Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Terminy związane z przetwarzaniem w chmurze

migracja aplikacji

Proces przenoszenia aplikacji z jednego środowiska obliczeniowego do innego, często w ramach strategii wdrażania chmury. Organizacje mogą migrować swoje aplikacje z serwerów lokalnych do chmury, a także z jednej chmury do drugiej. Dowiedz się więcej.

modernizacja aplikacji

Aktualizowanie starszych aplikacji, procesów i zarządzania danymi przy użyciu technologii przetwarzania w chmurze. Modernizacja może pomóc organizacjom zwiększyć wydajność IT, ulepszyć środowiska klienta i pracowników oraz skrócić czas wprowadzania nowych ofert i aktualizacji na rynek. Dowiedz się więcej.

sztuczna inteligencja (AI)

Możliwość naśladowania inteligencji ludzkiej przez system komputerowy. Używając obliczeń matematycznych i logiki, system komputerowy symuluje rozumowanie stosowane przez ludzi w celu uczenia się na podstawie nowych informacji i podejmowania decyzji. Dowiedz się więcej.

sztuczna inteligencja (AI) a uczenie maszynowe (ML)

„Inteligentne” komputery używają sztucznej inteligencji do przetwarzania informacji, tak jak robią to ludzie, i samodzielnego wykonywania zadań. Uczenie maszynowe — które jest zastosowaniem sztucznej inteligencji — używa algorytmów, aby umożliwić systemom komputerowym uczenie się bez instrukcji człowieka i rozwój własnej inteligencji. Dowiedz się więcej.

analiza danych big data

Składa się z narzędzi, systemów i aplikacji używanych przez firmy do zbierania, przetwarzania i uzyskiwania szczegółowych informacji z ogromnych szybkozmiennych zestawów danych. Te złożone zestawy danych pochodzą z różnych źródeł, a w tym z Internetu, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych i inteligentnych urządzeń. Dowiedz się więcej.

narzędzia do analityki biznesowej

Narzędzia wyodrębniające dane z systemów biznesowych i integrujące je w ramach repozytorium, takim jak magazyn danych, gdzie można je analizować. Narzędzia do analityki to szeroki zakres rozwiązań od arkuszy kalkulacyjnych z funkcjami statystycznymi po zaawansowane narzędzia służące do wyszukiwania danych i modelowania predykcyjnego. Dowiedz się więcej.

buforowanie

Proces przechowywania ważnych danych w pamięci tymczasowej szybciej i wydajniej niż konwencjonalnie przechowywane dane. Buforowanie pomaga zoptymalizować koszty bazy danych, zwiększyć przepływność, zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć wydajność aplikacji. Dowiedz się więcej.

chmura

Metafora globalnej sieci obliczeniowej serwerów zdalnych, które uruchamiają aplikacje, przechowują dane oraz dostarczają zawartość i usługi. Chmura umożliwia dostęp do danych online z urządzeń z obsługą Internetu, a nie wyłącznie z komputerów lokalnych. Dowiedz się więcej.

przenoszenie obsługi dużego ruchu do chmury

Konfiguracja między chmurą prywatną a chmurą publiczną w celu zarządzania zapotrzebowaniem na zasoby w chmurze. Jeśli wszystkie zasoby chmury prywatnej zostaną wykorzystane, dodatkowy ruch będzie kierowany do chmury publicznej przy użyciu funkcji przenoszenia obsługi dużego ruchu do chmury. Dowiedz się więcej.

przetwarzanie w chmurze

Model dostarczania zasobów obliczeniowych, w którym różne serwery, aplikacje, dane i inne zasoby są integrowane i udostępniane jako usługa za pośrednictwem Internetu. Zasoby są często wirtualizowane, a użytkownicy zazwyczaj płacą tylko za używane usługi. Dowiedz się więcej.

typy przetwarzania w chmurze

Chociaż istnieje wiele typów przetwarzania w chmurze, do trzech najpopularniejszych należą oprogramowanie jako usługa (SaaS) na potrzeby aplikacji internetowych, infrastruktura jako usługa (IaaS) na potrzeby dostępu do magazynu i mocy obliczeniowej opartego na Internecie oraz platforma jako usługa (PaaS) udostępniająca deweloperom narzędzia do tworzenia i hostowania aplikacji internetowych. Dowiedz się więcej.

infrastruktura chmury

Składniki sprzętowe i programowe używane do dostarczania usług przetwarzania w chmurze przez Internet. Te składniki obejmują serwery, magazyn, sprzęt sieciowy i technologię wirtualizacji. Dowiedz się więcej.

migracja do chmury

Proces przenoszenia niektórych lub wszystkich zasobów firmy do jednej lub wielu lokalizacji w chmurze. Chociaż migracja do chmury często wiąże się z przeniesieniem zasobów z lokalizacji lokalnych na serwery dostawcy chmury, może również wiązać się z przenoszeniem zasobów między chmurami. Dowiedz się więcej.

korzyści z migracji do chmury

Istnieją niezliczone korzyści z migracji do chmury. Obejmują one zoptymalizowane koszty IT, większą elastyczność i skalowalność, ulepszone Zabezpie­czenia i zgodność, lepszą ciągłość działania oraz uproszczone zarządzanie zasobami i monitorowanie. Dowiedz się więcej.

dostawca usług w chmurze

Inna firma, która oferuje usługi i zasoby przetwarzania w chmurze, zwykle na zasadach płatności za użycie. Znani dostawcy usług w chmurze to m.in. Microsoft Azure, Google Cloud Platform i Amazon Web Services. Dowiedz się więcej.

dostawca usług w chmurze

Firma świadcząca, zazwyczaj odpłatnie, usługi magazynu, aplikacji, infrastruktury lub platformy oparte na chmurze. Dowiedz się więcej.

magazyn w chmurze

Grupy połączonych komputerów, które działają wspólnie w celu wykonywania rozbudowanych zadań, na przykład analizowania ogromnych zestawów danych lub modelowania zjawisk pogodowych. Dzięki przetwarzaniu w chmurze można korzystać z dużych sieci komputerów przez określony czas i w określonym celu oraz płacić zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby zaoszczędzić czas i pieniądze konieczne do samodzielnego zakupu i wdrożenia niezbędnych zasobów. Dowiedz się więcej.

siatka komputerów

Usługa umożliwiająca przechowywanie i zarządzanie danymi oraz uzyskiwanie do nich dostępu w systemie magazynowania poza siedzibą firmy obsługiwanym przez inną firmę. Systemy magazynu w chmurze są zwykle skalowalne do potrzeb poszczególnych osób lub organizacji. Dowiedz się więcej

przetwarzanie obrazów

Forma sztucznej inteligencji, która emuluje sposób, w jaki ludzie widzą, rozumieją i rozpoznają obrazy. Przetwarzanie obrazów używa algorytmów i automatyzacji, aby umożliwić komputerom identyfikowanie i interpretowanie osób i obiektów pojawiających się na obrazach i filmach wideo. Dowiedz się więcej.

kontener

Jednostka oprogramowania, która grupuje kod aplikacji z plikami konfiguracji, bibliotekami i zależnościami potrzebnymi do jej uruchomienia. Kontenery umożliwiają zespołom IT wdrażanie aplikacji w różnych środowiskach przy minimalnych korektach. Dowiedz się więcej.

zarządzanie danymi

Organizacje, które polegają na danych na potrzeby rozwoju firmy, potrzebują strategii efektywnego i wydajnego zarządzania tymi danymi. Zarządzanie danymi odnosi się do unikatowych procesów, zasad i standardów używanych przez organizację w celu ułatwienia zapewnienia bezpieczeństwa, prywatności i dokładności danych. Dowiedz się więcej.

integracja danych

Proces łączenia i konsolidowania danych z kilku różnych źródeł w jeden system z ujednoliconym widokiem. Dowiedz się więcej.

data lake

Typ repozytorium danych, które przechwytuje zarówno dane relacyjne, jak i nierelacyjne z różnych źródeł. W przeciwieństwie do magazynu danych, który może przechowywać tylko dane ustrukturyzowane, repozytorium typu data lake może przechowywać częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane oprócz danych ustrukturyzowanych. Dowiedz się więcej.

migracji danych

Przesyłanie danych z jednej lokalizacji przechowywania, takiej jak serwer lokalny, do innej lokalizacji, takiej jak serwer dostawcy usług w chmurze. Migracja danych obejmuje wybieranie, przygotowywanie, wyodrębnianie i przesyłanie danych z jednego systemu magazynu komputerowego do innego. Dowiedz się więcej.

naukowcy zajmujący się nauką o danych

Naukowcy korzystający z wiedzy z zakresu technologii, matematyki, biznesu i komunikacji w celu wyodrębniania cennych informacji z dużych zestawów danych. Badacze danych używają danych big data do odkrywania wzorców, przewidywania i tworzenia strategii w wielu różnych dziedzinach. Dowiedz się więcej.

magazyn danych

Centralna lokalizacja przechowywania danych ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych używanych do raportowania i analizy. Informacje mogą być wysyłane do magazynu danych z różnych źródeł, a w tym systemów punktów sprzedaży, aplikacji i relacyjnych baz danych. Dowiedz się więcej.

zabezpieczenia bazy danych

Procesy, narzędzia i mechanizmy kontroli używane przez organizacje do zabezpieczania i ochrony baz danych przed zagrożeniami i narażeniami bezpieczeństwa. Zabezpieczenia bazy danych chronią samą bazę danych, systemy zarządzania bazami danych, serwery fizyczne i wirtualne oraz infrastrukturę sieci. Dowiedz się więcej.

dzielenie bazy danych na fragmenty

Rodzaj partycjonowania pozwalający podzielić duże bazy danych na mniejsze, którymi można szybciej i łatwiej zarządzać na wielu serwerach. Dowiedz się więcej.

bazy danych

W swojej najszerszej definicji baza danych jest kolekcją powiązanych informacji. W informatyce baza danych odwołuje się do kolekcji danych przechowywanych w systemie komputerowym. Najbardziej podstawowe typy baz danych to relacyjne i nierelacyjne. Dowiedz się więcej.

uczenie głębokie

Typ uczenia maszynowego, w którym sztuczne sieci neuronowe przetwarzają, uczą się i podejmują decyzje na podstawie nieustrukturyzowanych danych. Jest on często używany do analizowania dużych, złożonych zestawów danych, wykonywania zadań nieliniowych oraz szybszego i dokładniejszego reagowania na dane wejściowe niż ludzie. Dowiedz się więcej.

DevOps

Związek ludzi, procesów i technologii, który umożliwia ciągłe dostarczanie wartości klientom. Metodyka DevOps łączy ze sobą zespoły programistyczne i operacyjne, aby przyspieszyć dostarczanie oprogramowania oraz zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność produktów. Dowiedz się więcej.

obliczenia brzegowe

Technologia, która umożliwia urządzeniom Internetu rzeczy (IoT) przetwarzanie danych na „brzegu” sieci, zarówno przez samo urządzenie, jak i przez serwer lokalny. Poprawia to czas odpowiedzi na urządzeniach zdalnych i umożliwia firmom uzyskiwanie bardziej terminowych szczegółowych informacji na podstawie danych urządzenia. Dowiedz się więcej.

przetwarzanie elastyczne

Możliwość dynamicznego aprowizowania i anulowania aprowizacji zasobów magazynu, pamięci i procesorów komputerów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb bez konieczności planowania wydajności i przewidywania szczytowego użycia. Dowiedz się więcej.

rozpoznawanie twarzy

Technologia identyfikacji osobistej, która wykorzystuje analizę optyczną do analizowania obrazu. Rozpoznawanie twarzy może służyć do identyfikacji, grupowania i weryfikacji twarzy. Dowiedz się więcej.

przetwarzanie sieciowe

Usługa korzystająca z grupy komputerów sieciowych współpracujących ze sobą jako wirtualny superkomputer w celu wykonania dużych lub intensywnie korzystających z danych zadań. Dowiedz się więcej.

przetwarzanie w chmurze hybrydowej

Typ przetwarzania, w którym lokalne centra danych są łączone z produktami i usługami przetwarzania w chmurze w celu modernizacji starszych zasobów. Dzięki temu firmy mogą zwiększyć wydajność IT, zoptymalizować koszty i natychmiast skalować pojemność w górę lub w dół. Dowiedz się więcej.

infrastruktura jako usługa (IaaS)

Wirtualne środowisko komputerowe dostarczane przez dostawcę usług w chmurze jako usługa za pośrednictwem Internetu. Infrastruktura może obejmować serwery, sprzęt sieciowy i oprogramowanie. Dowiedz się więcej.

Internet rzeczy (IoT)

Internet rzeczy (IoT) odnosi się do sprzętu, maszyn, produktów i urządzeń połączonych z chmurą i skonfigurowanych do zbierania i bezpiecznego przesyłania danych. IoT pomaga wielu branżom analizować dane i podejmować świadome decyzje na ich temat w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej.

Język programowania Java

Wieloplatformowy, obiektowy język programowania, który obsługuje aplikacje, systemy operacyjne smartfonów, oprogramowanie dla przedsiębiorstw i wiele dobrze znanych programów na miliardach urządzeń na całym świecie. Dowiedz się więcej.

Java Spring Boot

Rozszerzenie platformy Spring (struktury aplikacji internetowej typu open source opartej na języku Java), które ułatwia usprawnienie tworzenia aplikacji w języku Java. Dowiedz się więcej.

Kubernetes

Oprogramowanie aranżacji typu open source, które ułatwia wdrażanie i skalowanie kontenerów oraz zarządzanie nimi. Dowiedz się więcej

Kubernetes a Docker

Docker to technologia typu open source i format pliku kontenera do automatyzowania wdrażania aplikacji w kontenerach. Kubernetes to oprogramowanie aranżacji typu open source, które udostępnia interfejs API do kontrolowania sposobu i miejsca działania kontenerów. Chociaż istnieje błędne przekonanie, że należy wybrać między platformą Kubernetes i platformą Docker, zwykle współpracują one ze sobą bardzo dobrze. Dowiedz się więcej

uczenie maszynowe

Proces przewidywania wyników przy użyciu modeli matematycznych zamiast polegania na zestawie instrukcji. Uczenie maszynowe działa na podstawie rozpoznawania wzorców w danych, tworzenia modelu analitycznego i użyciu go do prognozowania i podejmowania decyzji. Proces jest podobny do sposobu uczenia się przez ludzi — większe doświadczenie pozwala podnieść poziom dokładności. Dowiedz się więcej.

algorytmy uczenia maszynowego

Pomóż badaczom danych identyfikować wzorce w zestawach danych. Algorytmy uczenia maszynowego są wybierane na podstawie żądanego wyniku — przewidywania wartości, znajdowania struktury, identyfikowania anomalii lub określania kategorii — i są zwykle podzielone według tego, czy są używane do uczenia nadzorowanego, uczenia nienadzorowanego lub uczenia przez wzmacnianie. Dowiedz się więcej.

Microsoft Azure

Platforma firmy Microsoft w chmurze, która oferuje szeroką kolekcję produktów i usług zaprojektowanych w celu ułatwienia wprowadzania nowych rozwiązań w życie. Platforma Azure umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji oraz zarządzanie nimi w wielu chmurach, lokalnie i na urządzeniach brzegowych. Dowiedz się więcej.

oprogramowanie pośredniczące

Oprogramowanie znajdujące się między systemem operacyjnym a aplikacjami, które w nim działają. Oprogramowanie pośredniczące umożliwia komunikację i zarządzanie danymi dla aplikacji rozproszonych. Przykłady obejmują serwery internetowe, serwery aplikacji i systemy zarządzania zawartością. Dowiedz się więcej.

opracowywanie aplikacji mobilnych

Wszystkie procesy związane z opracowywaniem, kodowaniem i wydawaniem aplikacji mobilnej do użytku na przenośnych urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, tablety, laptopy, czytniki elektroniczne, inteligentne zegarki i ręczne konsole do gier. Dowiedz się więcej.

wiele chmur

Środowisko wielu chmur jest praktyką polegającą na korzystaniu z usług wielu dostawców usług w chmurze w celu optymalizowania wydajności obciążeń, zwiększania elastyczności i ograniczania ryzyka związanego z poleganiem na jednym dostawcy. Dowiedz się więcej.

Bazy danych NoSQL

Zamiennie nazywane „nierelacyjnymi”, „bazami danych NoSQL” lub „bazami danych innymi niż SQL”, bazy danych NoSQL używają elastycznych modeli danych, które nie opierają się na stałym schemacie, takim jak relacyjne bazy danych (SQL), aby umożliwić wydajny, skalowalny magazyn, który może obsługiwać duże ilości szybko zmieniających się danych bez struktury.  Dowiedz się więcej

uczenie maszynowe typu open-source

Uczenie maszynowe umożliwia algorytmom i modelom statystycznym w różnych technologiach zwiększanie wydajności w miarę ich ekspozycji na większą ilość danych. Coraz więcej firm zaczęło udostępniać publicznie algorytmy uczenia maszynowego i biblioteki oprogramowania, co daje deweloperom możliwość eksperymentowania z projektami uczenia maszynowego typu open source. Te eksperymenty doprowadziły do szybkiego rozwoju i ewolucji struktur i bibliotek uczenia maszynowego. Dowiedz się więcej

platforma jako usługa (PaaS)

Platforma obliczeniowa (system operacyjny i inne usługi) dostarczana przez dostawcę usług w chmurze, takiego jak platforma Azure, jako usługa za pośrednictwem Internetu. Środowisko tworzenia aplikacji, które można zasubskrybować i od razu go używać, to przykład PaaS. Dowiedz się więcej.

PostgreSQL

Relacyjna baza danych typu open source, która jest popularna wśród deweloperów i administratorów ze względu na jej elastyczność i integralność. Baza danych PostgreSQL jest używana w wielu różnych dziedzinach, a w tym w usługach finansowych, produkcji, sprzedaży detalicznej i logistyce. Dowiedz się więcej.

chmura prywatna

Usługi przetwarzania w chmurze oferowane za pośrednictwem Internetu lub prywatnej sieci wewnętrznej tylko wybranym użytkownikom, a nie ogółowi społeczeństwa. Dowiedz się więcej.

chmury prywatne, publiczne a hybrydowe

Chmura publiczna opiera się na zasobach w chmurze, które są własnością i są obsługiwane przez innego dostawcę usług, podczas gdy chmura prywatna jest używana wyłącznie przez jedną organizację. Chmura hybrydowa łączy infrastrukturę lokalną — lub chmurę prywatną — z chmurą publiczną. Dowiedz się więcej.

chmura publiczna

Usługi przetwarzania w chmurze oferowane poprzez Internet przez innego dostawcę i dostępne dla każdego, kto chce je kupić. Dowiedz się więcej.

obliczenia kwantowe

Jest to użycie mechaniki kwantowej do wykonywania obliczeń na wyspecjalizowanym sprzęcie. Komputery kwantowe stosują do obliczeń zachowania fizyki kwantowej, a w tym superpozycję, splątanie i interferencję kwantową. Dowiedz się więcej.

kubit

Podstawowa jednostka informacji używana w obliczeniach kwantowych. Chociaż klasyczny bit binarny może reprezentować tylko jedną wartość binarną, taką jak 1 lub 0, kubit (nazywany również bitem kwantowym) może reprezentować 0, 1 lub dowolną proporcję 0 i 1 w superpozycji obu stanów. Dowiedz się więcej.

relacyjna baza danych

Wydajny, elastyczny typ bazy danych, która przechowuje i organizuje punkty danych ze zdefiniowanymi relacjami w celu zapewnienia szybkiego dostępu. Dane są zorganizowane w tabele przechowujące informacje o każdej jednostce i wyświetlają wstępnie zdefiniowane kategorie jako wiersze i kolumny. Dowiedz się więcej.

skalowanie w poziomie a skalowanie w górę

Skalowanie w pionie (skalowanie w górę) pozwala w razie potrzeby zwiększyć lub zmniejszyć moc obliczeniową lub bazy danych. Skalowanie w poziomie wiąże się z dodaniem większej liczby baz danych lub podzieleniem dużej bazy danych na mniejsze węzły przy użyciu metody partycjonowania danych nazywanej fragmentowaniem. Dowiedz się więcej.

przetwarzanie bezserwerowe

Model przetwarzania, w którym dostawca chmury aprowizuje serwery i zarządza nimi. Dzięki temu deweloperzy mogą spędzać więcej czasu na tworzeniu aplikacji, a mniej na zarządzaniu infrastrukturą. Dowiedz się więcej.

oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Aplikacja dostarczana przez dostawcę oprogramowania za pośrednictwem Internetu. Aplikacja nie musi być kupowana, instalowana ani uruchamiana na komputerach użytkowników, a zamiast tego działa w chmurze. Dowiedz się więcej.

baza danych SQL

Relacyjne bazy danych, które przechowują kolekcje tabel i organizują ustrukturyzowane zestawy danych w formacie kolumn i wierszy tabelarycznych. Bazy danych SQL są tworzone przy użyciu języka programowania nazywanego językiem zapytań strukturalnych (SQL). Dowiedz się więcej

infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI)

Infrastruktura IT umożliwiająca dostęp do systemów komputerowych z niemal dowolnego urządzenia (na przykład komputera osobistego, smartfonu lub tabletu). Ta usługa eliminuje potrzebę dostarczania maszyny fizycznej przez Twoją firmę. Dowiedz się więcej.

maszyna wirtualna (VM)

Plik komputerowy (zazwyczaj nazywany obrazem), który zachowuje się jak rzeczywisty komputer. Na jednym komputerze fizycznym może jednocześnie działać wiele maszyn wirtualnych. Dowiedz się więcej.

wirtualna sieć prywatna (VPN)

Wirtualna sieć prywatna, która ustanawia połączenie między komputerem a serwerem zdalnym należącym do dostawcy sieci VPN. To połączenie tworzy tunel typu punkt-punkt, który szyfruje dane osobowe, maskuje adres IP i umożliwia poruszanie się po blokach i zaporach witryn internetowych. Dowiedz się więcej.

wirtualizacja

Czynność tworzenia wirtualnej, a nie fizycznej, wersji środowiska przetwarzania, a w tym sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego, urządzeń magazynujących. Organizacje używają wirtualizacji, aby przekształcić pojedynczy komputer fizyczny w wiele maszyn wirtualnych, które współużytkują zasoby maszyny hosta. Dowiedz się więcej.