Přeskočit navigaci

TERMA-TERMA LESEN PERISIAN MICROSOFT

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software, což zahrnuje i média, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny:

 • kemas kini,
 • tambahan,
 • khidmat berpangkalan di Internet dan
 • služby technické podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, platí tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující časově neomezená práva.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.

  1. Instalace a užívání. Ve svém zařízení smíte instalovat a užívat jednu kopii softwaru.
  2. Programy třetích stran. Software může zahrnovat programy třetí strany licencované společností Microsoft, nikoli třetí stranou, na základě této smlouvy. Případná sdělení k programům třetích stran jsou přiložena pouze pro vaši informaci.
 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY.

  Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit. Tyto služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti jejich použití pro jiné uživatele. Tyto služby nesmíte používat k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to jakýmkoli způsobem.
 3. SKOP LESEN.

  Perisian adalah dilesenkan, bukan dijual. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Anda boleh menggunakan perisian ini hanya seperti yang diizinkan secara jelas dalam perjanjian ini melainkan jika undang-undang yang diguna pakai memberikan anda lebih banyak hak meskipun terdapat pembatasan ini. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:
  • mengatasi apa-apa pembatasan teknikal di dalam perisian;
  • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo rozklad softwaru, s výjimkou a v rozsahu takových činností, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  • menerbitkan perisian untuk disalin oleh orang lain;
  • pronajímat, půjčovat nebo poskytovat software na leasing,
  • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo
  • užívat software pro komerční hostitelské služby.
 4. SALINAN SANDAR.

  Smíte zhotovit jednu záložní kopii média se softwarem. Smíte ji použít pouze k přeinstalování softwaru.
 5. DOKUMENTASI.

  Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a užívat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.
 6. OMEZENÍ EXPORTU.

  Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat veškeré místní i mezinárodní zákony a předpisy o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se cílových destinací, koncových uživatelů a koncového využití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.
 7. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY.

  Vzhledem k tomu, že software je poskytován „tak, jak stojí a leží“, nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 8. ÚPLNÁ SMLOUVA.

  Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které používáte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.
 9. ROZHODNÉ PRÁVO.

  1. Amerika Syarikat. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.
  2. Di luar Amerika Syarikat. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 10. PRÁVNÍ ÚČINEK.

  Perjanjian ini menjelaskan hak-hak sah tertentu. Ve vaší zemi vám mohou příslušet jiná práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Touto smlouvou se nemění žádná vaše práva vyplývající ze zákonů platných ve vaší zemi, pokud to zákony vaší země nepovolují.
 11. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY.

  Software je licencován, „jak stojí a leží“. Rizika spojená s jeho používáním nesete vy. Microsoft tidak memberikan waranti, jaminan atau syarat-syarat tersurat yang lain. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva či zákonné záruky, které tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.

  PRO AUSTRÁLII – Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení těchto podmínek není ovlivňovat taková práva.

 12. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A ŠKOD.

  Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

  Pembatasan ini diguna pakai untuk

  • apa-apa yang berkaitan dengan perisian, khidmat, kandungan (termasuk kod) pada tapak-tapak Internet pihak ketiga, atau program-program pihak ketiga; dan
  • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.