användning av Azure, tillhandahålls ”i befintlig skick” med friskrivning av alla uttryckliga och underförstådda garantier.  I enlighet med detta tillhandahålls Workbench-förhandsversionen för utvärderings- och testningsändamål och är inte avsedd för produktionsanvändning. Utöver detta, avseende distributioner av Workbench-förhandsversionen i Microsoft Government Community Cloud (GCC), frånsägs helt och hållet ansvar för alla bassäkerhetsackrediteringar vanligtvis associerade med Microsoft GCC-erbjudanden, inklusive alla ackrediteringar och relaterade efterlevnadsattesteringar för DoD-effektnivå och FEDRAMP.

 • Microsoft licensierar inte kommersiell konstruktionsprogramvara (t.ex. EDA-programvara (Electronic Design Automation)) med Workbench-förhandsversionen. Vid någon tidpunkt under den offentliga förhandsversionen kan det i Workbench-förhandsversionen bli möjligt för Kunder och deras Behöriga användare att från tredjepartsleverantörer (var och en av dessa en ”Leverantör”) licensiera sådan kommersiell konstruktionsprogramvara och andra verktyg och tillgångar för användning i en Kammare (”Leverantörslösningar”).  Leverantörslösningar tillhandahålls av Leverantören – inte Microsoft – enligt Leverantörers egna tjänstvillkor och sekretesspolicyer. Microsoft är inte en part i sådana ytterligare tjänstvillkor och sekretesspolicyer. Kunder är ansvariga för avgifter debiterade av Leverantörer för användning av deras Leverantörslösningar och brott mot Leverantörens tjänstvillkor av Kunden eller deras Behöriga användare.