Přeskočit navigaci

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací, v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na

 • aktualizace,
 • doplňky,
 • internetové služby a
 • služby technické podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, platí tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující časově neomezená práva.

 1. PRÁVA K INSTALACI A UŽÍVÁNÍ.

  1. Instalace a užívání. Ve svém zařízení smíte instalovat a užívat jednu kopii softwaru.
  2. Programy třetích stran. Software může obsahovat programy třetí strany, které vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje v rámci této smlouvy. Případná sdělení k programům třetích stran jsou přiložena pouze pro vaši informaci.
 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY.

  Společnost Microsoft se softwarem poskytuje internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit. Software se připojuje ke službám a počítačovým systémům přes internet, včetně internetových stránek třetích stran. Používáním softwaru vyjadřujete souhlasu s přenosem standardních informací o zařízení (včetně mimo jiné technických informací o zařízení, systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních) pro internetové nebo bezdrátové služby. Jsou-li v souvislosti s vaším používáním služeb, ke kterým získáte přístup pomocí tohoto softwaru, poskytovány další podmínky, platí také tyto podmínky. Nesmíte tyto služby užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti jejich používání pro jiné uživatele. Tyto služby nesmíte používat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to žádným způsobem.
 3. ROZSAH LICENCE.

  Software se neprodává, pouze se poskytuje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo dává další práva, která mají přednost před tímto omezením, smíte používat tento software pouze tak, jak je výslovně povoleno v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte
  • překračovat žádná technická omezení softwaru;
  • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
  • pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,
  • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo
  • užívat software pro komerční hostitelské služby.
 4. ZÁLOŽNÍ KOPIE.

  Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru. Smíte ji použít pouze k přeinstalování softwaru.
 5. DOKUMENTACE.

  Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.
 6. OMEZENÍ EXPORTU.

  Software podléhá zákonům a předpisům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat veškeré místní i mezinárodní zákony a předpisy o vývozu vztahující se na software. Mezi tyto zákony patří omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.
 7. SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI.

  Vzhledem k tomu, že software je poskytován „tak, jak je“, nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 8. ÚPLNÁ SMLOUVA.

  Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb technické podpory.
 9. ROZHODNÉ PRÁVO.

  1. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.
  2. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 10. PRÁVNÍ ÚČINEK.

  Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Ve vaší zemi vám mohou příslušet jiná práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Touto smlouvou se nemění žádná vaše práva vyplývající ze zákonů platných ve vaší zemi, pokud to zákony vaší země nepovolují.
 11. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK.

  Software je licencován, „tak, jak je“. Rizika spojená s jeho používáním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva či zákonné záruky, které tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje odvozené záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv.

  PRO AUSTRÁLII – Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení těchto podmínek není ovlivňovat taková práva.

 12. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ MOŽNOSTÍ NÁPRAVY A NÁHRADY ŠKODY.

  Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

  Toto omezení se vztahuje

  • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a
  • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo měla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na Vás rovněž nemusí vztahovat v případě, že Vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.