Pomiń nawigację

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych Microsoft Azure

Last updated: July 2022

Azure may include preview, beta, or other pre-release features, services, software, or regions offered by Microsoft for optional evaluation ("Previews"). Previews are licensed to you as part of your agreement governing use of Azure, and subject to terms applicable to "Previews" as detailed in the Universal License Terms for Online Services section of the Microsoft Product Terms and the Microsoft Products and Services Data Protection Addendum ("DPA").

Certain named Previews are subject to additional terms set forth below, if any. These Previews are made available to you pursuant to these additional terms, which supplement your agreement governing use of Azure. Capitalized terms not defined herein shall have the meaning set forth in your agreement. If you do not agree to these terms, do not use the Preview(s).

Programy zapoznawcze w ramach usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory zapewnia aktualizacje i nowe funkcje w postaci programów zapoznawczych. Microsoft wprowadza wersje zapoznawcze etapowo, aby dać sobie i klientom możliwość oceny i zrozumienia działania nowej funkcji, zanim stanie się ona częścią standardowej usługi Azure AD. Etapy te są następujące:

 1. Prywatna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu zapraszamy kilku klientów do skorzystania z wcześniejszego dostępu do nowych koncepcji i funkcjonalności. Etap ten nie obejmuje oficjalnych usług pomocy technicznej.
 2. Publiczna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu pozwalamy każdemu klientowi posiadającemu odpowiednią licencję Azure AD na ocenę nowej funkcji. Dział Microsoft Customer Support Services zapewnia na tym etapie pomoc techniczną, ale nie mają tu zastosowania zwykłe umowy dotyczące poziomu usług. W przypadku nowych funkcji w Portalu usługi Azure AD w interfejsie użytkownika pojawią się banery informujące o dostępności tych funkcji w wersji zapoznawczej. Klikając taki baner, klienci zgadzają się na używanie danej wersji zapoznawczej.
 3. Wersja ogólnie dostępna – Po zakończeniu etapu udostępniania publicznej wersji zapoznawczej dana funkcja udostępniana jest do użytku wszystkim posiadającym odpowiednie licencje klientom i obejmowana jest usługami pomocy technicznej Microsoft we wszystkich stosownych kanałach. Warto mieć na uwadze, że gdy nowa funkcja wpływa na dotychczasową funkcjonalność, sposób używania dotychczasowej funkcjonalności przez Klienta lub jego użytkowników może ulec zmianie.

Każdy program zapoznawczy dotyczący usługi Azure Active Directory ma inne wymogi w zakresie zgody na używanie i zależności.

Azure Maps (Wersja Zapoznawcza)

Dozwolone i zabronione używanie zawartości usług Azure Maps

Ograniczenia dotyczące nawigacji

Klient nie może używać usługi Azure Maps, aby włączać funkcję nawigacji krok po kroku w jakiejkolwiek aplikacji.

Ograniczenia dotyczące bazy danych

Klient nie może używać usługi Azure Maps ani żadnej jej części do tworzenia konkurencyjnej bazy danych lub usługi ani pochodnej bazy danych zapełnionej w całości lub części danymi Klienta lub danymi przesłanymi lub utworzonymi przez osobę trzecią.

Klient nie może używać danych z usługi Azure Maps w połączeniu z jakąkolwiek inną bazą danych osoby trzeciej, chyba że Klient nałoży te dane na dane typu jeszcze nieuwzględnionego w ramach Usługi (na przykład własne dane Klienta) lub w inny sposób objętego licencją Microsoft.

Wyniki z interfejsu API

Klient nie może buforować ani przechowywać informacji przesyłanych z Interfejsu API usługi Azure Maps, w tym w szczególności kodów geograficznych, odwróconych kodów geograficznych, kafelków danych map ani informacji o trasie („Wyniki”) na potrzeby skalowania tych Wyników dla wielu użytkowników lub w celu obejścia jakiejkolwiek funkcji usługi Azure Maps.

Buforowanie i przechowywanie Wyników jest dozwolone, o ile celem takiego buforowania jest skrócenie opóźnienia w działaniu aplikacji Klienta. Wspomnianych Wyników nie można przechowywać przez okres dłuższy niż: (i) okres ważności wskazany w zwróconych nagłówkach; albo (ii) sześć miesięcy (w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy). Bez względu na przedstawione powyżej postanowienia Klient może zachować ciągły dostęp do geokodów dopóty, dopóki ma aktywne konto Azure.

Klient nie może wyświetlać żadnych Wyników (z wyjątkiem geokodów lub wyników z usługi Azure Maps Weather wyświetlanych wyłącznie w sposób określony w tych Postanowieniach) w jakiejkolwiek bazie danych zawierającej treści lub mapy geograficzne osoby trzeciej.

Interfejs API wyszukiwania

Microsoft może przesyłać wysyłane do usługi Azure Maps żądania do interfejsu API Map Bing w celu ich przetworzenia. Wszystkie dane przesłane do interfejsu API Map Bing będą podlegać postanowieniom dotyczącym Map Bing, zawartym w punkcie zatytułowanym Uwagi. W zakresie danych osobowych podlegających unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) przetwarzanych w związku z interfejsem API Map Bing Klient rozumie, że na mocy RODO Klient i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Klient sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie przepisów RODO.

Dane map

Używanie treści, którym towarzyszy wyświetlanie informacji o prawie autorskim TomTom, musi być zgodne z ograniczeniami określonymi w przyjętych przez TomTom postanowieniach dotyczących licencjonowania produktów osób trzecich i postanowieniach umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Usługa Azure Maps używa funkcji Bing Imagery, do której zastosowanie mają Uwagi dotyczące usługi Mapy Bing zawarte w punkcie zatytułowanym Uwagi.

Klient zadba o to, aby wszyscy jego użytkownicy końcowi używali usług opisanych w tej sekcji zgodnie z obowiązującą i ważną subskrypcją.

Parametr regionu użytkownika

Parametr regionu Użytkownika w usłudze Azure Maps musi być stosowany zgodnie z przepisami prawa właściwego, w tym przepisami dotyczącymi mapowania, obowiązującymi w kraju, w którym udostępniane są mapy, obrazy oraz inne dane i treści osób trzecich, do których Klient ma prawo uzyskać dostęp za pośrednictwem usługi Azure Maps.

Brak rękojmi i gwarancji co do dokładności

Microsoft i dostawcy Microsoft nie udzielają żadnej gwarancji ani rękojmi co do dokładności lub kompletności map, obrazów, danych ani jakichkolwiek treści zapewnianych przez usługę Azure Maps.

Prawo autorskie

Klient nie może usuwać, zakrywać, maskować ani zmieniać jakiegokolwiek logo ani informacji o prawie autorskim umieszczonych w ramach usługi Azure Maps lub automatycznie wygenerowanych przez usługę Azure Maps.

Usługi Cognitive Services i Applied AI Services o ograniczonym dostępie (wersje zapoznawcza)

Dostęp do określonych Usług zależy od wyłącznego uznania Microsoft na podstawie kryteriów kwalifikowalności i używania („usługi o ograniczonym dostępie”), które Microsoft może zmieniać według własnego uznania w dowolnym momencie. Klient zgadza się, że będzie używać Usług wyłącznie do zatwierdzonych zastosowań określonych w formularzu rejestracyjnym lub zastosowań zatwierdzonych w Rejestracji lub umowie. Microsoft może wymagać od Klienta ponownego zweryfikowania zgodności z zatwierdzonymi zastosowaniami w dowolnym momencie i zawiesić dostęp do wspomnianych usług o ograniczonym dostępie. Na przekazane mu przez Microsoft żądanie ponownej weryfikacji Klient udzieli odpowiedzi w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania żądania (żądanie może być przekazane za pośrednictwem narzędzi Azure do samodzielnej certyfikacji). Jeśli Microsoft potrzebuje dodatkowych informacji w celu potwierdzenia przestrzegania tych postanowień, Klient, w ramach uzasadnionej współpracy z Microsoft, przekaże Microsoft takie informacje w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania stosownego żądania. Aby ubiegać się o możliwość używania i uzyskiwania dostępu do usług o ograniczonym dostępie, Klient musi podać w formularzu rejestracyjnym oraz w odpowiedzi na wszelkie przekazywane przez Microsoft żądania ponownej weryfikacji aktualne, pełne i dokładne informacje.

Usługi Cognitive Services i Applied AI Services w Podłączonych i Niepodłączonych Kontenerach (wersje zapoznawcze)

Ze względu na fakt, że Klient kontroluje środowisko wdrażania kontenerów, Klient może używać wersji zapoznawczych Usług w kontenerach w celu przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych podlegających bardziej restrykcyjnym wymogom prawnym. Wszystkie inne stosowne postanowienia, w tym postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych, mają zastosowanie do używania przez Klienta wersji zapoznawczych Usług w kontenerach. W gestii Klienta leży ustalenie, czy dana wersja zapoznawcza Usługi w kontenerze jest odpowiednia do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz używanie takiej wersji zapoznawczej w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Kontenery podlegają postanowieniom klauzuli zatytułowanej „Używanie oprogramowania razem z Usługą Online” zawartej w Powszechnych postanowieniach licencyjnych dla Usług Online. Microsoft może oferować wymagane lub opcjonalne aktualizacje lub uzupełnienia usług w kontenerach. Jeśli aktualizacja należy do kategorii wymaganych, Klient dokona aktualizacji kontenera zgodnie z wymogami dotyczącymi powiadomienia Microsoft; niewykonanie tych aktualizacji może wpłynąć na funkcjonalność kontenera lub kontener może przestać działać. Klient może używać aktualizacji lub uzupełnień usług w kontenerach, kodu w wersji wstępnej, funkcji dodatkowych i opcjonalnych usług dodatkowych w kontenerach, przestrzegając przy tym wszelkich ewentualnych szczególnych postanowień, jakie mogą im towarzyszyć. Po wprowadzeniu kontenera do powszechnej sprzedaży Klient musi zaprzestać używania wersji zapoznawczej kontenerów i dokonać aktualizacji do odpowiedniej wersji wprowadzonej do powszechnej sprzedaży nie później niż do końca rocznego okresu reaktywacji kontenera.

Usługi Cognitive Services, kontener analizy przestrzennej

 1. Uwaga dotycząca standardu wizyjnego H.264/AVC, standardu wideo VC-1, standardu wizyjnego MPEG-4 Część 2 oraz standardu wideo MPEG-2.
  • To oprogramowanie może używać technologii kompresji sekwencji wizyjnych H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 część 2 i MPEG-2. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:
  • TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI WIZUALNYMI AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 ORAZ MPEG-2. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI WIDEO ORAZ (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO ZAKODOWANYCH W STANDARDZIE AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 LUB MPEG-2 PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. INNE SPOSOBY UŻYWANIA PRODUKTU NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, LLC WIĘCEJ INFORMACJI: www.mpegla.com.
  • Powyższa uwaga nie ogranicza ani nie uniemożliwia używania oprogramowania w Kontenerze do zwykłych zastosowań biznesowych specyficznych dla danego rodzaju działalności, które nie obejmują (i) dalszego rozpowszechniania oprogramowania wśród osób trzecich, w tym w ramach dostępu osób trzecich do Rozwiązań Klienta, ani (ii) tworzenia materiałów za pomocą technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu ich rozpowszechniania wśród osób trzecich.
 2. Składniki Technologii NVIDIA.
  • Funkcje Analizy Przestrzennej w Kontenerach mogą obejmować wyprodukowane przez NVIDIA Corporation sterowniki TESLA, zestaw CUDA, bibliotekę cuDNN, system DIGITS, bibliotekę NCCL i zestaw TensorRT („Składniki Technologii NVIDIA”). Klient zgadza się, że używanie przez niego Składników Technologii NVIDIA podlega postanowieniom Umów Licencyjnych dla Użytkownika Końcowego dotyczących następujących produktów NVIDIA: Zestaw NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Usługi Cognitive Services i Applied AI Service, Niepodłączone Kontenery (wersja zapoznawcza usługi o ograniczonym dostępie)

Z wyjątkiem zmian wprowadzonych w niniejszym dokumencie, postanowienia dotyczące usług Cognitive Services i Applied AI Services mają zastosowanie do Niepodłączonych Kontenerów.

Dostępne w Niepodłączonych Kontenerach funkcje usług nie mogą być podłączone online z końcowym punktem rozliczeniowym. Niepodłączone Kontenery mają ograniczoną wydajność i są mierzone w jednostkach. Klient może dokonywać instalacji i używać tylko takiej liczby jednostek Niepodłączonych Kontenerów, jaka jest niezbędna do pokrycia zamówionego przez Klienta miesięcznego zużycia usług, zgodnie z posiadaną przez niego subskrypcją. Klient ponosi odpowiedzialność za uzyskanie licencji na taką liczbę jednostek Niepodłączonych Kontenerów, jaka będzie wystarczająca do zaspokojenia rzeczywistego zużycia usług przez Klienta. Jednostki Niepodłączonych Kontenerów są ograniczone czasowo i Klient musi aktywować i reaktywować jednostkę używaną przez okres 12 miesięcy w celu utrzymania jej działania. Klient nie może uzyskać dostępu do danych ani wyników działania usług, jeśli nie reaktywuje Niepodłączonego Kontenera.

Klient może dokonać instalacji i używać tylko określonej w licencji liczby jednostek Niepodłączonych Kontenerów (1) na sprzęcie Klienta przeznaczonym do wyłącznego użytku Klienta oraz (2) na posiadanych przez Klienta kontach w usłudze Microsoft Azure Service. Każdy dedykowany sprzęt pozostający pod kontrolą podmiotu innego niż Klient lub Podmiot Stowarzyszony Klienta lub przez niego zarządzany podlega postanowieniom dotyczącym zarządzania oprogramowaniem w ramach outsourcingu zawartym w Powszechnych postanowieniach licencyjnych dla Oprogramowania.

Cognitive Services and Applied AI Services, Azure OpenAI Service Preview (Limited Access)

Limited Access Service. The Azure OpenAI Service Preview is a Limited Access Service preview subject to the Limited Access Services terms for Azure Cognitive Services and Applied AI Services in the Product Terms for Online Services.

Use Limitations.

 • Microsoft may limit Customer's access to or use of Output Content or the Azure OpenAI Service if Microsoft has a reasonable basis to believe that the Output Content or Customer's use of the Azure OpenAI Service (i) violates the Acceptable Use Policy for Online Services; (ii) is inconsistent with the information submitted in connection with Customer's registration to use the Azure OpenAI Limited Access preview service, or (iii) is inconsistent with requirements in the product documentation for the Azure OpenAI Service, as updated from time to time. "Output Content" means any data or content output by the Azure OpenAI Service.
 • Customer may not use the Azure OpenAI Service to discover any underlying components of the models, algorithms, and systems, such as exfiltrating the weights of models.
 • Customer may not use web scraping, web harvesting, or web data extraction methods to extract data from the Azure OpenAI Service or from Output Content.

Data Access and Use. As part of providing the Azure OpenAI service, Microsoft will process and store Customer Data submitted to the service, as well as Output Content, for purposes of (1) monitoring for and preventing abusive or harmful uses or outputs of the service; and (2) developing, testing, and improving capabilities designed to prevent abusive use of and/or harmful outputs from the service. Authorized Microsoft employees may review data that has triggered our automated systems to investigate and verify potential abuse. Microsoft engineers and data scientists may also access and use this data to improve our systems that monitor for and prevent abusive or harmful uses or outputs of the service. In both cases, for customers who have deployed Azure OpenAI service in the European Union, the authorized Microsoft employees will be located in the European Union. See the Azure OpenAI product documentation for more information.

Third Party Claims. Customer is responsible for responding to any third-party claims regarding Customer's use of the Azure OpenAI Service preview in compliance with applicable laws (including, but not limited to, copyright infringement or other claims relating to Output Content output during Customer's use of the service).

Usługa Azure Quantum (Wersja Zapoznawcza)

Klient nie może zapewniać dostępu do Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum ani używać Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft.

Za pośrednictwem Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum Klient może być w stanie uruchamiać obciążenia za pomocą oprogramowania lub sprzętu osoby trzeciej („Dostawca”), które to oprogramowanie lub sprzęt mogą znajdować się w siedzibie Dostawcy („Rozwiązanie Dostawcy”). Rozwiązania Dostawcy Usług są udostępniane przez Dostawcę (nie przez Microsoft) na mocy przyjętych przez Dostawcę warunków używania i zasad ochrony prywatności. W przypadku konfliktu między tymi warunkami a jakimikolwiek dodatkowymi postanowieniami mającymi zastosowanie do konkretnego Rozwiązania Dostawcy znaczenie rozstrzygające będą mieć takie dodatkowe postanowienia przyjęte przez Dostawcę. W kontekście każdego wybranego przez Klienta Rozwiązania Dostawcy Klient upoważnia Microsoft do przeniesienia obciążenia Klienta do wybranego Rozwiązania Dostawcy oraz do otrzymywania i zwracania wyników na konto Umowy Subskrypcyjnej. Wszelkie opłaty naliczane przez Dostawcę za używanie Rozwiązań Dostawcy ponosi Klient.

Usługi Komunikacyjne Azure (wersja zapoznawcza)

Usługi Komunikacyjne Azure

Usługi Komunikacyjne Azure to produkt dla deweloperów i element wejściowy do aplikacji klientów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem swoich aplikacji lub ofert, które używają funkcji i usług w ramach Usług Komunikacyjnych Azure.

Usługi Komunikacyjne Azure zapewniają aktualizacje i nowe funkcje w postaci programów zapoznawczych. Microsoft wprowadza wersje zapoznawcze etapowo, aby dać sobie i klientom możliwość oceny i zrozumienia działania nowej funkcji, zanim stanie się ona częścią standardowych Usług Komunikacyjnych Azure. Etapy te są następujące:

 1. Prywatna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu Microsoft zaprasza kilku klientów do skorzystania z wcześniejszego dostępu do nowych koncepcji i funkcjonalności. Etap ten nie obejmuje oficjalnych usług pomocy technicznej.
 2. Publiczna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu Microsoft pozwala każdemu klientowi posiadającemu odpowiednią licencję na Usługi Komunikacyjne Azure na ocenę nowej funkcji. Microsoft zapewnia na tym etapie pomoc techniczną, ale nie mają tu zastosowania zwykłe umowy dotyczące poziomu usług. Funkcje wersji zapoznawczych są oznaczone za pomocą banerów informacyjnych w dokumentacji na stronie docs.microsoft.com lub za pomocą oznaczeń „beta” lub „wersja wstępna” w interfejsach API i zestawach SDK.
 3. Wersja ogólnie dostępna – Po zakończeniu etapu udostępniania publicznej wersji zapoznawczej dana funkcja udostępniana jest do użytku wszystkim posiadającym odpowiednie licencje klientom i obejmowana jest usługami pomocy technicznej Microsoft we wszystkich stosownych kanałach. Warto mieć na uwadze, że gdy nowa funkcja wpływa na dotychczasową funkcjonalność, sposób używania dotychczasowej funkcjonalności przez Klienta lub jego użytkowników może ulec zmianie.

Udostępnienie niektórych prywatnych oraz publicznych wersji zapoznawczych Usług Komunikacyjnych Azure może podlegać odrębnej licencji, np. licencji open source. W przypadku sprzeczności między niniejszymi postanowieniami a postanowieniami takiej odrębnej licencji postanowienia wspomnianej odrębnej licencji będą miały charakter rozstrzygający w odniesieniu do wersji zapoznawczej Usług Komunikacyjnych Azure będących przedmiotem wspomnianej odrębnej licencji. Każda ze stron zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone we wspomnianych powyżej licencjach, oraz uzyskuje włącznie prawa wyraźnie udzielone jej na mocy takich licencji.

Brak dostępu do Służb Ratunkowych

Usługi Komunikacyjne Azure w prywatnej wersji zapoznawczej lub publicznej wersji zapoznawczej nie obsługują połączeń alarmowych ani dostępu do służb ratunkowych za pośrednictwem wiadomości SMS. Użytkownik nie będzie dążyć do umożliwienia ani podejmować prób używania funkcji wychodzących wiadomości głosowych lub SMS w Usługach Komunikacyjnych Azure na potrzeby kontaktowania się z urzędowymi, finansowanymi przez organy administracji państwowej numerami telefonów alarmowych (takimi jak 911 lub 112), które służą do wysyłania profesjonalnych służb ratunkowych („Służby Ratunkowe”).

Klient musi jasno i wyraźnie poinformować użytkowników, że dostęp do Służb Ratunkowych nie jest dostępny w Usługach Komunikacyjnych Azure ani w ramach prywatnej wersji zapoznawczej, ani w ramach publicznej wersji zapoznawczej i musi być uzyskany w inny sposób, gdy dany produkt jest nadal w wersji zapoznawczej.

ANI MICROSOFT, ANI PRZEDSTAWICIELE MICROSOFT NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE ŻADNEJ DOKTRYNY PRAWNEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ (W TYM ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH), SZKÓD LUB STRAT (A KLIENT PRZEJMIE OD MICROSOFT ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ I DOKONA NA RZECZ MICROSOFT REKOMPENSATY Z TYTUŁU WSZELKICH TAKICH ROSZCZEŃ) BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA USŁUG KOMUNIKACYJNYCH AZURE W RAMACH PRYWATNEJ WERSJI ZAPOZNAWCZEJ LUB PUBLICZNEJ WERSJI ZAPOZNAWCZEJ W CELU KONTAKTOWANIA SIĘ ZE SŁUŻBAMI RATUNKOWYMI.

Ceny

Bez względu na postanowienia zawartej przez Klienta umowy licencjonowania zbiorowego, stałe ceny nie mają zastosowania do Usług Komunikacyjnych Azure („Usługi ACS”). Ceny Usług ACS są ustalane na zasadach rynkowych i zależą od zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych. Ceny mające zastosowanie w chwili każdego zakupu podlegają zmianie w dowolnym momencie. Informacji o zmianach cen Klient może szukać w portalu Azure.

Przypisanie i przeniesienie numeru

O ile Microsoft nie postanowi inaczej, numery telefonów przydzielone Klientowi w trakcie dowolnego programu wersji zapoznawczej zostaną zwrócone Microsoft po zakończeniu takiego programu. W trakcie programów prywatnych i publicznych wersji zapoznawczych numery telefonów nie kwalifikują się do przeniesienia.

Współdziałanie z usługą Microsoft Teams

Dzięki współdziałaniu Usług Komunikacyjnych Azure i usług Microsoft Teams użytkownicy mogą uczestniczyć w prowadzonych za pośrednictwem usług Microsoft Teams rozmowach, spotkaniach i czatach oraz używać podczas nich określonych narzędzi. W gestii Klienta leży zapewnienie, aby podczas rozmowy lub spotkania obsługiwanego przez usługę Microsoft Teams użytkownicy aplikacji byli powiadamiani o włączeniu funkcji nagrywania lub transkrypcji. Microsoft poinformuje Klienta za pośrednictwem interfejsu API Usług Komunikacyjnych Azure o rozpoczęciu nagrywania lub transkrypcji, a Klient musi poinformować o tym fakcie w czasie rzeczywistym swoich użytkowników w ramach interfejsu użytkownika aplikacji.

Opinie

Microsoft może prosić Klienta o opinię, aby ocenić działanie usługi i dowiedzieć się, jak należy ją udoskonalić. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie ankiet i próśb o opinię. Ilekroć Microsoft zbiera i przetwarza opinie Klienta, wówczas na mocy unijnego prawa ochrony prywatności jest administratorem danych. Opinie klientów mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozwoju wersji zapoznawczych usług, dlatego wspomniane przetwarzanie jest niezbędne do celów wykonania niniejszej umowy.

Nagrywanie połączeń

W wielu krajach i stanach przyjęto przepisy prawa, które mają zastosowanie do nagrywania połączeń głosowych i wideo w sieci PSTN i często wymagają, aby użytkownicy wyrazili zgodę na nagrywanie ich komunikacji. W gestii Klienta leży używanie funkcji nagrywania połączeń zgodnie z przepisami prawa. Klient musi uzyskać zgodę od uczestników nagrywanej komunikacji w sposób zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do każdego z nich.

Azure API for FHIR® (Wersja Zapoznawcza)

Wersja Zapoznawcza usługi Azure API for FHIR zawiera wersję wstępną interfejsów API, w tym wersje wstępne narzędzi, programów i usług, które mają zostać włączone do usługi Azure API for FHIR. Klienci kontrolują wdrożenie Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR, mogą zatem używać Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR na potrzeby przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych, z zastrzeżeniem zachowania podwyższonych wymogów prawnych. Wszystkie inne stosowne postanowienia, w tym postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych Azure, mają zastosowanie do używania przez Klienta Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR.

Klient odpowiada (i) za ustalenie, czy Wersja Zapoznawcza usługi Azure API for FHIR jest odpowiednia do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz (ii) za używanie Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Wyniki uzyskane w wyniku użycia Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR, w tym w szczególności eksport zdeidentyfikowanych danych i dane z konwertera FHIR, będą różnić się w zależności od czynników, takich jak dane wejściowe i funkcje wybrane przez Klienta. Microsoft nie jest w stanie ocenić danych wyjściowych z Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR, aby określić dopuszczalność zastosowań i potrzeb w zakresie zgodności Klienta. Nie ma gwarancji, że dane wyjściowe z Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR spełniają jakiekolwiek wymogi prawne lub wymogi dotyczące zgodności z przepisami.

Odrzucenie odpowiedzialności dotyczące urządzeń medycznych

Klient zgadza się, że Wersja Zapoznawcza usługi Azure API for FHIR (1) nie jest opracowana, przeznaczona ani udostępniona do użycia w charakterze urządzenia medycznego oraz (2) nie jest opracowana ani przeznaczona do zastępowania profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia oraz nie powinny być używane jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich zgód oraz wyświetlanie stosownych ostrzeżeń, potwierdzeń i odrzuceń odpowiedzialności użytkownikom końcowym dokonanego przez Klienta wdrożenia Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR.

FHIR® to zarejestrowany znak towarowy HL7 używany za zgodą HL7.

Azure Healthcare APIs (Wersja Zapoznawcza)

Wersja Zapoznawcza usługi Azure Healthcare APIs zawiera wersję wstępną usługi Azure Healthcare APIs, w tym wersje wstępne narzędzi, programów i usług, które mają zostać włączone do usługi Azure Healthcare APIs. Ze względu na fakt, że Klient kontroluje wdrażanie Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs, Klient może używać Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs w celu przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych podlegających bardziej restrykcyjnym wymogom prawnym. Wszystkie inne stosowne postanowienia, w tym postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych Azure, mają zastosowanie do używania przez Klienta Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs.

Klient odpowiada (i) za ustalenie, czy Wersja Zapoznawcza usługi Azure Healthcare APIs jest odpowiednia do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz (ii) za używanie Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Wyniki uzyskane wskutek użycia Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs, w tym w szczególności eksport zdeidentyfikowanych danych i dane z konwertera FHIR®, będą różnić się w zależności od czynników, takich jak dane wejściowe i funkcje wybrane przez Klienta. Microsoft nie jest w stanie ocenić danych wyjściowych z Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs, aby określić dopuszczalność zastosowań i potrzeb w zakresie zgodności Klienta. Nie ma gwarancji, że dane wyjściowe z Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs spełniają jakiekolwiek wymogi prawne lub wymogi dotyczące zgodności z przepisami.

Odrzucenie odpowiedzialności dotyczące urządzeń medycznych

Klient zgadza się, że Wersja Zapoznawcza usługi Azure Healthcare APIs (1) nie jest zaprojektowana, udostępniana ani przeznaczona do użycia jako urządzenia medyczne oraz (2) nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do zastępowania profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia oraz nie powinny być używane jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich zgód oraz wyświetlanie stosownych ostrzeżeń, potwierdzeń i odrzuceń odpowiedzialności użytkownikom końcowym dokonanego przez Klienta wdrożenia Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs.

FHIR® to zarejestrowany znak towarowy HL7 używany za zgodą HL7.

Microsoft Defender for IoT

Enterprise IoT, nowa funkcja usługi Azure Defender for IoT, jest obecnie dostępna W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ. W przypadku klientów, którzy są również aktywnymi użytkownikami usługi Microsoft 365 Defender (Microsoft Defender for Endpoint), funkcja Enterprise IoT będzie przetwarzać i przechowywać dane z subskrypcji Microsoft Defender for Endpoint, a oba te produkty będą płynnie zintegrowane w celu zapewnienia ujednoliconego widoku zasobów w portalach. Obejmie to dane z usługi Microsoft Defender for Endpoint dotyczące wszystkich urządzeń obsługiwanych przez usługę Microsoft Defender for Endpoint, w tym urządzeń zarządzanych, urządzeń, które mogłyby być zarządzane, urządzeń sieciowych oraz urządzeń IoT (wykrytych w ramach funkcji Device Discovery). Zastosowanie do takich danych będą mieć zobowiązania dotyczące prywatności i obsługi danych mające zastosowanie do funkcji Enterprise IoT, a nie do usługi Microsoft Defender for Endpoint. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji funkcji Enterprise IoT. Używając funkcji Enterprise IoT Klient ponadto zgadza się na to, aby inżynierowie z Microsoft mieli dostęp do danych Klienta i używali ich do budowania, testowania i optymalizowania modeli analitycznych. Jeśli Klient nie zgadza się na udzielenie takiego dostępu, NIE MOŻE UŻYWAĆ TECHNOLOGII W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ.

Prawa do używania szablonów baz danych usługi Synapse Analytics (Wersja Zapoznawcza)

Szablony Baz Danych” to branżowe modele danych i schematy lub ich fragmenty udostępniane Klientowi przez Microsoft.

Materiały” to szablony Baz Danych oraz powiązane materiały, narzędzia, funkcje i usługi dostarczane Klientowi przez Microsoft na mocy niniejszych postanowień dotyczących wersji zapoznawczych.

Prawa do używania

Klient może uzyskiwać dostęp do Szablonów Baz Danych i korzystać z wszelkich Materiałów dostarczonych Klientowi przez Microsoft wyłącznie na wewnętrzne potrzeby biznesowe Klienta oraz tylko w celu uruchomienia w usłudze Microsoft Azure Synapse Analytics. Microsoft określi składniki, cechy lub funkcje, które zostaną włączone do Materiałów. Microsoft może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmodyfikować składniki, cechy lub funkcje Materiałów, a także zawiesić albo wypowiedzieć dostęp do nich.

Ograniczenia licencyjne

Klientowi nie wolno wykonywać (ani podejmować prób wykonania) następujących działań: (1) odtwarzać Materiałów ani obchodzić ograniczeń technicznych Materiałów lub ograniczeń w dokumentacji związanej z Materiałami; (2) używać Materiałów w jakikolwiek sposób niezgodny z przepisami prawa lub w celu tworzenia lub propagowania złośliwego oprogramowania lub innego złośliwego kodu lub oprogramowania; (3) udostępniać, publikować, rozpowszechniać, przenosić ani wypożyczać Materiałów żadnej osobie trzeciej (z wyjątkiem wykonawców Klienta zgodnie z niniejszymi postanowieniami dotyczącymi wersji zapoznawczych) ani w inny sposób udostępniać Materiałów jako samodzielnego rozwiązania hostowanego do użytku przez inne osoby; (4) usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować informacji zamieszczonych w Materiałach przez Microsoft lub dostawców Microsoft ani (5) w inny sposób używać Materiałów do celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych postanowieniach dotyczących wersji zapoznawczych.

Azure Compute Gallery sharing functionality

Azure Compute Gallery ("ACG") contains functionality that enables an Azure subscription owner or delegate to make galleries within their Azure subscription, and resources in those galleries, accessible to other Azure users or communities as a new resource type. Azure users may then access and deploy those resources which may include, but are not limited to, scripts, virtual machine images or virtual machine applications (referred to herein as "Gallery Resources") solely to create Azure Virtual Machines within their own Azure subscription.

If Customer chooses to share Gallery Resources, Customer agrees:

(i) if Customer does not provide a separate license for the Gallery Resources at the Gallery level or in each Gallery Resource, Customer gives a license to all authorized users, including the rights to use modify, and repost such Gallery Resources in Azure; and

(ii) it is allowing Microsoft to make the shared Gallery Resources available to such users in a manner and location of Microsoft's choosing.