Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Co to jest system baz danych PostgreSQL?

PostgreSQL to relacyjna baza danych typu open source. Dowiedz się więcej na temat tego, czym jest system baz danych PostgreSQL, jakie typy danych obsługuje i nie tylko.

Sprawdzony zaawansowany system baz danych typu open-source

Czym dokładnie jest baza danych PostgreSQL? Relacyjne bazy danych, takie jak PostgreSQL, ułatwiają użytkownikom organizowanie danych i zrozumienie istniejących między tymi danymi relacji. PostgreSQL to relacyjna baza danych typu open-source rozwijana od 30 lat, dzięki czemu jest jedną z najbardziej znanych relacyjnych baz danych. PostgreSQL cieszy się dużą popularnością wśród deweloperów i administratorów dzięki swojej elastyczności i integralności. Na przykład system baz danych PostgreSQL obsługuje zapytania relacyjne i nierelacyjne, a jej otwarty charakter oznacza, że dedykowana społeczność ponad 600 współautorów stale ulepsza system bazy danych.

Kto korzysta z systemu baz danych PostgreSQL?

System PostgreSQL to kluczowe rozwiązanie baz danych w różnych dziedzinach, takich jak usługi finansowe, produkcja, handel detaliczny i logistyka. Pomaga ono deweloperom zachować integralność danych, łatwiej zarządzać obciążeniami o różnych rozmiarach i skalować je zgodnie z potrzebami.

PostgreSQL pełni rolę głównej bazy danych. Oprócz doskonałej reputacji system PostgreSQL oferuje znaczne korzyści dla aplikacji z obsługą danych geoprzestrzennych oraz aplikacji, które łączą szeregi czasowe, dane JavaScript Object Notation Binding (JSONB) i dane relacyjne. Administratorzy z kolei chwalą wysoki poziom niezawodności systemu PostgreSQL w zakresie ochrony danych. Ogólnie rzecz ujmując, system baz danych PostgreSQL zyskuje na popularności dzięki stale rozszerzającemu się zestawowi funkcji i entuzjastycznej społeczności współautorów.

Dlaczego warto korzystać z systemu baz danych PostgreSQL?

Ponieważ system baz danych PostgreSQL jest niezawodny, bezpieczny i rozszerzalny oraz ma bogaty zestaw dostępnych narzędzi, deweloperzy używają go w różnych przypadkach. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było zgodne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi, w tym z systemami Linux, Windows i Macintosh. Obsługuje ono tekst, obrazy, dźwięki i wideo, dzięki czemu jest popularną bazą danych dla osób i firm o zróżnicowanych potrzebach. PostgreSQL jest powszechnie postrzegana jako ulubiona technologia baz danych wśród deweloperów ustępująca tylko bazie danych MySQL.

Istnieje jednak wiele powodów, dla których deweloperzy mogą przedkładać bazę danych PostgreSQL nad bazę danych MySQL, na przykład:

Dostęp do zaawansowanych funkcji

System baz danych PostgreSQL zawiera wiele opcji dla użytkowników. Do wyboru są funkcje, takie jak odzyskiwanie do punktu w czasie, dzienniki zapisu z wyprzedzeniem, szczegółowe kontrole dostępu, przestrzenie tabel, zagnieżdżone transakcje, kopie zapasowe online i kontrola współbieżności wielu wersji.

Niezawodność i zgodność

Dziesięciolecia rozwoju sprawiły, że system baz danych PostgreSQL stał się niezwykle odporny na uszkodzenia. Jest on zgodny z właściwościami transakcji bazy danych, takimi jak niepodzielność, spójność, izolacja i trwałość (ACID). Ponadto system PostgreSQL obsługuje wiele języków dla wyzwalaczy, atrybutów klucza obcego, sprzężeń i procedur składowanych. System baz danych PostgreSQL umożliwia korzystanie z najpopularniejszych typów danych, w tym SQL 2008, a także obsługuje Unicode, zestawy międzynarodowych znaków i wielobajtowe kodowanie znaków.

PostgreSQL to licencja typu open source

Ponieważ system baz danych PostgreSQL jest dostępny na licencji typu open-source, użytkownicy mogą być bardziej elastyczni i wykazać się większą innowacyjnością niż w przypadku komercyjnego systemu baz danych. Nie ponosząc kosztów licencjonowania, użytkownicy mogą eksplorować nieskończone możliwości tworzenia aplikacji, a nawet modyfikować lub implementować kod źródłowy, kiedy tylko zechcą.

Skalowalność systemu baz danych PostgreSQL

Doskonała skalowalność to znak rozpoznawczy systemu baz danych PostgreSQL. Oprogramowanie może bez trudu zarządzać ogromną ilością danych. Skalowalność systemu baz danych PostgreSQL dotyczy nie tylko ilości danych, którymi może zarządzać, ale także liczby współbieżnie obsługiwanych użytkowników.

Różne typy indeksów i wyszukiwanie pełnotekstowe

System baz danych PostgreSQL oferuje użytkownikom szereg technik indeksowania, w tym indeks drzewa B+, uogólniony indeks odwrócony i uogólnione drzewo wyszukiwania, a także wyszukiwanie pełnotekstowe umożliwiające wyszukiwanie ciągów i ciągów operacji wektorowych.

Elastyczność

System baz danych PostgreSQL jest zgodny z większością najważniejszych języków programowania i protokołów, w tym C, C++ , Go, Perl, Python, Java, .Net, Ruby, ODBC i Tcl. Oznacza to, że użytkownicy mogą pracować w ulubionym języku programowania bez ryzyka wystąpienia konfliktów systemowych.

Rozbudowany ekosystem pomocy technicznej

Dzięki otwartemu charakterowi systemu baz danych PostgreSQL użytkownicy mogą liczyć na wsparcie dedykowanej społeczności współautorów, którzy stale dopracowują system, co sprawia, że jest on bezpieczniejszy i bardziej dopasowany do różnych zastosowań. Użytkownicy mają dostęp do informacji udostępnianych przez tę społeczność i możliwość zgłaszania błędów, zasięgania opinii na temat projektów programistycznych i uzyskiwania odpowiedzi na swoje pytania. Dzięki otwartemu charakterowi systemu PostgreSQL użytkownicy mają wiele sposobów uzyskiwania pomocy technicznej, niezależnie od tego, czy pracują w środowisku Ruby on Rails, Tableau, czy Datadog. Deweloperzy mają nie tylko dostęp do wspólnych informacji ze społeczności i możliwość uzyskiwania pomocy od innych użytkowników, ale mogą także łączyć się z ekspertami i usługami systemu baz danych PostgreSQL w celu rozwiązywania problemów lub określania następnych kroków.

JSON

Ponieważ system baz danych PostgreSQL obsługuje zapytania relacyjne i nierelacyjne, a użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych JSON przy użyciu wyrażeń ścieżek SQL i JSON.

Rozszerzalność

Zadaniem systemu baz danych PostgreSQL jest nie tylko zwykłe przechowywanie danych. To oprogramowanie daje użytkownikom możliwość definiowania języków funkcjonalnych i typów danych, w tym typów niestandardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika. Ponadto deweloperzy pracujący w Twojej firmie mogą dostosowywać swoje środowiska PostgreSQL, korzystając z różnych dostępnych rozszerzeń i dodatków, takich jak PostGIS, Citus, pg_cron, HyperLogLog i t-digest. PostgreSQL osiąga ten stopień rozszerzalności, ponieważ, w przeciwieństwie do większości systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, przechowuje więcej informacji w swoich katalogach niż tradycyjne tabele i kolumny. Użytkownicy mogą modyfikować tabele, a w trakcie tego procesu rozszerzać system baz danych PostgreSQL.

Objaśnienie typów danych systemu baz danych PostgreSQL

Użytkownicy systemu baz danych PostgreSQL mają do dyspozycji wiele natywnych typów danych, w tym JSONB i PostGIS, oraz mogą łatwo dodawać nowe typy. Poszczególne typy danych są przeznaczone do obsługi konkretnych celów, na przykład do wyszukiwania pełnotekstowego lub do przechowywania danych daty i godziny. Aby utworzyć tabelę, użytkownicy najpierw wybierają określony typ danych dla każdej kolumny. Dzięki temu kolumny będą określały typ danych należących do pola tabeli. Poniżej przedstawiono niektóre z najbardziej popularnych typów danych w systemie baz danych PostgreSQL:

Wartość logiczna

Typ danych logicznych jest przeznaczony do wyrażania wartości mogących przyjmować dwa stany, takich jak prawda/fałsz, wł./wył., tak/nie, oraz wartości null. Ten typ danych jest często używany do oceny instrukcji warunkowych. Przepływ sterowania może być zależny od wyniku oceny (prawda lub fałsz), podobnie jak w przypadku instrukcji CASE w języku PostgreSQL, i prowadzić do wykonywania różnych działań.

Znak

Ten typ danych składa się z ciągów znaków, takich jak litery lub cyfry, i jest używany do przechowywania wartości tekstowych. Znakowe typy danych i typy ciągów mogą mieć stałą długość (char) lub zmienne długości (varchar i long varchar). Długość wybierana przez użytkownika ma wpływ na walidację danych wejściowych.

Daty i godziny

Typ danych daty i godziny służy do oznaczania dat, godzin i interwałów czasowych. Typ danych sygnatury czasowej systemu baz danych PostgreSQL oferuje dokładność do jednej mikrosekundy i umożliwia użytkownikom przechowywanie danych o godzinie i dacie z dołączonymi informacjami o strefie czasowej lub bez nich.

Liczbowe

Typy danych liczbowych mają dwie formy: dokładne i przybliżone. Do dokładnych typów danych liczbowych są zaliczane typy danych liczb całkowitych i typy danych liczb dziesiętnych. Z kolei do przybliżonych typów danych są zaliczane typy danych liczb zmiennoprzecinkowych — na przykład 2-, 4- i 8-bajtowe liczby całkowite, 4-bajtowe i 8-bajtowe liczby zmiennoprzecinkowe oraz liczby dziesiętne z wybieraną dokładnością.

Poznaj więcej usług baz danych platformy Azure

Azure SQL Database

Twórz aplikacje, które można skalować w miarę rozwoju Twojej firmy, dzięki zarządzanemu i inteligentnemu systemowi SQL w chmurze.

Azure Database for PostgreSQL

Skoncentruj się na innowacjach aplikacji zamiast na zarządzaniu bazami danych dzięki w pełni zarządzanemu, inteligentnemu i skalowalnemu systemowi baz danych PostgreSQL.

Azure Database for MariaDB

Twórz aplikacje za pomocą usługi Azure Database for MariaDB, korzystając z wybranych narzędzi open-source i platformy.

Azure Cache for Redis

Błyskawiczny i w pełni zarządzany magazyn danych w pamięci.

Azure SQL

Zobacz wszystkie usługi systemu baz danych Azure SQL Database umożliwiające migrację, modernizację i opracowywanie aplikacji.

Azure Database for MySQL

Szybciej wprowadzaj innowacje przy użyciu w pełni zarządzanej bazy danych MySQL.

Bezpłatne konto

Wypróbuj usługi przetwarzania w chmurze platformy Azure bezpłatnie przez maksymalnie 30 dni.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Zacznij pracę, korzystając z cennika opartego na płatnościach zgodnie z rzeczywistym użyciem. Nie ma żadnych zobowiązań z góry — możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Dodatkowe informacje o usłudze Microsoft Azure Database for PostgreSQL

Dzięki tworzeniu skalowalnych aplikacji za pomocą usługi Azure Database for PostgreSQL Twoja firma zmaksymalizuje możliwości korzystania z bazy danych. Dowiedz się, jak szybko, łatwo i niezawodnie skalować obciążenie przy użyciu usługi Azure Database for PostgreSQL.