Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Prenumerationsavtal för Microsoft Online

Senast uppdaterat: Mars 2019

Prenumerationsavtal för Microsoft Online

Detta prenumerationsavtal för Microsoft Online upprättas mellan den juridiska person som du representerar eller, om du inte har angett någon juridisk person vid prenumerationsköpet, dig enskilt ("du" eller "din/ditt") och Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi", "oss", eller "vår"). Det består av de allmänna villkoren nedan samt villkor för onlinetjänster, serviceavtal och erbjudandeinformation för din prenumeration eller förnyelse (tillsammans kallat "avtalet"). Avtalet börjar gälla det datum då vi skickar bekräftelsen till dig för din prenumeration, eller det datum då prenumerationen förnyas. Viktiga begrepp definieras i avsnitt 8.

1. Användning av onlinetjänster

a. Användningsrättighet. Vi ger dig rätt att få tillgång till och använda onlinetjänsterna, samt att installera och använda programvaran som ingår i prenumerationen, enligt beskrivningen i detta avtal. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter.

b. Acceptabel användning. Du får endast använda produkten i enlighet med detta avtal. Du får inte utföra reverse engineering, dekompilera, ta isär koden eller kringgå tekniska begränsningar i produkten, förutom i den utsträckning det tillåts i tillämplig lag trots dessa begränsningar. Du får inte inaktivera, manipulera eller på annat sätt försöka kringgå faktureringsfunktioner som mäter din användning av onlinetjänsterna. Du får inte hyra ut, leasa ut, låna, återförsälja, överföra eller vara värd för produkten eller någon del därav till eller för tredje part, förutom det som uttryckligen tillåts i detta avtal eller i villkoren för onlinetjänsterna.

c. Slutanvändare. Du styr åtkomsten för slutanvändarna och du är ansvarig för deras användning av produkten i enlighet med detta avtal. Det är exempelvis du som säkerställer att slutanvändarna följer policyn för acceptabel användning.

d. Kunddata. Du är ensam ansvarig för innehållet i alla kunddata. Du skyddar och upprätthåller alla rättigheter för kunddata som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda onlinetjänsterna till dig utan att bryta mot rättigheterna för någon tredje part eller på annat sätt göra Microsoft skyldig inför dig eller någon annan tredje part. Microsoft påtar sig inte några skyldigheter avseende kunddata eller din användning av produkten utöver det som uttryckligen anges i detta avtal eller som krävs enligt tillämplig lag.

e. Ansvar för dina konton. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för icke-publika autentiseringsuppgifter som är kopplade till din användning av onlinetjänsterna. Du måste omedelbart underrätta vår kundtjänst om potentiellt missbruk av dina konton eller autentiseringsuppgifter, eller vid säkerhetsincidenter som avser onlinetjänsterna.

f. Förhandsversioner. Vi kan komma att släppa förhandsversioner. Förhandsversioner tillhandahålls "i befintligt skick", "med eventuella fel" och "i mån av tillgång" samt är undantagna från serviceavtal och alla begränsade garantier som finns i avtalet. Förhandsversioner omfattas inte alltid av kundsupport. Vi kan komma att ändra eller upphöra med förhandsversioner när som helst utan föregående meddelande. Vi kan också välja att inte släppa en förhandsversion för allmän tillgänglighet.

g. Hanterade tjänster för Microsoft Azure. Du kan använda Microsoft Azures tjänster till att erbjuda en hanterad tjänstlösning förutsatt att (1) det bara är du som kan komma åt, konfigurera och administrera Microsoft Azure-tjänsterna, (2) du har administrativ åtkomst till virtuella operativsystemmiljöer, om det finns några, i den hanterade tjänstlösningen, och (3) tredje part har endast administrativ åtkomst till lösningens program eller virtuella operativsystemmiljöer. Du är ansvarig för den tredje partens användning av Microsoft Azure-tjänsterna i enlighet med villkoren i detta avtal. Ditt tillhandahållande av hanterade tjänster fortsätter att omfattas av följande begränsningar (och andra begränsningar i villkoren för onlinetjänster):

(i) Du får inte återförsälja eller omdistribuera Microsoft Azure-tjänsterna.

(ii) Du får inte tillåta att flera användare har direkt eller indirekt åtkomst till några funktioner i Microsoft Azure-tjänsterna som har tillåtits per användare.

h. Administratörens övertagande av kontroll. Om du använder en e-postadress från en organisation som du är kopplad till (t.ex. arbetsgivare eller skola) när du beställer en separat onlinetjänst, intygar du att du har rätt att använda organisationens domän till registreringen av en prenumeration som medlem i organisationen. Organisationen som är ägare av domänen för din e-postadress kan överta kontrollen och hantera din användning av onlinetjänsterna. I detta fall är det organisationens utsedda administratör (din "administratör") som kan (i) styra och administrera ditt konto, inklusive att ändra och avsluta din åtkomst och (ii) få åtkomst till och behandla dina data, inklusive innehållet i din kommunikation och dina filer. Microsoft kan komma att informera dig om att organisationen har övertagit kontrollen över onlinetjänster i din prenumeration, men Microsoft har ingen skyldighet att göra detta. Om organisationen administrerar din användning av onlinetjänsterna eller den klientorganisation som är kopplad till prenumerationen, vänder du dig till din administratör vid förfrågningar om datasubjekt och sekretessfrågor. Om organisationen inte administrerar din användning av onlinetjänsten eller sådan klientorganisation, vänder du dig till Microsoft vid förfrågningar om datasubjekt och sekretessfrågor.

i. Delade katalogdata. När du beställer en onlinetjänst med en e-postadress där domänen finns i en organisation som du är kopplad till (t.ex. arbetsgivare eller skola), lägger onlinetjänsten till dig i en katalog med användare som har samma e-postdomän. Dina katalogdata (namn, registreringsdatum och e-postadress) kan vara synliga för andra onlinetjänstanvändare inom organisationens e-postdomän.

j. Ytterligare program som används med onlinetjänsterna. Om du vill få optimal åtkomst till och användning av vissa onlinetjänster kan du installera och använda viss programvara vid användningen av onlinetjänsten, vilket beskrivs i villkoren för onlinetjänster. Vi licensierar programmet till dig, vi säljer det inte. Bevis på programlicensen är (1) detta avtal, (2) orderbekräftelse och (3) bevis på att betalning erlagts. Din rätt till programåtkomst på valfri enhet ger dig inte rätt att implementera Microsofts patent eller annan immateriell rättighet från Microsoft i program eller på enheter som har åtkomst till den enheten.

2. Köpa tjänster

a. Tillgängliga prenumerationserbjudanden. I portalen visas erbjudandeinformation om tillgängliga prenumerationer, vilka vanligtvis kan kategoriseras som en eller en kombination av följande:

(i) Åtagandeerbjudande. Du åtar dig att i förväg köpa ett visst antal onlinetjänster för användning under en period och betala i förskott eller regelbundet före användningen. Vid Microsoft Azure-tjänster kan ytterligare eller annan användning (t.ex. användning utöver åtagandekvantiteten) behandlas som ett förbrukningserbjudande. Beställda kvantiteter som inte används under perioden upphör att gälla vid periodens slut.

(ii) Förbrukningserbjudande (kallas även Betala per användning). Du betalar faktisk användning föregående månad utan något förhandsåtagande. Betalningen sker regelbundet i efterskott.

(iii) Begränsat erbjudande. Du får ett begränsat antal onlinetjänster under en begränsad period utan kostnad (t.ex. en provprenumeration eller ett kostnadsfritt konto), eller som en del av ett annat Microsoft-erbjudande (t.ex. MSDN). Bestämmelser i detta avtal som rör prissättning, uppsägningsavgifter, betalning och datakvarhållning kanske inte gäller.

b. Beställning.

(i) När du beställer eller förnyar en prenumeration godkänner du erbjudandeinformationen för den prenumerationen. Om inget annat anges i denna erbjudandeinformation erbjuds onlinetjänsterna "i mån av tillgång". Du kan beställa åt dina dotterbolag enligt detta avtal och ge dina dotterbolag administrativ rätt att hantera prenumerationen, men dotterbolagen får inte göra några beställningar enligt avtalet. Du kan också tilldela de rättigheter som beviljas i avsnitt 1.a. till tredje part för användning i din interna verksamhet. Om du beviljar någon rättighet till dotterbolag eller tredje part avseende program eller prenumeration, är de bundna av detta avtal och du samtycker till att vara solidariskt ansvarig för åtgärder från dessa dotterbolag eller tredje parter avseende deras användning av produkterna.

(ii) Vissa erbjudanden kan tillåta dig att ändra antalet onlinetjänster som beställs under prenumerationsperioden. Onlinetjänster som läggs till i en prenumeration upphör att gälla i slutet av prenumerationen. Om du minskar antalet under en period kan vi komma att debitera dig en annulleringsavgift för minskningen enligt avsnitt 3.b. nedan.

c. Prissättning och betalning. Betalningarna ska betalas enligt angivet förfallodatum i enlighet med erbjudandeinformationen för din prenumeration.

(i) För åtagandeerbjudanden kan prisnivån baseras på hur stort antal onlinetjänster du har beställt. I vissa erbjudanden kan du ändra antalet onlinetjänster som beställs under perioden och din prisnivå kan ändras utifrån detta, men ändringarna i prisnivån blir inte retroaktiva. Under prenumerationsperioden kommer priserna för onlinetjänster inte att öka i din prenumeration från de som angavs i portalen när prenumerationen börjar gälla eller förnyades. Detta gäller inte när priser har angetts som tillfälliga i erbjudandeinformationen, för förhandsversioner eller för produkter som inte kommer från Microsoft. Alla priser kan komma att ändras när en prenumeration förnyas.

(ii) För förbrukningserbjudanden kan prissättningen ändras när som helst efter ett meddelande om detta.

d. Förnyelse.

(i) Vid förnyelsen av din prenumeration upphör detta avtal och prenumerationen omfattas därefter av de allmänna villkoren i portalen från det datum när prenumerationen förnyades ("Förnyelsevillkor"). Om du inte godkänner förnyelsevillkoren kan du låta bli att förnya prenumerationen.

(ii) För åtagandeerbjudanden kan du välja att låta prenumerationen förnyas automatiskt eller avslutas när perioden är slut. Automatisk förnyelse är förvalt. Du kan ändra valet när som helst under perioden. Om den befintliga perioden är längre än en kalendermånad, får du ett meddelande om den automatiska förnyelsen innan perioden upphör.

(iii) För förbrukningserbjudanden förnyas prenumerationen automatiskt med en månad i taget tills du avslutar prenumerationen.

(iv) Det går inte att förnya begränsade erbjudanden.

e. Berättigande till versioner för skolor, myndigheter och ideella föreningar. Om du köper ett erbjudande för skolor, myndigheter eller ideella föreningar intygar du att du uppfyller kraven för berättigande som anges på följande webbplatser:

(i) För akademiska erbjudanden är kraven för utbildningsinstitutioner (inklusive administrationskontor eller utbildningsnämnder, offentliga bibliotek eller offentliga muséer) angivna i  Resurser och dokumentation för Microsofts licensiering.

(ii) För myndighetserbjudanden är kraven angivna i  Resurser och dokumentation för Microsofts licensiering.

(ii) För erbjudanden till ideella föreningar är kraven angivna i  Resurser och dokumentation för Microsofts licensiering.

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst verifiera berättigandet och inaktivera onlinetjänsten om kraven på berättigande inte uppfylls.

f. Skatter. Priserna är exklusive moms såvida inte ingående moms anges på fakturan. Du är skyldig att betala alla tillämpliga skatter för mervärde, varor och tjänster, försäljning, bruttoinkomst eller andra transaktionsskatter, avgifter, debiteringar eller tilläggsavgifter, eller andra lagstadgade tilläggsavgifter för kostnadstäckning eller liknande enligt detta avtal och som vi har rätt att debitera enligt tillämplig lag. Du ansvarar för eventuella tillämpliga stämpelavgifter och för alla andra skatter som du är juridiskt skyldig att betala, inklusive skatter som uppkommer vid distribution eller tillhandahållande av produkter till dina dotterbolag. Vi är ansvariga för alla skatter som baseras på vår nettointäkt, bruttoinkomstskatter som tas ut i stället för skatt på inkomst eller vinst, eller beskattning av vår egendomsrätt.

Om skatter måste hållas inne för betalningar som du gör till oss, kan du dra av sådana skatter från skulden till oss och betala dem till vederbörlig skattemyndighet, dock under förutsättning att du omgående säkrar och levererar ett officiellt kvitto på dessa innehållanden och andra dokument som vi rimligen begär för en utländsk avräkning av skatt eller återbetalning. Du måste säkerställa att alla innehållna skatter minimeras så långt som möjligt enligt tillämplig lag.

3. Period, uppsägning och inaktivering

a. Avtalets period och uppsägning. Avtalet gäller tills upphörande, uppsägning eller förnyelse av din prenumeration, vilket som inträffar först.

b. Uppsägning av prenumeration. Du kan säga upp en prenumeration när du vill under perioden, men du måste betala alla förfallna belopp och skulder innan uppsägningen träder i kraft.

(i) En månads prenumeration. En prenumeration med en period på en månad kan avslutas när som helst utan någon uppsägningsavgift.

(ii) Prenumerationer som är längre än en månad. Om du säger upp en prenumeration på Microsoft Azures tjänster inom 30 dagar från det datum då prenumerationen började gälla eller förnyades, sker ingen återbetalning och du måste betala för de första 30 dagarna i prenumerationen. Inga betalningar tas dock ut för den kvarvarande delen av den avslutade prenumerationen. Om du säger upp en prenumeration på Microsoft Azures tjänster senare under perioden måste du betala för den återstående tiden och ingen återbetalning görs.

(iii) Begränsade erbjudanden. Microsoft kan avsluta din prenumeration i ett begränsat erbjudande när som helst under perioden omedelbart utan något föregående meddelande.

(iv) Övriga prenumerationer. För alla andra prenumerationer gäller att om du säger upp en prenumeration innan perioden är slut, måste du betala en avgift som motsvarar en månads prenumerationsavgift och du får en återbetalning av den prenumerationsavgift som du har betalat för återstoden av perioden. Ingen återbetalning sker dock för delvis outnyttjade månader.

c. Inaktivering. Vi kan inaktivera din användning av onlinetjänsterna om: (1) det rimligen behövs för att förhindra obehörig åtkomst till kunddata; (2) du underlåter att svara på ett påstående om överträdelse enligt avsnitt 5 inom rimlig tid; (3) du inte betalar de belopp som förfallit enligt detta avtal; (4) du inte följer policyn för acceptabel användning eller bryter mot andra villkor i detta avtal; eller (5) en prenumeration i ett begränsat erbjudande blir inaktiv för att du inte får åtkomst till onlinetjänsterna enligt beskrivningen i erbjudandeinformationen. Om något av detta inträffar:

(i) För begränsade erbjudanden kan vi inaktivera din användning av onlinetjänsterna, din prenumeration och ditt konto omedelbart utan föregående meddelande.

(ii) För alla andra prenumerationer sker en inaktivering av så liten del av onlinetjänsterna som möjligt och endast under den tid som behovet finns. Vi skickar ett meddelande innan en inaktivering, förutom när vi har rimligt skäl att besluta om en omedelbar inaktivering. Vi skickar meddelandet minst 30 dagar innan inaktiveringen görs vid utebliven betalning. Om du inte till fullo bemöter orsakerna till inaktiveringen inom 60 dagar efter att den har genomförts, kan vi komma att avsluta din prenumeration och ta bort dina kunddata utan någon kvarhållningsperiod. Vi kan också avsluta din prenumeration om din användning av onlinetjänsterna har inaktiverats mer än två gånger under en tolvmånadersperiod.

4. Garantier

a. Begränsad garanti.

(i) Onlinetjänster. Vi garanterar att onlinetjänsterna uppfyller villkoren i serviceavtalet under perioden. Din enda kompensation vid brott mot garantin finns i serviceavtalet.

(ii) Program. Vi garanterar att under ett år från det datum då du använde programmet första gången kommer det att fungera enligt beskrivningen i tillämplig användardokumentation. Om programmet inte uppfyller garantin kommer vi enligt eget gottfinnande och som din enda kompensation antingen (1) återbetala det du har betalat för programmet eller (2) reparera eller ersätta programmet.

b. Undantag från begränsad garanti. Denna begränsade garanti har följande begränsningar:

(i) eventuella underförstådda garantier eller villkor som inte kan friskrivas enligt lag gäller ett år från början av den begränsade garantin;

(ii) denna begränsade garanti täcker inte problem som orsakas av olycka, missbruk eller användning av produkterna på ett sätt som inte överensstämmer med detta avtal eller vår publicerade dokumentation eller vägledning, eller som uppstår vid händelser utom vår rimliga kontroll;

(iii) denna begränsade garanti gäller inte problem som orsakas av att de lägsta systemkraven inte uppfylls; och

(iv) denna begränsade garanti gäller inte förhandsversioner eller begränsade erbjudanden.

c. ANSVARSFRISKRIVNING. Förutom denna garanti erbjuder vi inte några garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade etc., däribland garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Dessa ansvarsfriskrivningar gäller i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

5. Skadeslöshet

a. Skydd.

(i) Vi kommer att försvara dig mot eventuella anspråk från en oberoende tredje part om att en produkt gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller varumärke eller använder dess företagshemlighet på ett olagligt sätt.

(ii) Du försvarar oss mot eventuella anspråk som görs av en oberoende tredje part om att (1) eventuella kunddata, kundlösningar eller produkter som inte kommer från Microsoft eller tjänster som du erbjuder, direkt eller indirekt, vid användningen av en produkt gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller varumärke eller använder dess företagshemlighet på ett olagligt sätt; eller (2) uppstår vid brott mot policyn för acceptabel användning.

b. Begränsningar. Våra skyldigheter i avsnitt 5.a. gäller inte anspråk eller utmärkelse som baseras på: (i) eventuell kundlösning, kunddata, produkter som inte kommer från Microsoft, ändringar som du gör i produkten, eller tjänster eller material som du tillhandahåller eller gör tillgängliga som en del i användningen av produkten; (ii) din kombination av produkten med, eller skador som baseras på, värdet av kunddata eller en produkt som inte kommer från Microsoft, data eller företagsprocess; (iii) din användning av Microsofts varumärke utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke, eller din användning av produkten efter att vi har uppmanat dig att sluta med detta på grund av ett anspråk från tredje part; (iv) din omdistribution av produkten eller användning till förmån för en oberoende tredje part; eller (v) produkter som tillhandahålls utan kostnad.

c. Kompensation. Om vi har rimligt skäl att anse att ett anspråk enligt avsnitt 5.a.(i). kan påverka din användning av produkten försöker vi: (i) erhålla rätten för dig att fortsätta använda den; eller (ii) ändra eller ersätta den med en motsvarande lösning och uppmana dig att sluta använda den tidigare versionen av produkten. Om dessa alternativ inte är kommersiellt rimliga kan vi avsluta din rätt att använda produkten och sedan återbetala eventuell förskottsbetalning för outnyttjade prenumerationsrättigheter.

d. Skyldigheter. Varje part måste omgående meddela den andra parten om anspråk enligt detta avsnitt. Den part som söker skydd måste (i) ge den andre ensam kontroll över skyddet och lösningen för anspråket; och (ii) bistå med rimlig hjälp i försvaret för anspråket. Den part som tillhandahåller skyddet ska (1) ersätta den andra för rimliga övriga kostnader som uppstår vid hjälpen och (2) betala beloppet för eventuell resulterande ogynnsam slutlig dom eller förlikning. Parternas respektive rätt till försvar och betalning av domar (eller förlikning som den andra parten samtycker till) under avsnitt 5 gäller i stället för sedvanerätt, lagstadgade ersättningsrättigheter eller liknande rättigheter, och varje part avstår från sådan sedvanerätt eller lagstadgade rättigheter.

6. Ansvarsbegränsning

a. Begränsning. Den sammanslagna skulden för varje part för alla anspråk enligt detta avtal är begränsad till direkta skador upp till det belopp som betalats enligt detta avtal för onlinetjänsten under 12 månader innan orsaken till åtgärden uppstod, förutsatt att inte i något fall överskrider partens sammanlagda skuld för en onlinetjänst det belopp som betalats för onlinetjänsten under prenumerationen. För produkter som erbjuds kostnadsfritt är Microsofts ansvar begränsat till direkta skador upp till 5 000,00 USD.

b. UNDANTAG. Ingen av parterna är ansvarig för förlust av intäkter eller indirekta, särskilda eller oförutsedda skador, följdskador, skadestånd eller straffskadestånd, eller skador vid förlorade vinster, intäkter, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsinformation, även om parten visste att det var möjligt eller rimligen gick att förutse.

c. Undantag från begränsningar. Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt gäller till den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, men gäller inte för: (1) parternas skyldigheter enligt avsnitt 5; eller (2) brott mot den andres immateriella rättigheter.

7. Övrigt

a. Meddelanden. Meddelanden måste vara skriftliga och anses vara levererade det datum de tas emot på adressen, det datum som visas på returkvittot, e-postmeddelandets sändningsdatum eller datum för fraktföretagets eller faxets leverans. Meddelanden till Microsoft måste skickas till följande adress:

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6880 Sierra Center Parkway

Reno, Nevada 89511

USA

Meddelanden till dig skickas till den adress som du har angett på ditt konto som kontaktadress. Microsoft kan skicka meddelanden och annan information till dig via e-post eller i annat elektroniskt format.

b. Överföring och tilldelning av licens. Du får inte tilldela detta avtal vare sig helt eller delvis eller överföra licenser utan Microsofts medgivande.

c. Medgivande till partneravgifter. När du gör en beställning kan du få möjlighet att ange en "auktoriserad partner" som ska vara kopplad till dina prenumerationer. Genom att du anger en auktoriserad partner, direkt eller genom att godkänna att en tredje part gör detta, samtycker du till våra avgifter till den auktoriserade partnern. Dessa avgifter avser stöd före försäljningen och kan även inkludera stöd efter försäljningen. Avgifterna baseras på, och ökas med, storleken på din beställning. Vi har samma priser på onlinetjänsterna oavsett om du anger en auktoriserad partner eller inte.

d. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av detta avtal befinns icke verkställbar gäller resten av avtalet med full verkan.

e. Avstående från rättighet. Underlåtenhet att tillämpa någon bestämmelse i detta avtal utgör inget avstående från rättighet.

f. Ingen myndighet. Detta avtal utgör inte någon myndighet, något partnerskap eller samarbetsprojekt.

g. Inga förmånstagare hos tredje part. Det finns inga förmånstagare hos tredje part i detta avtal.

h. Tillämplig lag och plats. Avtalet regleras av lagstiftningen i Washington, oavsett konflikter mellan juridiska principer, förutom (i) för amerikanska myndigheter då detta avtal regleras enligt lagarna i USA, och (ii) för delstatliga eller lokala myndigheter i USA då avtalet regleras av lagarna i den staten. Alla åtgärder för att upprätthålla detta avtal måste vidtas i delstaten Washington. Detta val av jurisdiktion hindrar inte någon av parterna från att söka förbudsföreläggande i lämplig jurisdiktion vid brott mot immateriella rättigheter.

i. Hela avtalet. Detta avtal utgör hela avtalet avseende detta ämne och ersätter eventuell tidigare eller samtidig kommunikation. Vid konflikt mellan dokument i avtalet som inte uttryckligen behandlas i dokumenten, gäller villkoren i följande fallande prioriteringsordning: (1) detta prenumerationsavtal för Microsoft Online, (2) villkoren för onlinetjänster, (3) tillämplig erbjudandeinformation, och (4) eventuella övriga dokument i detta avtal.

j. Fortsatt giltighet. Villkoren i avsnitten 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 och 8 gäller även efter en uppsägning eller ett upphörande av avtalet.

k. Amerikansk exportjurisdiktion. Produkterna lyder under amerikansk exportjurisdiktion. Du måste följa all tillämplig lag, inklusive amerikanska administrativa exportregler, det amerikanska exportkontrollregelverket ITAR, samt restriktioner vad gäller slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdas av amerikanska och andra myndigheter.

l. Force majeure. Ingen part är ansvarig för brist i prestandan på grund av orsaker utom partens rimliga kontroll (t.ex. brand, explosion, strömavbrott, jordbävning, översvämning, kraftig storm, strejk, embargo, arbetskonflikter, handlingar av civil eller militär myndighet, krig, terrorism (inkl. cyberterrorism), händelser utanför mänsklig kontroll, handlingar eller försummelser av Internet-leverantörer, handlingar eller försummelser av tillsyns- eller myndighetsorgan (inklusive antagandet av lagar eller förordningar eller andra myndighetsbeslut som påverkar leveransen av onlinetjänster)). Detta avsnittet avser dock inte dina betalningsskyldigheter enligt avtalet.

m. Upphandlande myndighet. Om du som enskild person godkänner dessa villkor på uppdrag av en juridisk person, intygar du att du har laglig rätt att ingå avtalet åt den juridiska personen. Om du anger en juridisk person eller använder en e-postadress från en juridisk person som du är kopplad till (t.ex. en arbetsgivare) vid köp eller förnyelse av en prenumeration, behandlas den juridiska personen som ägare av prenumerationen i detta avtal.

n. Myndighetskunder. Myndighetskunder bör kontakta Microsoft före ett godkännande. Genom att godkänna avtalet intygar du att du har följt och kommer att fortsätta följa all tillämplig lag och myndigheternas krav på upphandling.

8. Definitioner

Referenser i avtalet till "dag" avser en kalenderdag.

"Policyn för acceptabel användning" finns i villkoren för onlinetjänster.

"Dotterbolag" innebär en juridisk person som en part äger, som äger en part, eller som har ett gemensamt ägande med en part. "Äganderätt" innebär i denna definition en kontroll på mer än 50 % i en juridisk person.

"Förbrukningserbjudande", "Åtagandeerbjudande" eller "Begränsat erbjudande" är kategorier för prenumerationserbjudanden och definieras i avsnitt 2.

"Kunddata" definieras i villkoren för onlinetjänster.

"Kundlösning" definieras i villkoren för onlinetjänster.

"Slutanvändare" innebär en person som du beviljar åtkomst till kunddata som finns i onlinetjänsterna, som på annat sätt använder onlinetjänsterna, eller en användare av en kundlösning.

"Hanterad tjänstlösning" innebär en hanterad IT-tjänst som du erbjuder till en tredje part och som består av administration av och stöd för Microsoft Azure-tjänster.

"Microsoft Azure-tjänster" definieras i villkoren för onlinetjänster.

"Produkt som inte kommer från Microsoft" definieras i villkoren för onlinetjänster.

"Erbjudandeinformation" innebär prissättning och relaterade villkor för ett prenumerationserbjudande som publiceras i portalen.

"Onlinetjänster" innebär någon av Microsofts tjänster som du prenumererar på enligt detta avtal.

"Villkor för onlinetjänster" innebär villkor som avser din användning av produkter som är tillgängliga i  Dokumentation om användningsvillkor i Microsofts licensiering. Villkoren för onlinetjänster inkluderar villkor som styr din användning av produkter som är tillägg till villkoren i detta avtal.

"Förhandsversioner" innebär förhandsversion, beta eller annan förhandsvisning av versioner eller funktioner i onlinetjänsterna eller programvara från Microsoft i syfte att samla in kundfeedback.

"Portal" innebär onlinetjänsternas respektive webbplats som finns i Azure-portalen eller på en annan webbplats som vi anger.

"Produkt" innebär en onlinetjänst (inklusive eventuell programvara).

"SLA" innebär de åtaganden vi gör för leverans och/eller prestanda för en onlinetjänst, vilket publiceras i Microsoft-tjänstens serviceavtal (SLA) eller på en annan webbplats som vi anger.

"Program" innebär Microsoft-program som vi tillhandahåller för installation på din enhet som en del av prenumerationen eller för användning med onlinetjänsten för att ge viss funktionalitet.

"Prenumeration" innebär en registrering av onlinetjänster för en definierad period som anges i portalen. Du kan köpa flera prenumerationer som kan administreras separat och som styrs av villkoren i ett separat prenumerationsavtal för Microsoft Online.

"Period" innebär varaktigheten för en prenumeration (t.ex. 30 dagar eller 12 månader).