Microsoft-onlineprenumerationsavtal

Senast uppdaterad: September 2016

Microsoft-onlineprenumerationsavtal

Detta Microsoft-onlineprenumerationsavtal gäller mellan den enhet du representerar eller, om du inte utser en sådan enhet i samband med Prenumerationen eller förnyelse, dig personligen (”du” eller ”er”) och Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Det består av nedanstående allmänna villkor samt villkoren för Onlinetjänster, SLA:er och Offertdetaljer för din Prenumeration eller förnyelse (tillsammans ”Avtalet”). Det träder i kraft det datum då vi tillhandahåller dig en bekräftelse av din Prenumeration eller det datum då din Prenumeration förnyas, beroende på vad som är tillämpligt. Viktiga termer definieras i Avsnitt 8.

1. Användning av Onlinetjänsterna.

a. Rätt att använda. Vi beviljar dig en rättighet att bereda dig åtkomst till och använda Onlinetjänsterna och att installera och använda Programvaran som medföljer din Prenumeration, som beskrivs i detta avtal. Vi förbehåller oss alla övriga rättigheter.

b. Godtagbar användning. Du får endast använda Produkten enligt detta avtal. Du får inte utföra reverse engineering på, dekompilera, ta isär koden eller kringgå tekniska begränsningar i Produkten, såvida inte detta trots denna begränsning är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag trots denna. Du får inte inaktivera, ändra i eller på något annat sätt försöka kringgå en betalningsprocess som mäter din användning av Onlinetjänsterna. Du får inte hyra ut, leasa ut, låna ut, vidaresälja, överlåta eller tillhandahålla värdtjänst för Produkten, eller någon del av denna, till tredje man förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal eller i villkoren för Onlinetjänsterna.

c. Slutanvändare. Du styr åtkomst för Slutanvändare och du är ansvarig för att de använder Produkten enligt detta avtal. Till exempel måste du se till att Slutanvändarna följer Policyn för godtagbar användning.

d. Kunddata. Du är ensamt ansvarig för innehållet i alla Kunddata. Du skall säkra och upprätthålla alla rättigheter i Kunddata som vi måste ha för att tillhandahålla dig Onlinetjänsterna utan att göra intrång i tredje mans rättigheter eller göra Microsoft skyldig någonting till dig eller tredje man. Microsoft godtar inga skyldigheter vad gäller Kunddata eller din användning av Produkten utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

e. Ansvar för dina konton. Du är skyldig att skydda sekretessen för eventuella icke-offentliga autentiseringsuppgifter som är kopplade till din användning av Onlinetjänsterna. Du måste omedelbart meddela vårt kundsupportteam om möjligt missbruk av dina konton eller autentiseringsuppgifter och varje form av säkerhetsbrott gällande Onlinetjänsterna.

f. Förhandsvisningar. Vi kan göra Förhandsvisningar tillgängliga. Förhandsvisningar görs tillgängliga ”i befintligt skick”, ”med alla fel” och ”i mån av tillgänglighet” och är undantagna SLA och begränsad garanti i detta Avtal. Förhandsvisningar täcks eventuellt inte av kundsupport. Vi kan ändra eller upphöra med Förhandsvisningar när som helst utan föregående meddelande. Vi kan också välja att inte göra en Förhandsvisning allmänt tillgänglig.

g. Hanterade tjänster för Microsoft Azure. Du får använda Microsoft Azure-tjänster för att tillhandahålla en Hanterad tjänstlösning förutsatt att (1) endast du har möjlighet att få åtkomst till, konfigurera och administrera Microsoft Azure-tjänster, (2) Du har administrativ åtkomst till eventuella virtuella OSE i den Hanterade tjänstlösningen, och (3) tredje man har administrativ åtkomst endast till sina program eller virtuella OSE. Du är ansvarig för tredje mans användning av Microsoft Azure-tjänster i enlighet med villkoren i detta avtal. Ditt tillhandahållande av Hanterade tjänster omfattas fortfarande av följande begränsningar i Villkoren för Onlinetjänster:

(i) du får inte vidaresälja eller vidaredistribuera Microsoft Azure-tjänsterna, och

(ii) du får inte bevilja flera användare direkt eller indirekt åtkomst till någon Microsoft Azure-tjänstefunktion som görs tillgänglig på användarbasis.

h. Ytterligare Programvara för användning med Onlinetjänsterna. För att få optimal åtkomst och kunna använda vissa Onlinetjänster kan du installera och använda viss Programvara i samband med ditt användande av Onlinetjänsten enligt beskrivningen i Villkoren för Onlinetjänster. Vi licensierar bara Programvara till dig, vi säljer den inte. Bevis på din Programvarulicens är (1) detta Avtal, (2) en orderbekräftelse och (3) bevis på att betalning erlagts. Dina åtkomsträttigheter för Programvaran på en enhet medför inga rättigheter att implementera patent eller andra immateriella rättigheter som tillhör Microsoft i programvara eller enheter som har åtkomst till den enheten.

2. Köpa tjänster.

a. Tillgängliga Prenumerationserbjudanden. Portalen tillhandahåller Offertdetaljer för tillgängliga Prenumerationserbjudanden, vilka allmänt kan delas in i en eller flera av följande kategorier:

(i) Fastställt erbjudande. Du förbinder dig i förväg till att köpa ett visst antal Onlinetjänster för användning under en Giltighetstid och betalar i förskott eller på periodisk basis. Vad gäller Microsoft Azure-tjänster kan ytterligare eller annan användning (till exempel användning utöver din fastställda kvantitet) behandlas som ett konsumtionserbjudande. Kvantiteter som du har förbundit dig att köpa men inte använt under Giltighetstiden går ut när Giltighetstiden upphör.

(ii) Konsumtionserbjudande (även kallat Pay-As-You-Go). Du betalar baserat på faktisk användning under föregående månad utan något förskottsåtagande. Betalning sker på periodisk basis i efterskott.

(iii) Begränsat erbjudande. Du tar emot en begränsad kvantitet av Onlinetjänsterna under en begränsad giltighetstid utan debitering (till exempel som Provprenumeration) eller som en del av ett annat erbjudande från Microsoft (till exempel MSDN). Bestämmelserna i detta avtal med avseende på prissättning, avslutningsavgifter, betalning och datalagring kanske inte gäller.

b. Beställning.

(i) Genom att beställa eller förnya en Prenumeration godkänner du Offertdetaljerna för den Prenumerationen. Om inget annat anges i Offertdetaljerna, erbjuds Onlinetjänsterna ”som tillgängliga”. Du får göra beställningar åt dina Koncernbolag inom ramen för detta Avtal och bevilja dina Koncernbolag administrativa rättigheter att hantera Prenumerationen, men Koncernbolag får inte göra beställningar enligt detta Avtal. Du får även överlåta rättigheterna i Avsnitt 1.a till tredje man i dina interna affärer. Om du ger några rättigheter som har med Programvaran eller din Prenumeration att göra till Koncernbolag eller tredje man, är ett sådant Koncernbolag eller tredje man bundet av detta Avtal och du samtycker till att vara gemensamt och solidariskt ansvarig för alla handlingar hos ett sådant Koncernbolag eller tredje man i avseende på deras användning av Produkterna.

(ii) Vissa erbjudanden kan tillåta att du ändrar antalet beställda Onlinetjänster under Prenumerationens Giltighetstid. Ytterligare kvantiteter av Onlinetjänster som läggs till en Prenumeration går ut när Prenumerationen upphör. Om du minskar antalet under Giltighetstiden kan vi debitera en avslutningsarvode för minskningen av antalet enligt beskrivningen nedan i Avsnitt 3.b.

c. Prissättning och betalning. Betalningar förfaller och måste ske enligt Offertdetaljerna för Prenumerationen.

(i) För Konsumtionserbjudanden kan prisnivån baseras på mängden Onlinetjänster du beställt. Vissa erbjudanden kan ge dig möjlighet att ändra mängden Onlinetjänster som beställts under Giltighetstiden och din prisnivå kan justeras enligt detta men prisändringar är inte retroaktiva. Under Prenumerationens Giltighetstid höjs inte priset för Onlinetjänsterna vad gäller din Prenumeration utifrån det som anges på Portalen vid den tidpunkt då din Prenumeration inleddes eller förnyades, förutom där priserna anges som tillfälliga i Offertdetaljerna, för Förhandsvisningar eller för produkter som inte härrör från Microsoft. Alla priser kan ändras i början av förnyelse av en Prenumeration.

(ii) För Konsumtionserbjudanden kan priserna ändras när som helst efter föregående meddelande.

d. Förnyelse.

(i) Vid förnyelse av din Prenumeration sägs detta Avtal upp och din Prenumeration styrs därefter av de allmänna villkoren som anges på Portalen det datum då din Prenumeration förnyas (”Förnyelsevillkoren”). Om du inte godkänner Förnyelsevillkoren kan du neka till att förnya din Prenumeration.

(ii) För Fastställda erbjudanden kan du välja att en Prenumeration automatiskt förnyas eller avslutas när Giltighetstiden upphör. Automatisk förnyelse är förvalt. Du kan ändra detta val när som helst under Giltighetstiden. Om den nuvarande Giltighetstiden är längre än en kalendermånad får du ett meddelande från oss om den automatiska förnyelsen innan Giltighetstiden går ut.

(iii) För Konsumtionserbjudanden förnyas din Prenumeration automatiskt för ytterligare en månad i taget tills du säger upp Prenumerationen.

(iv) För Begränsade Erbjudanden och Provprenumerationer kan förnyelse vara otillgängligt.

e. Behörighet för Academic-, Government- och Nonprofit-versioner. Om du förvärvar ett Academic-, Government- eller Nonprofit-erbjudande bekräftar du att du uppfyller respektive behörighetskrav som finns på följande webbplatser:

(i) För Academic-erbjudanden finns kraven för utbildningsinstitutioner (inklusive administrationsavdelningar och skolstyrelser, bibliotek och statliga museum) på http://go.microsoft.com/?linkid=9862882;

(ii) För Government-erbjudanden finns kraven på http://go.microsoft.com/?linkid=9862883; och

(iii) För Nonprofit-erbjudanden finns kraven på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft förbehåller sig rättigheten att kontrollera behörigheten när som helst och avbryta Onlinetjänsten om behörighetskraven inte uppnås.

f. Skatter. Priserna är exklusive skatt om inte annat har angivits på fakturan som inklusive skatt. Du måste betala all tillämplig moms samt varu-, tjänste- eller försäljningsskatter, bruttoinkomstskatter eller andra transaktionsskatter, avgifter, arvoden eller kostnader, eller eventuella lagstadgade kostnadstäckningar eller liknande belopp som man är skyldig att betala enligt detta avtal och som vi har rätt att indriva från dig enligt tillämplig lag. Du ansvarar för tillämpliga stämpelarvoden och för alla andra skatter som du är skyldig att betala enligt lag, inklusive skatter från distributionen eller tillhandahållandet av Produkter till dina Koncernbolag. Vi ska ansvara för betalning av alla skatter som baseras på våra nettointäkter, bruttointäktsskatter som åläggs istället för skatt på inkomst eller skatt, eller skatt på vår äganderätt.

Om skatter enligt lag måste innehållas på betalningar från dig till oss, kan du dra av sådana skatter från det belopp som du är skyldig oss och betala dem till vederbörlig skattemyndighet, förutsatt att du säkrar och skickar ett officiellt kvitto på dessa innehållna skatter och andra dokument som vi rimligen kan begära för att kunna kräva avräkning av skatt erlagd i utlandet eller återbetalning. Du måste se till att alla innehållna skatter minimeras i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag.

3. Giltighetstid, uppsägning och upphävning.

a. Avtalets giltighetstid och uppsägning. Detta avtal gäller tills din Prenumeration löper ut, sägs upp eller förnyas, beroende på vad som kommer först.

b. Uppsägning av en Prenumeration. Du har rätt att säga upp en Prenumeration när som helst under dess Giltighetstid men du måste betala allting du är skyldig innan uppsägningen träder i kraft.

(i) Prenumeration på en månad. En Prenumeration med en Giltighetstid på en månad kan sägas upp när som helst utan uppsägningsarvode.

(ii) Prenumerationer längre än en månad. Om du säger upp en Prenumeration på Microsoft Azure Services inom 30 dagar efter det datum då Prenumerationen trädde i kraft eller förnyades, utgår ingen återbetalning och du måste betala för de första 30 dagarna av Prenumerationen, men inga betalningar utgår för den återstående delen av den avslutade Prenumerationen. Om du säger upp en Prenumeration på Microsoft Azure Services vid någon annan tidpunkt under Giltighetstiden, måste du betala för återstoden av Giltighetstiden och ingen återbetalning utgår.

För alla andra Onlinetjänster gäller att om du säger upp en Prenumeration före utgången av Giltighetstiden, måste du betala ett arvode motsvarande en månads Prenumeration för att sedan få en återbetalning för Prenumerationsarvoden du betalat för återstoden av Giltighetstiden. Men ingen återbetalning kommer att utgå för delvis oanvända månader.

c. Avstängning. Vi kan stänga av din användning av Onlinetjänsterna om: (1) det rimligen behövs för att förhindra obehörig åtkomst till Kunddata; (2) du inte svarar på ett krav angående påstått intrång enligt Avsnitt 5 inom rimlig tid; (3) du inte betalar belopp som du är skyldig enligt detta avtal; eller (4) du inte följer Policyn för godtagbart användande eller bryter mot andra villkor i detta avtal. Om en eller flera av dessa situationer uppstår gäller följande:

(i) För Begränsade erbjudanden kan vi stänga av din användning av Onlinetjänsterna eller avsluta din Prenumeration och ditt konto omedelbart utan föregående meddelande.

(ii) För alla andra Prenumerationer gäller en avstängning för minsta nödvändiga del av Onlinetjänsterna och gäller endast så länge förhållandet eller behovet kvarstår. Vi meddelar dig innan en avstängning, med undantag för när vi har rimlig orsak att tro att vi måste stänga av dig omedelbart. Vi ger minst 30 dagars förvarning innan vi gör en avstängning p.g.a. utebliven betalning. Om du inte åtgärdar anledningarna för avstängningen inom 60 dagar efter att den träder i kraft kan vi säga upp din Prenumeration och radera dina Kunddata utan någon lagringsperiod. Vi kan även säga upp din Prenumeration om din användning av Onlinetjänsterna stängs av mer än två gånger inom en 12-månadersperiod.

4. Garantier.

a. Begränsad garanti.

(i) Onlinetjänster. Vi garanterar att Onlinetjänsterna uppfyller SLA-villkoren under Giltighetstiden. Dina enda rättigheter till kompensation vid brott mot den här garantin är de som finns utsatta i SLA.

(ii) Programvara. Vi garanterar under ett år från det datum du först använder Programvaran att den väsentligen fungerar enligt beskrivningen i tillämplig användardokumentation. Om Programvaran inte uppfyller garantin kommer vi att efter vårt val och som din enda påföljd, antingen (1) återbetala det betalade priset för Programvaran eller (2) reparera eller ersätta Programvaran.

b. Undantag från begränsad garanti. Följande begränsningar gäller för denna begränsade garanti:

(i) eventuella underförstådda garantier eller andra villkor som inte går att friskriva sig från enligt lag skall endast gälla ett år från att den begränsade garantin börjar gälla,

(ii) denna begränsade garanti täcker inte problem som uppkommer på grund av olyckshändelse, oriktig användning eller användning av Produkterna på ett sätt som inte överensstämmer med detta Avtal eller våra publicerade dokument eller riktlinjer, eller som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll,

(iii) denna begränsade garanti gäller inte problem som uppkommer på grund av oförmåga att uppfylla minimisystemkraven, och

(iv) denna begränsade garanti gäller inte Förhandsvisningar eller Begränsade Erbjudanden.

c. FRISKRIVNING. Annat än denna garanti lämnar vi inga garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller övrigt, inklusive garantier för allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål. Dessa friskrivningar gäller i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.

5. Försvar av krav.

a. Försvar.

(i) Vi ska försvara dig mot alla krav från tredje man som ej är Koncernbolag, om en Produkt misstänks göra intrång i denne tredje mans patent, upphovsrätt eller varumärke eller innebär olaglig användning av denne tredje mans företagshemligheter.

(ii) Du kommer att försvara oss mot alla krav från tredje man som ej är Koncernbolag som grundar sig på att (1) alla Kunddata eller Kundlösningar, Produkter som inte härrör från Microsoft eller tjänster som du tillhandahåller direkt eller indirekt vid användning av en Produkt gör intrång i denne tredje mans patent, upphovsrätt eller varumärke eller innebär olaglig användning av denne tredje mans företagshemligheter, eller (2) som är i strid mot Policyn för godtagbar användning.

b. Begränsningar. Våra skyldigheter i Avsnitt 5a gäller inte för ett krav eller en dom som grundas på något av följande: (i) en Kundlösning, Kunddata Produkter som inte härrör från Microsoft, ändringar du gör i Produkten eller tjänster eller material du tillhandahåller eller gör tillgängligt vid användning av Produkten; (ii) din kombination av Produkten med, eller skadestånd baserat på värdet för Kunddata eller en Produkt som inte härrör från Microsoft, data eller affärsprocess; (iii)din användning av ett av Microsofts varumärken utan vårt uttryckliga, skriftliga medgivande, eller din användning av Produkten efter att vi har meddelat att du måste sluta använda den på grund av ett krav från tredje man; (iv) din vidaredistribution av Produkten till, eller till förmån för, en tredje man som inte ingår i koncernbolaget; eller (v) kostnadsfria Produkter.

c. Kompensation. Om vi har rimlig orsak att tro att ett krav under Avsnitt 5.a.(i) förhindrar din användning av Produkten kommer vi att försöka att:(i) utverka rätten för dig att fortsätta använda den eller (ii) ändra i eller ersätta den med en funktionell motsvarighet och meddela dig att sluta använda den tidigare versionen av Produkten. Om dessa alternativ inte är kommersiellt rimliga kan vi komma att avsluta dina rättigheter att använda Produkten och återbetala alla förskottsbetalningar för oanvända Prenumerationsrättigheter.

d. Skyldigheter. Varje part måste snarast meddela den andra parten om ett krav enligt detta Avsnitt. Parten som söker försvar ska (i) ge den andra parten fullständig kontroll över försvaret och förlikningen i kravet och (ii) tillhandahålla rimlig hjälp i försvaret av kravet. (ii) Parten som tillhandahåller försvaret skall (1) ersätta den andra parten för rimliga kontanta utlägg i samband med sådan hjälp och (2) betala det skadestånd som utdöms till följd av en ogynnsam lagakraftvunnen dom eller förlikning. Parternas respektive rättigheter till försvar och betalning av dom (eller förlikning den andra samtycker till) under detta Avsnitt 5 gäller istället för rättspraxis eller lagstadgade rättigheter till skadeersättning eller motsvarande rättigheter och alla parter avstår från sådana lagstadgade rättigheter.

6. Ansvarsbegränsning.

a. Begränsning. Varje parts sammanlagda ansvar för alla krav enligt detta Avtal är begränsat till direkta skador till det belopp som har betalats enligt detta Avtal för onlinetjänsten under den 12-månadersperiod som föregick orsaken till anspråket, men under inga omständigheter ska en parts sammanlagda ansvar för någon onlinetjänst överskrida det belopp som betalades för den Onlinetjänsten under Prenumerationen. För Produkter som tillhandahålls utan kostnad är Microsofts ansvar begränsat till direkta skador upp till 5 000 USD.

b. UNDANTAG. Ingen av parterna ska ansvara för uteblivna intäkter eller indirekta skador, särskilda skador, oförutsedda skador, följdskador, skador som ger rätt till skadestånd utöver den faktiska skadan eller utebliven vinst eller uteblivna intäkter, driftavbrott eller förlust av affärsinformation, även om parten visste att dessa var möjliga eller skäligen kunde förutses.

c. Undantag till begränsningar. Ansvarsbegränsningarna i detta Avsnitt gäller i den fulla utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. (1) parternas skyldigheter under Avsnitt 5, eller (2) överträdelse av den andre partens immateriella rättigheter

7. Övrigt.

a. Meddelanden. Du måste skicka meddelanden med post med begäran om mottagningsbevis till adresserna nedan.

Meddelanden skall skickas till:
Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Block B
Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18, Ireland

Kopior skall skickas till:
Microsoft Corporation
Legal and Corporate Affairs
Volume Licensing Group
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA
Via fax: (425) 936-7329

Du samtycker till att motta elektroniska meddelanden från oss som skickas via e-post till kontoadministratören du anger i Portalen. Meddelanden träder i kraft det datum som anges på postkvittot, eller när det skickades för e-post. Du ansvarar för att se till att den e-postadress till kontoadministratören du anger i Portalen är korrekt och aktuell. Alla e-postmeddelanden vi skickar till den e-postadressen börjar gälla när de skickas, oavsett om du få e-postmeddelandet eller inte.

b. Överföringar och överlåtelse av licens. Du får inte överlåta detta avtal till andra, varken helt eller delvis, eller överföra licenser utan Microsofts medgivande.

c. Samtycke till partnerarvoden. När du gör en beställning kan du få möjlighet att ange en ”Registreringspartner” (”Partner of Record”) som kopplas till dina Prenumerationer. Genom att ange en Registreringspartner, direkt eller via tredje man, samtycker du till att vi betalar arvoden till Registreringspartnern. Arvodena är för stöd innan försäljningen och kan också omfatta stöd efter försäljningen. Arvodena baseras på och ökar med storleken på din beställning. Våra priser för Onlinetjänsterna är desamma oavsett om du anger en Registreringspartner eller ej.

d. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av detta avtal anses vara ej verkställbar gäller resten med full verkan.

e. Avstående från rättigheter. Underlåtenhet att genomdriva ett villkor i detta avtal ska inte anses vara ett avstående.

f. Ingen agent. Detta avtal skapar inte en agentrelation, ett partnerskap eller ett samriskföretag.

g. Inga utomstående förmånstagare. Ingen tredje man är förmånstagare i detta avtal.

h. Tillämplig lag och forum. Detta avtal regleras av irländsk lagstiftning. Om vi väcker talan med anledning av detta avtal gör vi det i den jurisdiktion där du har ditt huvudkontor. Om du väcker talan med anledning av detta avtal ska du göra det i Irland. Detta val av jurisdiktion ska inte hindra någon av parterna från att söka interimistiska åtgärder i någon lämplig jurisdiktion avseende kränkning av immateriella rättigheter.

i. Avtalet i dess helhet. Detta avtal är parternas fullständiga reglering med avseende på avtalets innehåll och ersätter alla tidigare och samtidiga kommunikationer. I händelse av en konflikt mellan dokumenten i detta avtal som inte uttryckligen utreds i dessa dokument, ska villkoren i dokumenten tillämpas i nedstigande ordning: (1) detta Microsoft-onlineprenumerationssAvtal, (2), Villkoren för Onlinetjänsterna, (3) tillämpbara Offertdetaljer samt (4) övriga dokument i detta Avtal.

j. Fortsatt giltighet. Villkoren i Avsnitt 1, 2.e, 3.b, 4, 5, 6, 7 och 8 fortsätter att gälla även efter att detta Avtal har sagts upp eller upphört att gälla.

k. Amerikansk exportjurisdiktion. Produkterna lyder under amerikansk exportjurisdiktion. Du måste följa all tillämplig lagstiftning, inklusive amerikanska exportregler, ITAR (International Traffic in Arms Regulations) samt restriktioner vad gäller slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdas av amerikanska och andra myndigheter. Mer information finns på https://www.microsoft.com/exporting/.

l. Force majeure. Ingendera av parterna ansvarar för bristande uppfyllelse orsakade av händelser som skäligen ligger utanför den partens kontroll (till exempel eldsvåda, explosion, strömavbrott, jordbävning, översvämning, kraftig storm, strejk, handelsförbud, fackföreningsdispyter, civilas eller militära myndigheters handlingar, krig, terrorism (inklusive cyberterrorism), force majeure, internetleverantörers handlingar och underlåtelser, reglerande organs och myndighetsorgans agerande och underlåtelser (inklusive utfärdandet av lagar eller bestämmelser eller andra myndighetshandlingar som påverkar tillhandahållandet av onlinetjänster)). Detta Avsnitt skall dock inte gälla dina betalningsskyldigheter under detta avtal.

m. Upphandlingsbehörighet. Om du är en individ som godkänner dessa villkor å en enhets vägnar, garanterar du att du har juridiska befogenheter att ingå detta avtal å enhetens vägnar. Om du anger en enhet, eller om du använder en e-postadress som tillhandahålls av en enhet som du är ansluten till (till exempel en arbetsgivare) i samband med köp eller förnyelse av en Prenumeration, kommer den enheten att behandlas som ägaren till Prenumerationen för detta avtal.

n. Avstående från rättigheter att upphäva onlineköp. I den utsträckning tillämplig lag medger det avstår du från dina rättigheter att upphäva köp inom ramen för detta avtal enligt eventuella lagar som styr distansförsäljning eller elektroniska avtal eller onlineavtal samt rättigheter och skyldigheter gällande föregående information, efterföljande bekräftelse, upphävanderätt eller ångerfrister.

8. Definitioner.

Alla hänvisningar i detta avtal till ”dag” betyder en kalenderdag.

Den ”godtagbara användningspolicyn” står utsatt i Villkoren för Onlinetjänsterna.

Med ”Koncernbolag” avses en juridisk person som en part äger, som äger en part eller som tillsammans med parten ägs av en annan juridisk person. Med ”Äganderätt” avses, i den här definitionen, en ägarandel på mer än 50 procent i en enhet.

Med ”Konsumtionserbjudande”, ”Fastställt erbjudande” och ”Begränsat erbjudande” avses kategorier med Prenumerationserbjudanden och definieras i Avsnitt 2.

”Kunddata” definieras i Villkoren för onlinetjänster.

”Kundlösning” definieras i Villkoren för Onlinetjänsterna.

Med ”Slutanvändare” avses alla personer du tillåter komma åt Kunddata i Onlinetjänsterna eller på annat sätt använda Onlinetjänsterna, eller användare av en Kundlösning.

”Hanterad tjänstlösning” (”Managed Service Solution”) avser en hanterad IT-tjänst som du tillhandahåller tredje man och som består av administration av och stöd för Microsoft Azure-tjänster.

”Microsoft Azure-tjänster” innebär en eller flera Microsoft-tjänster och funktioner som identifieras i https://azure.microsoft.com/en-us/services, förutom där de identifieras som att de licensierats separat.

”Produkt som inte härrör från Microsoft” definieras i Villkoren för Onlinetjänsterna.

Med ”Offertdetaljer” avses priser och relaterade villkor som gäller för ett Prenumerationserbjudande, så som det publiceras på Portalen.

Med ”Onlinetjänster” avses alla Microsoft-onlinetjänster som Kunden prenumererar på under detta Avtal, inklusive Dynamics CRM Online Services, Office 365 Services, Microsoft Azure Services och Microsoft Intune Online Services.

Med ”Villkor för Onlinetjänster” avses de villkor som gäller din användning av Produkterna som finns på https://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Villkoren för onlinetjänsterna innehåller villkor som styr din användning av Produkter utöver villkoren i detta avtal.

Med ”Förhandsvisning” avses förhandsvisning, betaversioner eller andra versioner eller funktioner före släpp av Onlinetjänsterna eller Programvaror som tillhandahålls av Microsoft för att få in feedback från kunder.

Med ”Portal” avses Onlinetjänsternas respektive webbplatser på https://www.microsoft.com/licensing/online-services/default.aspx, https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ eller på någon annan webbplats som vi anger.

Med ”Produkt” avses alla onlinetjänster (inklusive all Programvara).

Med ”SLA” avses det vi förbinder oss att utföra angående leverans och/eller prestanda för en Onlinetjänst, vilket publiceras på http://www.microsoftvolumelicensing.com/csla, https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, eller på någon annan webbplats som vi anger.

”Programvara” avser Microsoft-programvara vi tillhandahåller för installation på din enhet som en del av Prenumerationen eller för användning tillsammans med Onlinetjänsten för att möjliggöra vissa funktioner.

Med ”Prenumeration” avses en registrering för Onlinetjänster för en fastställd Giltighetstid som anges på Portalen. Du kan köpa flera Prenumerationer, som kan administreras separat och som regleras av villkoren i ett separat Microsoft-onlineprenumerationsavtal.

Med ”Giltighetstid” avses Prenumerationens varaktighet (till exempel 30 dagar eller 12 månader).