Doplňkové podmínky užívání pro předběžné verze systému Microsoft Azure

Poslední aktualizace: Únor 2018

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků („Předběžné verze“). Předběžné verze jsou zpřístupněny za podmínky, že souhlasíte s těmito podmínkami užívání, které doplňují vaši smlouvu týkající se užívání systému Azure.

PŘEDBĚŽNÉ VERZE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÉ ZÁRUKY. Na předběžné verze se nemusí vztahovat zákaznická podpora. Náhledy mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům ohledně zabezpečení, dodržování souladu se smlouvou a ochrany osobních údajů, jak je podrobněji vysvětleno v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů pro služby online, Microsoft Azure Trust Center, Podmínkách služeb online a ve veškerých dalších sděleních poskytnutých společně s náhledem. Zákazníci by neměli používat Náhledy na zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům na dodržování předpisů. Některé jmenované předběžné verze mohou také podléhat dodatečným podmínkám uvedeným níže, pokud existují. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout pro finální všeobecně dostupnou verzi nevydat předběžnou verzi.

Rozhraní API služby Bing pro vyhledávání entit

Rozhraní API služby Bing pro vyhledávání entit je jednou ze „služeb vyhledávání Bing“ pro účely dílčího oddílu „Požadavky na použití a zobrazení služeb vyhledávání Bing“ v podmínkách služeb online (část dílčího oddílu „Služby Microsoft Cognitive Services“ v oddílu „Služby Microsoft Azure“ v podmínkách týkajících se služeb online). Použití rozhraní API služby Bing pro vyhledávání entit zákazníkem musí být ve všech ohledech v souladu s požadavky pro vyhledávací rozhraní API v „požadavcích na použití a zobrazení vyhledávacích rozhraní API služby Bing“.

Lokalizační služby

Omezení užívání v dopravních prostředcích. Není-li samostatnou smlouvou se společností Microsoft povoleno jinak, nesmíte Službu používat jako součást výbavy dopravního prostředku. Nesmíte používat Službu k zprovoznění funkce adaptivní navigace v jakékoliv aplikaci.

Databázová omezení. Nesmíte užívat Službu ani jakoukoliv její součást k vytvoření konkurenční databáze či služby využitím, vynětím či novým užitím dat obsažených ve Službě či její základní součásti, ani využívat Službu k vytvoření jakékoliv sekundární nebo odvozené databáze zaplněné zcela či částečně daty vaší strany a/nebo daty dodanými či vytvořenými třetí stranou;

Nesmíte kopírovat ani využívat strukturu a uspořádání databáze Služby k vytvoření databáze vlastní; a

Nesmíte využít obsah dodaný Službou v kombinaci s databází třetích stran, s výjimkou doplnění obsahu Služby o typ, který není ve Službě zahrnut (například váš vlastnický obsah) či takový, který společnost Microsoft licencuje jinak. Kromě toho, nesmíte použít Službu za účelem vytvoření osobní navigační pomůcky.

Výstupy API. Informace poskytnuté Službou API nesmíte ukládat trvale, ani do mezipaměti, včetně, ale nikoli výlučně, geokódů a reverzních geokódů, polí mapových dat a informací o trase („výstupy”) za účelem rozšiřitelnosti těchto výstupů pro využití více uživateli.

Výše uvedený bod vám nicméně nezakazuje ukládání výstupů do mezipaměti zařízení či klientského prohlížeče, ze účelem snížit čas latence služby využívané vámi na takovém zařízení či klientském prohlížeči. V případě, že, dle předchozího bodu, ukládáte výstupy do mezipaměti v zařízení či klientském prohlížeči, tyto výstupy nesmějí být ukládány na dobu delší, než: (i) než doba platnosti uvedená ve vrácených hlavičkách; či (ii) 30 dní, podle toho, která doba je kratší.

Nesmíte zobrazovat výstupy na obsahy či mapová data třetích stran. Předchozí bod neplatí pro geokódy/reverzní geokódy poskytované Službou. Geokódy/reverzní geokódy smíte zobrazovat na obsahy či mapová data třetích stran, s výjimkou produktů, dat a služeb poskytovaných Open Street Maps či jiným poskytovatelem dat s otevřeným zdrojovým kódem.

Mapová data. Smíte používat mapová data a další obsahy třetích stran poskytované Službou v souladu s omezeními uvedenými v https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ ke dni účinnosti s tím, že mohou být čas od času aktualizovány.

Nesmíte se pokusit o přístup ke zdrojovým datům obsahu poskytnutého jinak, než prostřednictvím Služby.

Autorské právo. Nesmíte odstranit, zakrýt, maskovat ani měnit logo a/či informace o autorských právech, jež jsou zahrnuta či automaticky generována Službou.