Podmínky & ujednání pro galerii aplikací služby Microsoft Azure Active Directory

Poslední aktualizace: březen 2017

Děkujeme vám za váš zájem uvádět aplikaci („**aplikace**“) v galerii aplikací služby Microsoft Azure Active Directory („**galerie**“). Tyto podmínky & ujednání pro galerii („**podmínky*“) popisují vztah mezi vámi a společností Microsoft Corporation („**Microsoft**,“ „**my**“ nebo „**nás**“) a řídí zahrnutí vaší aplikace do galerie. TYTO PODMÍNKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEODESÍLEJTE APLIKACI DO SEZNAMU PRO UVEDENÍ V GALERII. POKUD ODEŠLETE APLIKACI DO GALERIE, SOUHLASÍTE, ŽE SE BUDETE VY NEBO SUBJEKT, KTERÝ ZASTUPUJETE („**VY**“ nebo „**VÁŠ**“), ŘÍDIT TĚMITO PODMÍNKAMI.

**DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** Smlouva s vydavatelem webu Microsoft se nevztahuje na galerii a NEŘÍDÍ zahrnutí vaší aplikace do galerie. Tyto podmínky představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Microsoft týkající se vaší aplikace a galerie. Společnost Microsoft může tyto podmínky podle potřeby upravovat. Dalším uváděním aplikace v galerii souhlasíte, že budete vázáni v dané době platnými podmínkami.

  1. **Popis galerie; práva společnosti Microsoft**. Galerie je marketingová platforma, ve které jsou uvedeny odkazy na cloudové obchodní aplikace v více klienty třetích stran, které podporují jednotné přihlašování pomocí služby Azure Active Directory. Aplikace uvedené v galerii musí implementovat režim integrace a integrovat se se službou Azure Active Directory, v souladu s našimi v dané době platnými požadavky a pokyny. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo vaši navrhovanou aplikaci přijmout nebo zamítnout podle svého výhradního uvážení a vyhrazuje si také právo určit způsob, jakým budou aplikace prezentovány, propagovány nebo uváděny v galerii.
  2. **Proces odesílání aplikací**. Pokud chcete aplikaci odeslat ke zvážení, musíte při odesílání postupovat podle aktuálně platných pokynů k odesílání.
  3. **Vaše značky a loga**. Pokud vaši aplikaci v galerii uvedeme, udělujete nám nevýhradní, bezplatnou, osobní licenci na vystavení ochranných zámek a log, která nám poskytnete v souvislosti s marketingem a propagací aplikace v galerii (vaše značky). Prohlašujete, že jste vlastníkem nebo autorizovaným poskytovatelem licence značek a jakákoli dobrá pověst spojená s vašimi značkami je ve váš prospěch nebo prospěch vašeho poskytovatele licence. Vaše značky můžeme podle potřeby přeformátovat nebo změnit jejich velikost, aniž by to mělo vliv na jejich celkový vzhled. Pokud budete chtít zažádat o změny způsobu používání vašich značek v galerii, můžete nás informovat a my toto použití v přiměřené době opravíme.
  4. **Vztah se zákazníky**. Nesete odpovědnost za licencování a poskytnutí aplikace jakémukoli potenciálnímu zákazníkovi, který je odkázán na váš web z galerie („**váš** **zákazník**“). Taková licence nebo udělení práv je mezi vámi a vaším zákazníkem a nevytváří žádný závazek nebo zodpovědnosti vůči společnosti Microsoft. Berete ne vědomí, že společnost Microsoft nebude přímo poskytovat nebo prodávat vaši aplikaci vašim zákazníkům. Berete rovněž ne vědomí, že společnost Microsoft nebude poskytovat vašim zákazníkům žádnou podporu.
  5. **Vypovězení smlouvy**. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo z libovolného důvodu odebrat vaši aplikaci z galerie. Společnost Microsoft si rovněž vyhrazuje právo z libovolného důvodu změnit, aktualizovat nebo ukončit galerii, a to bez upozornění a z libovolného důvodu. Pokud chcete aplikaci z galerie odstranit, odešlete e-mail s žádostí na adresu waadpartners@microsoft.com. Jakmile vaši žádost obdržíme, aplikaci v přiměřené době z galerie odebereme.
  6. **Vylučující ustanovení**. Galerie je poskytována „TAK, JAK JE,“ a „TAK, JAK JE K DISPOZICI.“ Aplikaci v galerii uvádíte na vlastní riziko. SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE JAKÉKOLI ODVOZENÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, USPOKOJIVÉ KVALITY, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU PLYNOUCÍ Z UVEDENÍ VAŠÍ APLIKACE V GALERII, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNĚPRÁVNÍ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, POKUD NENÍ JINAK PÍSEMNĚ UVEDENO. ZÁKONY NĚKTERÝCH STÁTŮ NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ NA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NA URČITÉ ŠKODY. POKUD SE VÁS TYTO ZÁKONY TÝKAJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ. Vyloučení a omezení stanovená v této části F se vás týkají výhradně v souvislosti s uvedením aplikace v galerii. Tyto podmínky se nevztahují na vaše používání jakýchkoli služeb Azure nebo případně na vaše oprávnění jako zákazníka Azure.
  7. **Různé**. Tyto podmínky se řídí zákony státu Washington a jakékoli spory vzniklé v souvislosti s nimi musí být předloženy federálním soudům ve správním okrese King, Washington. Strany potvrzují, že tyto podmínky jsou nevýhradní a žádné ze stran není zakázáno zapojit se do podobných nebo konkurenčních aktivit s jinými třetími stranami. Tyto podmínky ani práva a povinnosti z nich vyplývající nesmíte převést bez našeho výslovného písemného souhlasu, s výjimkou převedení z vaší strany na následující subjekty. (1) na afilaci nebo (2) v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem všeho nebo téměř všeho majetku společnosti. Na základě výše uvedeného jsou tyto podmínky závazné a nabývají účinnost ve prospěch stran a jejich povolených nástupců a postupníků. Pokud není výslovně uvedeno jinak, žádná část těchto podmínek nepřevádí, nevyjadřuje ani neuděluje jakékoli právo, vlastnické právo nebo zájem na jakýkoli software nebo jiné materiály, které si strany vymění.