Erbjudande om startprogrammet för Microsoft Azure för studenter

Microsoft Azure for Students Starter gets you started with the Azure products you need to develop in the cloud at no cost to you.*. Enroll here. This benefit provides you access to a free tier including that includes the following Azure services:

  • Azure App Services. This fully managed cloud offering enables you to build and deploy native and web apps in minutes. Use the technology you love: ASP.NET, Java, PHP, Node.js, or Python. Add a variety of essential app services, including authentication, social integration, and offline data sync, regardless of whether your app runs on Windows 10, iOS, or Android. Set up continuous integration and deployment workflows with VSO, GitHub, TeamCity, Hudson, or Bitbucket, enabling you to automatically build, test, and deploy your web app on each successful code check-in or integration tests.
  • Azure Functions. Write simple, serverless functions in the programming language of your choice to run code on-demand without worrying about infrastructure.
  • Notification Hubs. Keep your app in touch with users by sending mobile push notifications tailored by audience, language, and location using any back end and major mobile platform.
  • MySQL database from MySQL in-app. This gives you the experience of native MySQL support for your Web Apps. Deploy CMS solutions such as WordPress, Joomla, and more, or custom applications driven by MySQL database.
  • Application Insights. Get deep diagnostics and performance telemetry to ensure your web apps and services are running at their maximum potential. Search and analyze your data to continuously improve your application, prioritize future investments, and improve the overall customer experience.
  • Azure DevOps. This set of cloud-powered collaboration tools works with your existing IDE or editor so your team can work effectively on software projects of all sizes.

Microsoft Azure for Students Starter is available to verified students at no cost, commitment, or time limit. You can access more services later if you want, but you can host your web apps and websites today with the power of the Microsoft cloud behind you and it won’t cost you anything.

*Costs are limited by providing access to Azure services that include a free tier of service use. For more details on Azure pricing, please visit our Pricing page.

Microsoft Azure for Students Starter is available only to students. You must affirm that you are age 13 or older if you reside in the United States and age 16 or older if you reside in a country other than the United States and verify your academic status through your organization’s email address (or Shibboleth, if supported by your organization). This offer is not available for use in a massive open online course (MOOC) or in other professional trainings from for-profit organizations.

This offer is limited to one Microsoft Azure for Students Starter subscription per eligible customer, is non-transferable, and cannot be combined with any other offer unless otherwise permitted by Microsoft. Microsoft may terminate this offer at our sole discretion. Other restrictions may apply.

Uppgraderingar och utgiftsgränser

Du kan uppgradera till en prenumeration där du betalar per användning via Internet när som helst. Då kan du fortsätta att använda Azure.

Undantag

Till en början har du endast åtkomst till Azure-tjänster som är tillgängliga på den kostnadsfria nivån för tjänstanvändning. Ditt konto påbörjas med en utgiftsgräns på 0 dollar, vilket innebär att du endast har möjlighet att använda Azure-tjänster som är inom den kostnadsfria nivån av tjänsteerbjudandet.

Programnedladdningsförmåner

Med din prenumeration får du åtkomst till vissa programnedladdningsförmåner som uttryckligen avser att stödja utbildning, icke-kommersiell forskning eller insatser för att designa, utveckla, testa och demonstrera programvara i ovanstående syften. Programnedladdningsförmånerna är personliga och du får inte överlåta, sälja, dela, underlicensiera, tilldela eller låna ut dem. Din åtkomst till och användning av programnedladdningsförmånerna omfattas av villkoren i detta avtal och eventuella separata villkor som är specifika för en viss förmån. Du måste ha en aktuell, aktiv Azure for Students-prenumeration för att komma åt de flesta av programnedladdningsförmånerna.

Programvara

Din installation och användning av programvara, molntjänster eller utvecklarverktyg som tillhandahålls som programnedladdningsförmåner omfattas av separata licensvillkor som medföljer programvara, tjänster eller verktyg, till exempel klickbara licensvillkor, med undantag för eventuella ändringar i dessa villkor som tillhandahålls i det här avtalet. Du får endast använda dessa programnedladdningsförmåner i en virtuell miljö om det är tillåtet enligt slutanvändarlicensen för produkten. Du får naturligtvis inte använda programvaran, molntjänster eller utvecklarverktyg för att utveckla någon form av skadliga program eller skräppostprogram.

Aktivering kan krävas för vissa program. I så fall måste du aktivera programvaran i den geografiska region som är kopplad till din Azure for Students-prenumeration.

Du kan behöva en nyckel för att installera eller komma åt vissa program. Alla program har inte samma antal nycklar. Du ansvarar för användningen av eventuella nycklar som du tilldelas. Du får inte överlåta, sälja, dela, underlicensiera, tilldela eller låna ut nycklar. Nyckelaktiviteten övervakas. Microsoft förbehåller sig rätten av stänga av eller avsluta din Azure for Students-prenumeration eller din åtkomst till programvaran, utan föregående meddelande eller skyldighet gentemot dig, vid identifiering av misstänkt aktivitet gällande nycklar eller aktivering. Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra vad som är en misstänkt aktivitet. Microsoft kan inaktivera eller på annat sätt begränsa dina nycklar när din Azure for Students-prenumeration avslutas. Det går inte att aktivera programvara med inaktiverade nycklar. Du får inte delta i eller underlätta obehörig tillverkning, duplicering, leverans, försäljning, överföring eller användning av förfalskade, piratkopierade, olicensierade eller illegala Microsoft-produkter eller -tjänster eller på annat sätt göra intrång på Microsofts immateriella rättigheter. Du ska i god tid anmäla till Microsoft om du misstänker förfalskning, piratkopiering eller andra intrång på immateriella rättigheter, och ska samarbeta, inom rimliga gränser, med Microsoft och dess dotterbolag i utredningen av sådana aktiviteter. Du får inte använda programnedladdningsförmånerna till att tillhandahålla tjänster till andra (till exempel värdtjänst, webbyrå, integrering eller utkontrakterad utveckling m.m.).

Programvaran kan innehålla kod från tredje part. Skript eller kod från tredje part som programvaran länkar till eller refererar till är licensierade till dig av respektive tredje part, inte av Microsoft. Om det förekommer meddelanden gällande tredjepartskod är dessa endast avsedda som information till dig. Programvaran som du får tillgång till i Microsoft Azure for Students Starter-prenumerationen är licensierad, inte såld till dig, och Microsoft förbehåller sig rättigheterna till programvaran som inte uttryckligen beviljats av Microsoft, vare sig indirekt, via estoppel eller på något annat sätt.

Undantag

Azure credits may not be used to purchase Azure support plans, Azure DevOps, Visual Studio subscriptions, Visual Studio Mobile Center services, third-party branded products, products sold through the Azure Marketplace, or products otherwise licensed separately from Azure (for example, Microsoft Azure Active Directory Premium).

Förbjuden användning av Microsoft Azure for Students Starter

Ett villkor för din användning av Microsoft Azure for Students Starter är att du inte använder dem för något syfte som är olagligt eller otillåtet enligt dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda Microsoft Azure for Students Starter på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning och nöje av Microsoft Azure for Students Starter. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till något konto för Microsoft Azure for Students Starter, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server, eller till någon av Webbplatstjänsterna genom hackning, lösenordsutvinning eller på annat sätt. Du får inte inhämta eller försöka inhämta material eller information på sätt som inte avsiktligen gjorts tillgängliga via Microsoft Azure for Students Starter.

Microsoft Azure for Students Starter och associerade webbplatser kan innehålla e-posttjänster, anslagstavletjänster, chattområden, forum, communityn, personliga webbsidor, kalendrar, fotoalbum, arkivskåp och/eller andra meddelande- eller kommunikationsverktyg som har utformats för att du ska kunna kommunicera med andra ("kommunikationstjänster"). Du samtycker till att endast använda kommunikationstjänsterna till att publicera, skicka och ta emot meddelanden och material som är lämpliga och, i tillämpliga fall, har anknytning till den aktuella kommunikationstjänsten. Till exempel, men inte begränsat till, samtycker du till att när du använder kommunikationstjänsterna får du inte

använda kommunikationstjänsterna i samband med enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller mångfaldigade eller oombedda meddelanden (kommersiella eller andra)

förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (t.ex. rätten till privatlivet)

publicera, anslå, ladda upp, distribuera eller sprida olämpligt, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information

ladda upp, eller på annat sätt göra tillgängligt, filer som innehåller bilder, fotografier, programvara eller annat material som är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning, inklusive, till exempel och inte som begränsning, lagar om upphovsrätt och varumärken (eller skyddat av rätten till privatlivet) såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet eller har fått all erforderlig tillåtelse att göra det

använda material eller information, inklusive bilder och fotografier som gjorts tillgängliga via kommunikationstjänsterna på ett sådant sätt att det gör intrång i copyright, varumärke, patent, yrkes- eller affärshemlighet eller annan äganderätt

ladda upp filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställd skadlig kod, utpressningstrojaner, skadade filer, skadlig kod i allmänhet eller liknande programvara eller program som kan skada funktionen hos andras datorer eller egendom

annonsera ut eller erbjuda försäljning eller köp av varor eller tjänster i något kommersiellt syfte, såvida inte kommunikationstjänsterna tillåter sådana meddelanden

ladda ned filer som anslagits av annan användare av en kommunikationstjänst som du vet eller rimligen bord veta, inte lagligen får reproduceras, visas, uppföras och/eller distribueras på sådant sätt

förfalska eller ta bort copyrighthanteringsinformation, som författarkännetecken, juridisk information eller annan upphovsrättsinformation, samt ursprungs- eller källbeteckningar för programvara eller annat material i en fil som laddas upp

begränsa eller hindra andra användare från att använda och ha glädje av kommunikationstjänsterna

bryta mot regler för uppförande eller andra riktlinjer som kan gälla för en viss kommunikationstjänst

samla in information om andra, inklusive e-postadresser

bryta mot några tillämpliga lagar eller bestämmelser

anta en falsk identitet för att vilseleda andra

använda, ladda ned eller på något annat sätt kopiera en förteckning över användare av Azure for Students eller någon annan användar- eller användningsinformation eller någon del av den eller tillhandahålla (mot avgift eller avgiftsfritt) sådan information till någon person eller enhet.

Microsoft har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att granska material som publiceras i kommunikationstjänsterna och att ta bort material efter eget godtycke.

Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget godtycke när som helst röja den information som erfordras för att följa tillämpliga lagar, bestämmelser, domstolsbeslut eller begäran från myndigheter, samt att redigera, ta bort eller neka publicering av information eller material, helt eller delvis.

Var alltid försiktig när du uppger information som identifierar dig och känslig information i kommunikationstjänsterna.

Microsoft varken kontrollerar eller godkänner innehåll, meddelanden eller information som finns i några kommunikationstjänster och friskriver sig från allt ansvar vad gäller kommunikationstjänsterna. Chefer och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Publicerade begränsningar angående användning, reproduktion eller spridning kan gälla för material som överförs till kommunikationstjänsterna. Du ansvarar för att följa sådana begränsningar om du laddar ned material.

Kommunikationspolicy

Med jämna mellanrum får du e-postmeddelanden med metodtips, utbildningsresurser, tips och råd och värdefulla erbjudanden som är relaterade till Azure och andra akademiska Microsoft-program och -tjänster. Du kan sluta ta emot e-postmeddelanden genom avanmäla dig via avanmälningslänken i e-postmeddelandena. Läs sekretesspolicyn för Microsoft.

Betalningsalternativ

Det krävs inget kreditkort för att utnyttja erbjudandet för startprogrammet för Azure för studenter. Du kan uppgradera till en prenumeration där du betalar per användning via Internet.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Förnyelsepolicy

Du som är verifierad användare av startprogrammet för Microsoft Azure för studenter har rätt att utnyttja det här erbjudandet.

Användarrättigheter

Azures Microsoft Imagine-förmånen är avsedd för utveckling och testning. En annan Azure-prenumeration måste användas för arbetsbelastningar för produktion.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Afghanistan Amerikanska dollar ($)
Albanien Amerikanska dollar ($)
Algeriet Amerikanska dollar ($)
Angola Amerikanska dollar ($)
Argentina Argentinska pesos ($)
Armenien Amerikanska dollar ($)
Australien Australiensiska dollar ($)
Österrike Euro (€)
Azerbajdzjan Amerikanska dollar ($)
Bahamas Amerikanska dollar ($)
Bahrain Amerikanska dollar ($)
Bangladesh Amerikanska dollar ($)
Barbados Amerikanska dollar ($)
Vitryssland Amerikanska dollar ($)
Belgien Euro (€)
Belize Amerikanska dollar ($)
Bermuda Amerikanska dollar ($)
Bolivia Amerikanska dollar ($)
Bosnien och Hercegovina Amerikanska dollar ($)
Botswana Amerikanska dollar ($)
Brasilien Brasilianska Real (R$)
Brunei Amerikanska dollar ($)
Bulgarien Euro (€)
Republiken Cabo Verde Amerikanska dollar ($)
Kamerun Amerikanska dollar ($)
Kanada Kanadensiska dollar ($)
Caymanöarna Amerikanska dollar ($)
Chile Amerikanska dollar ($)
Colombia Amerikanska dollar ($)
Republiken Kongo Amerikanska dollar ($)
Costa Rica Amerikanska dollar ($)
Côte d'Ivoire Amerikanska dollar ($)
Kroatien Euro (€)
Curaçao Amerikanska dollar ($)
Cypern Euro (€)
Tjeckien Euro (€)
Danmark Danska kronor (kr)
Dominikanska republiken Amerikanska dollar ($)
Ecuador Amerikanska dollar ($)
Egypten Amerikanska dollar ($)
El Salvador Amerikanska dollar ($)
Estland Euro (€)
Etiopien Amerikanska dollar ($)
Färöarna Euro (€)
Fiji Amerikanska dollar ($)
Finland Euro (€)
Frankrike Euro (€)
Georgien Amerikanska dollar ($)
Tyskland Euro (€)
Ghana Amerikanska dollar ($)
Grekland Euro (€)
Guatemala Amerikanska dollar ($)
Honduras Amerikanska dollar ($)
Hongkong SAR Hongkong Dollar (HK$)
Ungern Euro (€)
Island Euro (€)
Indien Indiska rupier (₹)
Indonesien Indonesiska rupier (Rp)
Irak Amerikanska dollar ($)
Irland Euro (€)
Israel Amerikanska dollar ($)
Italien Euro (€)
Jamaica Amerikanska dollar ($)
Japan Japanska yen (¥)
Jordanien Amerikanska dollar ($)
Kazakstan Amerikanska dollar ($)
Kenya Amerikanska dollar ($)
Korea Sydkoreanska won (₩)
Kuwait Amerikanska dollar ($)
Kirgizistan Amerikanska dollar ($)
Lettland Euro (€)
Libanon Amerikanska dollar ($)
Libyen Amerikanska dollar ($)
Liechtenstein Schweiziska franc (chf)
Litauen Euro (€)
Luxemburg Euro (€)
Macao SAR Amerikanska dollar ($)
Makedonien (f.d. jugoslaviska republiken) Amerikanska dollar ($)
Malaysia Malaysiska Ringgit (RM$)
Malta Euro (€)
Mauritius Amerikanska dollar ($)
Mexiko Mexikanska Peso (MXN$)
Moldavien Amerikanska dollar ($)
Monaco Euro (€)
Mongoliet Amerikanska dollar ($)
Montenegro Amerikanska dollar ($)
Marocko Amerikanska dollar ($)
Namibia Amerikanska dollar ($)
Nepal Amerikanska dollar ($)
Nederländerna Euro (€)
Nya Zeeland Nya zeeländska dollar ($)
Nicaragua Amerikanska dollar ($)
Nigeria Amerikanska dollar ($)
Norge Norska kronor (kr)
Oman Amerikanska dollar ($)
Pakistan Amerikanska dollar ($)
Den palestinska myndigheten Amerikanska dollar ($)
Panama Amerikanska dollar ($)
Paraguay Amerikanska dollar ($)
Peru Amerikanska dollar ($)
Filippinerna Amerikanska dollar ($)
Polen Euro (€)
Portugal Euro (€)
Puerto Rico Amerikanska dollar ($)
Qatar Amerikanska dollar ($)
Rumänien Euro (€)
Ryssland Ryska rubel (руб)
Rwanda Amerikanska dollar ($)
Saint Kitts och Nevis Amerikanska dollar ($)
Saudiarabien Saudiarabiska riyal (R)
Senegal Amerikanska dollar ($)
Serbien Amerikanska dollar ($)
Singapore Amerikanska dollar ($)
Slovakien Euro (€)
Slovenien Euro (€)
Sydafrika Sydafrikanska rand (R)
Spanien Euro (€)
Sri Lanka Amerikanska dollar ($)
Sverige Svenska kronor (kr)
Schweiz Schweiziska franc (chf)
Taiwan Taiwanesiska dollar (NT$)
Tadzjikistan Amerikanska dollar ($)
Tanzania Amerikanska dollar ($)
Thailand Amerikanska dollar ($)
Trinidad och Tobago Amerikanska dollar ($)
Tunisien Amerikanska dollar ($)
Turkiet Turkiska lira (TL)
Turkmenistan Amerikanska dollar ($)
Uganda Amerikanska dollar ($)
Ukraina Amerikanska dollar ($)
Förenade Arabemiraten Amerikanska dollar ($)
Storbritannien Brittiska pund (£)
USA Amerikanska dollar ($)
Uruguay Amerikanska dollar ($)
Uzbekistan Amerikanska dollar ($)
Venezuela Amerikanska dollar ($)
Vietnam Amerikanska dollar ($)
Amerikanska Jungfruöarna Amerikanska dollar ($)
Jemen Amerikanska dollar ($)
Zambia Amerikanska dollar ($)
Zimbabwe Amerikanska dollar ($)

Gränser, kvoter och begränsningar

En lista över vanliga gränser som även kallas kvoter i Microsoft Azure finns i dokumentet om tjänstgränser, kvoter och begränsningar. Om du behöver högre gränser kan du när som helst kontakta kundtjänstavdelningen, så kan vi justera gränserna åt dig. Du måste uppgradera din prenumeration på startprogrammet för Azure för studenter till en prenumeration där du betalar per användning för att öka dina kvoter eller begränsningar.

Serviceavtal

Vi erbjuder en uppsättning robusta serviceavtal för varje Azure-plattformstjänst. Mer information om vart och ett av våra serviceavtal finns på vår SLA-sida. Serviceavtal tillhandahålls inte för tjänster under granskningsperioden.

Resursåtagande

Alla ökningar av tjänstförbrukningen (t.ex. av antalet beräkningsinstanser som körs eller av mängden lagringsutrymme som används) är beroende av att dessa tjänstresurser är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

Om en prenumeration på Microsoft Azure for Students Starter inte ådrar sig några kostnader eller är inaktiv i mer än 90 dagar förbehåller vi oss rätten att ta bort eventuella beräkningsresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Vi meddelar dig innan vi tar bort beräkningsresurser. Du kan undvika inaktivering genom att göra något av följande minst var 90:e dag:

  1. Logga in på Azure-portalen, den nya Microsoft Azure-portalen eller
  2. Använda dina resurser via våra API:er för Azure.

Microsoft förbehåller sig rätten att ändra eller dra tillbaka det här erbjudandet eller de kostnadsfria tjänsterna när som helst utan föregående meddelande.