Uzupełniające warunki korzystania z Wersji Zapoznawczych systemu Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2019 r.

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („Wersje Zapoznawcze”). Wersje Zapoznawcze są udostępniane Użytkownikowi pod warunkiem, że zgodzi się on na niniejsze postanowienia, które uzupełniają zawartą przez Użytkownika umowę dotyczącą korzystania z systemu Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ograniczonym lub szczególnym gwarancjom w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i ochrony prywatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usług Online Microsoft, podanymi w witrynie Centrum zaufania systemu Microsoft Azure, określonymi w Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz towarzyszącymi Wersjom Zapoznawczym. Klienci nie powinni korzystać z wersji zapoznawczych do przetwarzania danych osobowych lub innych danych, które podlegają zaznaczonym wymogom dotyczącym zgodności. Określone Wersje Zapoznawcze mogą również podlegać dodatkowym postanowieniom ewentualnie określonym poniżej. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać zmiany lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Zapoznawczej do ogólnej sprzedaży.

Wymagania użycia i wyświetlania aplikacji Bing URL Preview API (Private Preview)

Użytkownik może wykorzystywać dane pochodzące z aplikacji Bing URL Preview API wyłącznie do wyświetlania fragmentów podglądu i obrazów miniatur oznaczonych hiperłączami do swoich stron źródłowych w ramach udostępniania adresów URL zainicjowanego przez użytkownika końcowego w mediach społecznościowych, czatbotach i innych ofertach lub (ii) jako sygnał prawdopodobieństwa, że treści pod danym adresem URL stanowią materiały dla dorosłych. Użytkownik musi stosować się do wszelkich żądań wyłączenia podglądu, które może otrzymać od właścicieli witryny lub treści.

Niedozwolone:

 • Wysyłanie danych osobowych (zgodnie z definicją ujętą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („Rozporządzenie RODO”)) do aplikacji Bing URL Preview API.
 • Kopiowanie, przechowywanie lub umieszczanie w pamięci podręcznej danych z odpowiedzi.
 • Dane użycia otrzymane z aplikacji Bing URL Preview API w ramach działań związanych z uczeniem maszynowym lub podobnych działań algorytmicznych. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać tych danych do szkolenia, oceny ani ulepszania nowych lub istniejących usług, które mogą być oferowane przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 • Modyfikowanie zawartości wyników (z wyjątkiem ich ponownego formatowania w sposób, który nie narusza żadnych innych wymogów), chyba że wymaga tego prawo lub Microsoft.
 • Pomijanie twórcy i adresów URL powiązanych z treścią wyników.
 • Wyświetlanie innych treści w dowolnej części odpowiedzi w sposób, który wywołałby w użytkowniku przekonanie, że inna treść jest częścią odpowiedzi.

Użycie Danych Usługi Bing

Microsoft może przetwarzać dane przekazane Microsoft za pośrednictwem interfejsu API Bing URL Preview („Dane Usługi Bing”) wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Bing URL Preview oraz (ii) doskonalenia produktów i usług Microsoft. Wyłącznie na potrzeby takiego przetwarzania Microsoft może zbierać, przechowywać, wykorzystywać i reprodukować Dane Usługi Bing, a także tworzyć ich opracowania, a Użytkownik udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej odwołaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na takie działania. Użytkownik powinien zadbać o to, aby Microsoft dysponował wszelkimi prawami niezbędnymi do przetwarzania przez Microsoft Danych Usługi Bing zgodnie z opisem przedstawionym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Użytkownika lub osoby trzeciej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Usługi Bing. Postanowienia niniejszego punktu Użycie Danych Usługi Bing będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej korzystania przez Użytkownika z aplikacji Bing URL Preview API.

Przestrzeganie postanowień Rozporządzenia RODO

W zakresie danych osobowych podlegających Rozporządzeniu RODO wysyłanych do Microsoft z naruszeniem niniejszych wymogów dotyczących używania i wyświetlania a przetwarzanych w związku z aplikacją Bing URL Preview API Użytkownik rozumie, że na mocy Rozporządzenia RODO Użytkownik i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Użytkownik sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie postanowień Rozporządzenia RODO.

Wymagania użycia i wyświetlania aplikacji Bing Custom Visual Search API (Private Preview)

Niedozwolone:

 • Kopiowanie, przechowywanie lub umieszczanie w pamięci podręcznej danych otrzymanych z aplikacji Bing Custom Visual Search API.
 • Dane użycia otrzymywane przez Użytkownika z aplikacji Bing Custom Visual Search API w ramach działań związanych z uczeniem maszynowym lub podobnych działań algorytmicznych. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać tych danych do szkolenia, oceny ani ulepszania nowych lub istniejących usług, które mogą być oferowane przez Użytkownika lub osoby trzecie.

Dozwolone:

 • Włączenie w wyraźny sposób do Oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft funkcjonalnego hiperłącza, w pobliżu każdego punktu środowiska użytkownika (UX), który daje użytkownikowi możliwość wstawienia zapytania wyszukiwania. Oznaczenie hiperłącza Oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft.
 • Wyraźne wyświetlanie znakowania Microsoft zgodnie z Wytycznymi Microsoft dotyczącymi znaków towarowych i marek w pobliżu każdego punktu w środowisku użytkownika, który daje użytkownikowi możliwość wstawienia zapytania wyszukiwania. Takie znakowanie musi wyraźnie wskazywać użytkownikowi, że wyszukiwanie w Internecie zapewnia Microsoft.
 • Użytkownik powinien dopilnować, aby wyświetlane treści zawierały środki stosowne do zagwarantowania, że korzystanie przez Użytkownika z danych otrzymanych z usługi Bing Custom Visual Search API nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich.

Użycie Danych Usługi Bing

Microsoft może przetwarzać dane przekazane Microsoft za pośrednictwem interfejsu API Custom Visual Search („Dane Usługi Bing”) wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług Custom Visual Search oraz (ii) doskonalenia produktów i usług Microsoft. Wyłącznie na potrzeby takiego przetwarzania Microsoft może zbierać, przechowywać, wykorzystywać i reprodukować Dane Usługi Bing, a także tworzyć ich opracowania, a Użytkownik udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej odwołaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na takie działania. Użytkownik powinien zadbać o to, aby Microsoft dysponował wszelkimi prawami niezbędnymi do przetwarzania przez Microsoft Danych Usługi Bing zgodnie z opisem przedstawionym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Użytkownika lub osoby trzeciej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Usługi Bing. Postanowienia niniejszego punktu Użycie Danych Usługi Bing będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej korzystania przez Użytkownika z aplikacji Custom Visual Search API.

Przestrzeganie postanowień Rozporządzenia RODO

W zakresie danych osobowych podlegających ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych przyjętemu przez Unię Europejską (Rozporządzenie RODO) przetwarzanych w związku z wywołaniami usługi Bing Custom Visual Search API Użytkownik rozumie, że na mocy Rozporządzenia RODO Użytkownik i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Użytkownik sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie postanowień Rozporządzenia RODO.

Wersja zapoznawcza funkcji Custom Neural Voice w ramach usług Cognitive Services

 1. Przypadek Zatwierdzonego Użycia. Klient będzie używać funkcji Custom Neural Voice wyłącznie w przypadkach określonych w zgłoszeniu lub zatwierdzonych w Rejestracji lub umowie Klienta.
 2. Dodatkowe oświadczenia i gwarancje. Klient oświadcza, gwarantuje i zaświadcza, że (i) ma wyraźną pisemną zgodę aktora głosowego („Aktor Głosowy”) na użycie jego głosu do utworzenia „czcionki głosowej” w związku z funkcją Custom Neural Voice („Zsyntetyzowany Głos”) na potrzeby przypadku określonego w zgłoszeniu Klienta lub zatwierdzonego w Rejestracji lub umowie Klienta; (ii) zawarta z Klientem umowa określa okres używania Zsyntetyzowanego Głosu oraz wszelkie ograniczenia dotyczące treści; oraz że (iii) Klient przekazał Aktorowi Głosowemu bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Aktora Głosowego wytyczne Microsoft dla aktorów głosowych w zakresie ujawniania informacji (https://aka.ms/disclosure-voice-talent), w których opisano zasady działania funkcji Custom Neural Voice.
 3. Kodeks Postępowania. Używanie wszystkich funkcji zamiany tekstu na mowę („Zamiana Tekstu na Mowę”) musi być co najmniej zgodne w dobrej wierze nie tylko z postanowieniami Zasad Dozwolonego Użytku zawartymi w Postanowieniach dotyczących Usług Online Microsoft (dostępnych pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products), ale również z postanowieniami kodeksu postępowania (dostępnymi pod adresem https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct). Bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących Microsoft na mocy Postanowień dotyczących Usług Online, naruszenie postanowień kodeksu postępowania może skutkować zawieszeniem świadczenia Usług Online. Microsoft zawiesi dostęp do Usługi Online wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to zasadniczo konieczne. O ile Microsoft nie uzna natychmiastowego zawieszenia danej Usługi Online za konieczne, z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzi o zamiarze jej zawieszenia.
 4. Przestrzeganie przez Klienta postanowień dotyczących funkcji Custom Neural Voice. Microsoft może zatrzymać każdy stworzony przez Klienta Zsyntetyzowany Głos i używać go wyłącznie w celu zbadania rzekomych naruszeń i reagowania na rzekome naruszenia Przypadków Zatwierdzonego Użycia, Zasad Dozwolonego Użytku lub Kodeksu Postępowania, a Klient udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, nieodwołalnej i ważnej na całym świecie licencji na takie działania. Klient zadba o to, aby spółka Microsoft dysponowała wszelkimi prawami niezbędnymi do zatrzymywania i używania przez Microsoft każdego Zsyntetyzowanego Głosu zgodnie z opisem zawartym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich lub bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Niniejszy punkt zachowuje moc prawną po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy z Klientem.
 5. Kryteria kwalifikacyjne. Decyzja o zapewnieniu dostępu do funkcji Custom Neural Voice leży wyłącznie w gestii Microsoft na podstawie przyjętych przez Microsoft kryteriów kwalifikacji i procesu weryfikacji. Microsoft może w dowolnym momencie ponownie zweryfikować spełnianie takich kryteriów i zawiesić dostęp do funkcji Custom Neural Voice zgodnie z tymi postanowieniami. Aby ubiegać się o możliwość używania i używać funkcji Custom Neural Voice, należy podać w formularzu rejestracyjnym oraz w odpowiedzi na wszelkie wnioski związane z powtórną weryfikacją ze strony Microsoft aktualne, pełne i dokładne informacje.

Mikrousługa personalizatora

Mikrousługa personalizatora wprowadzona w kontenerze wysyła Dane klienta do wystąpienia Usługi personalizatora skonfigurowanego przez Klienta w Azure, aby przeszkolić Modele personalizatora używane zarówno w Mikrousłudze personalizatora, jak i Personalizatorze. Korzystając z oprogramowania, Klient wyraża zgodę na przekazanie opisanych w tym punkcie informacji. We wszystkich innych aspektach Mikrousługa personalizatora jest licencjonowana w taki sam sposób, jak Cognitive Services w Containers.

Visual Studio Online — Uzupełniające postanowienia dotyczące Wersji Zapoznawczej

 1. Rozszerzenia. Usługa Visual Studio Online może umożliwić Użytkownikowi pobranie pakietów oprogramowania Microsoft i osób trzecich z naszego sklepu z rozszerzeniami lub z naszych menedżerów pakietów. Pakiety te podlegają właściwym sobie licencjom. Microsoft nie rozpowszechnia żadnych pakietów osób trzecich, a także nie udziela na nie licencji, rękojmi ani gwarancji. Uzyskując dostęp lub korzystając ze wspomnianego sklepu z rozszerzeniami, Użytkownik zgadza się na postanowienia dotyczące tego sklepu, które znajdują się pod adresem https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Dane.
  • (a) Zbieranie danych. Niektóre funkcje Visual Studio Online (takie jak oparta na przeglądarce funkcja Visual Studio Code) mogą zbierać informacje o Użytkowniku oraz sposobie używania tej usługi przez Użytkownika w celu przesłania ich do Microsoft. Microsoft może używać tych informacji w celu świadczenia i doskonalenia usług Visual Studio Online. Użytkownik może zrezygnować z wielu scenariuszy (ale nie wszystkich), jak opisano to w dokumentacji oprogramowania znajdującej się pod adresem https://docs.microsoft.com/pl-pl/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft można znaleźć pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. Więcej informacji na temat zbierania i używania danych można znaleźć w stosownej dokumentacji i oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft. Jeśli Użytkownik używa usługi Visual Studio Online, zgadza się na powyższe postanowienia.
  • (b) Przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim Microsoft jest podmiotem przetwarzającym lub podmiotem podprzetwarzającym dane osobowe w związku z usługą Visual Studio Online, Microsoft z dniem 25 maja 2018 r. podejmuje wobec wszystkich klientów zobowiązania wynikające z przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, określone w Postanowieniach dotyczących Usług Online, które znajdują się pod adresem https://docs.microsoft.com/pl-pl/legal/gdpr/.
  • (c) Dozwolony użytek. Nie uchybiając Zasadom Dozwolonego Użytku określonym w Postanowieniach dotyczących Usług Online, o których mowa powyżej, Użytkownik nie może, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa właściwego:
   • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować żadnych funkcji tej usługi ani w inny sposób podejmować prób pozyskania kodu źródłowego takich funkcji, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy przyjętych przez osoby trzecie postanowień licencyjnych mających zastosowanie do używania określonych składników podlegających licencji open source, które mogą być zawarte w takich funkcjach;
   • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych zawartych w takich funkcjach informacjach Microsoft lub dostawców Microsoft;
   • używać takich funkcji w sposób niezgodny z przepisami prawa ani
   • udostępniać, publikować, wynajmować ani wydzierżawiać takich funkcji ani oferować ich do użycia (w postaci odrębnej lub zintegrowanej z inną ofertą) innym osobom.

Programy dotyczące wersji zapoznawczych w ramach usługi Azure Active Directory

Aktualizacje i nowe funkcje usługi Azure Active Directory są udostępniane w ramach programów dotyczących wersji zapoznawczych. Microsoft publikuje takie wersje zapoznawcze etapowo, aby razem z klientami mieć możliwość dokładnego poznania i oceny nowej funkcji przed włączeniem jej do standardowego zakresu działania usługi Azure AD. Etapy te są następujące:

 1. Prywatna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu Microsoft zaprasza wybranych klientów do skorzystania z wcześniejszego dostępu do nowych koncepcji i funkcji. Etap ten nie obejmuje oficjalnych usług pomocy technicznej.
 2. Publiczna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu Microsoft umożliwia każdemu klientowi, który posiada odpowiednią licencję na usługę Azure AD, dokonanie oceny nowej funkcji. Podczas tego etapu dział Microsoft Customer Support Services będzie świadczyć usługi pomocy technicznej. W przypadku nowych funkcji w Portalu usługi Azure AD w interfejsie użytkownika pojawią się banery informujące o dostępności tych funkcji w wersji zapoznawczej. Klikając taki baner, Klient rejestruje się w danej wersji zapoznawczej.
 3. Wersja ogólnie dostępna – Po zakończeniu etapu udostępniania publicznej wersji zapoznawczej dana funkcja udostępniana jest do użytku wszystkim posiadającym odpowiednie licencje klientom i obejmowana jest usługami pomocy technicznej Microsoft we wszystkich stosownych kanałach. Warto mieć na uwadze, że gdy nowa funkcja wpływa na dotychczasową funkcjonalność, sposób używania dotychczasowej funkcjonalności przez Klienta lub jego użytkowników może ulec zmianie.

Każdy program dotyczący wersji zapoznawczej w ramach usługi Azure Active Directory charakteryzuje się odmiennymi zależnościami oraz wymogami w zakresie rejestracji.