Doplňkové podmínky užívání pro náhledy systému Microsoft Azure

Poslední aktualizace: září 2020

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou nabízeny společností Microsoft. Předběžné verze jsou poskytovány formou licence v rámci vaší smlouvy, kterou se řídí užívání služby Azure.

V souladu s podmínkami vašeho předplatného služby Azure jsou PŘEDBĚŽNÉ VERZE POSKYTOVÁNY TAK, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÉ ZÁRUKY. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Předběžné verze mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům týkajícím se zabezpečení, souladu se smlouvou a soukromí, které jsou dále vysvětleny v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby online společnosti Microsoft, Centru zabezpečení systému Microsoft Azure, Podmínkách pro služby online a v jakýchkoli dalších sděleních poskytovaných společně s předběžnou verzí. Následující podmínky ve smlouvě DPA se nevztahují na předběžné verze: Zpracování osobních údajů, GDPR, Zabezpečení dat a Komerční spolupracovník HIPAA. Zákazníci by neměli používat předběžné verze ke zpracování osobních nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům platných zákonů či předpisů.

Některé jmenované předběžné verze podléhají dodatečným podmínkám uvedeným níže, pokud nějaké existují. Tyto předběžné verze jsou vám zpřístupněny na základě těchto dodatečných podmínek, které doplňují vaši smlouvu týkající se užívání systému Azure. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předváděcí verzi v rámci finální „General Availability“ verze.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing URL Preview API (soukromý náhled)

Data z Bing URL v API náhledu můžete použít pouze pro zobrazení úryvků náhledů a obrázků náhledů, které obsahují hypertextový odkaz na jejich zdrojové stránky, pro sdílení URL koncovými uživateli na sociálních médiích, chatovací roboty nebo podobně, nebo (ii) jako signál, že obsah na adrese URL je pravděpodobně materiál pro dospělé. Musíte vyhovět veškerým požadavkům na zakázání náhledu, které můžete obdržet od vlastníků webových stránek nebo obsahu.

Nemůžete:

 • Posílat osobní údaje (jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen "GDPR")) na rozhraní aplikace Bing URL Preview API.
 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje z odpovědí.
 • Použít údaje získané z rozhraní Bing URL Preview API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.
 • Upravit obsah výsledků (jinak než jejich přeformátováním tak, že to neporušuje žádný jiný požadavek), pokud to nevyžaduje zákon nebo to neodsouhlasila společnosti Microsoft.
 • Vynechat přiřazení a adresy URL přidružené k výslednému obsahu.
 • Zobrazovat další obsah v jakékoli části odpovědi způsobem, který by vedl uživatele k přesvědčení, že druhý obsah je součástí odpovědi.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft smí zpracovávat data, která jsou jí poskytována prostřednictvím používání služby Bing URL Preview API („data služby Bing”), pouze k těmto účelům: poskytování služby Bing URL Preview API k vašemu užívání; a (ii) zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití náhledu Bing URL v API.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající GDPR, které jsou zasílány společnosti Microsoft v rozporu s těmito požadavky na užívání a zobrazení a které jsou zpracovávány v souvislosti s Bing URL Preview API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing Custom Visual Search API (soukromý náhled)

Nemůžete:

 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje, které jste obdrželi z aplikace Bing Custom Visual Search API.
 • Použít údaje získané z aplikace Bing Custom Visual Search API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.

Musíte:

 • Umístit výrazný funkční hypertextový odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft v blízkosti každého místa v uživatelském prostředí (UX), které nabízí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Označit daný hypertextový odkaz jako Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.
 • Výrazně zobrazovat značky společnosti Microsoft v souladu s pokyny společnosti Microsoft týkajícími se ochranných známek a značek & v blízkosti jednotlivých bodů v UX, které nabízejí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Taková značka musí uživatele jasně upozorňovat, že dané internetové vyhledávání provádí společnost Microsoft.
 • Ujistěte se, že zobrazený obsah obsahuje opatření přiměřená k tomu, aby vaše používání údajů získaných z Bing Custom Visual Search API neporušovalo platné zákony nebo práva třetích stran.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft smí zpracovávat data, která jsou jí poskytována prostřednictvím používání služby Custom Visual Search API („data služby Bing”), pouze k těmto účelům: poskytování služby Custom Visual Search k vašemu užívání; a (ii) zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití rozhraní API pro vlastní vyhledávání.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající Všeobecnému nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), a které jsou zpracovávány v souvislosti s voláními v aplikaci Bing Custom Visual Search API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Předběžná verze funkce Custom Neural Voice služeb Cognitive Services

 1. Schválené případy užívání. Zákazník bude funkci Custom Neural Voice užívat pouze v případech uvedených ve vaší žádosti, resp. schválených v rámci vaší prováděcí smlouvy či dohody.
 2. Další prohlášení a záruky. Zákazník prohlašuje, zaručuje a potvrzuje, že (i) má výslovné písemné svolení mluvčích (dále je „mluvčí“) k užívání charakteristik jejich hlasu k vytváření zdroje funkce Custom Neural Voice („syntetický hlas”) pro případy užívání popsané v této žádosti, resp. v prováděcí smlouvě či dohodě, a (ii) smlouvy se zákazníkem zohledňují dobu užívání syntetického hlasu a všechna omezení obsahu a (iii) zákazník sdílel s mluvčím pokyny ke sdělování pro mluvčí stanovené společností Microsoft (https://aka.ms/disclosure-voice-talent), ve kterých je uvedeno, jak funkce Custom Neural Voice funguje, a to přímo nebo prostřednictvím oprávněného zástupce mluvčího.
 3. Etický kodex. Mezi minimální požadavky, které musí v dobré víře splňovat všechny implementace funkcí převodu textu na řeč, patří kromě dodržování Zásad přijatelného užívání uvedených v Podmínkách pro služby online společnosti Microsoft (které jsou k dispozici na adrese https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products) také etický kodex (k dispozici na adrese https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct). Aniž by tím byly omezeny další možnosti nápravy, které společnost Microsoft může uplatnit v souladu s Podmínkami pro služby online, porušení etického kodexu může vést k pozastavení služeb online. Společnost Microsoft pozastaví službu online pouze v přiměřeně nutném rozsahu. Společnost Microsoft oznámí pozastavení služby online předem s výjimkou případů, kdy bude mít důvod se domnívat, že je službu nutné pozastavit okamžitě.
 4. Dodržování podmínek pro funkci Custom Neural Voice ze strany zákazníka. Zákazník má výhradní právo používat syntetické hlasy vytvořené zákazníkem a zpřístupněné prostřednictvím kognitivních služeb. Bez ohledu na výše uvedené společnost Microsoft smí uchovávat a užívat jednotlivé syntetické hlasy vytvořené zákazníkem výhradně pro účely šetření a reakcí na jakékoli domnělé porušení podmínek uvedených ve Schválených případech užívání, Zásadách přijatelného užívání nebo Etickém kodexu a zákazník uděluje společnosti Microsoft omezené, nevýhradní a neodvolatelné celosvětové oprávnění, které jí umožňuje tak činit. Zákazník zabezpečí a bude zachovávat všechna práva, která jsou pro společnost Microsoft nezbytná, aby mohla uchovávat a užívat syntetický hlas, jak je popsáno v tomto odstavci, bez porušení práv kterékoli třetí strany nebo vzniku jakéhokoli závazku společnosti Microsoft vůči zákazníkovi nebo jakékoli třetí straně. Tento odstavec zůstává v platnosti i po ukončení nebo uplynutí doby účinnosti smlouvy se zákazníkem.
 5. Oprávnění. Společnost Microsoft poskytuje oprávnění k přístupu k funkci Custom Neural Voice dle vlastního uvážení na základě jejích vlastních kritérií oprávněnosti a procesu prověřování. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo tuto oprávněnost kdykoli znovu ověřit a pozastavit přístup k funkci Custom Neural Voice v souladu s těmito podmínkami. Chcete-li zažádat o funkci Custom Neural Voice a tuto funkci užívat, musíte uvést aktuální, kompletní a přesné informace do registračního formuláře a ke všem požadavkům společnosti Microsoft na opětné ověření.
 6. Odborné služby. Nastavení služby Synthetic Voice může vyžadovat omezené odborné služby. Tyto služby mohou zahrnovat zaměstnance společnosti Microsoft nebo dílčí zpracovatele provádějící kontrolu vašich dat. Pro vyloučení pochybností se na tyto služby vztahují podmínky odborných služeb v rámci podmínek služeb online společnosti Microsoft.

Mikroslužba Personalizace

Mikroslužba Personalizace spuštěná v kontejneru odesílá údaje o zákazníkovi do instance služby Personalizace nakonfigurované zákazníkem ve službě Azure s cílem vyškolit moduly Personalizace, které se používají v mikroslužbě i službě Personalizace. Užitím softwaru zákazník vyjadřuje svůj souhlas s přenosem informací popsaných v tomto oddílu. Ve všech ostatních ohledech je mikroslužba Personalizace licencována na stejném základě jako služby Cognitive Services v kontejnerech.

Visual Studio Codespaces – Dodatečné podmínky pro předběžné verze

 1. Rozšíření. Produkt Visual Studio Codespaces vám může poskytnout možnost užívání softwarových balíčků společnosti Microsoft a třetích stran z našeho tržiště rozšíření nebo správců balíčků. Tyto balíčky mají vlastní licence. Společnost Microsoft nezajišťuje distribuci ani licencování balíčků třetích stran a neposkytuje na ně žádné záruky. Přístupem nebo užíváním našeho tržiště rozšíření vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami pro tržiště rozšíření, které jsou umístěny na adrese https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Data.
  • (a) Shromažďování údajů. Některé funkce produktu Visual Studio Codespaces (například funkce Visual Studio Code v prohlížeči) mohou shromažďovat informace o vás a vašem užívání služby a odesílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace využívat při poskytování a vylepšování produktu Visual Studio Codespaces. Z velké řady těchto scénářů se můžete odhlásit, nikoli však ze všech, jak je popsáno v dokumentaci umístěné na adrese https://docs.microsoft.com/cs-cz/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů je umístěno na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. Další informace o shromažďování údajů a jejich užívání jsou uvedeny v dokumentaci a v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaším užíváním produktu Visual Studio Codespaces vyjadřujete svůj souhlas s těmito postupy.
  • (b) Zpracování osobních údajů. V rámci svojí role zpracovatele a dílčího zpracovatele osobních údajů v souvislosti s produktem Visual Studio Codespaces společnost Microsoft přijímá závazky v souladu s obecnými podmínkami nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů v podmínkách služeb online vůči všem zákazníkům s účinností ke dni 25. května 2018, uvedenými na adrese https://docs.microsoft.com/cs-cz/legal/gdpr/.
 3. Přijatelné užívání. Aniž by došlo k omezení Zásad přijatelného užívání uvedených v Podmínkách pro služby online uvedených výše, nesmíte v rozsahu povoleném příslušnými zákony činit následující:
  • Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci ani rozklad žádných funkcí služby nebo se jinak pokoušet odvozovat zdrojový kód pro takové funkce, s výlučnou výjimkou rozsahu vyžadovaného licenčními podmínkami třetí strany, kterými se řídí užívání určitých komponent typu open source, které mohou být v takových funkcích zahrnuty.
  • odstraňovat, minimalizovat, blokovat nebo upravovat jakákoli sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů umístěná v těchto funkcích;
  • používat takové funkce jakýmkoli způsobem, který by představovat porušení zákona; nebo
  • sdílet, publikovat, pronajímat nebo poskytovat na leasing tyto funkce, nebo je poskytovat jako nabídku (ať již samostatně, nebo jako součást jiné nabídky) k užívání jiným subjektům.

Programy předběžných verzí služby Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory poskytuje aktualizace a nové funkce ve formě programů předběžných verzí. Společnost Microsoft vydává předběžné verze ve fázích, aby poskytla sobě a zákazníkům příležitost vyhodnotit a porozumět nové funkci dříve, než se stane součástí standardní služby Azure AD. Fáze jsou následující:

 1. Soukromá předběžná verze – během této fáze zveme několik zákazníků, aby se podíleli na předběžném přístupu k novým konceptům a funkcím. Tato fáze nezahrnuje formální podporu.
 2. Veřejná předběžná verze – v této fázi umožňujeme každému zákazníkovi se správnou licencí Azure AD, aby posoudil novou funkci. Během této fáze bude služba Microsoft Customer Support Services poskytovat podpůrné služby, ale neuplatňují se normální smlouvy o úrovni služeb. U nových funkcí vystavených na portálu Azure AD Portal může zákazník očekávat, že v uživatelském rozhraní uvidí informační bannery, které upozorní na nové zkušenosti dostupné během testování předběžné verze. Kliknutím na informační banner se zákazníci poté rozhodnou pro vyzkoušení předběžné verze.
 3. Obecně dostupné (GA) - Po dokončení předběžné verze je tato funkce otevřena pro každého licencovaného zákazníka a je podporována všemi kanály podpory společnosti Microsoft. Mějte na paměti, že pokud nová funkce ovlivní stávající funkčnost, může to změnit způsob, jakým vy nebo vaši uživatelé tuto funkci používají.

Každý program předběžné verze služby Azure Active Directory má odlišné požadavky a závislosti.

Funkce Azure Maps Preview

Služby Azure Maps Mobility a Weather sdílejí zákazníkem poskytnuté dotazy na adresu/umístění („dotazy”) se třetími stranami TomTom, Moovit a AccuWeather pro účely vykreslování mapových obrazů nebo funkcí mobility a počasí. Dotazy nejsou spojené s žádným zákazníkem ani koncovým uživatelem, jsou-li sdíleny s těmito třetími stranami, a nelze je použít k identifikaci jednotlivců. Společnost Microsoft momentálně přidává TomTom, Moovit a AccuWeather na seznam subdodavatelů služeb online. Další informace naleznete v dokumentaci.

Azure Stack HCI

Užívací práva a podmínky užívání

Zákazník může software Azure Stack HCI užívat pouze (i) na serverech vyhrazených k internímu užívání zákazníkem a (ii) jako operační systém k hostování, správě a obsluze virtuálních počítačů s platnou licencí, na kterých jsou provozovány aplikace s platnou licencí. Na každý vyhrazený server, který je pod správou nebo kontrolou jiného subjektu než zákazníka nebo jeho afilace, se vztahuje ustanovení o správě outsourcingového softwaru v Podmínkách produktu. Zákazník může software Azure Stack HCI užívat, pokud je (i) registrován s platným předplatným služeb Azure zákazníka, aby bylo možné užívat dodatečné funkce systému Azure Stack HCI a měřit a fakturovat služby zákazníkovi, a (ii) pokud je připojen k odběru služeb Azure zákazníka přes internet alespoň jednou za třicet (30) po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Omezení licence

Zákazník nesmí (i) obcházet žádný povinný proces registrace k systému Azure Stack HCI ani (ii) provozovat žádné aplikace, role operačního systému a/nebo jiné pracovní zátěže přímo v softwaru Azure Stack HCI s výjimkou (A) obslužných programů a rolí operačního systému a (B) virtualizovaných počítačů se systémem Azure Stack HCI, pokud je (A) i (B) zapotřebí k tomu, aby systém Azure Stack HCI mohl hostovat, spravovat a obsluhovat virtuální počítače s platnou licencí, na kterých jsou provozovány aplikace s platnou licencí.

Absence výjimek z hostování

Výjimky z hostování uvedené v podmínkách služeb online se nevztahují na systém Azure Stack HCI.

Zákaznická podpora

Jakákoli zákaznická podpora pro systém Azure Stack HCI dostupná u společnosti Microsoft vyžaduje, aby byl systém Azure Stack HCI provozován na serverovém hardwaru předem ověřeném společností Microsoft na základě programu ověřování hardwaru systému Azure Stack HCI nebo jakéhokoli nástupnického programu.

Kognitivní služby v kontejnerech (předběžné verze)

Protože zákazníci mají kontrolu nad prostředím pro nasazení kontejnerů, nemají zakázáno použití předběžných verzí kognitivních služeb v kontejnerech ke zpracování osobních údajů nebo jiných dat, na které se vztahují zvýšené zákonné nebo regulatorní požadavky. Všechny další podmínky předběžných verzí (a další příslušné podmínky) platí pro užívání předběžných verzí kognitivních služeb v kontejnerech zákazníky. Zákazník nadále nese odpovědnost za určení, zda je jakákoli předběžná verze kognitivní služby v kontejneru vhodná pro zpracování dat podléhajících jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a dále za zajištění používání takové předběžné verze způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Limited Access Cognitive Services (Preview)

Access to certain Cognitive Services are subject to Microsoft’s sole discretion based on eligibility and use criteria ("limited access services"), which Microsoft may change at any time in its sole discretion. Customer agrees that it will only use the Cognitive Services for the approved uses specified in your registration form and/or approved in your Enrollment or agreement. Microsoft reserves the right to re-verify compliance with the approved uses at any time and suspend access to these limited access services. To apply for and use Cognitive Services, you must provide current, complete, and accurate information in the registration form and any re-verification requests from Microsoft.

Kognitivní služby, prostorová analýza v kontejnerech

 1. Sdělení k vizuálnímu standardu H.264/AVC, video standardu VC-1, vizuálnímu standardu MPEG-4 část 2 a video standardu MPEG-2.
  • Tento software může zahrnovat technologii vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 část 2 a MPEG-2. Na základě požadavku společnosti MPEG LA, L.L.C. uvádíme toto upozornění:
  • TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU PRO VIZUÁLNÍ STANDARD AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 A VIDEO STANDARD MPEG-2 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY (STANDARDY VIDEA) NEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 NEBO MPEG-2 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT ODVOZENA ŽÁDNÁ LICENCE K LIBOVOLNÉMU JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ www.mpegla.com.
  • Pro účely objasnění toto sdělení neomezuje ani nebrání užívání softwaru v kontejneru pro běžné obchodní účely, které jsou součástí takového podnikání, jež nezahrnují (i) další distribuci softwaru třetím stranám včetně přístupu skrze třetí stranu k zákaznickým řešením nebo (ii) vytváření obsahu pomocí technologií vyhovujících VIDEO STANDARDŮM pro šíření třetím stranám.
 2. Součásti NVIDIA.
  • Prostorová analýza v kontejnerech může zahrnovat sadu nástrojů NVIDIA Corporation CUDA Toolkit, ovladače Tesla, cuDNN, DIGITS, NCCL a TensorRT (dále jen „součásti NVIDIA“). Zákazník souhlasí, že jeho používání komponent NVIDIA se řídí následujícími licenčními smlouvami s koncovými uživateli NVIDIA: sada nástrojů NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Azure IoT Connector for FHIR® (Předběžná verze)

Protože zákazníci řídí prostředí nasazení pro Azure IoT Connector for FHIR, nemají zakázáno použití předběžných verzí Azure IoT Connector for FHIR ke zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, na které se vztahují zvýšené zákonné nebo regulační požadavky. Pro zákazníky platí všechny další předběžné podmínky (a další příslušné podmínky) ohledně užívání předběžné verze Azure IoT Connector for FHIR. Zákazník zůstává zodpovědný za to, zda je předběžná verze Azure IoT Connector for FHIR vhodná pro zpracování dat, která podléhají jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a dále za zajištění užívání takové předběžné verze způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

FHIR® je registrovanou značkou HL7 a je používána se svolením HL7.

Služba Azure Quantum (předběžná verze)

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft nesmíte poskytovat přístup k předběžné verzi Azure Quantum nebo používat předběžnou verzi Azure Quantum jménem jakékoli třetí osoby nebo strany.

Prostřednictvím předběžné verze Azure Quantum budete moci provádět pracovní úkony v nebo se softwarem nebo hardwarem třetí strany ("poskytovatel") (což může být v prostorách poskytovatele) ("poskytovatelské řešení"). Poskytovatelská řešení jsou poskytována poskytovatelem (ne společností Microsoft) na základě smluvních podmínek a zásad osobní ochrany údajů poskytovatele. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli doplňujícími podmínkami a ujednáními vztahujícími se ke konkrétnímu poskytovatelskému řešení, pak budou rozhodující tyto doplňující podmínky a ujednání poskytovatele. Pro každé poskytovatelské řešení, které si vyberete, udělujete společnosti Microsoft oprávnění k přenosu vašich pracovních úkonů na vybrané poskytovatelské řešení a k přijímání a navrácení těchto výsledků do vaší smlouvy o odběru. Jste zodpovědní za jakékoli poplatky účtované poskytovateli za používání jejich poskytovatelských řešení.

Veškeré informace o cenách, provedení nebo technických specifikacích, které vám byly poskytnuty v rámci předběžné verze, jsou důvěrné a tyto informace o cenách, provedení nebo technických specifikacích nesmíte nikde šířit, kromě komunikace se společností Microsoft nebo s příslušným poskytovatelem.

Azure Communication Services Preview

PSTN Services

Your use of the PSTN calling and SMS services available through Azure Communications Services is subject to the following terms, conditions, and restrictions. In the event of a conflict between these supplemental terms and any other applicable terms, these terms shall prevail.

 1. Service Provider – PSTN calling and SMS services are provided in the United States and Canada by Skype Communications US Corporation, a subsidiary of Microsoft.
 2. No Emergency Calling – Azure Communication Services is not required to offer access to emergency services under any applicable regulations or law. These services do not support emergency calls to any law enforcement agencies, medical care units or other emergency services personnel or public safety answering points. You acknowledge and agree that: (i) it is your responsibility to purchase traditional telephone services that offer access to emergency services, and (ii) these services are not a replacement for your primary telephone service.
 3. Portability – Azure Communication Services does not support porting telephone numbers into or out from your account.
 4. US Customers Only – Telephone numbers, PSTN calling and SMS services are available to customers located in the United States only. Customers in other locations cannot purchase and use these outbound services until a later date.
 5. CCIA Messaging Guidelines – All use of your SMS services, whether by you or your end users, must be consistent with the goals of the CTIA Messaging Principles and Best Practices (dated as of July 2019, as amended) and applicable guidelines issued by receiving wireless carriers and/or other services providers, as communicated by Microsoft to you.
 6. Premium Rate Numbers – Calling and SMS messaging to premium rate numbers is not supported or permitted.
 7. Numbers – You do not own the telephone numbers issued to your account by Microsoft during this preview. In the event that phone number(s) you have acquired have not been activated or there is no usage of the number(s) for an extended period of time consisting of no fewer than 90 days, Microsoft may at its sole discretion and, after providing notice to you, reclaim the unused number(s).
 8. Taxes – PSTN calling and SMS services are provided on a tax-inclusive basis.
 9. Platform Service – Azure Communication Services provides a platform service for placing and receiving PSTN calls and SMS. You agree that all actions necessary to place calls and SMS messages are taken by you and you are fully responsible for the content, recipients, volume and timing of your, and your end users’, communications . Microsoft does not initiate any calls or SMS messages on its customers’ behalf. Microsoft will not exert any control over whether, when or to whom to send calls or SMS messages or the content of such communications.
 10. Fraud Protection – By purchasing these services, you opt into Microsoft’s fraud protection involving the filtering of inbound and outbound calls from sources or telephone numbers that Microsoft has reason to believe are fraudulent in nature, and acknowledge the risk that this protection may result in inadvertently blocking some desired calls.
 11. Compliance with telemarketing rules – You and your end users must comply with all applicable rules, regulations and laws governing telemarketing and robocalling practices, including the federal Telephone Consumer Protection Act of 1991 and the U.S. Federal Trade Commission’s Telemarketing Sales Rule.
 12. Privacy - With respect to any personal data subject to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) and that is processed in connection with PSTN communications provided through Azure Communication Services, you understand and agree that you and Microsoft are independent data controllers under the GDPR. You are independently responsible for your compliance with the GDPR.

Služba Azure Kubernetes – v systému Azure Stack HCI

Služba Azure Kubernetes – doba běhu na serveru Windows.

Užívací práva a podmínky užívání

Zákazník smí používat službu Azure Kubernetes Service na Azure Stack HCI (AKS na HCI) a službu Azure Kubernetes Service Runtime na Windows Serveru (AKS na WS) (souhrnně AKS) pouze (i) na Azure Stack HCI (s ohledem na AKS na HCI) nebo na serveru Windows (s ohledem na AKS na WS) spuštěný na serverech určených pro interní použití zákazníka a (ii) k hostování, správě a servisu platně licencovaných kontejnerů se spuštěnými platně licencovanými aplikacemi.

Zákazník smí užívat službu AKS, pokud je registrována pod platným zákaznickým předplatným služby Azure, která umožňuje dodatečné funkce služby AKS, měření využití a fakturaci zákazníka.

Obsažené aplikace společnosti Microsoft. Služba AKS může zahrnovat další aplikace společnosti Microsoft. Tyto licenční podmínky se vztahují na tyto vložené aplikace, pokud existují, nejsou-li s dalšími aplikacemi společnosti Microsoft poskytnuty jiné licenční podmínky.

Software třetích stran. Služba AKS může zahrnovat komponenty třetích stran se samostatnými právními sděleními nebo komponenty, které se řídí jinými smlouvami, jak je popsáno v souborech s oznámeními třetích stran, doprovázejícími službu AKS nebo v rámci samotné služby AKS.

Omezení licence

Zákazník nesmí obcházet žádnou povinnou registraci nebo proces registrace pro službu AKS.

Absence výjimek z hostování

Výjimka z hostování se nevztahuje na službu AKS.

Zákaznická podpora

Jakákoliv podpora pro službu AKS je poskytována „tak, jak je“, „se všemi závadami” a bez jakékoliv záruky.

Aktualizace

AKS může automaticky stahovat a instalovat aktualizace. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat všechny existující softwarové funkce, služby nebo periferní zařízení.