Uzupełniające warunki korzystania z wersji zapoznawczych platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: listopad 2017 r.

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („wersje zapoznawcze”). Klient może uzyskać dostęp do wersji zapoznawczych, o ile wyrazi zgodę na niniejsze warunki korzystania, które stanowią uzupełnienie do zawartej przez Klienta umowy regulującej korzystanie przez Klienta z platformy Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje zapoznawcze mogą nie być objęte pomocą techniczną. Wersje zapoznawcze mogą podlegać mniej restrykcyjnym lub odmiennym postanowieniom w zakresie bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i prywatności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym usług online Microsoft, Centrum zaufania platformy Microsoft Azure, Warunkach dotyczących usług online oraz dodatkowych powiadomieniach towarzyszących poszczególnym wersjom zapoznawczym. Niektóre wskazane wersje zapoznawcze mogą podlegać ewentualnym dodatkowym postanowieniom podanym poniżej. Microsoft może dokonać zmian lub zaprzestać udostępniania wersji zapoznawczych w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić wersji zapoznawczej do powszechnej sprzedaży.

Microsoft Genomics

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Broad. Usługa Microsoft Genomics obejmuje dostęp do oprogramowania Genetic Analysis Toolkit (GATK) oferowanego przez Broad Institute, Inc. ("Broad"). Używanie zestawu narzędzi GATK i powiązanej z nim dokumentacji w ramach usługi Microsoft Genomics podlega również postanowieniom Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania Broad GATK ("Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Broad").

Udostępnianie informacji. Licencjobiorca zgadza się, że Microsoft może poinformować Broad o statusie Licencjobiorcy jako użytkownika oprogramowania GATK oraz że Microsoft może udostępniać określone informacje statystyczne i techniczne dotyczące używania przez Licencjobiorcę oprogramowania GATK (zgodnie z postanowieniami punktu 7.2 Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania Broad).

Użycie do celów medycznych. Usługa Microsoft Genomics nie jest urządzeniem medycznym i generowane przez nią wyniki nie są stwierdzeniami stanu faktycznego, stwierdzenia te nie mogą być zatem używane jako substytuty ocen lekarskich, porad, diagnoz lub sposobu leczenia chorób lub innych problemów. Licencjobiorca potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa właściwego podczas używania usługi Microsoft Genomics jako elementu produktu medycznego.

Korzyści z używania hybrydowej platformy Microsoft Azure dla systemu Windows 10

Tylko klienci Enterprise korzystający z licencji Windows 10 Enterprise E3/E5 na użytkownika lub licencji Windows VDA na użytkownika (licencje subskrypcyjne na użytkownika lub licencje subskrypcyjne na użytkownika dotyczące dodatków) („licencje uprawniające”) są uprawnieni do uzyskania korzyści z używania hybrydowej platformy Microsoft Azure dla systemu Windows 10 („korzyści z używania hybrydowej platformy Azure dla systemu Windows 10”). W ramach niniejszej wersji zapoznawczej użytkownicy, którym klient przypisał licencję uprawniającą, mogą wdrażać i wykorzystywać obrazy systemu Windows 10 udostępnione w galerii maszyn wirtualnych platformy Azure (oznaczone jako obrazy w ramach korzyści z używania hybrydowej platformy Azure dla systemu Windows 10) na platformie Microsoft Azure. Każdy taki użytkownik może korzystać z maksymalnie czterech wystąpień oprogramowania systemu Windows 10, pod warunkiem że będzie stosować się do (i) postanowień dotyczących komputerowego systemu operacyjnego Windows zamieszczonych w poświęconym temu produktowi wpisowi w aktualnie obowiązujących w ramach programu licencjonowania zbiorowego Microsoft postanowieniach dotyczących produktów oraz do niniejszych postanowień dotyczących wersji zapoznawczej, a także do (ii) wymogu, aby każdy taki użytkownik był zarządzany poprzez usługę Azure Active Directory. Dalsze korzystanie z oprogramowania systemu Windows 10 w ramach korzyści z używania hybrydowej platformy Azure dla systemu Windows 10 jest dozwolone na tych samych warunkach do końca czwartego pełnego miesiąca kalendarzowego po ogłoszeniu następnej gałęzi CBB (Current Branch for Business) po rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 (1607). W przypadku pojawienia się sprzeczności między postanowieniami dotyczącymi komputerowego systemu operacyjnego Windows zamieszczonymi w poświęconym produktowi wpisowi a niniejszymi postanowieniami dotyczącymi wersji zapoznawczej, postanowienia dotyczące wersji zapoznawczej mają moc rozstrzygającą.

Visual Studio Mobile Center

Prawa do używania. Microsoft udziela Klientowi prawa do uzyskiwania dostępu do usługi w wersji zapoznawczej i korzystania z niej w celu opracowywania i testowania aplikacji Klienta zgodnie z opisem w niniejszej umowie. W odniesieniu do maszyn wirtualnych udostępnianych w ramach usługi Klient zgadza się, że dostęp do maszyny wirtualnej może mieć jednocześnie tylko jeden użytkownik. Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa.

Autoryzowany deweloper. Klient wyznacza firmę Microsoft na swojego autoryzowanego dewelopera w odniesieniu do oprogramowania Apple zawartego w usłudze w wersji zapoznawczej, a ponadto potwierdza, że Microsoft ma wyraźną potrzebę używania tego oprogramowania w ramach usługi w wersji zapoznawczej, aby ułatwić Klientowi opracowywanie i testowanie jego aplikacji. Microsoft ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie warunków używania jakiegokolwiek takiego oprogramowania zawartego w usłudze w wersji zapoznawczej i zachowa w tajemnicy wszelkie informacje poufne Apple wykorzystywane w usłudze w wersji zapoznawczej, a także wszelkie kody lub inne materiały przekazane przez Klienta w ramach jego aplikacji. Microsoft będzie używać identyfikatora Apple ID lub profilu inicjowania obsługi Klienta (jeśli Klient udostępni je firmie Microsoft) wyłącznie w celu udostępnienia usługi w wersji zapoznawczej, aby ułatwić Klientowi opracowywanie i testowanie aplikacji Klienta, i nie będzie ich ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim. Jeśli identyfikator Apple ID lub profil inicjowania obsługi Klienta zostanie zawieszony, anulowany lub zlikwidowany, Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym firmę Microsoft.

Menedżery pakietów. Usługa w wersji zapoznawczej może zawierać pobrane menedżery pakietów, takie jak NuGet, które dają Klientowi możliwość pobierania innych pakietów oprogramowania Microsoft i osób trzecich w celu używania ich w swojej aplikacji. Pakiety te podlegają swoim własnym licencjom, a nie niniejszej umowie. Microsoft nie rozpowszechnia ani nie licencjonuje jakichkolwiek pakietów osób trzecich, ani nie udziela na nie jakichkolwiek rękojmi.

Dostęp do usługi repozytorium osób trzecich. Jeśli Klient udzieli firmie Microsoft dostępu do swojego konta usługi repozytorium świadczonej przez osobę trzecią, Klient tym samym zgadza się na skanowanie przez Microsoft konta Klienta, w tym treści publicznych i prywatnych repozytoriów Klienta, aby dostarczać Klientowi raporty i inne funkcje w ramach usługi w wersji zapoznawczej. Ponadto Klient zgadza się na używanie przez firmę Microsoft informacji z konta Klienta lub analiz dotyczących tego konta na potrzeby doskonalenia usługi w wersji zapoznawczej.

Dostęp do danych. Klient może nie mieć dostępu do danych używanych w usłudze w wersji zapoznawczej po wygaśnięciu lub zakończeniu subskrypcji.

Location Based Services

Ograniczenia korzystania w pojazdach. Nie wolno korzystać z usługi w pojazdach, o ile nie jest to dopuszczone przez firmę Microsoft w odrębnej umowie. Nie wolno korzystać z usługi w celu uruchomienia funkcji nawigacji krok po kroku w jakiejkolwiek aplikacji.

Ograniczenia dotyczące bazy danych. Nie wolno korzystać z usługi lub jej części do tworzenia konkurencyjnej bazy danych lub usługi przez wykorzystywanie, ekstrakcję lub ponowne użytkowanie danych zawartych w usłudze lub ich istotnej części lub korzystać z usługi w celu tworzenia wtórnej lub pochodnej bazy danych wypełnionej w całości lub w części danymi użytkownika i/lub danymi dostarczonymi lub utworzonymi przez osobę trzecią.

Nie wolno kopiować ani wykorzystywać struktury i układu bazy danych usługi w celu tworzenia baz danych.

Nie wolno wykorzystywać treści dostarczonych w ramach usługi w połączeniu z inną zewnętrzną bazą danych, chyba że ma to na celu dodanie warstwy do zawartości usługi nieuwzględnionej jeszcze w ramach usługi (takiej jak treści zastrzeżone) lub takiej, którą w inny sposób licencjonuje Microsoft. Ponadto nie wolno korzystać z usługi w celu tworzenia osobistego urządzenia nawigacyjnego.

Wyniki interfejsu API. Nie wolno buforować ani przechowywać informacji dostarczonych przez interfejs API usługi, w tym geokodów lub odwróconych geokodów, kafelków danych map i informacji o trasie („wyniki”) w celu skalowania takich wyników do obsługi wielu użytkowników.

Nie jest to jednak zabronione w przypadku buforowania wyników w przeglądarce urządzenia lub klienta, gdy celem takiego buforowania jest skrócenie czasów oczekiwania usługi, z której użytkownik korzysta w takiej przeglądarce klienta lub na urządzeniu. W przypadku buforowania wyników w przeglądarce urządzenia lub klienta przez użytkownika zgodnie z powyższym zdaniem wyniki takie nie mogą być przechowywane dłużej niż: (i) okres ważności wskazany w zwracanych nagłówkach lub (ii) 30 dni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Nie wolno wyświetlać wyników w zewnętrznej zawartości lub danych mapy. Nie ma to zastosowania do geokodów / odwróconych geokodów dostarczonych w ramach usługi. Można wyświetlać takie geokody / odwrócone geokody w ramach zewnętrznej zawartości lub danych mapy z wyjątkiem produktów, danych lub usług dostarczanych przez Open Street Maps lub innego dostawcę danych open source.

Dane mapy. Można korzystać wyłącznie z danych mapy i innej zewnętrznej zawartości dostarczonych w ramach usługi zgodnie z ograniczeniami określonymi w https://tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ od daty wejścia w życie oraz w przypadku każdorazowej aktualizacji.

Nie wolno podejmować prób uzyskania dostępu do danych źródłowych jakiejkolwiek innej zawartości niż zawartość dostarczona w ramach usługi.

Prawo autorskie. Nie wolno usuwać, zasłaniać, maskować ani zmieniać logotypu i/lub informacji o prawach autorskich umieszczonych w Usłudze lub wygenerowanych automatycznie przez Usługę.