Uzupełniające warunki korzystania z Wersji Zapoznawczych platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: luty 2017

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („Wersje Zapoznawcze”). Klient może uzyskać dostęp do Wersji Zapoznawczych, o ile wyrazi zgodę na niniejsze warunki korzystania, które stanowią uzupełnienie do zawartej przez Klienta umowy regulującej korzystanie przez Klienta z platformy Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje Zapoznawcze mogą nie być objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać mniej restrykcyjnym lub odmiennym postanowieniom w zakresie bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i prywatności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usług Online Microsoft, Centrum zaufania platformy Microsoft Azure, Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz dodatkowych postanowieniach towarzyszących poszczególnym Wersjom Zapoznawczym. Niektóre wskazane Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ewentualnym dodatkowym postanowieniom podanym poniżej. Microsoft może dokonać zmian w Wersjach Ewaluacyjnych lub zaprzestać udostępniania takich wersji w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Zapoznawczej do powszechnej sprzedaży.

Microsoft Genomics

Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania Broad. Usługa Microsoft Genomics obejmuje dostęp do oprogramowania Genetic Analysis Toolkit (GATK) oferowanego przez Broad Institute, Inc. („Broad”). Używanie zestawu narzędzi GATK i powiązanej z nim dokumentacji w ramach usługi Microsoft Genomics podlega również postanowieniom Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania Broad GATK („Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania Broad”).

Udostępnianie informacji. Licencjobiorca zgadza się, że Microsoft może poinformować Broad o statusie Licencjobiorcy jako użytkownika oprogramowania GATK oraz że MIcrosoft może udostępniać określone informacje statystyczne i techniczne dotyczące używania przez Licencjobiorcę oprogramowania GATK (zgodnie z postanowieniami punktu 7.2 Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania Broad).

Użycie do celów medycznych. Usługa Microsoft Genomics nie jest urządzeniem medycznym i generowane przez nią wyniki nie są stwierdzeniami stanu faktycznego, stwierdzenia te nie mogą być zatem używane jako substytuty ocen lekarskich, porad, diagnoz lub sposobu leczenia chorób lub innych problemów. Licencjobiorca potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa właściwego podczas używania usługi Microsoft Genomics jako elementu produktu medycznego.

Korzyści z używania hybrydowej platformy Microsoft Azure dla systemu Windows 10

Tylko klienci Enterprise korzystający z licencji Windows 10 Enterprise E3/E5 na użytkownika lub licencji Windows VDA na użytkownika (Licencje Subskrypcyjne na Użytkownika lub Licencje Subskrypcyjne na Użytkownika dotyczące Dodatków) („Licencje Uprawniające”) są uprawnieni do uzyskania korzyści z używania hybrydowej platformy Microsoft Azure dla systemu Windows 10 („Korzyści z Używania Hybrydowej Platformy Azure dla systemu Windows 10”). W ramach niniejszej wersji zapoznawczej użytkownicy, którym klient przypisał Licencję Uprawniającą, mogą wdrażać i wykorzystywać obrazy systemu Windows 10 udostępnione w galerii maszyn wirtualnych platformy Azure (oznaczone jako obrazy w ramach Korzyści z Używania Hybrydowej Platformy Azure dla systemu Windows 10) na platformie Microsoft Azure. Każdy taki użytkownik może korzystać z maksymalnie czterech wystąpień oprogramowania systemu Windows 10, pod warunkiem że będzie stosować się do (i) postanowień dotyczących komputerowego systemu operacyjnego Windows zamieszczonych w poświęconym temu produktowi wpisowi w aktualnie obowiązujących w ramach programu Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Postanowieniach dotyczących Produktów oraz do niniejszych postanowień dotyczących wersji zapoznawczej, a także do (ii) wymogu, aby każdy taki użytkownik zarządzany był poprzez usługę Azure Active Directory. Dalsze korzystanie z oprogramowania systemu Windows 10 w ramach Korzyści z Używania Hybrydowej Platformy Azure dla systemu Windows 10 dozwolone jest na tych samych warunkach do końca czwartego pełnego miesiąca kalendarzowego po ogłoszeniu następnej gałęzi CBB (Current Branch for Business) po rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 (1607). W przypadku pojawienia się sprzeczności między postanowieniami dotyczącymi komputerowego systemu operacyjnego Windows zamieszczonymi w poświęconym produktowi wpisowi a niniejszymi postanowieniami dotyczącymi wersji zapoznawczej, postanowienia dotyczące wersji zapoznawczej mają moc rozstrzygającą.

Visual Studio Mobile Center

Right to Use. We grant you the right to access and use the preview service for the development and testing of your application(s), as described in this agreement. For any virtual machines provided by the service, you agree that only one user may access a virtual machine at a time. We reserve all other rights.

Authorized Developer. You appoint Microsoft as your authorized developer with respect to Apple software included in the preview service, and acknowledge that Microsoft has a demonstrable need to use such software as part of the preview service to help you develop and test your application(s). Microsoft is responsible for complying with the terms for any such software included in the preview service and will keep confidential any confidential information of Apple used as part of the preview service and any code or other materials you provide as part of your application(s). Microsoft will only use your Apple ID and/or provisioning profile (if you provide them to us) to provide the preview service to help you develop and test your application(s) and will not share them with any third party. If your Apple ID and/or provisioning profiles are suspended, revoked, and/or terminated, you agree to immediately notify Microsoft.

Package Managers. The preview service may include downloads of package managers, like NuGet, that give you the option to download other Microsoft and third party software packages to use with your application. Those packages are under their own licenses, and not this agreement. Microsoft does not distribute, license or provide any warranties for any of the third-party packages.

Third Party Repository Service Access. If you grant Microsoft access to your third party repository service account, you agree that Microsoft can scan your account, including the contents of your public and private repositories to provide reporting and other functionality to you as part of the preview service. You also agree that Microsoft may use information or insights from your account to improve the preview service.

Access to Data. You may not be able to access data used in the preview service upon termination of your subscription or when it stops running.