Doplňkové podmínky užívání pro náhledy systému Microsoft Azure

Poslední aktualizace: únor 2020

Systém Azure může zahrnovat předběžné verze, beta verze nebo jiné verze funkcí, služeb, softwaru nebo oblastí uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků („Předběžné verze“). Předběžné verze jsou zpřístupněny za podmínky, že souhlasíte s těmito podmínkami užívání, které doplňují vaši smlouvu týkající se užívání systému Azure.

PŘEDBĚŽNÉ VERZE JSOU POSKYTOVÁNY TAK, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, A JSOU VYLOUČENY ZE SMLUV O ÚROVNI SLUŽEB A OMEZENÉ ZÁRUKY. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Předběžné verze mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům týkajícím se zabezpečení, shody a soukromí, které jsou dále vysvětleny v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby online společnosti Microsoft, Centru zabezpečení systému Microsoft Azure, Podmínkách pro služby online a v jakýchkoli dalších sděleních poskytovaných společně s předběžnou verzí. Zákazníci by neměli používat náhledy ke zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, které podléhají zpřísněným požadavkům na dodržování předpisů. Určité vyjmenované náhledy mohou podléhat také případným dalším podmínkám, jak jsou uvedeny níže. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předváděcí verzi v rámci finální „General Availability“ verze.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing URL Preview API (soukromý náhled)

Data z Bing URL v API náhledu můžete použít pouze pro zobrazení úryvků náhledů a obrázků náhledů, které obsahují hypertextový odkaz na jejich zdrojové stránky, pro sdílení URL koncovými uživateli na sociálních médiích, chatovací roboty nebo podobně, nebo (ii) jako signál, že obsah na adrese URL je pravděpodobně materiál pro dospělé. Musíte vyhovět veškerým požadavkům na zakázání náhledu, které můžete obdržet od vlastníků webových stránek nebo obsahu.

Nemůžete:

 • Posílat osobní údaje (jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen "GDPR")) na rozhraní aplikace Bing URL Preview API.
 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje z odpovědí.
 • Použít údaje získané z rozhraní Bing URL Preview API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.
 • Upravit obsah výsledků (jinak než jejich přeformátováním tak, že to neporušuje žádný jiný požadavek), pokud to nevyžaduje zákon nebo to neodsouhlasila společnosti Microsoft.
 • Vynechat přiřazení a adresy URL přidružené k výslednému obsahu.
 • Zobrazovat další obsah v jakékoli části odpovědi způsobem, který by vedl uživatele k přesvědčení, že druhý obsah je součástí odpovědi.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft smí zpracovávat data, která jsou jí poskytována prostřednictvím používání služby Bing URL Preview API („data služby Bing”), pouze k těmto účelům: poskytování služby Bing URL Preview API k vašemu užívání; a (ii) zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití náhledu Bing URL v API.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající GDPR, které jsou zasílány společnosti Microsoft v rozporu s těmito požadavky na užívání a zobrazení a které jsou zpracovávány v souvislosti s Bing URL Preview API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Požadavky na užívání a zobrazení aplikace Bing Custom Visual Search API (soukromý náhled)

Nemůžete:

 • Kopírovat, ukládat nebo zapisovat do mezipaměti jakékoliv údaje, které jste obdrželi z aplikace Bing Custom Visual Search API.
 • Použít údaje získané z aplikace Bing Custom Visual Search API jako součást libovolného strojového učení nebo podobné algoritmické aktivity. Nepoužívejte tyto údaje k trénování, vyhodnocování nebo vylepšování nových nebo existujících služeb, které byste vy nebo třetí strany mohli nabídnout.

Musíte:

 • Umístit výrazný funkční hypertextový odkaz na Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft v blízkosti každého místa v uživatelském prostředí (UX), které nabízí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Označit daný hypertextový odkaz jako Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.
 • Výrazně zobrazovat značky společnosti Microsoft v souladu s pokyny společnosti Microsoft týkajícími se ochranných známek a značek & v blízkosti jednotlivých bodů v UX, které nabízejí uživateli možnost zadat vyhledávací dotaz. Taková značka musí uživatele jasně upozorňovat, že dané internetové vyhledávání provádí společnost Microsoft.
 • Ujistěte se, že zobrazený obsah obsahuje opatření přiměřená k tomu, aby vaše používání údajů získaných z Bing Custom Visual Search API neporušovalo platné zákony nebo práva třetích stran.

Použití údajů služby Bing

Společnost Microsoft smí zpracovávat data, která jsou jí poskytována prostřednictvím používání služby Custom Visual Search API („data služby Bing”), pouze k těmto účelům: poskytování služby Custom Visual Search k vašemu užívání; a (ii) zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Výhradně pro účely takového zpracování smí společnost Microsoft shromažďovat, uchovávat, užívat, reprodukovat a vytvářet odvozená díla z údajů služby Bing a vy k těmto úkonům udělujete společnosti Microsoft omezenou, nevýlučnou, neodvolatelnou a celosvětovou licenci. Musíte zabezpečit a zachovávat všechna práva, která jsou nezbytná pro to, aby společnost Microsoft mohla zpracovávat údaje služby Bing, jak je popsáno v tomto odstavci, aniž by porušila práva kterékoli třetí strany nebo aniž by vznikl jakýkoli závazek společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech údajů služby Bing. Tato část Použití údajů služby Bing platí i po ukončení nebo vypršení platnosti jakékoliv smlouvy týkající se vašeho použití rozhraní API pro vlastní vyhledávání.

Dodržování GDPR

Pokud jde o jakékoli osobní údaje podléhající Všeobecnému nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), a které jsou zpracovávány v souvislosti s voláními v aplikaci Bing Custom Visual Search API, rozumíte, že vy a společnost Microsoft jste podle GDPR nezávislými správci údajů. Nesete výlučnou odpovědnost za dodržování směrnice GDPR.

Předběžná verze funkce Custom Neural Voice služeb Cognitive Services

 1. Schválené případy užívání. Zákazník bude funkci Custom Neural Voice užívat pouze v případech uvedených ve vaší žádosti, resp. schválených v rámci vaší prováděcí smlouvy či dohody.
 2. Další prohlášení a záruky. Zákazník prohlašuje, zaručuje a potvrzuje, že (i) má výslovné písemné svolení mluvčích (dále je „mluvčí“) k užívání charakteristik jejich hlasu k vytváření zdroje funkce Custom Neural Voice („syntetický hlas”) pro případy užívání popsané v této žádosti, resp. v prováděcí smlouvě či dohodě, a (ii) smlouvy se zákazníkem zohledňují dobu užívání syntetického hlasu a všechna omezení obsahu a (iii) zákazník sdílel s mluvčím pokyny ke sdělování pro mluvčí stanovené společností Microsoft (https://aka.ms/disclosure-voice-talent), ve kterých je uvedeno, jak funkce Custom Neural Voice funguje, a to přímo nebo prostřednictvím oprávněného zástupce mluvčího.
 3. Etický kodex. Mezi minimální požadavky, které musí v dobré víře splňovat všechny implementace funkcí převodu textu na řeč, patří kromě dodržování Zásad přijatelného užívání uvedených v Podmínkách pro služby online společnosti Microsoft (které jsou k dispozici na adrese https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products) také etický kodex (k dispozici na adrese https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct). Aniž by tím byly omezeny další možnosti nápravy, které společnost Microsoft může uplatnit v souladu s Podmínkami pro služby online, porušení etického kodexu může vést k pozastavení služeb online. Společnost Microsoft pozastaví službu online pouze v přiměřeně nutném rozsahu. Společnost Microsoft oznámí pozastavení služby online předem s výjimkou případů, kdy bude mít důvod se domnívat, že je službu nutné pozastavit okamžitě.
 4. Dodržování podmínek pro funkci Custom Neural Voice ze strany zákazníka. Zákazník má výhradní právo používat syntetické hlasy vytvořené zákazníkem a zpřístupněné prostřednictvím kognitivních služeb. Bez ohledu na výše uvedené společnost Microsoft smí uchovávat a užívat jednotlivé syntetické hlasy vytvořené zákazníkem výhradně pro účely šetření a reakcí na jakékoli domnělé porušení podmínek uvedených ve Schválených případech užívání, Zásadách přijatelného užívání nebo Etickém kodexu a zákazník uděluje společnosti Microsoft omezené, nevýhradní a neodvolatelné celosvětové oprávnění, které jí umožňuje tak činit. Zákazník zabezpečí a bude zachovávat všechna práva, která jsou pro společnost Microsoft nezbytná, aby mohla uchovávat a užívat syntetický hlas, jak je popsáno v tomto odstavci, bez porušení práv kterékoli třetí strany nebo vzniku jakéhokoli závazku společnosti Microsoft vůči zákazníkovi nebo jakékoli třetí straně. Tento odstavec zůstává v platnosti i po ukončení nebo uplynutí doby účinnosti smlouvy se zákazníkem.
 5. Oprávnění. Společnost Microsoft poskytuje oprávnění k přístupu k funkci Custom Neural Voice dle vlastního uvážení na základě jejích vlastních kritérií oprávněnosti a procesu prověřování. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo tuto oprávněnost kdykoli znovu ověřit a pozastavit přístup k funkci Custom Neural Voice v souladu s těmito podmínkami. Chcete-li zažádat o funkci Custom Neural Voice a tuto funkci užívat, musíte uvést aktuální, kompletní a přesné informace do registračního formuláře a ke všem požadavkům společnosti Microsoft na opětné ověření.
 6. Odborné služby. Nastavení služby Synthetic Voice může vyžadovat omezené odborné služby. Tyto služby mohou zahrnovat zaměstnance společnosti Microsoft nebo dílčí zpracovatele provádějící kontrolu vašich dat. Pro vyloučení pochybností se na tyto služby vztahují podmínky odborných služeb v rámci podmínek služeb online společnosti Microsoft.

Mikroslužba Personalizace

Mikroslužba Personalizace spuštěná v kontejneru odesílá údaje o zákazníkovi do instance služby Personalizace nakonfigurované zákazníkem ve službě Azure s cílem vyškolit moduly Personalizace, které se používají v mikroslužbě i službě Personalizace. Užitím softwaru zákazník vyjadřuje svůj souhlas s přenosem informací popsaných v tomto oddílu. Ve všech ostatních ohledech je mikroslužba Personalizace licencována na stejném základě jako služby Cognitive Services v kontejnerech.

Visual Studio Online – Doplňkové podmínky pro předběžné verze

 1. Rozšíření. Produkt Visual Studio Online vám může poskytnout možnost stažení softwarových balíčků společnosti Microsoft a třetích stran z našeho tržiště rozšíření nebo správců balíčků. Tyto balíčky mají vlastní licence. Společnost Microsoft nezajišťuje distribuci ani licencování balíčků třetích stran a neposkytuje na ně žádné záruky. Přístupem nebo užíváním našeho tržiště rozšíření vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami pro tržiště rozšíření, které jsou umístěny na adrese https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Data.
  • (a) Shromažďování údajů. Některé funkce produktu Visual Studio Online (například funkce Visual Studio Code v prohlížeči) mohou shromažďovat informace o vás a vašem užívání služby a odesílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace využívat při poskytování a vylepšování produktu Visual Studio Online. Z velké řady těchto scénářů se můžete odhlásit, nikoli však ze všech, jak je popsáno v dokumentaci umístěné na adrese https://docs.microsoft.com/cs-cz/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů je umístěno na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. Další informace o shromažďování údajů a jejich užívání jsou uvedeny v dokumentaci a v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaším užíváním produktu Visual Studio Online vyjadřujete svůj souhlas s těmito postupy.
  • (b) Zpracování osobních údajů. V rámci svojí role zpracovatele a dílčího zpracovatele osobních údajů v souvislosti s produktem Visual Studio Online společnost Microsoft přijímá závazky v souladu s obecnými podmínkami nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů v podmínkách služeb online vůči všem zákazníkům s účinností ke dni 25. května 2018, uvedenými na adrese https://docs.microsoft.com/cs-cz/legal/gdpr/.
  • (c) Přijatelné užívání. Aniž by došlo k omezení Zásad přijatelného užívání uvedených v Podmínkách pro služby online uvedených výše, nesmíte v rozsahu povoleném příslušnými zákony činit následující:
   • Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci ani rozklad žádných funkcí služby nebo se jinak pokoušet odvozovat zdrojový kód pro takové funkce, s výlučnou výjimkou rozsahu vyžadovaného licenčními podmínkami třetí strany, kterými se řídí užívání určitých komponent typu open source, které mohou být v takových funkcích zahrnuty.
   • odstraňovat, minimalizovat, blokovat nebo upravovat jakákoli sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů umístěná v těchto funkcích;
   • používat takové funkce jakýmkoli způsobem, který by představovat porušení zákona; nebo
   • sdílet, publikovat, pronajímat nebo poskytovat na leasing tyto funkce, nebo je poskytovat jako nabídku (ať již samostatně, nebo jako součást jiné nabídky) k užívání jiným subjektům.

Programy předběžných verzí služby Azure Active Directory

Služba Azure Active Directory poskytuje aktualizace a nové funkce ve formě programů předběžných verzí. Společnost Microsoft vydává předběžné verze ve fázích, aby poskytla sobě a zákazníkům příležitost vyhodnotit a porozumět nové funkci dříve, než se stane součástí standardní služby Azure AD. Fáze jsou následující:

 1. Soukromá předběžná verze – během této fáze zveme několik zákazníků, aby se podíleli na předběžném přístupu k novým konceptům a funkcím. Tato fáze nezahrnuje formální podporu.
 2. Veřejná předběžná verze – v této fázi umožňujeme každému zákazníkovi se správnou licencí Azure AD, aby posoudil novou funkci. Během této fáze bude služba Microsoft Customer Support Services poskytovat podpůrné služby, ale neuplatňují se normální smlouvy o úrovni služeb. U nových funkcí vystavených na portálu Azure AD Portal může zákazník očekávat, že v uživatelském rozhraní uvidí informační bannery, které upozorní na nové zkušenosti dostupné během testování předběžné verze. Kliknutím na informační banner se zákazníci poté rozhodnou pro vyzkoušení předběžné verze.
 3. Obecně dostupné (GA) - Po dokončení předběžné verze je tato funkce otevřena pro každého licencovaného zákazníka a je podporována všemi kanály podpory společnosti Microsoft. Mějte na paměti, že pokud nová funkce ovlivní stávající funkčnost, může to změnit způsob, jakým vy nebo vaši uživatelé tuto funkci používají.

Každý program předběžné verze služby Azure Active Directory má odlišné požadavky a závislosti.

Funkce Azure Maps Preview

Služby Azure Maps Mobility a Weather sdílejí zákazníkem poskytnuté dotazy na adresu/umístění („dotazy”) se třetími stranami TomTom, Moovit a AccuWeather pro účely vykreslování mapových obrazů nebo funkcí mobility a počasí. Dotazy nejsou spojené s žádným zákazníkem ani koncovým uživatelem, jsou-li sdíleny s těmito třetími stranami, a nelze je použít k identifikaci jednotlivců. Společnost Microsoft momentálně přidává TomTom, Moovit a AccuWeather na seznam subdodavatelů služeb online. Další informace naleznete v dokumentaci.