Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Plně spravovaná a bezserverová distribuovaná databáze Azure Cosmos DB podporující NoSQL a relační úlohy vám umožní rychle a snadno vyvíjet aplikace v libovolném měřítku. Získejte zaručenou rychlost a dostupnost pro data NoSQL, automatickou a okamžitou škálovatelnost a podporu pro open source databáze PostgreSQL, MongoDB a Cassandru. Azure Cosmos DB nabízí cenově výhodné cenové modely pro aplikace libovolné velikosti – od vývoje a testování až po produkční prostředí.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Cenový model Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB fakturuje za databázové operace NoSQL, využité úložiště a volitelné vyhrazené brány ve všech vybraných oblastech Azure povolených na vašem účtu Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB také nabízí podporu virtuálních jader PostgreSQL a MongoDB, které se účtují jako virtuální jádra (výpočetní prostředky a paměť) a úložiště na uzel.

Databázové operace

Náklady na všechny databázové operace jsou normalizované a vyjádřené v jednotkách žádostí (RU) nebo jako virtuální jádro (výpočetní a paměťové jednotky). Azure Cosmos DB nabízí tři modely databázových operací:

 • Zřízená propustnost nabízí předem zvolenou kapacitu databázových operací měřenou v jednotkách požadavků za sekundu (RU/s) a účtovanou za hodinu ve všech vybraných oblastech Azure povolených pro daný účet. Nabízí latenci čtení a zápisu v řádu milisekund a 99,999% dostupnost po celém světě, to vše zajištěné smlouvami SLA. To je ideální pro rozsáhlé a důležité úlohy, které vyžadují záruku nízké latence a vysoké dostupnosti. Na výběr jsou dvě možnosti správy kapacit: Standardní zřízená propustnost a zřízená propustnost v režimu automatického škálování. Požadavky na zřízenou propustnost můžete odhadnout pomocí Azure Cosmos DB capacity planner (kalkulačka RU).
 • Bezserverový model nabízí databázové operace na vyžádání a účtují se jednotky žádostí (RU) využité pro jednotlivé databázové operace. Bezserverová varianta usnadňuje spouštění nárazových úloh, které nemají stabilní provoz. Zvládá provozní špičky na vyžádání, bez správy nebo plánování prostředků.
 • Virtuální jádra/Uzly jsou k dispozici pro virtuální jádro Azure Cosmos DB for PostgreSQL a Azure Cosmos DB for MongoDB. Tento model umožňuje horizontální škálování na stovky uzlů.

Spotřebované úložiště

Transakční a analytické úložiště pro data NoSQL se účtuje podle počtu GB využitých pro data a indexy ve všech oblastech Azure, ve kterých je vaše databáze distribuovaná.

Úložiště zálohování dat NoSQL je buď periodické, nebo nepřetržité:

 • Nepřetržité zálohování je k dispozici zdarma se 7denní dobou uchovávání nebo s 30denní dobou uchovávání fakturovanou jako GB uložená ve všech oblastech Azure, do kterých se vaše databáze distribuuje. Obnovení k určitému bodu v čase ze zálohy databáze se účtuje jako GB dat obnovených do jedné oblasti Azure. Průběžné zálohování je možné povolit u účtů používajících Azure Cosmos DB for NoSQL nebo Azure Cosmos DB for MongoDB.
 • Pravidelné zálohování je ve výchozím nastavení povolené. Dvě záložní kopie se poskytují zdarma, poplatky za další kopie se účtují na základě celkového počtu GB dat uložených napříč dvěma oblastmi Azure.

Úložiště na uzel je k dispozici pro data PostgreSQL. Za úložiště zálohování až do 100 % celkového zřízeného úložiště na daném uzlu se neúčtují žádné další poplatky.

Vyhrazená brána

Vyhrazené brány se účtují po hodinách za nastavené vyhrazené výpočetní prostředky na základě vybraného počtu jader a paměti. Vyhrazená brána směruje požadavky na back-endové oddíly vašeho účtu Azure Cosmos DB a dá se povolit pro podporu integrované mezipaměti pomocí Azure Cosmos DB for NoSQL a materializovaných pohledů pomocí Azure Cosmos DB for Apache Cassandra.

Místní distribuce dat

Azure Cosmos DB podporuje replikaci a distribuci dat v libovolné nebo všech oblastech Azure pro zajištění propustnosti. V účtu Azure Cosmos DB můžete kdykoli přidávat a odebírat oblasti. V případě povolení distribuce do více oblastí se rezervovaná propustnost, využité úložiště a vyhrazená brána účtují napříč všemi oblastmi přidruženými k danému účtu.

Volitelně je pro účty možné povolit zápis do více oblastí. Při tomto způsobu konfigurace se za účty fakturuje na základě sazeb pro více oblastí.

Azure Cosmos DB pro virtuální jádro MongoDB nabízí funkce horizontálního škálování na více systémů a je nejvhodnější pro úlohy s vysokým výkonem, které vyžadují:

 • Familiární architekturu
 • Svislé a horizontální škálování s vysokou kapacitou
 • Ideální pro dlouhotrvající dotazy a komplexní agregační kanály

Další informace o Azure Cosmos DB pro virtuální jádro MongoDB.

Uzel (výpočetní prostředky a paměť)

Každý cluster virtuálních jader Azure Cosmos DB for MongoDB má jeden nebo více uzlů. S rostoucími požadavky na výkon vašich úloh můžete vertikálně škálovat upgradem vrstvy clusteru na větší uzly s většími výpočetními prostředky a pamětí nebo horizontálním škálováním přidáním dalších uzlů do clusteru.

Úroveň clusteru virtuální jádra na uzel Paměť v GB na uzel Cena za uzel
M30 2 8 $-/hodina
M40 4 16 $-/hodina
M50 8 32 $-/hodina
M60 16 64 $-/hodina
M80 32 128 $-/hodina
M200 64 256 $-/hodina
M300 96 384 $-/hodina

Úložiště na uzel – Úložiště pro obecné účely

Úložiště můžete nakonfigurovat pro uzly Azure Cosmos DB for MongoDB. Úložiště pro obecné účely se účtuje za každý GB úložiště, které zřídíte, a je redundantní.

Cena
128 GB $-/měsíc
256 GB $-/měsíc
512 GB $-/měsíc
1,024 GB $-/měsíc
2,048 GB $-/měsíc

Vysoká dostupnost

Vysoká dostupnost (HA) zabraňuje výpadkům databáze udržováním pohotovostních replik všech uzlů v clusteru. Pokud dojde k výpadku uzlu, virtuální jádro Azure Cosmos DB for MongoDB přepne příchozí připojení z uzlu, který selhal, do úsporného režimu. Pokud dojde k převzetí služeb při selhání, uzly se zvýšenou úrovní mají vždy aktuální data prostřednictvím synchronní replikace streamování a stejného připojovacího řetězce. Povolení vysoké dostupnosti pro cluster vytvoří další sadu uzlů a tím zdvojnásobí cenu clusteru.

Úložiště využívané službou Backup

Úložiště zálohování je úložiště přidružené k automatizovaným zálohám vašeho clusteru virtuálních jader Azure Cosmos DB for MongoDB. Za úložiště zálohování ve verzi Preview se neúčtuje žádný další poplatek.

Spotřebované úložiště

Azure Cosmos DB nabízí neomezené transakční a analytické úložiště (Azure Synapse Link), které se účtuje podle počtu GB místního logického úložiště SSD využitých pro data a indexy ve všech oblastech vybraných pro geografickou replikaci. Pokud například replikujete účet služby Azure Cosmos DB mezi třemi oblastmi, budete platit celkové náklady na úložiště ve všech třech oblastech.

Vaše data se spravují ve dvou různých úrovních úložiště (transakčních a analytických), přičemž úlohy pracují na stejných logických datech, aniž by se mezi sebou rušily. I když je transakční úložiště ve výchozím nastavení vždy povolené, musíte ve svém kontejneru Azure Cosmos DB explicitně povolit analytické úložiště, aby bylo možné používat Azure Synapse Link ke spouštění analýz dat v Azure Cosmos DB pomocí Azure Cosmos DB for NoSQL nebo Azure Cosmos DB for MongoDB.

Zřízená propustnost (RU/s) se škáluje vzhledem k objemu transakčního úložiště jako 10 RU/s na každý 1 GB úložiště. Pokud chcete odhadnout požadavky na úložiště, použijte nástroj pro plánování kapacity a ujistěte se, že jste pro splnění požadavků úložiště zřídili dostatečnou propustnost.

Spotřebované úložiště GB celkem Cena
Transakční úložiště (založené na řádcích) 1 GB × N oblastí $-/měsíc
Analytické úložiště (založené na sloupcích) 1 GB × N oblastí $-/měsíc

Úložiště zálohování

Pro účty je možné vybrat pravidelné nebo průběžné zálohování. Ve výchozím nastavení je na všech účtech aktivované pravidelné zálohování a dvě záložní kopie dat jsou uložené zdarma. Periodické zálohování dat je možné nakonfigurovat tak, aby bylo nezávislé na geografickém umístění, místním prostředí nebo zóně. Další podrobnosti najdete v technické dokumentaci.

Úložiště pravidelného zálohování GB celkem Cena za GB
Uložená data pravidelného zálohování (2 kopie) GB na kopii Zdarma/měsíc
Uložená data pravidelného zálohování (>2 kopie) GB na kopii $-/měsíc

Průběžné zálohování se dá u zřízených účtů propustnosti aktivovat místo pravidelných záloh pomocí Azure Cosmos DB for NoSQL nebo Azure Cosmos DB for MongoDB. Po aktivaci se zálohy účtují měsíčně na základě celkového množství dat uložených ve všech vybraných oblastech Azure. Obnovení k určitému bodu v čase z dat průběžného zálohování se účtuje jako celkový počet GB dat obnovených do primární oblasti zápisu.

Úložiště průběžného zálohování GB celkem Cena za GB
Průběžné zálohování dat – po dobu 7 dnů* GB × N oblastí Zdarma/měsíc
Nepřetržité uchovávání zálohovaných dat – po dobu 30 dnů GB × N oblastí $-/měsíc
Obnovení k určitému časovému okamžiku GB $-

*Průběžné zálohování s 7denním uchováváním bude zdarma do 30. června 2024.

Transakce analytického úložiště (Azure Synapse Link)

Transakce IOPS (vstup/výstup) pro analytické úložiště se účtují podle množství operací.

Transakce Operations Cena
Operace zápisu – analytické úložiště 10,000 $-
Operace čtení – analytické úložiště 10,000 $-

Podrobnější odhad operací analytického úložiště (Azure Synapse Link) pro vaši úlohu získáte pomocí nástroje pro plánování kapacity. Další informace najdete v dokumentaci k cenám analytického úložiště Azure Cosmos DB.

Poznámka: Ceny transakčního úložiště nejsou ovlivněné využitím analytického úložiště.

Vyhrazená brána

Vyhrazená brána směruje požadavky na backendové oddíly v účtu Azure Cosmos DB. Po povolení budou výpočetní prostředky vytvořeny ve všech oblastech přidružených k vašemu účtu.

Integrovaná mezipaměť

Po vytvoření vyhrazeného clusteru brány se automaticky a bez dalších nákladů povolí integrovaná mezipaměť služby Azure Cosmos DB, kterou je možné využít k dalšímu zvýšení výkonu čtení. Integrovaná mezipaměť je k dispozici pro Azure Cosmos DB for NoSQL.

Materializovaný pohled

Materializovaný pohled s Azure Cosmos DB for Apache Cassandra nabízí možnost vytvářet pohledy nad základní tabulkou pro přístup k informacím o tabulce pomocí různých jedinečných identifikátorů nebo klíčů (bez omezení jen na primární klíč) na straně serveru, automaticky na pozadí a s jedním zápisem do základní tabulky.

Název vCPU Paměť Náklady (na instanci, liší se podle oblasti)
Vyhrazená brána – pro obecné účely – D4 4 16 GB $- za hodinu
Vyhrazená brána – pro obecné účely – D8 8 32 GB $- za hodinu
Vyhrazená brána – pro obecné účely – D16 16 64 GB $- za hodinu

Zóny dostupnosti

Při výběru oblastí pro přidružení k účtu Azure Cosmos na webu Azure Portal můžete povolit zóny dostupnosti. Tím v rámci dané oblasti zajistíte další redundanci, a to replikací dat mezi několika zónami v této oblasti. Oblasti Azure, které mohou být zónami dostupnosti: Velká Británie – jih, Jihovýchodní Asie, USA – východ, USA – východ 2, USA – střed, Západní Evropa, USA – západ 2, Japonsko – východ, Severní Evropa, Francie – střed, and Austrálie – východ.

Dopad na fakturaci je následující:

 • U účtů pro zápis v jedné oblasti s využitím standardní zřízené propustnosti se jednotky žádostí za sekundu (RU/s) vynásobí hodnotou 1.25 v každé oblasti určené jako zóna dostupnosti.
 • U bezserverových účtů v jedné oblasti se jednotky žádostí (RU/s) vynásobí hodnotou 1.25.
 • Fakturace účtů pro zápis ve více oblastech (dříve multi-master) s využitím zřízené propustnosti není nijak ovlivněná.

Vyzkoušejte si Azure Cosmos DB zdarma

Existuje řada způsobů, jak se službou Azure Cosmos DB začít zdarma.

30 dnů zdarma. Využijte možnost spustit si na omezenou dobu neprodukční databázi Azure Cosmos DB. Začínáme: Užijte si časově omezené prostředí Azure Cosmos DB bez poplatků a předplatného Azure. Dá se obnovit, kolikrát chcete.
Azure Cosmos DB úrovně Free. Vyvíjejte a testujte vaše aplikace nebo spouštějte v rámci prostředí Azure malé produkční úlohy zdarma. Začínáme: Pokud u nového účtu aktivujete úroveň Free, každý měsíc po celou dobu živostnosti jednoho účtu Azure Cosmos DB v rámci předplatného Azure získáte zřízenou propustnost 1,000 RU/s a 25 GB úložiště zdarma.
Bezplatný účet Azure. Zatím Azure neznáte? Využijte možnosti vývoje a testování předprodukční aplikace s využitím Azure Cosmos DB a dalších služeb Azure. Začínáme: Vyzkoušejte Azure Cosmos DB a další služby Azure v rámci 12měsíčního bezplatného účtu Azure. Získejte kredit $200 na 30 dnů a využijte zřízenou propustnost 400 RU/s a 25 GB úložiště na měsíc zdarma. Nové bezplatné účty Azure mohou také aktivovat bezplatnou úroveň Azure Cosmos DB a získat tak další bezplatnou propustnost a úložiště.
Místní emulátor služby Azure Cosmos DB. Využijte možnost testování aplikací z místního počítače, aniž byste si museli vytvářet předplatné Azure nebo hradit nějaké poplatky. Začínáme: Stáhněte si bezplatný emulátor služby Azure Cosmos DB na místní počítač s Windows nebo Linuxem. Jakmile budete se svou databází spokojeni, můžete ji nasadit vytvořením odkazu na instanci služby Azure Cosmos DB v cloudu.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Cosmos DB

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Cosmos DB

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Cosmos DB.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Cosmos DB

 • Jednotky žádostí jsou měnou databázových operací ve službě Azure Cosmos DB. Každá operace (zápis, aktualizace, čtení, dotazy) spotřebovává prostředky procesoru, paměti a IOPS. Za tyto prostředky se účtují poplatky, které se vyjadřují v jednotkách žádostí (RU). Zřízená propustnost je celková kapacita propustnosti pro databázové operace a nastavuje se v jednotkách žádostí za sekundu (RU/s). Další informace najdete na stránce Jednotky žádostí ve službě Azure Cosmos DB.
 • Zřízená propustnost, vyjádřená v jednotkách žádostí za sekundu (RU/s), kterou nastavíte pro databázi nebo kontejner, se vám účtuje po hodinách.

  Standardní zřízená propustnost pro jednotlivý kontejner:

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte databázový účet Azure Cosmos DB se dvěma kontejnery se standardní zřízenou propustností 500 RU/s a 700 RU/s, celková zřízená propustnost bude 1 200 RU/s. Bude se vám tedy účtovat 12 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete změnit propustnost, zvýšili jste kapacitu jednotlivých kontejnerů o 500 RU/s a navíc jste vytvořili nový kontejner využívající 20 000 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Vaše faktura se potom změní na $- × 222 = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízená propustnost 1 200 RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 22 200 RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $-/měsíc.

  Propustnost zřízená pro sadu databázi (sada kontejnerů):

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte účet se dvěma databázemi Cosmos DB (každá z nich obsahuje sadu kolekcí) se zřízenou propustností 50 tisíc RU/s a 70 tisíc RU/s, vaše celková zřízená propustnost bude 120 tisíc RU/s. Bude se vám tedy účtovat 1 200 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete propustnost změnit zvýšili jste zřízenou propustnost jednotlivých databází o 10 tisíc RU/s, celková zřízená kapacita bude 140 tisíc RU/s (60 tisíc RU/s + 80 tisíc RU/s). Vaše faktura se potom změní na 1400 × $- = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízená propustnost 120 tisíc RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 140 tisíc RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $- + $- = $-/měsíc.

 • V režimu automatického škálování (dříve Autopilot) nastavíte maximální limit zřízené propustnosti v RU/s, na kterou se vaše databáze nebo kontejner může škálovat. Pak se vám budou každou hodinu účtovat využité jednotky žádostí za sekundu (RU/s) zřízené propustnosti, a to od 400 RU/s nebo 10 % vašeho maxima. Pokud například nastavíte maximální počet 8 000 RU/s, Azure Cosmos DB bude automaticky škálovat propustnost od 800 do 8 000 RU/s v závislosti na skutečném využití.
 • Když se úroveň Free aktivuje u nového účtu Azure Cosmos DB, získáte prvních 1 000 RU/s a 25 GB úložiště zdarma po celou dobu životnosti tohoto účtu. Pokud navíc využíváte databáze se sdílenou propustností, můžete vytvořit až 25 kontejnerů, které sdílejí 1 000 RU/s na úrovni databáze (maximálně 5 sdílených databází na jeden účet úrovně Free). Pro každé předplatné Azure můžete mít maximálně jeden účet úrovně Free a při vytváření tohoto účtu se musíte přihlásit.
 • V účtech úrovně Free obdržíte prvních 400 RU/s a 5 GB úložiště každý měsíc zdarma. Zřízená propustnost a úložiště nad rámec 400 RU/s a 5 GB se budou účtovat běžnými sazbami za službu Azure Cosmos DB. 400 RU/s se vztahuje na standardní zřízenou propustnost, zřízenou propustnost v režimu automatického škálování a zápisů do více oblastí (multi-master). Úroveň Free se nevtahuje na bezserverovou architekturu.

  Sleva založená na úrovni Free se uplatňuje na úrovni účtu. Pokud má například účet v průběhu jednoho měsíce celkem 400 RU/s a tři oblasti a v každé z nich 5 GB, bude se za něj za každou hodinu v měsíci účtovat 800 RU/s (400 RU/s × 3 oblasti – 400 RU/s) a 10 GB úložiště (5 GB × 3 oblasti – 5 GB). Pokud mají oblasti pro RU/s a úložiště jiné sazby, bude sleva odpovídat sazbám v oblasti, ve které byl příslušný účet vytvořen.

 • Když se rozhodnete vytvořit účet Azure Cosmos DB (s databázemi a kontejnery) zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Třeba si představte, že máte kontejner v oblasti Západní USA zřízený s propustností 10 tisíc RU/s a v daném měsíci uložíte 1 TB dat. Předpokládejme, že přidáte 3 oblasti (Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie), z nichž každá má stejné úložiště a propustnost. Na vaší celkové měsíční faktuře bude tato částka (v měsíci, který má 31 dní):

  Položka Využití (měsíc) Sazba Měsíční náklady
  Faktura za propustnost za kontejner v oblasti Západní USA 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za propustnost za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za úložiště za kontejner v oblasti Západní USA 1 TB $-/GB $-
  Faktura za úložiště za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 1 TB $-/GB $-
  Celkem $-

  Dál předpokládejme, že z kontejneru v oblasti USA – západ každý měsíc odešlete 100 GB dat pro replikaci do oblastí USA – východ, Severní Evropa a Východní Asie. Odchozí přenosy se vám budou fakturovat podle sazeb za přenosy dat.

 • Když se rozhodnete provozovat kontejnery zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám zřízená propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Bude se vám účtovat zřízená propustnost.
 • Kapacita úložiště se účtuje v jednotkách, které odpovídají maximální hodinové velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba využijete 100 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce 50 GB, bude se vám za tento měsíc účtovat ekvivalent 75 GB úložiště.

 • Účtuje se každá hodina existence kontejneru nebo databáze. Nezáleží přitom na využití ani na tom, jestli je kontejner nebo databáze aktivní kratší dobu, než je hodina. Když třeba vytvoříte kontejner nebo databázi a za 5 minut je odstraníte, ve vyúčtování najdete poplatek za 1 hodinu.

 • Za každou hodinu se vám účtuje maximální zřízená propustnost.

  Pokud například zřízenou propustnost v 9:30 zvýšíte z 400 RU/s na 1 000 RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 400 RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 1 000 RU/s.

  Pokud propustnost zřízenou pro kontejner nebo sadu kontejnerů v 9:30 zvýšíte ze 100 tisíc RU/s na 200 tisíc RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 100 tisíc RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 200 tisících RU/s.

 • Zřízenou propustnost pro každý kontejner nebo databázi můžete vertikálně zvýšit nebo snížit pomocí webu Azure Portal, jedné z podporovaných sad SDK, šablony ARM, PowerShellu, Azure CLI nebo rozhraní REST API.

 • Rezervovaná kapacita služby Azure Cosmos DB pomáhá šetřit peníze tím, že nabízí slevu, když si předplatíte zřízenou propustnost na jeden nebo tři roky. Rezervovaná kapacita poskytuje slevu a neovlivňuje stav spuštění vašich prostředků. Rezervovanou kapacitu pro službu Azure Cosmos DB si můžete koupit na webu Azure Portal. Další informace o rezervované kapacitě najdete v dokumentaci ke službě Azure Cosmos DB.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V