Hoppa till huvudinnehåll

Kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsvisningar

Senast uppdaterad: November 2022

Azure kan innehålla betaversioner, förhandsversioner eller andra versioner av funktioner, tjänster, programvara och regioner från Microsoft i syfte att samla in frivillig kundfeedback ("förhandsversioner"). Förhandsversioner licensieras till dig som en del av ditt avtal som styr användningen av Azure, och de villkor som gäller är de villkor för "förhandsversioner" som anges i avsnittet Licensvillkor för onlinetjänster i Villkor för Microsoft-produkt och Dataskyddstillägg för Microsofts produkter och tjänster ("DPA").

För vissa namngivna förhandsversioner gäller ytterligare villkor enligt nedan, om sådana finns. Förhandsversionerna görs tillgängliga för dig enligt dessa ytterligare villkor, som utgör ett tillägg till ditt avtal för användning av Azure. Villkor med stor bokstav som inte definieras här har den betydelse som anges i ditt avtal. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda förhandsversionen eller förhandsversionerna. 

Azure Active Directory-förhandsversionsprogram

Azure Active Directory tillhandahåller uppdateringar och nya funktioner i form av förhandsversionsprogram. Microsoft rullar ut förhandsversioner i faser för att ge Microsoft och kunderna möjlighet att utvärdera och förstå den nya funktionen innan den blir en del av standardtjänsten i Azure AD. Faserna är enligt följande:

 1. Privat förhandsversion – Under den här fasen bjuder vi in vissa kunder som får tidig åtkomst till nya koncept och funktioner. Denna fas innehåller inte formell support.
 2. Allmän förhandsversion – Under den här fasen får alla kunder med lämplig Azure AD-licens utvärdera den nya funktionen. Microsofts kundsupporttjänster tillhandahåller supporttjänster under den här fasen, men ordinarie tjänstnivåavtal gäller inte. För nya funktioner som exponeras på Azure AD-portalen kan kunderna förvänta sig att se informationsbanderoller i gränssnittet som uppmärksammar den nya upplevelsen under förhandsversionen. Kunderna kan anmäla sig till förhandsversionsupplevelsen genom att klicka på informationsbanderollen.
 3. Allmänt tillgängliga (GA) – När den allmänna förhandsversionen är slutförd kan funktionen användas av alla licensierade kunder och stöds via alla Microsofts supportkanaler. Observera att när en ny funktion påverkar befintliga funktioner kan det förändra hur du eller dina användare använder dessa funktioner.

Alla Azure Active Directory-förhandsversionsprogram har olika anmälningskrav och beroendeförhållanden.

Azure Maps (förhandsversion)

Tillåten och otillåten användning av Azure Maps-innehåll

Navigeringsbegränsningar

Kunden får inte använda Azure Maps för att aktivera stegvis vägbeskrivning i något program.

Databasbegränsningar

Kunden får inte använda Azure Maps eller någon del av det för att skapa en konkurrerande databas eller tjänst, eller en härledd databas som enbart eller delvis innehåller Kundens data och/eller data som tillhandahålls eller skapas av tredje man.

Kunden får inte använda data som levereras av Azure Maps i kombination med någon annan databas från tredje man, förutom att Kunden får lägga till data av en typ som inte redan ingår i tjänsten (till exempel innehåll som du äger) eller som Microsoft licensierar på annat sätt.

API-resultat

Kunden får inte cachelagra eller spara information som levereras av Azure Maps-API:n, inklusive, men inte begränsat till, geokoder och omvända geokoder, kartdatarutor och väginformation (resultat), i syfte att skala ned sådana resultat så att de kan användas av flera användare, eller för att kringgå funktioner i Azure Maps.

Det är tillåtet att cachelagra och spara resultat om syftet med detta är att minska fördröjningar av Kundens program. Resultat får inte sparas längre än: det kortaste av (i) giltighetsperioden som står angiven i de returnerade rubrikerna eller (ii) 6 månader. Utan hinder av det föregående får Kunden bibehålla kontinuerlig åtkomst till geokoder så länge denna har ett aktivt Azure-konto.

Kunden får inte visa några Resultat, med undantag för geokoder och/eller resultat från vädertjänsten i Azure Maps, endast enligt beskrivningen i dessa villkor, i innehåll eller en geografisk kartdatabas från tredje man.

API för Sök

Microsoft kan skicka förfrågningar som skickats till Azure Maps till Bing Maps API för behandling. Alla data som skickas till Bing Maps API är underkastade villkoren för Bing Maps i avsnittet Meddelanden. När det gäller personuppgifter som omfattas av GDPR som skickas till Microsoft och som behandlas i samband med Bing Maps API godtar du att du och Microsoft är enskilt personuppgiftsansvariga enligt GDPR. Du är själv ansvarig för din efterlevnad av GDPR.

Kartdata

Användning av innehåll som visar upphovsrättsmeddelandet för TomTom måste följa begränsningarna i TomToms villkor för licensiering av produkt från tredje part och slutanvändaravtal (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms). Azure Maps använder Bing Imagery som är underkastat Bing Maps-meddelandet i avsnittet Meddelanden.

Kunden ska säkerställa att alla dennas slutanvändare använder de tjänster som beskrivs i detta avsnitt i enlighet med giltig och aktuell prenumeration.

Parametern Användarregion

Parametern Användarregion i Azure Maps måste användas med efterlevnad av tillämpliga lagar, inbegripet sådana som avser kartläggning, i landet där kartor, bilder och andra data och innehåll tillhörande tredje man som Kunden har behörighet till via Azure Maps görs tillgängliga.

Ingen garanti gällande korrekthet

Microsoft och dess leverantörer garanterar inte att kartorna, bilderna, data eller något innehåll som levereras av Azure Maps är korrekta eller kompletta.

Upphovsrätt

Kunden får inte ta bort, dölja, maskera eller ändra någon logotyp och/eller något upphovsrättsmeddelande som placeras på eller genereras automatiskt av Azure Maps.

Limited Access Cognitive Services och Applied AI Services (förhandsversioner)

Om villkoren för Limited Access Services anges gälla för en förhandsversion eller funktion i en Azure Cognitive Service eller Applied AI Service är det Limited Access Services-villkoren i de tjänstspecifika villkoren för Microsoft Azure Cognitive Services och Applied AI Services i Villkor för Microsoft-produkt som gäller för din åtkomst till och användning av denna förhandsversion eller funktion.

Cognitive Services och Applied AI Services i Anslutna eller Frånkopplade behållare (Förhandsversioner)

Eftersom Kunder har kontroll över distributionsmiljön för behållare är det inget som hindrar att de använder förhandsversioner av Tjänster i behållare för behandling av personuppgifter eller andra data som är underkastade utökade krav enligt lag eller förordning. Alla övriga villkor för förhandsversioner, liksom villkoren för Tjänster i behållare i tjänstspecifika villkor för Microsoft Azure Cognitive Services och Applied AI Services Villkor för Microsoft-produkt, gäller för Kundens användning av förhandsversioner av Tjänster i behållare (anslutna och frånkopplade). Kunden ansvarar även fortsatt för att avgöra om en förhandsversion av en Tjänst är lämplig för behandling av data som är underkastade särskild lag eller förordning, och för att säkerställa att sådan förhandsversion används på ett sätt som överensstämmer med Kundens skyldigheter enligt lag eller förordning.

Microsoft kan erbjuda nödvändiga och/eller frivilliga uppdateringar eller tillägg till tjänsterna i behållare. Om en uppdatering krävs ska Kunden uppdatera behållare enligt Microsoft underrättelsekrav; om dessa uppdateringar inte utförs kan det påverka behållarens funktionalitet och/eller så kan behållaren sluta fungera. Kunden får använda uppdateringarna eller tilläggen för tjänsterna i behållare, förhandsutgiven kod, ytterligare funktioner och valfria tilläggstjänster i behållarna, med förbehåll för specifika villkor (om några existerar) som medföljer dem. Vid allmän tillgänglighet (”GA”) av en behållare måste Kunden avsluta sin användning av förhandsbehållare och måste uppdatera till relevant GA-version senast i slutet av den årliga tidsperioden för återaktivering av behållare.

Cognitive Services, Spatial Analysis-behållare

 1. Meddelande om den visuella standarden H.264/AVC, videostandarden VC-1, den visuella standarden MPEG-4 Part 2 och videostandarden MPEG-2.
  Denna programvara kan omfatta kompressionsteknologierna H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 och MPEG-2. MPEG LA, L.L.C. kräver följande meddelande:

  DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2 OCH MPEG-2 VISUAL FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT ATT (i) KODA VIDEO ENLIGT OVANSTÅENDE (VIDEOSTANDARDER) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-, VC-1-, MPEG 4 PART 2- OCH MPEG-2-VIDEO SOM TIDIGARE HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. LÄS MER I www.mpegla.com.

  För att förtydliga, detta meddelande begränsar inte användning av programvaran i behållare i normala verksamhetssyften som är personliga för företaget och som inte innefattar (i) vidaredistribution av programvaran till tredje man, inklusive via tredjemansåtkomst till kundlösningar eller (ii) skapande av innehåll med VIDEOSTANDARDERNAS teknik för distribution till tredje man.

 2. NVIDIA-komponenter.
  Spatial Analysis i behållare kan innefatta NVIDIA Corporations CUDA-verktygskit, Tesla-drivrutiner, cuDNN, DIGITS, NCCL och TensorRT (NVIDIA-komponenterna). Kunden samtycker till att dennas användning av NVIDIA-komponenter regleras av följande NVIDIA-licensavtal: NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Cognitive Services och Applied AI Services, förhandsversion av Azure OpenAI Service (begränsad åtkomst)

Tjänst med begränsad åtkomst. Förhandsversionen av Azure OpenAI Service är en version med begränsad åtkomst som regleras av Limited Access Services-villkoren för Azure Cognitive Services och Applied AI Services i produktvillkoren för onlinetjänster.

Användningsbegränsningar.

 • Microsoft kan begränsa Kundens åtkomsten till eller användningen av utdatainnehåll eller Azure OpenAI Service om Microsoft har rimlig orsak att tro att utdatainnehåll eller Kundens användning av Azure OpenAI Service (i) bryter mot policyn för acceptabel användning för onlinetjänster, (ii) inte är konsekvent med den information som angetts i anslutning till Kundens registrering för användning av förhandsversionen av Azure OpenAI Limited Access-tjänsten eller (iii) inte följer kraven i produktdokumentationen till Azure OpenAI Service, enligt de uppdateringar som görs då och då. Med "utdatainnehåll" menas data eller innehåll från Azure OpenAI Service.
 • Kunden får inte använda Azure OpenAI Service för att upptäcka några underliggande komponenter i modeller, algoritmer och system, till exempel exfiltrera modellvikter.
 • Kunden får inte använda web scraping, web harvesting eller metoder för extrahering av webbdata för att extrahera data från Azure OpenAI Service eller utdatainnehåll.

Åtkomst till och användning av data. I samband med att Microsoft tillhandahåller Azure OpenAI Service bearbetar och lagrar Microsoft Kunddata som skickats till tjänsten samt även utdatainnehåll, i syfte att (1) övervaka och förhindra missbruk eller skadligt bruk av eller utdata från tjänsten, och (2) utveckla, testa och förbättra funktioner avsedda att förhindra missbruk av och skadlig utdata från tjänsten. Behöriga Microsoft-medarbetare kan granska data som orsakat att våra automatiska system utlösts, för att undersöka och verifiera potentiellt missbruk. Microsoft-anställda tekniker och dataforskare kan också få åtkomst till och använda dessa data för att förbättra våra system som övervakar och förhindrar missbruk eller skadlig användning av eller skadliga utdata från tjänsten. I båda fallen gäller att för kunder som har distribuerat Azure OpenAI Service i EU finns de behöriga Microsoft-medarbetarna i EU. Mer information finns i produktdokumentationen för Azure OpenAI.

Anspråk från tredje part. Kunden ansvarar för tredjepartsanspråk angående Kundens användning av förhandsversionen av Azure OpenAI Service i enlighet med tillämpliga lagar (inklusive men inte begränsat till brott mot upphovsrätten eller andra anspråk som gäller utdatainnehåll under kundens användning av tjänsten).

Cognitive Services och Applied AI Services, hybriderbjudande med Embedded Speech/inbyggt tal (förhandsversion med begränsad åtkomst)

Begränsad åtkomst 

Hybriderbjudandet med Embedded Speech/inbyggt tal regleras av Limited Access Services-villkoren för Azure Cognitive Services och Applied AI Services i produktvillkoren för onlinetjänster.

Licens för komponenter i Embedded Speech

Om Kunden har godkänts för åtkomst till hybriderbjudandet med Embedded Speech enligt Limited Access Services-villkoren, och förutsatt att Kunden följer dessa villkor för hybriderbjudandet med Embedded Speech, garanterar Microsoft Kunden en världsomspännande, icke-exklusiv, icke överförbar, royalty-fri begränsad licens under Microsofts immateriella rättigheter i Embedded Speech-komponenter att utöva den villkorsstyrda rätten att använda och distribuera Embedded Speech-komponenter enligt Licensvillkor för Programvara från Microsoft för Microsoft Cognitive Services Speech SDK (”Speech SDK-avtalet”). Om Kunden inte uppfyller några av dessa villkor eller skyldigheter i anslutning till hybriderbjudandet för Embedded Speech har Kunden inte rätt att använda eller distribuera Embedded Speech-komponenterna på företagets enheter (enligt definitionen i Speech SDK-avtalet) eller på annat sätt.

Licensvillkor

Förutom alla tillämpliga villkor i Speech SDK-avtalet gäller följande för Kundens licensrättighet att använda och distribuera Embedded Speech-komponenter:

 • Kunden måste köpa och direkt betala, med Azure-åtagandenivåer, för användning av Azure Cognitive Services Speech-tjänster på den åtagandenivå som godkänts av Microsoft (eller justerat enligt nedan) i samband med Microsofts godkännande av Kundens åtkomst till hybriderbjudandet med Embedded Speech.
 • Azure Cognitive Services Speech-tjänster som körs i Azure måste utgöra den primära källan till Azure Cognitive Services Speech-funktionerna på Kundens företagsenheter, och Embedded Speech-komponenter får endast användas för att tillhandahålla Azure Cognitive Services Speech-funktioner på incidentbas när företagsenheterna inte har någon internetanslutning.
 • Kunden måste årligen tillsammans med Microsoft gå igenom sin användning av Azure Cognitive Services Speech-tjänster i Azure och den relativa användningen av Embedded Speech-komponenter på företagets enheter, och Kunden måste justera sitt köp av Azure-åtagandenivåer enligt rimliga krav från Microsoft baserat på Kundens faktiska och uppskattade användning av Azure Cognitive Services Speech-tjänster i Azure och i Embedded Speech-komponenter under de relevanta årsperioderna.

Azure Quantum-tjänsten (Förhandsversion)

Du får inte bereda åtkomst till Förhandsversionen av Azure Quantum eller använda Förhandsversionen av Azure Quantum för tredje mans räkning utan föregående skriftligt godkännande av Microsoft.

Via Förhandsversionen av Azure Quantum kan du eventuellt köra laster på eller med tredje mans (”Leverantör”) programvara eller maskinvara (vilket kan vara i Leverantörens lokaler) (”Leverantörslösningar”). Leverantörslösningar tillhandahålls av Leverantören (inte Microsoft) enligt Leverantörers egna tjänstvillkor och integritetskyddspolicyer. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och ytterligare allmänna villkor som gäller för en specifik Leverantörslösning ska Leverantörens ytterligare allmänna villkor tillämpas. För varje Leverantörslösning du väljer ger du Microsoft tillåtelse att överföra din last till den valda Leverantörslösningen och att ta emot och returnera sådana resultat till ditt Prenumerationsavtal. Du ansvarar för eventuella avgifter som debiteras av Leverantörer för användningen av Leverantörslösningar.

Azure Communication Services (förhandsversion)

Azure Communication Services

Azure Communication Services är en produkt för utvecklare och ett tillskott till kunders program. Kunder ansvarar själva för den rättsliga efterlevnaden i sina program eller erbjudanden som införlivar funktioner och tjänster i Azure Communication Services.

Azure Communication Services tillhandahåller uppdateringar och nya funktioner i form av förhandsversionsprogram. Microsoft rullar ut förhandsversioner i faser för att ge Microsoft och kunderna möjlighet att utvärdera och förstå den nya funktionen innan den blir en del av standardtjänsten i Azure Communication Services. Faserna är enligt följande:

 1. Privat förhandsversion – Under den här fasen bjuder vi in vissa kunder som får tidig åtkomst till nya koncept och funktioner. Denna fas innehåller inte formell support.
 2. Allmän förhandsversion – Under den här fasen får alla kunder med lämplig Azure Communication Services-licens utvärdera den nya funktionen. Microsoft tillhandahåller supporttjänster under den här fasen, men ordinarie tjänstenivåavtal gäller inte. Allmänna förhandsversionsfunktioner identifieras genom informationsbanderoller i dokumentation på docs.microsoft.com eller genom etiketterna ”beta” eller ”förhand” i programmeringsgränssnitten och programvaruutvecklingspaketen.
 3. Allmänt tillgängliga (GA) – När den allmänna förhandsversionen är slutförd kan funktionen användas av alla licensierade kunder och stöds via alla Microsofts supportkanaler. Observera att när en ny funktion påverkar befintliga funktioner kan det förändra hur du eller dina användare använder dessa funktioner.

Vissa privata och allmänna förhandsversioner för Azure Communication Services kan vara underkastade en separat licens, t.ex. en licens för öppen källkod. I händelse av en konflikt mellan dessa villkor och eventuell separat licens ska den separata licensen gälla avseende förhandsversioner av Azure Communication Services som är underkastade en sådan separat licens. Vardera parten förbehåller sig alla rättigheter (och ingen erhåller några rättigheter) som inte uttryckligen beviljas enligt licenser som avses i det föregående.

Ingen åtkomst till Räddningstjänster

Azure Communication Services i privat förhandsversion eller allmän förhandsversion har inte stöd för nödsamtalstjänster eller SMS-åtkomst till räddningstjänster. Du får inte sträva efter att aktivera eller försöka använda utgående röst- eller SMS-funktioner i Azure Communication Services för att kontakta officiella, myndighetssponsrade nödtelefonnummer (som 911 eller 112) som används för att skicka professionell räddningspersonal för räddningstjänster (”Räddningstjänster”).

Du måste meddela användarna tydligt och klart att åtkomst till Räddningstjänster inte är tillgängligt på Azure Communication Services i privat förhandsversion eller allmän förhandsversion och måste erhållas på andra sätt när produkten fortfarande är i förhandsversion.

VARKEN MICROSOFT ELLER DESS REPRESENTANTER ÄR ANSVARIGA ENLIGT NÅGON RÄTTSLIG ELLER SEDVANERÄTTSLIG GRUND FÖR NÅGOT ANSPRÅK (INKLUSIVE ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN), SKADA ELLER FÖRLUST (OCH DU SKA ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA MICROSOFT SKADESLÖST MOT ALLA SÅDANA ANSPRÅK) SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA AZURE COMMUNICATION SERVICES I PRIVAT FÖRHANDSVERSION ELLER ALLMÄN FÖRHANDSVERSION FÖR ATT KONTAKTA RÄDDNINGSTJÄNSTER.

Prissättning

Utan hinder av villkoren i ditt volymlicensieringsavtal gäller fasta priser inte för virtuella Azure Communication Services (”ACS”). ACS-prissättning är marknadsbaserad och beror på tredjepartsleverantörer av telekomtjänster. Det tillgängliga priset vid varje inköpstillfälle kan komma att ändras när som helst. Du kan se prisjusteringar i Azure-portalen.

Tilldelning av nummer och portabilitet

Telefonnummer som är tilldelade dig under ett förhandsprogram returneras till Microsoft efter förhandsprogrammets slut, såvida inte annat godkänts av Microsoft. Under provad förhandsgranskning och allmän förhandsgranskning går det inte att överföra telefonnummer.

Microsoft Teams samverkan

Samverkan mellan Azure Communication Services och Microsoft Teams ger dina appar och användare möjlighet att delta i samtal, möten och chattar i Teams. Du ansvarar för att de som använder din app upplyses om när inspelning eller transkribering är aktiverat i ett samtal eller möte i Teams. Microsoft kommer att indikera för dig via Azure Communication Services API att inspelning eller transkribering har påbörjats, och du måste meddela detta faktum, i realtid, till dina användare i appens användargränssnitt.

Feedback

Microsoft kan skicka dig begäran om feedback för att få mer information om hur tjänsten används och hur den kan förbättras. Du samtycker till att ta emot undersökningar och begäran om feedback. Enligt EU:s dataskyddslagar agerar Microsoft personuppgiftsansvarig vid insamling och behandling av din feedback. Då kundfeedback är viktig för lyckad utveckling av granskningstjänster är denna behandling nödvändig för fullgörandet av detta avtal.

Samtalsinspelning

Många länder och stater har lagar och andra föreskrifter avseende inspelning av PSTN-, röst- och videosamtal, som ofta innebär att användarnas samtycke till inspelning av deras kommunikation krävs. Du ansvarar för att använda samtalsinspelningsfunktionerna i enlighet med lagen. Du måste inhämta samtycke från deltagare i inspelade kommunikationer på ett sätt som uppfyller tillämpliga lagar för varje deltagare.

Azure API for FHIR® (förhandsversion)

Förhandsversionen av Azure API for FHIR innehåller vissa förhandsversioner av API:er, däribland av relaterade verktyg, programvara och tjänster som är avsedda att ingå i Azure API for FHIR. Eftersom kunder styr distributionen av förhandsversioner av Azure API for FHIR är det inget som hindrar att de använder sådana förhandsversioner för behandling av personuppgifter eller andra data som är underkastade högre krav enligt lag eller föreskrift. Alla andra villkor för förhandsversioner av Azure (och andra tillämpliga villkor) gäller för Kundens användning av förhandsversioner av Azure API for FHIR.

Kunden ansvarar även fortsatt för: (i) att avgöra om förhandsversionen av Azure API for FHIR är lämplig för behandling av data som är underkastade särskild lag eller föreskrift, (ii) att säkerställa att förhandsversionen av Azure API for FHIR används på ett sätt som är förenligt med Kundens skyldigheter enligt lag eller föreskrift.

Resultaten härledda från användning av förhandsversioner av Azure API for FHIR, inklusive, men inte begränsat till, avidentifierad export och FHIR Converter varierar beroende på faktorer såsom indata och funktioner som Kunden väljer. Microsoft kan inte utvärdera utdata från en förhandsversion av Azure API for FHIR för att fastställa om dessa är acceptabla för Kundens användningsfall och efterlevnadsbehov. Utdata från en förhandsversion av Azure API for FHIR garanteras inte uppfylla några specifika lag-, föreskrifts- eller efterlevnadskrav.

Friskrivning angående medicinteknisk produkt

Kunden bekräftar att förhandsversionen av Azure API for FHIR (1) inte är utformad, avsedd eller görs tillgänglig som medicinteknisk produkt, (2) inte är utformad eller avsedd som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnostik, behandling eller bedömning, och inte ska användas som en ersättning eller ett substitut för professionell medicinsk rådgivning, diagnostik, behandling eller bedömning. Kunden ansvarar ensam för visning och/eller inhämtande av tillämpliga samtycken, varningar, friskrivningar och bekräftelser till slutanvändare av Kundens implementering av förhandsversionen av Azure API for FHIR.

FHIR® är ett registrerat varumärke som tillhör HL7 och används med tillstånd från HL7.

Azure Healthcare-API:er (förhandsversion)

Förhandsversionen av Azure Healthcare-API:er innehåller vissa förhandsversioner av API:er, däribland av relaterade verktyg, programvara och tjänster som är avsedda att ingå i Azure Healthcare-API:erna. Eftersom kunder har kontroll över distributionen av förhandsversionen av Azure Healthcare-API:er är det inget som hindrar att de använder den förhandsversionen för behandling av personuppgifter eller andra data som är underkastade utökade krav enligt lag eller förordning. Alla andra villkor för förhandsversioner av Azure (och andra tillämpliga villkor) gäller för Kundens användning av förhandsversionen av Azure Healthcare API:er.

Kunden ansvarar även fortsatt för: (i) att avgöra om förhandsversionen av Azure Healthcare API:er är lämpliga för behandling av data som är underkastade särskild lag eller förordning, (ii) att säkerställa att förhandsversionen av Azure Healthcare API:er används på ett sätt som överensstämmer med Kundens skyldigheter enligt lag eller förordning.

Resultat härledda från användning av förhandsversionen av Azure Healthcare-API:er, däribland, men inte begränsat till, avidentifierad export och FHIR® Converter varierar beroende på faktorer såsom indata och funktioner som Kunden väljer. Microsoft kan inte utvärdera utdata i förhandsversioner av Azure Healthcare-API:er för att fastställa godtagbarheten av Kundens användningsfall och efterlevnadsbehov. Utdata från förhandsversioner av Azure Healthcare-API:er garanteras inte uppfylla några specifika krav enligt lag eller förordning eller avseende efterlevnad.

Friskrivning angående medicinteknisk produkt

Kunden bekräftar att förhandsversionen av Azure Healthcare-API:er (1) inte är utformad, avsedd eller görs tillgänglig som medicinteknisk produkt, (2) inte är utformad eller avsedd som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnostik, behandling eller bedömning, och inte ska användas som en ersättning eller ett substitut för professionell medicinsk rådgivning, diagnostik, behandling eller bedömning. Kunden ansvarar ensam för visning och/eller inhämtande av tillämpliga samtycken, varningar, friskrivningar och bekräftelser till slutanvändare av Kundens implementering av förhandsversionen av Azure Healthcare-API:er.

FHIR® är ett registrerat varumärke som tillhör HL7 och används med tillstånd från HL7.

Microsoft Defender for IoT

Enterprise IoT, en ny funktion i Azure Defender for IoT, är för närvarande i FÖRHANDSVERSION. För kunder som även är aktiva Microsoft 365 Defender-kunder (Microsoft Defender for Endpoint) behandlar och lagrar Enterprise IoT data från din Microsoft Defender for Endpoint-prenumeration, och de två produkterna kommer att integreras sömlöst i en enda, enhetlig inventeringsvy över portalerna. Det innefattar data som hämtats från Microsoft Defender for Endpoint för alla enheter som stöds av Microsoft Defender for Endpoint – hanterade enheter, enheter som skulle kunna vara hanterade, nätverksenheter och IoT-enheter (som upptäcks som en del av Device Discovery-funktionen). Integritets- och datahanteringsåtaganden som är tillämpliga för Enterprise IoT, men inte för Microsoft Defender for Endpoint, gäller för sådana data. Mer information finns i Enterprise IoT-dokumentationen. Genom att använda Enterprise IoT godkänner du dessutom att Microsoft-tekniker får åtkomst till och använder dina data för att hjälpa till att bygga, testa och optimera analysmodeller.

Om du inte vill aktivera sådan åtkomst ska du INTE ANVÄNDA TEKNIK SOM ÄR I FÖRHANDSVERSION

Användningsrättigheter för Synapse Analytics-databasmallar.

Databasmallar avser branschspecifika datamodeller and diagram, eller delar därav, som Microsoft tillhandahåller Kunden.

Material avser databasmallar och relaterade material, verktyg, funktioner och tjänster som Microsoft tillhandahållit Kunden under dessa förhandsversionsvillkor.

Användningsrättigheter

Kunden får tillgå databasmallar och använda allt material som Microsoft tillhandahåller Kunden endast för dennas interna verksamhetsändamål och endast för körning på Microsoft Azure Synapse Analytics. Microsoft bestämmer vilka komponenter, egenskaper och/eller funktioner som ska ingå i materialen, och får efter eget gottfinnande när som helst modifiera, upphäva eller avsluta åtkomst till några eller alla materialens komponenter, egenskaper och/eller funktioner.

Licensrestriktioner

Kunden får inte (och ska inte försöka): (1) utföra reverse engineering eller kringgå tekniska begränsningar i materialen eller restriktioner eller begränsningar i dokumentation med anknytning till materialen, (2) använda materialen på ett sätt som är lagstridigt eller skapa eller sprida skadlig programvara eller kod, (3) dela, publicera, distribuera, överföra eller låna ut materialen till tredje man (utom till sina underleverantörer i enlighet med dessa förhandsversionsvillkor), eller i övrigt tillhandahålla något av materialen som fristående värdbaserad lösning för annans bruk, (4) ta bort, förminska, blockera eller modifiera meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer i materialen, (5) i övrigt använda materialen i något syfte som inte uttryckligen tillåts i dessa förhandsversionsvillkor.

Delningsfunktioner i Azure Compute Gallery

Azure Compute Gallery ("ACG") innehåller funktioner där en Azure-prenumerationsägare eller ägarens ombud kan göra gallerier inom sin Azure-prenumeration samt resurser i gallerierna tillgängliga för andra Azure-användare eller Azure-grupper som en ny resurstyp. Azure-användarna kan sedan få tillgång till och distribuera resurserna som kan omfatta men inte är begränsade till skript, virtuella datoravbildningar eller virtuella datorprogram (benämns "Galleriresurser" häri) endast för att skapa virtuella Azure-datorer i sin egen Azure-prenumeration.

Om Kunden väljer att dela Galleriresurser godkänner Kunden följande:

(i) om Kunden inte tillhandahåller en separat licens för Galleriresurserna på Galleri-nivå eller i varje Galleriresurs ger Kunden licens till alla behöriga användare, inklusive rätten att använda, ändra och ompublicera sådana Galleriresurser i Azure, och

(ii) tillåter Microsoft att göra de delade Galleriresurserna tillgängliga för sådana användare på ett sätt och på en plats som Microsoft själv väljer.

Microsoft Dev Box (förhandsversion)

Microsoft Dev Box Data Handling Dev Box integrerar Kunddata från andra onlinetjänster, inklusive Azure Active Directory, Microsoft Intune, Azure Virtual Desktop, Windows 365 och andra onlinetjänster enligt Kundens konfiguration, om någon (tillsammans benämnda ”Dev Box-indatatjänster”). När Kunddata från Dev Box-indatatjänster integreras i Dev Box gäller endast de universella licensvillkoren för alla onlinetjänster och de DPA -krav som gäller för Dev Box för dessa data.

Azure Orbital Cloud Access

Definitioner

"Azure Orbital Cloud Access – förhandsversion" innebär den Azure-tjänst som ger åtkomst till Microsoft Azure-tjänster via ett satellitnätverk. Azure Orbital Cloud Access – förhandsversion omfattar all tillhörande teknik, information, material, uppdateringar och de Azure Orbital Cloud Access-enheter som tillhandahålls för användning med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Orbital Cloud Access-enheter" innebär den maskinvara (t.ex. terminaler, routrar) förutom Azure Stack Edge-enheter (definieras separat nedan) som tillhandahålls av Microsoft specifikt för att möjliggöra din användning av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Stack Edge-enheter" innebär maskinvaruenheter, inklusive programvara, som erbjuds som en del av Azure Stack Edge-enhetsfamiljen som beskrivs i https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge och skaffas separat av Kunden under Kundens befintliga avtal med Microsoft, som reglerar Kundens användning av Azure Stack Edge-enheter.

"Programvara" innebär Microsoft-programvarukomponenter som tillhandahålls tillsammans med (eller för installation på) en Azure Orbital Cloud Access-enhet för användning i samband med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, inklusive alla verktyg, uppdateringar och all tillhörande dokumentation.

Användning av Azure Orbital Cloud Access-enheterna

Microsoft ger Kunden tillåtelse att använda Azure Orbital Cloud Access-enheterna endast för att delta i utvärderingen av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, i enlighet med följande:

 1. Kundens lämplighetsbedömning. Kunden godkänner (i) att Kunden är ensam ansvarig för att bedöma lämpligheten i att använda förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access enligt dessa villkor, och (ii) att Microsoft inte ansvarar för Kundens eller annan tredje mans förlust av data eller annan skada. Kunden bör utvärdera funktioner och kapacitet i förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access baserat på Kundens avsedda arbetsbelastningar och tillämpningar för att bedöma om förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access är lämplig för Kundens avsedda användning för utvärdering av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access. Förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access tillhandahålls utan serviceavtal (t.ex. för drifttid, lösning av supportärenden osv.) och utan utfästelser för kundsupport.
 2. Ingen överföring, åtkomst eller modifiering. Kunden förbinder sig att inte sälja, tilldela eller överföra Azure Orbital Cloud Access-enheterna och att inte direkt eller indirekt (via tredje man) visa, öppna, modifiera, ta isär koden för eller på annat sätt manipulera Azure Orbital Cloud Access-enheterna eller någon programvara.
 3. Endast USA. Förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, inklusive Azure Orbital Cloud Access-enheter, tillhandahålls för användning endast i USA och USA:s territorier. Användare som inte är myndigheter får inte transportera eller använda Azure Orbital Cloud Access-enheter utanför USA och USA:s territorier.
 4. Prenumeration på förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access Preview. Som en del av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access ger Microsoft Kunden tillåtelse att använda Azure Orbital Cloud Access-enheter så länge Kunden har en aktiv prenumeration på förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access. Om Kunden inte längre har en aktiv prenumeration och inte returnerar Azure Orbital Cloud Access-enheterna kan Microsoft bedöma Azure Orbital Cloud Access-enheterna som förlorade enligt avsnittet "Titel och förlustrisk, Ansvar för frakt och retur".

Programlicens, begränsningar, aktivering

Programvara som tillhandahålls av Microsoft för användning med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access säljs inte utan licensieras. Microsoft ger Kunden en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar licens för användning av den programvara som tillhandahålls med Azure Orbital Cloud Access-enheten för åtkomst till förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, och inte för något annat syfte. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Denna licens ger inte Kunden någon rätt att, och Kunden får inte, göra följande: (i) använda eller virtualisera funktioner i programvaran separat från Azure Orbital Cloud Access-enheten, (ii) publicera, kopiera, hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran, (iii) kringgå några tekniska begränsningar i programvaran eller begränsningar i Azure Orbital Cloud Access-enheterna eller dokumentationen till förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, (iv) separera och köra delar av programvaran på fler än en enhet, (v) installera eller använda programvara eller teknik som inte kommer från Microsoft på något sätt som gör att andra licensvillkor styr Microsofts immateriella rättigheter eller teknik, eller (vi) utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, eller försöka göra detta, förutom om tillämpliga lagar tillåter detta även om dessa villkor inte gör det, och i detta fall får Kunden endast göra detta i den utsträckning som lagen medger. Om det finns en konflikt mellan de här villkoren och separata licensvillkor för separata moduler eller agenter som används i samband med Azure Cloud Access-enheten gäller de separata licensvillkoren för dessa moduler eller agenter för användningen av sådana moduler eller agenter. Kunden får inte använda programvaran för jämförelser eller "riktmärken," förutom för Kundens interna syften, och inte heller publicera eller avslöja resultatet av sådana jämförelser eller riktmärken.

Programvaruaktivering och medgivande för dataanvändning för tillhandahållande av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access

Vid programvaruaktivering kopplas användningen av programvaran till en specifik enhet, som tillämpligt. Under aktivering och efterföljande användning av Azure Orbital Cloud Access-enheten kan programvaran skicka information om programvaran och Azure Orbital Cloud Access till Microsoft, inklusive enhetsegenskaper (t.ex. nod-, chassi- och komponentnummer, programvaruversion och version av inbyggd programvara, tidsstämplar för registrering osv.) och information om Kundens miljöer (t.ex. enhetens IP-adress, enhetsnamn, tid och IP-adress för uppdateringsserver). Microsoft använder denna information för att göra förhandsversioner av Azure Orbital Cloud Access tillgängliga för Kunden. Genom att använda Azure Orbital Cloud Access-enheterna och programvaran godkänner Kunden att denna information överförs till Microsoft.

Produkter som inte kommer från Microsoft

Microsoft kan göra produkter som inte kommer från Microsoft tillgängliga för Kunden via Kundens användning av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, till exempel via en Microsoft-butik online (som Azure Marketplace) eller som en komponent i Azure Orbital Cloud Access-enheten. Om Kunden installerar eller använder produkter som inte kommer från Microsoft med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, får Kunden inte göra det på något sätt som innebär att Microsofts immateriella rättigheter eller teknik omfattas av skyldigheter utöver dem som uttryckligen ingår i Kundens licensavtal. För Kundens bekvämlighet kan Microsoft inkludera avgifter för vissa produkter som inte kommer från Microsoft i kundfakturan för onlinetjänster. Microsoft åtar sig dock inget ansvar eller några skyldigheter för produkter som inte kommer från Microsoft. Kunden är ensam ansvarig för alla produkter som inte kommer från Microsoft och som Kunden installerar eller använder med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access eller köper eller hanterar via en Microsoft-onlinebutik. Kundens användning av produkter som inte kommer från Microsoft regleras av licensavtal, tjänstavtal eller sekretessavtal mellan kunden och utgivaren av de produkter som inte kommer från Microsoft (om några).

Titel och förlustrisk; Ansvar för frakt och retur

Titel och förlustrisk

Alla rättigheter, titeln och intresse i varje Azure Orbital Cloud Access-enhet är och ska förbli Microsofts egendom. Förutom vad som uttryckligen anges i de här allmänna villkoren garanteras inga rättigheter till någon Azure Orbital Cloud Access-enhet (inklusive under patent, copyright, företagshemlighet, varumärke eller andra äganderättigheter). Kunden är ansvarig för att inspektera Azure Orbital Cloud Access-enheterna vid mottagande från speditören och för att omedelbart rapportera eventuella skador till aoca@microsoft.com. Kunden är ansvarig för hela risken för förlust av eller skada på (förutom förväntat bruksslitage) Azure Orbital Cloud Access-enheterna när de har levererats av speditören till Kundens angivna leveransadress tills den Microsoft-utsedda speditören accepterar Azure Orbital Cloud Access-enheterna för returleverans.

Microsoft kan debitera Kunden en avgift för en förlorad Azure Orbital Cloud Access-enhet om Kunden inte överlämnar Azure Orbital Cloud Access-enheten till den Microsoft-utsedda speditören för retur eller returnerar Azure Orbital Cloud Access-enheten enligt avsnittet "Frakt och retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter" nedan inom 30 dagar från slutet av Kundens användningsperiod för förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access. Microsoft förbehåller sig rätten att debitera en avgift för förlorade eller skadade enheter.

Frakt och retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter

Kunden ansvarar för en engångskostnad för frakt av Azure Orbital Cloud Access-enheterna, vilket inkluderar frakt från Microsoft till Kunden och returfrakt av samma enheter. Vid retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter till Microsoft ska Kunden packa och frakta enheterna i enlighet med Microsofts instruktioner, inklusive att använda en speditör som valts ut av Microsoft och det förpackningsmaterial som tillhandahållits av Microsoft. Kunden ska förpacka och skicka Azure Orbital Cloud Access-enheterna enligt Microsofts packningsinstruktioner.

Avgifter

Kunden kan använda andra Microsoft Azure-tjänster i samband med Kundens användning av förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access, och Microsoft betraktar sådana tjänster som separata tjänster som kan debiteras separata avgifter eller rörliga kostnader. Som exempel kan nämnas att Azure Storage och Azure Compute är separata Azure-tjänster, och om de används (även om det är i samband med förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access) debiteras separata avgifter för Azure-tjänster med rörlig kostnad.

Prenumerationsavgifter för förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access faktureras till ett fast pris per månad. Om du väljer att avbryta förhandsversionen av Azure Orbital Cloud Access innan förhandsprogrammet för Azure Orbital Cloud Access går ut måste du meddela Microsoft detta via e-post till aoca@microsoft.com och de tillämpliga prenumerationsavgifterna beräknas under återstoden av den månad då Microsoft tar emot och behandlar din retur av Azure Orbital Cloud Access-enheterna.

Myndighetskunder

Flytta Azure Orbital Cloud Access-enheter mellan Myndighetskundens platser

Myndighetskunder som innehar Azure Orbital Cloud Access-enheter får transportera Azure Orbital Cloud Access-enheterna till Myndighetskundens olika platser i enlighet med detta avsnitt och kraven i dessa villkor. Detta sker helt på Myndighetskundens risk och bekostnad. Myndighetskunder ansvarar för att på egen risk och bekostnad anskaffa nödvändiga exportlicenser, importlicenser och annan officiell auktorisering för ut- och inleverans av Azure Orbital Cloud Access-enheterna och tillhörande programvara och Myndighetskundens data till annan Myndighetskundsplats. Myndighetskunden ansvarar även för tullklarering för sådan annan Myndighetskundsplats och är även ansvarig för skatter och andra officiella kostnader för import liksom alla kostnader och risker för tullbehandling inom gällande tidsramar. Myndighetskunden godkänner att följa alla regler för och ansvara för alla tillämpliga lagar och andra föreskrifter för import, export och allmänna lagar om Myndighetskunden beslutar att transportera Azure Orbital Cloud Access-enheterna över landsgränserna där Myndighetskunden tar emot Azure Orbital Cloud Access-enheterna. Oavsett föregående gäller att om Myndighetskunden transporterar Azure Orbital Cloud Access-enheterna till en annan plats enligt vad som anges i detta avsnitt, godkänner Myndighetskunden att returnera Azure Orbital Cloud Access-enheterna till det land/den region och den plats där Myndighetskunden ursprungligen tog emot dem, innan Azure Orbital Cloud Access-enheterna fraktas till Microsoft. Myndighetskunden inser att det finns risker med att frakta data i och i anslutning till Azure Orbital Cloud Access-enheterna och att Microsoft inte åtar sig något ansvar gentemot Myndighetskunden för skador, stöld eller förlust som uppstår på en Azure Orbital Cloud Access-enhet eller på data som lagrats på en Azure Orbital Cloud Access-enhet, inklusive och utan begränsningar under överföring eller transport.

Villkor som är unika för amerikanska federala myndigheter

Om något av dessa villkor eller tilläggsvillkor som införlivas genom referens häri (a) tillåter automatisk förnyelse av tjänster och/eller avgifter, (b) kräver att den reglerande lagen är någon annan än amerikansk federal lag, eller (c) på annat sätt bryter mot tillämplig amerikansk federal lag, ska sådana bestämmelser inte gälla. Om någon distribution av dessa villkor eller tilläggsvillkor som införlivas genom referens häri innehåller en skadeersättning, ska sådan distribution inte gälla för USA som kräver skadeersättning från Microsoft eller någon annan part.