Ceny za Azure Time Series Insights

Okamžité zkoumání a analýzy dat časových řad v řešeních IoT

Informace o cenách

Jednotka zpracování dat PREVIEW = $- za jednotku za měsíc (každá jednotka umožňuje zákazníkům zpracovat až 100 GB/měsíc)

Další zpracovaná data PREVIEW = $- za GB

Úložiště metadat PREVIEW = $- za MB

Analýzy teplých dat (používají se k analýze dat ad hoc) Analýzy studených dat (používají se k analýze dat optimalizovaných pro časové řady) PREVIEW
Storage PREVIEW $-/GB za měsíc Ceny za objekty blob**
Dotazy PREVIEW Bez poplatků (omezeno na 10 souběžných dotazů) Zjištěno: $- za GB

** Studená data se ukládají ve vlastním účtu úložiště zákazníka, které může nakonfigurovat během nastavení služby Time Series Insights. Zákazníkům se budou účtovat další poplatky za transakce s objekty blob pro načítání a zápisy dat, které bude služba Time Series Insights provádět nad daty uloženými v jejich účtu služby Azure Storage.

Poznámka: Možnosti analýzy studených dat jsou okamžitě dostupné ve verzi Public Preview. Analýzy teplých dat, které se k aktuálním možnostem služeb přidají ve verzi GA, budou zpřístupněné během několika následujících měsíců, a to v rámci stejné nabídky služeb.

Zákazníci mohou dál používat Time Series Insights se starým cenovým modelem pro ad hoc analýzy teplých dat. Důrazně ale doporučujeme využívat aktualizovanou nabídku, protože poskytuje celou řadu nových možností pro analýzy optimalizované pro časové řady a nabízí také průběžné platby, úsporu nákladů a flexibilitu umožňující škálovat podle potřeb zákazníka.

S1 S2
Úložiště na jednotku2 30 GB nebo 30 milionů událostí1 300 GB nebo 300 milionů událostí1
Denní příchozí přenos dat na jednotku2,3 1 GB nebo 1 milionů událostí1 10 GB nebo 10 milionů událostí1
Maximální doba uchovávání5,6 13 měsíců5 13 měsíců5
Dotazy Neomezený počet Neomezený počet
Maximální počet jednotek4 10 10
Cena (za jednotku za měsíc) $- $-
1Událost je jedna jednotka dat s časovým razítkem. Pro účely fakturace počítáme události v blocích o velikost 1 kB. Například skutečná událost o velikosti 0,8 kB se účtuje jako jedna událost, ale událost o velikosti 2,6 kB se účtuje jako tři události. Maximální velikost skutečné události je 32 kB.
2Příchozí přenos dat a celkové úložiště se měří podle počtu událostí nebo velikosti dat, podle toho, co nastane dřív.
3Příchozí přenos dat se měří po minutách. S1 může přijímat příchozí přenos dat až 720 událostí za minutu a jednotku a S2 může přijímat příchozí přenos dat až 7 200 událostí za minutu a jednotku.
4Prostředí se dá přidáním dalších jednotek škálovat až 10krát.
5Data se v Time Series Insights uchovávají na základě zvoleného počtu dnů uchovávání nebo maximálních limitů.
6Uchovávání je možné konfigurovat na webu Azure Portal. Maximální doba uchovávání, kterou můžete povolit, je souvislé období jednoho roku o 12 měsících plus 1 měsíc – délka tohoto období je definovaná jako 400 dnů.

Nejčastější dotazy

 • Zákazníci nás informovali, že dávají přednost cenám umožňujícím škálovat zpracování dat, úložiště a dotazování nezávisle na sobě. Představením přepracované služby Time Series Insights s novou sadou možností průmyslových přehledů IoT zavádíme nový obchodní model, jehož ceny odpovídají vzorům využití našich zákazníků.

 • Microsoft bude dál podporovat zákazníky, kteří používají skladové položky S1 a S2. Zákazníkům ale doporučujeme, aby přešli na nový obchodní model, protože nabízí několik výhod: novou sadu možností průmyslových přehledů IoT, které se nabízejí s nižšími cenami, nižší celkové náklady na řešení, flexibilitu plateb za využití a možnost řídit náklady změnou úložiště dat a vzorů dotazování.

 • Představte si scénář, kdy zákazník má 10 000 zařízení, z nichž každé generuje 5 MB dat za měsíc.

  Zpracovaná data: 10 000*[5MB]/[1024 MB/GB] = 48,83 GB. Vzhledem k tomu, že jednotka zpracování dat umožňuje zpracovat až 100 GB, platíte za zpracování dat jenom $- za měsíc.

  Pokud z těchto zpracovávaných dat nakonfigurujete 10 GB pro analýzu teplých dat a analýza dat vyžaduje 1 dotaz za měsíc nad 10 GB uložených dat, potom

  poplatky za teplé úložiště = 10 GB*$-/GB = $- za měsíc

  Teplé dotazy = bez poplatků

  Pokud se zbývající data pošlou do studeného úložiště a vyžadují také jeden dotaz za měsíc, potom

  poplatky za studené úložiště = 38,83 GB*$-/GB = $- (používají se ceny objektů blob)

  Chladné dotazy = 38,83 GB*$-/GB = $- za měsíc

  Celkové měsíční poplatky za Time Series Insights = $- za zpracování dat + $- za teplé úložiště + $0 za teplé dotazy + $- za studené úložiště + $- za chladné dotazy = $-.

 • Tato nová skladová položka zavádí nové studené analýzy optimalizované pro časové řady a dál přitom podporuje možnosti ad hoc zkoumání teplých dat. Tato služba začne v době uvedení verze Public Preview na trh podporou scénáře studených analýz. V dalších měsících se bude aktualizovat a přidají se ad-hoc teplé analýzy s možností směrovat data časových řad do jedné nebo obou vrstev úložiště, podle potřeb vaší firmy.

  Uživatelské prostředí pro nastavení časových řad bude prozatím zahrnovat aktuální skladové položky S1/S2 i aktualizovanou novou skladovou položku. Očekáváme, že díky zařazení možností ad hoc teplých analýz do nové skladové položky postupně přesvědčíme zákazníky, aby přešli ze skladových položek S1/S2 na jednu unifikovanou skladovou položku a možnosti v nabídce Time Series Insights a využili tak výhody aktualizovaných cen i komplexnější možnosti kompletního řešení.

 • Každá jednotka S1 zahrnujte maximálně 30 GB celkového úložiště nebo 30 milionů událostí (podle toho, co nastane dřív) a také maximální denní příchozí přenos dat a možnost konfigurace uchovávání. Zároveň zahrnuje také prostředí pro vizualizace služby Time Series Insights. Počet uživatelů ani dotazů, které je možné provádět, není nijak omezen.

  Pokud například zřídíte 1 jednotku S1, můžete ve svém prostředí nakonfigurovat uchovávání dat až po dobu 400 dnů. Pokud nakonfigurujete uchovávání po dobu 400 dnů, váš průměrný denní příchozí přenos dat nemůže překročit 1/400 kapacity přiděleného prostředí (pro 1 jednotku S1 je to 30 GB). V tomto příkladu je 1/400 celkové kapacity úložiště na den 0,075 GB neboli 75 MB.

  Jiný příklad – pokud ve svém prostředí s jednou jednotkou S1 nakonfigurujete uchovávání dat po dobu 180 dnů, váš denní příchozí přenos dat nemůže překročit 0,166 GB (166 MB) za den. Pokud vaše rychlost příchozího přenosu dat překročí 0,166 GB za den, vaše data se nebudou ukládat na 180 dnů. Pokud by například vaše průměrná rychlost příchozího přenosu dat byla 0,189 GB za den, mohli byste využít uchovávání po dobu o něco delší než 158 dnů (30 GB / 0,189 = 158,73 dnů uchovávání).

  Pokud chcete maximalizovat denní příchozí přenos dat, můžete přijímat až 1 GB příchozího přenosu dat za den a uchovávat tato data až po dobu 30 dnů.

 • Každá jednotka S2 zahrnujte maximálně 300 GB celkového úložiště nebo 300 milionů událostí (podle toho, co nastane dřív) a možnost konfigurace denního příchozího přenosu dat a jejich uchovávání. Zároveň zahrnuje také prostředí pro vizualizace služby Time Series Insights. Počet uživatelů ani dotazů, které je možné provádět, není nijak omezen.

  Pokud například zřídíte 1 jednotku S2, dosáhnete uchovávání po dobu 400 dnů, pokud v prostředí nakonfigurujete uchovávání po dobu 400 dnů a váš průměrný denní příchozí přenos dat je 1/400 z 300 GB (0,75 GB neboli 750 MB za den) nebo méně.

  Jiný příklad – pokud ve svém prostředí s jednou jednotkou S2 nakonfigurujete uchovávání dat po dobu 180 dnů, dosáhnete uchovávání po dobu 180 dnů, pokud váš denní příchozí přenos dat nepřekročí 1,66 GB (1 660 MB) za den. Pokud vaše rychlost příchozího přenosu dat překročí 1,66 GB za den, vaše data se nebudou ukládat na 180 dnů. Pokud by například vaše průměrná rychlost příchozího přenosu dat byla 1,89 GB za den, dosáhli byste uchovávání po dobu o něco delší než 158 dnů (300 GB / 1,89 = 158,73 dnů uchovávání).

  Pokud chcete maximalizovat denní příchozí přenos dat, můžete přijímat až 10 GB příchozího přenosu dat za den a uchovávat tato data až po dobu 30 dnů.

 • Událost je jednotka dat o velikosti do 1 kB. Vetší události se počítají v násobcích 1 kB. Třeba 0,8 kB se účtuje jako jedna událost, ale 2,6 kB se účtuje jako tři události. Události větší než naše maximální velikost (32 kB) budou zamítnuty.

 • Počet jednotek můžete změnit prostřednictvím webu Azure Portal.

 • Ceny jsou poměrně přepočítané na dny. Pro účely fakturace den začíná o půlnoci UTC. Fakturuje se po měsících. Pokud zákazník používá například tři jednotky Time Series Insights S1 po celkovou dobu 5 dnů, na konci měsíce se mu fakturuje za 3 jednotky × 5 dnů × ($- / 31) = $-.

  Podobně pokud zákazník používá tři jednotky Time Series Insights S2 po celkovou dobu 5 dnů, na konci měsíce se mu fakturuje za tři jednotky × 5 dnů × ($- / 31) = $-.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Time Series Insights

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma