Doplňkové podmínky užívání pro předběžné verze systému Microsoft Azure

Poslední aktualizace: listopad 2017

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků („Předběžné verze“). Předběžné verze jsou zpřístupněny za podmínky, že souhlasíte s těmito podmínkami užívání, které doplňují vaši smlouvu týkající se užívání systému Azure.

PŘEDBĚŽNÉ VERZE JSOU POSKYTOVÁNY TAK, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÉ ZÁRUKY. Na předběžné verze se nemusí vztahovat zákaznická podpora. Předběžné verze mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům týkajícím se zabezpečení, shody a soukromí, které jsou dále vysvětleny v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby online společnosti Microsoft, Centru zabezpečení systému Microsoft Azure, Podmínkách pro služby online a v jakýchkoli dalších sděleních poskytovaných společně s předběžnou verzí. Některé jmenované předběžné verze mohou také podléhat dodatečným podmínkám uvedeným níže, pokud existují. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předváděcí verzi v rámci finální „General Availability“ verze.

Microsoft Genomics

Smlouva EULA se společností Broad. Služba Microsoft Genomics zahrnuje přístup k sadě nástrojů Genetic Analysis Toolkit (GATK) od společnosti Broad Institute, Inc. ("Broad"). Používání sady GATK a související dokumentace v rámci služby Microsoft Genomics podléhá také licenční smlouvě s koncovým uživatelem pro sadu GATK společnosti Broad ("Smlouva EULA se společností Broad").

Sdílení informací. Souhlasíte, že společnost Microsoft může společnosti Broad nahlásit váš status uživatele sady GATK ve službě Microsoft Genomics a že společnosti Broad a Microsoft si mohou vyměnit určité statistické a technické informace týkající se vašeho užívání sady GATK (v souladu s oddílem 7.2 smlouvy EULA se společností Broad).

Použití ke zdravotnickým účelům. Microsoft Genomics není zdravotnické zařízení a výstupy generované z jeho užívání nejsou zamýšleny jako vyjádření faktů a nesmějí být použity jako náhrada lékařského úsudku, poradenství, diagnózy nebo léčby žádného zdravotního stavu nebo problému. Uznáváte, že nesete odpovědnost za dodržování platných zákonů a právních předpisů, pokud službu Microsoft Genomics používáte jako součást klinické nabídky nebo produktu.

Výhody Microsoft Azure Hybrid Benefit for Windows 10

Pouze podnikoví zákazníci s licencí k produktu Windows 10 Enterprise E3/E5 na uživatele nebo licencí k produktu Windows VDA na uživatele (licence na odběr na základě počtu uživatelů nebo licence na odběr doplňku na základě počtu uživatelů) („kvalifikující licence“) jsou oprávněni využívat výhody Microsoft Azure Hybrid Benefit for Windows 10 („Azure HUB for Windows 10“). V rámci této předběžné verze mohou uživatelé, kterým zákazník přidělil kvalifikující licenci, zavádět a užívat bitové kopie systému Windows 10 poskytované v galerii Azure Virtual Machine Gallery (obrazy označené jako obrazy Azure HUB for Windows 10) v systému Microsoft Azure. Každý takový uživatel smí užívat až čtyři instance softwaru Windows 10 v souladu (i) s podmínkami produktové položky počítačového operačního systému Windows uvedenými v aktuálně platných produktových podmínkách multilicenčního programu společnosti Microsoft a těmito podmínkami předběžné verze a dále v souladu (ii) s požadavkem, aby byl každý uživatel spravován prostřednictvím služby Azure Active Directory. Další užívání softwaru Windows 10 v rámci výhod Azure HUB for Windows 10 je povoleno v souladu se stejnými podmínkami do konce čtvrtého celého kalendářního měsíce po deklaraci další větve Current Branch for Business po aktualizaci Windows 10 Anniversary Update (1607). V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami produktové položky počítačového operačního systému Windows a těmito podmínkami předběžné verze platí tyto podmínky předběžné verze.

Služba Visual Studio Mobile Center

Právo k užívání. Udělujeme vám právo přístupu ke službám v předběžné verzi a k jejich užívání pro vývoj a testování vašich aplikací, jak je popsáno v této smlouvě. V případě jakýchkoli virtuálních počítačů poskytovaných službou souhlasíte, že k virtuálnímu počítači má v jednom okamžiku přístup pouze jeden uživatel. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.

Autorizovaný vývojář. Pověřujete společnost Microsoft jako autorizovaného vývojáře s ohledem na software Apple zahrnutý v předběžné verzi služby a berete na vědomí, že společnost Microsoft má prokazatelnou potřebu používat tento software v rámci předběžné verze služby jako pomoc při vývoji a testování vašich aplikací. Společnost Microsoft nese odpovědnost za splnění podmínek platných pro jakýkoli takový software, který je obsažen v předběžné verzi služby, a uchová v tajnosti všechny důvěrné informace o softwaru Apple používaném jako součást předběžné verze služby a jakémkoli kódu nebo jiných materiálech, které poskytnete jako součást svých žádostí. Společnost Microsoft bude používat vaše Apple ID a profil zřizování (pokud nám je sdělíte) pouze k poskytování předběžné verze služby jako pomoci při vývoji a testování aplikací a nebude je sdílet s žádnými třetími stranami. Pokud budou vaše Apple ID nebo profily zřizování pozastaveny, odvolány nebo ukončeny, souhlasíte, že o tom společnost Microsoft ihned uvědomíte.

Správci balíčků. Předběžná verze služby může zahrnovat stahování správců balíčků, jako je NuGet, kteří umožňují stahování dalších balíčků softwaru od společnosti Microsoft a třetích stran a které můžete používat ve své aplikaci. Tyto balíčky mají vlastní licence a nejsou pokryty touto smlouvou. Společnost Microsoft nezajišťuje distribuci ani licencování balíčků třetích stran a neposkytuje na ně žádné záruky.

Přístup ke službě úložiště třetích stran. Pokud společnosti Microsoft udělíte přístup k některému z účtů služeb úložiště třetích stran, souhlasíte, že může společnost Microsoft prověřit váš účet včetně obsahu vašich veřejných a soukromých úložišť pro účely poskytování výkaznictví a dalších funkcí v rámci předběžné verze služby. Souhlasíte také, že společnost Microsoft může používat informace nebo názory z vašeho účtu k vylepšování předběžných verzí služeb.

Přístup k datům. Po ukončení předplatného nebo skončení jeho trvání vám může být odebrán přístup k datům používaným v předběžné verzi služby.

Služby na základě umístění

Omezení použití v automobilech. Službu nesmíte používat ve spojení s jakýmkoli použitím ve vozidlech s výjimkou případů, kdy je to společností Microsoft povoleno na základě samostatné smlouvy. Službu nesmíte používat k povolení funkce navádění pomocí navigace v jakékoli aplikaci.

Omezení pro databáze. Nesmíte používat službu ani žádnou její část k vytvoření konkurenční databáze nebo služby využitím, extrakcí nebo opětovným použitím dat obsažených ve službě nebo jejich podstatné části ani nesmíte službu používat k vytvoření jakékoli sekundární nebo odvozené databáze vyplněné zcela nebo částečně vašimi daty a/nebo daty poskytnutými nebo vytvořenými jakoukoli třetí stranou;

nebudete kopírovat ani používat strukturu a uspořádání databáze služby k vytvoření stejné databáze a

nebudete používat obsah poskytnutý službou v kombinaci s jakoukoli databází třetí strany s výjimkou případu, kdy na službu použijete vrstvu obsahu typu, který není do služby zahrnut (například vlastní firemní obsah) nebo který je jinak licencován společností Microsoft. Kromě toho nesmíte službu používat za účelem vytvoření speciálního osobního navigačního zařízení.

Výsledky API. Informace poskytované rozhraním API služby nesmíte uchovávat v mezipaměti ani ukládat, a to mj. včetně geokódů a reverzních geokódů, dlaždic s mapovými daty a informací o trase („výsledky“), za účelem rozšíření takových výsledků tak, aby sloužily více uživatelům.

Výše uvedené vám však nebrání uchovávat tyto výsledky v mezipaměti zařízení nebo klientského prohlížeče, kde je účelem takového uchovávání v mezipaměti snížit latenci služby, kterou používáte v tomto zařízení nebo klientském prohlížeči. V případě, že uchováváte výsledky v mezipaměti zařízení nebo klientského prohlížeče podle výše uvedeného ustanovení, nesmí být tyto výsledky uloženy déle, než je: (i) doba platnosti, která je uvedena ve vrácených záhlavích; nebo (ii) 30 dnů, podle toho, která doba je kratší.

Žádné z výsledků nesmíte zobrazovat v rámci žádného obsahu ani mapových dat třetích stran. Výše uvedené se nevztahuje na jakékoli geokódy / reverzní geokódy poskytnuté službou. Tyto geokódy / reverzní geokódy můžete zobrazit v rámci obsahu nebo mapových dat třetích stran s výjimkou jakýchkoli produktů, dat nebo služeb poskytovaných službou Open Street Maps nebo jakýmkoli jiným poskytovatelem open source dat.

Mapová data. Mapová data a další obsah třetích stran poskytovaný službou můžete používat pouze výhradně v souladu s omezeními stanovenými podmínkami https://tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ od data účinnosti, které mohou být průběžně aktualizovány.

Nesmíte se pokoušet získat přístup ke zdrojovým datům jakéhokoli obsahu, který byl poskytnut jiným způsobem než prostřednictvím služby.

Autorské právo. Nesmíte odstraňovat, maskovat ani měnit jakékoli logo a/nebo informaci o autorských právech, kterými je služba označena nebo které jsou službou automaticky vygenerovány.