Přeskočit na hlavní obsah

Doplňkové podmínky použití pro verze Preview služeb Microsoft Azure

Poslední aktualizace: listopad 2022

Azure může zahrnovat verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné funkce, služby, software nebo oblasti nabízené společností Microsoft pro účely volitelného hodnocení („verze Preview“). Verze Preview jsou vám licencovány jako součást vaší smlouvy, podle které se řídí používání Azure, a vztahují se na ně podmínky platné pro „verze Preview“, jak je podrobně popsáno v oddíle Univerzální licenční podmínky pro online služby v Podmínkách pro produkty společnosti Microsoft a v Dodatku k ochraně osobních údajů pro produkty a služby společnosti Microsoft ("DPA").

Na některé vyjmenované verze Preview se vztahují případné další podmínky uvedené níže, pokud existují. Tyto verze Preview jsou vám zpřístupněny na základě těchto dalších podmínek, které doplňují vaši smlouvu, podle které se řídí používání Azure. Termíny psané velkými písmeny, které tu nejsou definovány, mají význam uvedený ve vaší smlouvě. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, verze Preview nepoužívejte. 

Programy předběžných verzí služby Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory poskytuje aktualizace a nové funkce ve formě programů předběžných verzí. Společnost Microsoft vydává předběžné verze ve fázích, aby poskytla sobě a zákazníkům příležitost vyhodnotit a porozumět nové funkci dříve, než se stane součástí standardní služby Azure AD. Fáze jsou následující:

 1. Soukromá předběžná verze – Během této fáze pozveme několik zákazníků, aby se podíleli na předběžném přístupu k novým konceptům a funkcím. Tato fáze nezahrnuje formální podporu.
 2. Veřejná předběžná verze – Během této fáze umožníme každému zákazníkovi s řádnou licencí Azure AD, aby nové funkce ohodnotil.  Během této fáze bude služba Microsoft Customer Support Services poskytovat podpůrné služby, ale neuplatňují se normální smlouvy o úrovni služeb. U nových funkcí vystavených na portálu Azure AD Portal může zákazník očekávat, že v uživatelském rozhraní uvidí informační bannery, které upozorní na nové zkušenosti dostupné během testování předběžné verze. Kliknutím na informační banner se zákazníci poté rozhodnou pro vyzkoušení předběžné verze.
 3. Obecně dostupné (GA) - Po dokončení předběžné verze je tato funkce otevřena pro každého licencovaného zákazníka a je podporována všemi kanály podpory společnosti Microsoft. Mějte na paměti, že pokud nová funkce ovlivní stávající funkčnost, může to změnit způsob, jakým vy nebo vaši uživatelé tuto funkci používají.

Každý program předběžné verze služby Azure Active Directory má odlišné požadavky a závislosti.

Azure Maps (předběžná verze)

Povolené a zakázané používání obsahu služby Azure Maps

Omezení navigace

Zákazník nesmí služby Azure Maps použít k poskytování funkce „turn-by-turn” navigace v žádné aplikaci.

Omezení databáze

Zákazník nesmí služby Azure Maps ani žádnou jejich část použít k vytváření konkurenční databáze nebo služby ani odvozené databáze naplněné zcela nebo zčásti daty zákazníka a/nebo daty dodanými nebo vytvořenými jakoukoli třetí stranou.

Zákazník nebude data poskytovaná službou Azure Maps používat v kombinaci se žádnou jinou databází třetí strany, kromě vložení vrstvy dat, jejichž typ dosud není zákazníkem zahrnut do poskytované služby (například váš vlastní obsah) nebo ke kterému společnost Microsoft jinak poskytuje licenci.

Výsledky rozhraní API

Zákazník nesmí ukládat do mezipaměti ani jinak uchovávat informace poskytované službou Azure Maps API, mimo jiné včetně geokódů a zpětných geokódů, dat mapových dlaždic a informací o trasách („Výsledky”) pro účely úprav měřítka těchto Výsledků pro využití více uživateli nebo obcházení jakékoli funkce ve službě Azure Maps.

Ukládání Výsledků do mezipaměti/paměti je povoleno v případě, kdy je jeho účelem zkrácení prodlevy aplikace zákazníka. Výsledky nesmí být ukládány déle než: (i) po dobu platnosti uvedenou ve vrácených hlavičkách; nebo (ii) 6 měsíců, podle toho, co je kratší. Bez ohledu na výše uvedené si může zákazník zachovat nepřerušovaný přístup ke geokódům, pokud si udržuje aktivní účet služeb Azure.

Zákazník nesmí zobrazovat žádné výsledky v žádném obsahu ani geografické mapové databázi třetích stran, s výjimkou geokódů anebo výsledků služby Azure Maps Weather, a to výhradně v souladu s popisem uvedeným v těchto podmínkách pro služby online.

API služby Search

Společnost Microsoft může požadavky odeslané do produktu Azure Maps předat ke zpracování do rozhraní API produktu Bing Maps. Na všechna data odeslaná do rozhraní API produktu Bing Maps se vztahují podmínky produktu Bing Maps uvedené v části Sdělení. Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající GDPR, které jsou zasílány společnosti Microsoft v rozporu s těmito požadavky na užívání a zobrazení a které jsou zpracovávány v souvislosti s rozhraním API produktu Bing Maps, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Mapová data

Používání obsahu, který zobrazuje informace o autorských právech společnosti TomTom, musí být v souladu s omezeními stanovenými v podmínkách pro produkty třetích stran a ve smlouvě EULA (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Služba Azure Maps využívá produkt Bing Imagery, na nějž se vztahuje sdělení pro produkt Bing Maps v sekci Sdělení.

Zákazník zajistí, aby všichni jeho koncoví uživatelé používali služby popsané v této části v souladu s platným a aktuálním odběrem.

Parametr regionu uživatele

Parametr regionu uživatele ve službě Azure Maps musí být použit ve shodě s příslušnými zákony, včetně těch, které upravují mapování, platnými v zemi, ve které jsou zpřístupněny mapy, obrázky a další data a obsah třetích stran, ke kterému má zákazník oprávnění přistupovat prostřednictvím služby Azure Maps.

Žádné záruky přesnosti

Společnost Microsoft a její dodavatelé neposkytují žádné záruky přesnosti ani úplnosti map, obrázků, dat nebo jakéhokoli obsahu poskytovaného službou Azure Maps.

Autorské právo

Zákazník nesmí odstraňovat, zakrývat, maskovat ani měnit žádné logo ani informace o autorských právech umístěné ve službě Azure Maps nebo touto službou automaticky generované.

Služby Cognitive Services a služby Applied AI Services s omezeným přístupem (verze Preview)

Pokud je u některé verze Preview nebo některé funkce služby Azure Cognitive Service nebo Applied AI Service uvedeno, že se na ni vztahují Podmínky pro služby s omezeným přístupem, pak se na váš přístup k této verzi Preview nebo funkci a její používání vztahují Podmínky pro služby s omezeným přístupem uvedené v Podmínkách pro konkrétní služby pro služby Microsoft Azure Cognitive Services a Applied AI Services v Podmínkách pro produkty společnosti Microsoft.

Služby Cognitive Services a Applied AI Services v připojených nebo odpojených kontejnerech (verze Preview)

Protože prostředí pro nasazování kontejnerů řídí zákazníci, nemají zákazníci zakázáno použití verzí Preview služeb v kontejnerech ke zpracování osobních údajů nebo jiných dat, na která se vztahují zvýšené zákonné nebo regulatorní požadavky. Na používání verzí Preview služeb v kontejnerech (připojených i odpojených) zákazníky se vztahují všechny ostatní podmínky pro verze Preview, a také podmínky pro služby v kontejnerech v Podmínkách pro konkrétní služby pro Microsoft Azure Cognitive Services a Applied AI Services v Podmínkách pro produkty společnosti Microsoft. Zákazník zůstává zodpovědný za to, zda je verze Preview služby v kontejneru vhodná pro zpracování dat, která podléhají jakémukoli konkrétnímu zákonu či předpisu, a dále za zajištění používání takové verze Preview způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Společnost Microsoft může nabízet povinné nebo volitelné aktualizace nebo doplňky služeb v kontejnerech. Pokud je vyžadována aktualizace, zákazník aktualizuje kontejner v souladu s požadavky oznámení společnosti Microsoft; neprovedení těchto aktualizací může ovlivnit funkčnost kontejneru a/nebo kontejner může přestat fungovat. Zákazník může užívat aktualizace nebo doplňky služeb v kontejnerech, předběžnou verzi kódu, další funkce a volitelné doplňkové služby v kontejnerech na základě specifických podmínek (pokud existují), které se na ně vztahují. Po všeobecné dostupnosti („GA“) kontejneru musí zákazník přestat používat předběžné verze kontejnerů a je povinen provést aktualizace na příslušné verze GA nejpozději do konce ročního období pro opakování aktivace kontejneru.

Kognitivní služby, prostorová analýza v kontejnerech

 1. Sdělení k vizuálnímu standardu H.264/AVC, video standardu VC-1, vizuálnímu standardu MPEG-4 část 2 a video standardu MPEG-2.
  Tento software může zahrnovat technologii vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 část 2 a MPEG-2. Na základě požadavku společnosti MPEG LA, L.L.C. uvádíme toto upozornění:

  TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU PRO VIZUÁLNÍ STANDARD AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 A VIDEO STANDARD MPEG-2 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY (STANDARDY VIDEA) NEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC, VC-1, MPEG-4, ČÁST 2 NEBO MPEG-2 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT ODVOZENA ŽÁDNÁ LICENCE K LIBOVOLNÉMU JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. PODÍVEJTE SE NA WEB www.mpegla.com.

  Pro účely objasnění toto sdělení neomezuje ani nebrání používání softwaru v kontejneru pro běžné obchodní účely, které jsou součástí takového podnikání, které nezahrnují (i) další distribuci softwaru třetím stranám včetně přístupu skrze třetí stranu k zákaznickým řešením nebo (ii) vytváření obsahu pomocí technologií vyhovujícím VIDEO STANDARDŮM pro šíření třetím stranám.

 2. Součásti NVIDIA.
  Prostorová analýza v kontejnerech může zahrnovat sadu nástrojů NVIDIA Corporation CUDA Toolkit, ovladače Tesla, cuDNN, DIGITS, NCCL a TensorRT (dále jen „součásti NVIDIA“). Zákazník souhlasí, že jeho používání součástí NVIDIA se řídí následujícími licenčními smlouvami s koncovými uživateli NVIDIA: NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Cognitive Services a Applied AI Services, Azure OpenAI Service verze Preview (omezený přístup)

Služba s omezeným přístupem. Verze Preview služby Azure OpenAI je verze Preview služby s omezeným přístupem, na kterou se vztahují Podmínky pro služby s omezeným přístupem pro služby Azure Cognitive Services a Applied AI Services v Podmínkách pro produkty pro online služby.

Omezení použití.

 • Společnost Microsoft může omezit přístup zákazníka k výstupnímu obsahu nebo ke službě Azure OpenAI nebo jejich používání, pokud má přiměřený důvod se domnívat, že výstupní obsah nebo používání služby Azure OpenAI zákazníkem (i) porušuje zásady přijatelného používání online služeb; (ii) je v rozporu s informacemi předloženými v souvislosti s registrací zákazníka k používání služby Azure OpenAI verze Preview s omezeným přístupem nebo (iii) je v rozporu s požadavky uvedenými v produktové dokumentaci ke službě Azure OpenAI v aktuálním znění. Termín „Výstupní obsah“ označuje jakýkoli výstup služby Azure OpenAI Service ve formě dat nebo obsahu.
 • Zákazník nesmí službu Azure OpenAI používat ke zjišťování základních komponent modelů, algoritmů a systémů, například k exfiltraci vah modelů.
 • Zákazník nesmí používat metody „web scraping“, „web harvesting“ nebo „web data extraction“ k získávání dat ze služby Azure OpenAI nebo z výstupního obsahu.

Přístup k datům a jejich používání. V rámci poskytování služby Azure OpenAI bude společnost Microsoft zpracovávat a ukládat zákaznická data odeslaná do této služby a výstupní obsah za účelem (1) monitorování a prevence zneužívajících nebo škodlivých použití nebo výstupů této služby; a (2) vývoje, testování a zlepšování funkcí určených k prevenci zneužívajících použití nebo škodlivých výstupů této služby. Autorizovaní zaměstnanci společnosti Microsoft mohou revidovat data, která spustí naše automatizované systémy, aby prošetřili a ověřili případné zneužití. Inženýři a datoví vědci společnosti Microsoft mohou také přistupovat k těmto datům a používat je ke zlepšování našich systémů, které monitorují a zabraňují zneužívajícím nebo škodlivým použitím či výstupům této služby. V obou případech platí, že u zákazníků, kteří nasadili službu Azure OpenAI v rámci Evropské unie, se budou oprávnění zaměstnanci společnosti Microsoft nacházet v Evropské unii. Další informace najdete v produktové dokumentaci k Azure OpenAI.

Nároky třetích stran. Zákazník je odpovědný za reagování na jakékoli nároky třetích stran týkající se používání verze Preview služby Azure OpenAI zákazníkem v souladu s platnými zákony (mimo jiné včetně porušení autorských práv nebo jiných nároků souvisejících s výstupním obsahem vytvořeným během používání služby zákazníkem).

Služby Cognitive Services a Applied AI Services, hybridní nabídka služby Embedded Speech (verze Preview s omezeným přístupem)

Omezený přístup 

Na hybridní nabídku služby Embedded Speech se vztahují Podmínky pro služby s omezeným přístupem pro služby Azure Cognitive Services a Applied AI Services v Podmínkách pro produkty pro online služby.

Licence na komponenty služby Embedded Speech

Pokud je zákazníkovi schválen přístup k hybridní nabídce služby Embedded Speech podle Podmínek pro služby s omezeným přístupem a za předpokladu, že zákazník splňuje tyto podmínky a ujednání pro hybridní nabídku služby Embedded Speech, uděluje společnost Microsoft zákazníkovi celosvětovou, nevýhradní, nepřenositelnou, bezplatnou, omezenou licenci na základě práv k duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft v komponentách služby Embedded Speech k využívání podmíněných práv na používání a distribuci komponent služby Embedded Speech, jak je uvedeno v Licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro sadu Microsoft Cognitive Services Speech SDK („Smlouva pro sadu Speech SDK“). Pokud zákazník nedodrží některou ze svých podmínek nebo povinností v souvislosti s hybridní nabídkou služby Embedded Speech, nemá zákazník žádná práva používat nebo distribuovat komponenty služby Embedded Speech na firemních zařízeních (jak je definováno ve Smlouvě pro sadu Speech SDK) ani jiným způsobem.

Licenční podmínky

Kromě všech platných podmínek uvedených ve Smlouvě pro sadu Speech SDK podléhá licence zákazníka na používání a distribuci komponent služby Embedded Speech následujícím podmínkám:

 • Zákazník musí zakoupit a předem zaplatit, pomocí úrovní závazků ke službě Azure, za používání služeb Azure Cognitive Services Speech v Azure na úrovni úrovně závazků schválené společností Microsoft (nebo upravené, jak je uvedeno níže) v souvislosti se schválením přístupu zákazníka k hybridní nabídce služby Embedded Speech ze strany společnosti Microsoft.
 • Služby Azure Cognitive Services Speech spuštěné v Azure musí být primárním zdrojem funkcí služby Azure Cognitive Services Speech na firemních zařízeních zákazníka a komponenty služby Embedded Speech mohou být použity k poskytování funkcí služby Azure Cognitive Services Speech pouze příležitostně, když firemní zařízení nemají online připojení.
 • Zákazník musí se společností Microsoft každoročně přezkoumat své využívání služeb Azure Cognitive Services Speech v Azure a relativní využívání komponent služby Embedded Speech na firemních zařízeních a zákazník musí upravit svůj nákup úrovní závazků Azure podle přiměřených požadavků společnosti Microsoft na základě skutečného a předpokládaného využívání služeb Azure Cognitive Services Speech v Azure a v komponentách služby Embedded Speech zákazníkem během relevantních ročních období.

Služba Azure Quantum (verze Preview)

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft nesmíte poskytovat přístup k předběžné verzi Azure Quantum nebo používat předběžnou verzi Azure Quantum jménem jakékoli třetí osoby nebo strany.

Prostřednictvím předběžné verze Azure Quantum budete moci provádět pracovní úkony v nebo se softwarem nebo hardwarem třetí strany ("poskytovatel") (což může být v prostorách poskytovatele) ("poskytovatelské řešení"). Poskytovatelská řešení jsou poskytována poskytovatelem (ne společností Microsoft) na základě smluvních podmínek a zásad osobní ochrany údajů poskytovatele. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli doplňujícími podmínkami a ujednáními vztahujícími se ke konkrétnímu poskytovatelskému řešení, pak budou rozhodující tyto doplňující podmínky a ujednání poskytovatele. Pro každé poskytovatelské řešení, které si vyberete, udělujete společnosti Microsoft oprávnění k přenosu vašich pracovních úkonů na vybrané poskytovatelské řešení a k přijímání a navrácení těchto výsledků do vaší smlouvy o odběru. Jste zodpovědní za jakékoli poplatky účtované poskytovateli za používání jejich poskytovatelských řešení.

Komunikační služby platformy Azure (předběžná verze)

Služby Azure Communication Services

Azure Communication Services jsou produktem pro vývojáře a vstupem do aplikací zákazníků. Nabídky zákazníka zahrnující služby Azure Communication Services musejí po koncových uživatelích požadovat používání služeb v souladu s platným právem. Zákazníci nesou výhradní odpovědnost za to, že jejich aplikace nebo nabídky, které zahrnují funkce a služby Azure Communication Services, jsou v souladu s právními předpisy.

Služba Azure Communication Services poskytuje aktualizace a nové funkce ve formě programů předběžných verzí. Společnost Microsoft vydává předběžné verze ve fázích, aby poskytla sobě a zákazníkům příležitost vyhodnotit a porozumět nové funkci dříve, než se stane součástí standardní služby Azure Communication Services. Fáze jsou následující:

 1. Soukromá předběžná verze – Během této fáze pozveme několik zákazníků, aby se podíleli na předběžném přístupu k novým konceptům a funkcím. Tato fáze nezahrnuje formální podporu.
 2. Veřejná předběžná verze – Během této fáze umožníme každému zákazníkovi s řádnou licencí na služby Azure Communication, aby nové funkce ohodnotil. Během této fáze bude společnost Microsoft poskytovat podpůrné služby, ale neuplatňují se normální smlouvy o úrovni služeb. Funkce veřejné předběžné verze jsou identifikovány informačními bannery v dokumentaci na docs.microsoft.com nebo štítky „beta“ nebo „pre-release“ na aplikačních programovacích rozhraních a vývojových sadách softwaru.
 3. Obecně dostupné (GA) – Po dokončení předběžné verze je tato funkce otevřena pro každého licencovaného zákazníka a je podporována všemi kanály podpory společnosti Microsoft. Mějte na paměti, že pokud nová funkce ovlivní stávající funkčnost, může to změnit způsob, jakým vy nebo vaši uživatelé tuto funkci používají.

Některé služby Azure Communication a soukromé a veřejné předběžné verze mohou být poskytovány na základě samostatné licence, například licence typu open source. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a jakoukoli samostatnou licencí má přednost tato samostatná licence ve vztahu k předběžné verzi služeb Azure Communication, která je předmětem takové samostatné licence. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje všechna práva (a nikomu nebudou udělena žádná práva), která nejsou výslovně udělena v rámci výše uvedených licencí.

Žádný přístup k tísňovým službám

Komunikační služby Azure v neveřejné předběžné verzi nebo veřejné předběžné verzi nepodporují tísňové volání ani přístup k tísňovým službám prostřednictvím SMS. Nebudete se snažit umožnit nebo se pokoušet používat odchozí hlasové nebo SMS funkce komunikačních služeb Azure ke kontaktování oficiálních, vládou sponzorovaných tísňových telefonních čísel (např. 911 nebo 112), která se používají k vysílání profesionálních záchranářů pro tísňové služby („tísňové služby“).

Jste povinni uživatele zřetelně a jasně upozornit, že přístup k tísňovým službám není v komunikačních službách Azure během neveřejné předběžné verze nebo veřejné předběžné verzi dostupný a musí být získán jinými prostředky, dokud je produkt stále ve fázi předběžné verze.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST PODLE ŽÁDNÉ PRÁVNÍ ANI SPRAVEDLIVÉ TEORIE ZA JAKÉKOLI NÁROKY (VČETNĚ NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN), ŠKODY NEBO ZTRÁTY (A VY ODŠKODNÍTE SPOLEČNOST MICROSOFT, BUDETE JI BRÁNIT A ZBAVÍTE JI ODPOVĚDNOSTI ZA VŠECHNY TAKOVÉ NÁROKY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY AZURE V NEVEŘEJNÉ PŘEDBĚŽNÉ VERZI NEBO VEŘEJNÉ PŘEDBĚŽNÉ VERZI KE KONTAKTOVÁNÍ TÍSŇOVÝCH SLUŽEB NEBO SOUVISEJÍCÍ S TAKOVOU NEMOŽNOSTÍ.

Ceny

Bez ohledu na podmínky uvedené ve vaší multilicenční smlouvě se na komunikační služby Azure („ACS“) nevztahují pevně stanovené ceny. Ceny ACS jsou tržní a závisí na dodavatelích telekomunikačních služeb třetích stran. Dostupné ceny v době nákupu se mohou kdykoli změnit. Prostřednictvím portálu Azure můžete požádat o úpravy cen.

Přidělení a přenositelnost čísla

Pokud se společnost Microsoft nerozhodne jinak, budou telefonní čísla, která vám budou přidělena v rámci jakékoli předběžné verze programu, vrácena společnosti Microsoft při ukončení předběžné verze programu. V rámci soukromých a veřejných předběžných verzí nelze přenášet telefonní čísla.

Interoperabilita produktu Microsoft Teams

Interoperabilita mezi komunikačními službami platformy Azure a produktu Microsoft Teams umožňuje vašim aplikacím a uživatelům účastnit se hovorů, schůzek a chatu produktu Teams. Je vaší odpovědností zajistit, aby uživatelé vaší aplikace byli upozorněni, když je povoleno nahrávání nebo přepis při volání nebo schůzce produktu Teams. Společnost Microsoft vám prostřednictvím komunikačních služeb platformy Azure API oznámí, že bylo zahájeno nahrávání nebo přepis, a tuto skutečnost musíte v reálném čase sdělit svým uživatelům v uživatelském rozhraní vaší aplikace.

Názory a připomínky

Společnost Microsoft vám může poslat žádosti o zpětnou vazbu, aby zjistila, jak služba funguje a jakým způsobem by měla být vylepšena. Souhlasíte s přijímáním průzkumů a žádostí o zpětnou vazbu. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů Evropské unie společnost Microsoft při získávání a zpracování vaší zpětné vazby jedná jako správce údajů. Protože zpětná vazba zákazníků je nezbytná pro úspěšný vývoj předběžných verzí služeb, toto zpracovávání zpětné vazby je nezbytné pro plnění této smlouvy.

Nahrávání hovorů

Mnoho zemí a států má zákony a předpisy, které se vztahují na nahrávání PSTN (veřejných telefonních sítí), hlasových a video hovorů a které často vyžadují, aby uživatelé souhlasili se záznamem jejich komunikace. Je vaší odpovědností využívat možnosti nahrávání hovorů v souladu se zákonem. Musíte získat souhlas stran zaznamenané komunikace způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými pro každého účastníka.

Rozhraní Azure API for FHIR® (Předběžná verze)

Předběžná verze Azure API for FHIR obsahuje určitá předvydání rozhraní API, včetně souvisejících předvydání nástrojů, softwaru a služeb, které mají být začleněny do Azure API for FHIR. Protože zákazníci řídí prostředí nasazení předběžné verze Azure API for FHIR, nemají zakázáno užití předběžné verze Azure API for FHIR ke zpracování osobních nebo jiných údajů, které podléhají zvýšeným požadavkům platných zákonů či předpisů. Všechny ostatní podmínky předběžné verze Azure (a další příslušné podmínky) platí pro zákazníky při užívání předběžné verze Azure API for FHIR.

Zákazník nadále nese odpovědnost: (i) za to, zda je předběžná verze Azure API for FHIR vhodná pro zpracování dat, která podléhají jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a (ii) za zajištění užívání předběžné verze Azure API for FHIR takovým způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Výsledky získané z užívání předběžné verze Azure API for FHIR, včetně pseudonymizovaného exportu, a konvertoru FHIR se budou lišit v závislosti na různých faktorech, například vložených datech a funkcích zvolených zákazníkem. Společnost Microsoft není schopna zhodnotit výstupy z předběžné verze Azure API for FHIR, aby určila přijatelnost pro případy použití zákazníkem a potřeby dodržení předpisů. Výstupy z předběžné verze Azure API for FHIR nezaručují splnění žádných specifických zákonných, regulatorních ani smluvních požadavků.

Odmítnutí odpovědnosti týkající se zdravotnických prostředků

Zákazník bere na vědomí, že předběžná verze Azure API for FHIR (1) není určená, zamýšlená ani zpřístupněná jako zdravotnický prostředek či zdravotnické prostředky a (2) není určená coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení a jako taková by neměla být používaná coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení ani místo nich. Odpovědnost za zobrazování nebo získání příslušných souhlasů, varování, odmítnutí odpovědnosti a uznání koncovým uživatelům zákazníkovy implementace předběžné verze Azure API for FHIR nese výhradně zákazník.

FHIR® je registrovanou značkou HL7 a je používána se svolením HL7.

Rozhraní API platformy Azure Healthcare (předběžná verze)

Předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare obsahuje určité předběžné rozhraní API platformy Azure Healthcare, včetně souvisejících předběžných verzí nástrojů, softwaru a služeb, které mají být začleněny do rozhraní API platformy Azure Healthcare. Protože zákazníci řídí prostředí nasazení rozhraní API platformy Azure Healthcare, nemají zakázáno použití rozhraní API platformy Azure Healthcare ke zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, na které se vztahují zvýšené zákonné nebo regulační požadavky. Všechny ostatní podmínky předběžné verze Azure (a další příslušné podmínky) platí pro zákazníky při užívání rozhraní API platformy Azure Healthcare.

Zákazník nadále nese odpovědnost: (i) za to, zda je předběžná verze rozhraní API platformy Azure Healthcare vhodná pro zpracování dat, která podléhají jakémukoliv konkrétnímu zákonu či předpisu, a (ii) za zajištění užívání předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare takovým způsobem, který je v souladu se zákonnými a regulatorními povinnostmi zákazníka.

Výsledky získané z užívání předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare, včetně pseudonymizovaného exportu, a konvertoru FHIR® se budou lišit v závislosti na různých faktorech, například vložených datech a funkcích zvolených zákazníkem. Společnost Microsoft není schopna zhodnotit výstupy z předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare, aby určila přijatelnost pro případy použití zákazníkem a potřeby dodržení předpisů. Výstupy z předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare nezaručují splnění žádných specifických zákonných, regulatorních ani smluvních požadavků.

Odmítnutí odpovědnosti týkající se zdravotnických prostředků

Zákazník bere na vědomí, že předběžná verze rozhraní API platformy Azure Healthcare (1) není určená, zamýšlená ani zpřístupněná jako zdravotnický prostředek či zdravotnické prostředky a (2) není určená coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení a jako taková by neměla být používaná coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení ani místo nich. Odpovědnost za zobrazování nebo získání příslušných souhlasů, varování, odmítnutí odpovědnosti a uznání koncovým uživatelům zákazníkovy implementace předběžné verze rozhraní API platformy Azure Healthcare nese výhradně zákazník.

FHIR® je registrovanou značkou HL7 a je používána se svolením HL7.

Microsoft Defender for IoT

Enterprise IoT, nová funkce produktu Azure Defender for IoT, je v současné době ve fázi PŘEDBĚŽNÉ VERZE. Pro zákazníky, kteří jsou zároveň aktivními zákazníky produktu Microsoft 365 Defender (Microsoft Defender for Endpoint), bude Enterprise IoT zpracovávat a ukládat data z předplatného produktu Microsoft Defender for Endpoint a oba produkty se budou bezproblémově slučovat, aby se zavedlo jednotné zobrazení inventáře ve všech portálech. Bude to zahrnovat data z produktu Microsoft Defender for Endpoint týkající se všech zařízení podporovaných produktem Microsoft Defender for Endpoint – spravovaných zařízení, zařízení, která by mohla být spravována, síťových zařízení a zařízení internetu věcí (zjištěných v rámci funkce Device Discovery). Na tyto údaje se vztahují závazky týkající se ochrany soukromí a nakládání s daty, které platí pro produkt Enterprise IoT, a nikoli pro produkt Microsoft Defender for Endpoint. Další informace naleznete v dokumentaci produktu Enterprise IoT. Používáním produktu Enterprise IoT navíc souhlasíte s tím, že inženýři společnosti Microsoft budou mít přístup k vašim datům a budou je používat při vytváření, testování a optimalizaci analytických modelů.

Pokud takový přístup nechcete povolit, NEPOUŽÍVEJTE TECHNOLOGII PŘEDBĚŽNÉ VERZE

Užívací práva k šablonám databáze Synapse Analytics (předběžná verze).

Termín „Šablony databáze“ označuje datové modely a schémata specifické pro odvětví nebo jejich části, které společnost Microsoft poskytuje zákazníkovi.

Termín „Materiály“  označuje šablony databáze a související materiály, nástroje, funkce a služby, které společnost Microsoft poskytla zákazníkovi na základě těchto podmínek užívání předběžných verzí.

Užívací práva

Zákazník může přistupovat k šablonám databáze a používat jakékoli materiály poskytnuté společností Microsoft zákazníkovi výhradně pro interní obchodní účely zákazníka a pouze pro používání ve službě Microsoft Azure Synapse Analytics. Společnost Microsoft určí součásti, vlastnosti a/nebo funkce, které mají být zahrnuty do materiálů, a může kdykoli podle svého uvážení upravit, pozastavit nebo ukončit přístup k jakékoli nebo všem součástem, vlastnostem a/nebo funkcím materiálů.

Omezení licence

Zákazník nebude činit (ani se nepokusí o) následující: (1) zpětně analyzovat nebo obejít jakákoli technická omezení v materiálech nebo omezení či omezení v jakékoli dokumentaci související s materiály; (2) používat materiály jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k vytváření nebo šíření škodlivého softwaru nebo jiného škodlivého kódu nebo softwaru; (3) sdílet, publikovat, distribuovat, převádět nebo půjčovat materiály jakékoli třetí straně (s výjimkou svých dodavatelů v souladu s těmito podmínkami užívání předběžných verzí) nebo jinak poskytovat jakékoli materiály jako samostatné hostované řešení k použití pro ostatní; (4) odstraňovat, minimalizovat, blokovat nebo upravovat jakákoli sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů v materiálech; nebo (5) jinak používat materiály pro jakýkoli účel, který není výslovně povolen v těchto podmínkách užívání předběžných verzí.

Funkce sdílení služby Azure Compute Gallery

Azure Compute Gallery („ACG“) obsahuje funkci, která umožňuje vlastníkovi nebo delegátovi předplatného Azure zpřístupnit galerie v rámci svého předplatného Azure a prostředky v těchto galeriích ostatním uživatelům nebo komunitám Azure jako nový typ prostředku. Uživatelé Azure pak mohou přistupovat k těmto prostředkům, které mohou mimo jiné zahrnovat skripty, image virtuálních počítačů nebo aplikace virtuálních počítačů (dále označováno jako „prostředky galerie“), a nasazovat je výhradně za účelem vytváření virtuálních počítačů Azure v rámci svého vlastního předplatného Azure.

Pokud se zákazník rozhodne sdílet prostředky galerie, souhlasí, že:

(i) pokud zákazník neposkytne samostatnou licenci pro prostředky galerie na úrovni galerie nebo u každého prostředku galerie, poskytne zákazník licenci všem autorizovaným uživatelům, včetně práva používat a upravovat tyto prostředky galerie v Azure; a

(ii) povoluje společnosti Microsoft zpřístupnit sdílené prostředky galerie těmto uživatelům způsobem a na místě, které si společnost Microsoft zvolí.

Microsoft Dev Box (verze Preview)

Manipulace s daty služby Microsoft Dev Box. Služba Dev Box integruje zákaznická data z jiných online služeb včetně služeb Azure Active Directory, Microsoft Intune, Azure Virtual Desktop, Windows 365 a dalších online služeb nakonfigurovaných zákazníkem, pokud existují (souhrnně „vstupní služby pro Dev Box“). Jakmile jsou zákaznická data ze vstupních služeb pro Dev Box integrována do služby Dev Box, vztahují se na tato data pouze Univerzální licenční podmínky pro všechny online služby a ustanovení DPA platná pro Dev Box.

Azure Orbital Cloud Access

Definice

„Azure Orbital Cloud Access verze Preview“ označuje službu Azure, která umožňuje přístup ke službám Microsoft Azure prostřednictvím satelitní sítě. Azure Orbital Cloud Access verze Preview zahrnuje veškeré související technologie, informace, materiály, aktualizace a zařízení Azure Orbital Cloud Access poskytované pro použití v rámci služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview.

„Zařízení Azure Orbital Cloud Access“ označuje hardware (například uživatelské terminály, směrovače) s výjimkou zařízení Azure Stack Edge (samostatně definovaných níže) poskytovaný společností Microsoft speciálně za účelem umožnění používání služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview.

„Zařízení Azure Stack Edge“ označuje hardwarová zařízení, včetně softwaru, která jsou nabízena jako součást rodiny zařízení Azure Stack Edge, jak je popsáno na stránce https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge, a která zákazník získává samostatně na základě své stávající smlouvy se společností Microsoft, podle které se řídí používání zařízení Azure Stack Edge zákazníkem.

„Software“ označuje veškeré softwarové součásti od společnosti Microsoft dodávané se zařízením Azure Orbital Cloud Access (nebo určené k instalaci na toto zařízení) pro použití ve spojení se službou Azure Orbital Cloud Access verze Preview, včetně všech nástrojů, aktualizací a související dokumentace.

Používání zařízení Azure Orbital Cloud Access

Společnost Microsoft uděluje zákazníkovi povolení používat zařízení Azure Orbital Cloud Access výhradně za účelem účasti v hodnocení služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview, a to za následujících podmínek:

 1. Určení vhodnosti ze strany zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, (i) že je výhradně odpovědný za určení vhodnosti používání služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a (ii) že společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi ani jakékoli jiné třetí straně za jakoukoli ztrátu dat nebo jiné škody. Zákazník by měl posoudit schopnosti a funkce služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview na základě zamýšlených úloh a aplikací zákazníka, aby zjistil, zda je služba Azure Orbital Cloud Access verze Preview vhodná pro zamýšlené použití zákazníkem k hodnocení služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview. Služba Azure Orbital Cloud Access verze Preview je poskytována bez jakékoli smlouvy o úrovni služeb (například týkající se doby provozu, podpory řešení problémů atd.) a bez jakýchkoli závazků poskytování zákaznické podpory.
 2. Žádný převod, přístup nebo úprava. Zákazník souhlasí s tím, že neprodá, nepostoupí ani nepřevede zařízení Azure Orbital Cloud Access a že nebude přímo ani nepřímo (prostřednictvím třetí strany) zařízení Azure Orbital Cloud Access nebo jakýkoli software prohlížet, otevírat, upravovat a rozkládat a ani do těchto zařízení nebo softwaru jinak zasahovat.
 3. Pouze pro Spojené státy americké. Služba Azure Orbital Cloud Access verze Preview, včetně všech zařízení Azure Orbital Cloud Access, je poskytována pouze pro použití ve Spojených státech a na jejich územích. Zákazníci, kteří nejsou zákazníky z oblasti státní správy, nesmí přepravovat ani používat zařízení Azure Orbital Cloud Access mimo území Spojených států nebo jejich území.
 4. Předplatné služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview. V rámci služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview umožňuje společnost Microsoft zákazníkovi používat zařízení Azure Orbital Cloud Access po dobu, kdy má zákazník aktivní předplatné služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview. Pokud zákazník již nemá aktivní předplatné a nevrátí zařízení Azure Orbital Cloud Access, může společnost Microsoft považovat zařízení Azure Orbital Cloud Access za ztracená, jak je ustanoveno v oddíle „Vlastnické právo a riziko ztráty; odpovědnost za dodání a vrácení“.

Licence na software; omezení; aktivace

Veškerý software poskytovaný společností Microsoft pro použití se službou Azure Orbital Cloud Access verze Preview je licencován, nikoli prodáván. Společnost Microsoft uděluje zákazníkovi omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci na používání softwaru dodaného se zařízením Azure Orbital Cloud Access pro přístup ke službě Azure Orbital Cloud Access verze Preview, a nikoli pro žádný jiný účel. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Tato licence nedává zákazníkovi žádné právo pro následující případy a zákazník nesmí: (i) používat nebo virtualizovat funkce softwaru odděleně od zařízení Azure Orbital Cloud Access; (ii) publikovat, kopírovat, pronajímat nebo zapůjčovat software; (iii) obcházet jakákoli technická omezení v softwaru nebo omezení v zařízeních Azure Orbital Cloud Access nebo v dokumentaci služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview; (iv) oddělovat a spouštět části softwaru na více než jednom zařízení; (v) instalovat nebo používat software nebo technologie od jiných výrobců než od společnosti Microsoft způsobem, který by znamenal, že duševní vlastnictví nebo technologie společnosti Microsoft budou podléhat jakýmkoli jiným licenčním podmínkám; nebo (vi) zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat software nebo se o to pokoušet, s výjimkou případů, kdy to umožňují příslušné právní předpisy, i když to tyto podmínky neumožňují, a v takovém případě tak zákazník může konat pouze v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a jakýmikoli samostatnými licenčními podmínkami pro samostatné moduly nebo agenty používané v souvislosti se zařízením Azure Cloud Access, platí pro používání těchto modulů nebo agentů tyto samostatné licenční podmínky pro tyto moduly nebo agenty. Zákazník nesmí používat software pro srovnávání nebo „benchmarking“, s výjimkou interních účelů zákazníka, ani nesmí zveřejňovat nebo sdělovat související výsledky.

Aktivace softwaru a souhlas s použitím dat pro poskytování služeb Azure Orbital Cloud Access verze Preview

Aktivace softwaru podle potřeby spojuje používání softwaru s konkrétním zařízením. Během aktivace a následného používání zařízení Azure Orbital Cloud Access může software odesílat společnosti Microsoft informace o softwaru a o službě Azure Orbital Cloud Access, včetně vlastností zařízení (jako jsou například čísla uzlů, skříní a komponent, verze softwaru a firmwaru, časová razítka registrace atd.) a údajů o prostředí zákazníka (jako jsou například IP adresy zařízení, název zařízení, čas a IP adresa aktualizačního serveru). Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění služeb Azure Orbital Cloud Access verze Preview zákazníkovi. Používáním zařízení a softwaru Azure Orbital Cloud Access zákazník souhlasí s přenosem těchto informací společnosti Microsoft.

Produkty, které nejsou od společnosti Microsoft

Společnost Microsoft může zákazníkovi zpřístupnit produkty od jiných výrobců, než je Microsoft, prostřednictvím používání služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview zákazníkem, například prostřednictvím online obchodu společnosti Microsoft (jako je například Azure Marketplace) nebo jako součást zařízení Azure Orbital Cloud Access. Pokud zákazník nainstaluje nebo používá jakýkoli produkt, který není od společnosti Microsoft, se službou Azure Orbital Cloud Access verze Preview, nesmí tak činit žádným způsobem, který by vystavil duševní vlastnictví nebo technologie společnosti Microsoft jiným závazkům, než které jsou výslovně uvedeny v licenční smlouvě zákazníka. Pro pohodlí zákazníka může společnost Microsoft zahrnout poplatky za určitý produkt, který není produktem společnosti Microsoft, jako součást zákazníkova vyúčtování za online služby. Společnost Microsoft však nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruky za produkty od jiných výrobců, než je společnost Microsoft. Zákazník nese výhradní odpovědnost za jakýkoli produkt od jiného výrobce než od společnosti Microsoft, který nainstaluje nebo používá se službou Azure Orbital Cloud Access verze Preview nebo který získá či spravuje prostřednictvím online obchodu společnosti Microsoft. Používání jakéhokoli produktu, který není od společnosti Microsoft, se řídí licenčními podmínkami, podmínkami služby a/nebo podmínkami ochrany osobních údajů mezi zákazníkem a vydavatelem takového produktu, který není od společnosti Microsoft (pokud existuje).

Vlastnické právo a riziko ztráty; odpovědnost za dodání a vrácení

Vlastnické právo a riziko ztráty

Veškerá práva, vlastnictví a podíl na každém zařízení Azure Orbital Cloud Access jsou a zůstanou majetkem společnosti Microsoft. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nejsou k žádnému zařízení Azure Orbital Cloud Access udělena žádná práva (včetně práv vyplývajících z patentů, autorských práv, obchodního tajemství, ochranné známky nebo jiných vlastnických práv). Zákazník je odpovědný za kontrolu zařízení Azure Orbital Cloud Access při převzetí od přepravce a za neprodlené nahlášení jakéhokoli poškození na adresu aoca@microsoft.com. Zákazník je odpovědný za veškerá rizika ztráty nebo poškození (s výjimkou očekávaného opotřebení) zařízení Azure Orbital Cloud Access od chvíle, kdy je přepravce doručí na dodací adresu určenou zákazníkem, a to až do okamžiku, kdy přepravce určený společností Microsoft přijme zařízení Azure Orbital Cloud Access pro vrácení.

Společnost Microsoft může zákazníkovi účtovat poplatek za ztracené zařízení za zařízení Azure Orbital Cloud Access, pokud zákazník nepředá zařízení Azure Orbital Cloud Access přepravci určenému společností Microsoft k vrácení nebo nevrátí zařízení Azure Orbital Cloud Access podle níže uvedeného oddílu „Dodání a vrácení zařízení Azure Orbital Cloud Access“ do 30 dnů od ukončení používání služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview zákazníkem. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo účtovat poplatek za ztracená nebo poškozená zařízení.

Dodání a vrácení zařízení Azure Orbital Cloud Access

Zákazník je povinen zaplatit jednorázový přepravní poplatek za dodání zařízení Azure Orbital Cloud Access Devices, který zahrnuje dopravu při dodání ze společnosti Microsoft k zákazníkovi a dopravu při vracení těchto zařízení. Při vracení zařízení Azure Orbital Cloud Access společnosti Microsoft zákazník tato zařízení zabalí a odešle v souladu s pokyny společnosti Microsoft, včetně použití přepravce určeného společností Microsoft a obalových materiálů poskytnutých společností Microsoft. Zákazník zabalí a odešle zařízení Azure Orbital Cloud Access v souladu s pokyny společnosti Microsoft týkající se balení.

Poplatky

Zákazník může v souvislosti s používáním služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview používat další služby Microsoft Azure a společnost Microsoft tyto služby považuje za samostatné služby, které mohou podléhat samostatným poplatkům a nákladům na základě měření. Pouze jako příklad, služby Azure Storage a Azure Compute jsou samostatné služby Azure, a pokud jsou používány (a to i v souvislosti s používáním služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview), použijí se samostatné měřené služby Azure.

Poplatky za předplatné služby Azure Orbital Cloud Access verze Preview jsou účtovány paušální měsíční sazbou. Pokud se rozhodnete zrušit službu Azure Orbital Cloud Access verze Preview před vypršením programu Azure Orbital Cloud Access verze Preview, musíte společnosti Microsoft zaslat oznámení o zrušení e-mailem na adresu aoca@microsoft.com a příslušné poplatky za předplatné budou účtovány po dobu trvání měsíce, během kterého společnost Microsoft od vás obdrží vrácené zařízení Azure Orbital Cloud Access a toto vrácení zpracuje.

Zákazníci z oblasti státní správy

Přesunování zařízení Azure Orbital Cloud Access mezi lokalitami u zákazníků z oblasti státní správy

Zákazníci z oblasti státní správy, kteří vlastní zařízení Azure Orbital Cloud Access, mohou na vlastní riziko a náklady zákazníků z oblasti státní správy přepravovat zařízení Azure Orbital Cloud Access do různých lokalit zákazníků z oblasti státní správy v souladu s tímto oddílem a požadavky těchto podmínek. Zákazník z oblasti státní správy je odpovědný za to, že na vlastní riziko a náklady získá veškeré vývozní licence, dovozní licence a další úřední povolení pro vývoz a dovoz zařízení Azure Orbital Cloud Access a souvisejícího softwaru a dat zákazníka z oblasti státní správy do jakékoli takové jiné lokality zákazníka z oblasti státní správy. Zákazník z oblasti státní správy je také odpovědný za celní odbavení v jakékoli takové jiné lokalitě zákazníka z oblasti státní správy a ponese náklady za veškerá cla, daně a jiné úřední poplatky splatné při dovozu, jakož i veškeré náklady a rizika související s včasným vyřízením celních formalit. Zákazník z oblasti státní správy souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny platné dovozní, vývozní a obecné obchodní zákony a předpisy, pokud se tento zákazník z oblasti státní správy rozhodne přepravovat zařízení Azure Orbital Cloud Access za hranice země, ve které zákazník z oblasti státní správy tato zařízení Azure Orbital Cloud Access obdrží. Bez ohledu na výše uvedené, pokud zákazník z oblasti státní správy přepraví zařízení Azure Orbital Cloud Access do jiné lokality, jak je uvedeno v tomto oddíle, souhlasí zákazník z oblasti státní správy s tím, že před odesláním zařízení Azure Orbital Cloud Access do společnosti Microsoft zajistí vrácení zařízení Azure Orbital Cloud Access do země, ve které je zákazník z oblasti státní správy původně obdržel. Zákazníci z oblasti státní správy berou na vědomí, že s přepravou dat v zařízeních Azure Orbital Cloud Access a v souvislosti s nimi jsou spojena určitá rizika a že společnost Microsoft nenese vůči zákazníkovi z oblasti státní správy žádnou odpovědnost za jakékoli poškození, krádež nebo ztrátu zařízení Azure Orbital Cloud Access nebo jakýchkoli dat v něm uložených, včetně, a bez omezení, během přepravy.

Podmínky jedinečné pro federální vládu USA

Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo ustanovení začleněné do těchto podmínek odkazem (a) umožňuje automatické prodloužení služeb a/nebo poplatků; (b) vyžaduje, aby rozhodným právem bylo jiné než federální právo USA; nebo (c) jinak porušuje platné federální zákony, pak se takové ustanovení nepoužije. Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo ustanovení začleněné do těchto podmínek odkazem obsahuje ustanovení o odškodnění, toto ustanovení se nebude vztahovat na Spojené státy odškodňující společnost Microsoft nebo jakoukoli jinou stranu.