Uzupełniające warunki korzystania z wersji zapoznawczych platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: Luty 2018 r.

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („wersje zapoznawcze”). Klient może uzyskać dostęp do wersji zapoznawczych, o ile wyrazi zgodę na niniejsze warunki korzystania, które stanowią uzupełnienie do zawartej przez Klienta umowy regulującej korzystanie przez Klienta z platformy Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje zapoznawcze mogą nie być objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ograniczonym lub szczególnym gwarancjom w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i ochrony prywatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usług Online Microsoft, podanymi w witrynie Centrum zaufania systemu Microsoft Azure, określonymi w Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz towarzyszącymi Wersjom Zapoznawczym. Klienci nie powinni korzystać z wersji zapoznawczych do przetwarzania danych osobowych lub innych danych, które podlegają zaznaczonym wymogom dotyczącym zgodności. Niektóre wskazane wersje zapoznawcze mogą podlegać ewentualnym dodatkowym postanowieniom podanym poniżej. Microsoft może dokonać zmian lub zaprzestać udostępniania wersji zapoznawczych w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić wersji zapoznawczej do powszechnej sprzedaży.

Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing

Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing jest jedną z „Usług Wyszukiwania Bing” dla celów punktu „Wymagania dotyczące korzystania z i wyświetlania Usług Wyszukiwania Bing” Postanowień dotyczących Usług Online (stanowiących podpunkt „Usługi Microsoft Cognitive Services” punktu „Usługi Microsoft Azure” w Szczegółowych postanowieniach dotyczących Usług Online). Klient musi korzystać z Interfejsu API wyszukiwania jednostek Bing w sposób pod każdym względem zgodny z wymaganiami interfejsu API wyszukiwania zawartymi w "Wymaganiach dotyczących korzystania z i wyświetlania interfejsów API wyszukiwania Bing”.

Location Based Services

Ograniczenia korzystania w pojazdach. Nie wolno korzystać z usługi w pojazdach, o ile nie jest to dopuszczone przez firmę Microsoft w odrębnej umowie. Nie wolno korzystać z usługi w celu uruchomienia funkcji nawigacji krok po kroku w jakiejkolwiek aplikacji.

Ograniczenia dotyczące bazy danych. Nie wolno korzystać z usługi lub jej części do tworzenia konkurencyjnej bazy danych lub usługi przez wykorzystywanie, ekstrakcję lub ponowne użytkowanie danych zawartych w usłudze lub ich istotnej części lub korzystać z usługi w celu tworzenia wtórnej lub pochodnej bazy danych wypełnionej w całości lub w części danymi użytkownika i/lub danymi dostarczonymi lub utworzonymi przez osobę trzecią.

Nie wolno kopiować ani wykorzystywać struktury i układu bazy danych usługi w celu tworzenia baz danych.

Nie wolno wykorzystywać treści dostarczonych w ramach usługi w połączeniu z inną zewnętrzną bazą danych, chyba że ma to na celu dodanie warstwy do zawartości usługi nieuwzględnionej jeszcze w ramach usługi (takiej jak treści zastrzeżone) lub takiej, którą w inny sposób licencjonuje Microsoft. Ponadto nie wolno korzystać z usługi w celu tworzenia osobistego urządzenia nawigacyjnego.

Wyniki interfejsu API. Nie wolno buforować ani przechowywać informacji dostarczonych przez interfejs API usługi, w tym geokodów lub odwróconych geokodów, kafelków danych map i informacji o trasie („wyniki”) w celu skalowania takich wyników do obsługi wielu użytkowników.

Nie jest to jednak zabronione w przypadku buforowania wyników w przeglądarce urządzenia lub klienta, gdy celem takiego buforowania jest skrócenie czasów oczekiwania usługi, z której użytkownik korzysta w takiej przeglądarce klienta lub na urządzeniu. W przypadku buforowania wyników w przeglądarce urządzenia lub klienta przez użytkownika zgodnie z powyższym zdaniem wyniki takie nie mogą być przechowywane dłużej niż: (i) okres ważności wskazany w zwracanych nagłówkach lub (ii) 30 dni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Nie wolno wyświetlać wyników w zewnętrznej zawartości lub danych mapy. Nie ma to zastosowania do geokodów / odwróconych geokodów dostarczonych w ramach usługi. Można wyświetlać takie geokody / odwrócone geokody w ramach zewnętrznej zawartości lub danych mapy z wyjątkiem produktów, danych lub usług dostarczanych przez Open Street Maps lub innego dostawcę danych open source.

Dane mapy. Można korzystać wyłącznie z danych mapy i innej zewnętrznej zawartości dostarczonych w ramach usługi zgodnie z ograniczeniami określonymi w https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ od daty wejścia w życie oraz w przypadku każdorazowej aktualizacji.

Nie wolno podejmować prób uzyskania dostępu do danych źródłowych jakiejkolwiek innej zawartości niż zawartość dostarczona w ramach usługi.

Prawo autorskie. Nie wolno usuwać, zasłaniać, maskować ani zmieniać logotypu i/lub informacji o prawach autorskich umieszczonych w Usłudze lub wygenerowanych automatycznie przez Usługę.