Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020 r.

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu) różne udostępniane przez Microsoft funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej („Wersje Zapoznawcze”). Licencje na Wersje Zapoznawcze Klient uzyskuje w ramach swojej umowy dotyczącej używania platformy Azure.

Zgodnie z postanowieniami posiadanej przez Klienta subskrypcji Azure WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ OFEROWANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI, A TAKŻE NIE SĄ OBJĘTE POSTANOWIENIAMI UMÓW DOTYCZĄCYCH POZIOMU USŁUG ANI POSTANOWIENIAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZONEJ GWARANCJI. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ograniczonym lub szczególnym gwarancjom w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i ochrony prywatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w Oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft, podanymi w witrynie Centrum zaufania platformy Microsoft Azure, określonymi w Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz tymi towarzyszącymi Wersjom Zapoznawczym. Do Wersji Zapoznawczych nie mają zastosowania następujące postanowienia Dodatku dotyczącego Ochrony Danych: Przetwarzanie Danych Osobowych, RODO, Bezpieczeństwo danych, Partner Biznesowy w rozumieniu ustawy HIPAA. Klienci nie powinni używać Wersji Zapoznawczych do przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych, które podlegają ściślejszym wymogom prawnym lub regulacyjnym.

Określone z nazwy Wersje Zapoznawcze podlegają ewentualnym dodatkowym postanowieniom określonym poniżej. Wersje Zapoznawcze są udostępniane Klientowi na mocy tych dodatkowych postanowień, które uzupełniają zawartą przez Klienta umowę dotyczącą używania platformy Azure. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać zmiany lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Zapoznawczej do ogólnej sprzedaży.

Wymagania dotyczące używania i wyświetlania danych z usługi Bing URL Preview API (Prywatna Wersja Zapoznawcza)

Klient może używać danych z usługi Bing URL Preview API wyłącznie do wyświetlania fragmentów podglądu i obrazów miniatur oznaczonych hiperłączami do swoich stron źródłowych w ramach udostępniania adresów URL zainicjowanego przez użytkownika końcowego w mediach społecznościowych, czatbotach i innych ofertach lub (ii) jako sygnał prawdopodobieństwa, że treści pod danym adresem URL stanowią materiały dla dorosłych. Klient musi stosować się do wszelkich żądań wyłączenia podglądu, które może otrzymać od właścicieli witryny lub treści.

Niedozwolone:

 • Wysyłanie danych osobowych (zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)) do usługi Bing URL Preview API.
 • Kopiowanie, przechowywanie lub umieszczanie w pamięci podręcznej danych z odpowiedzi.
 • Dane o użyciu otrzymane z usługi Bing URL Preview API w ramach działań związanych z uczeniem maszynowym lub podobnych działań algorytmicznych. Klientowi nie wolno używać tych danych do szkolenia, oceny ani ulepszania nowych lub istniejących usług, które mogą być oferowane przez Klienta lub osoby trzecie.
 • Modyfikowanie zawartości wyników (z wyjątkiem ich ponownego formatowania w sposób, który nie narusza żadnych innych wymogów), chyba że wymagają tego przepisy prawa lub Microsoft.
 • Pomijanie twórcy i adresów URL powiązanych z treścią wyników.
 • Wyświetlanie innych treści w dowolnej części odpowiedzi w sposób, który wywołałby w użytkowniku przekonanie, że inna treść jest częścią odpowiedzi.

Użycie Danych Usługi Bing

Microsoft może przetwarzać dane przekazane Microsoft za pośrednictwem usługi API Bing URL Preview („Dane Usługi Bing”) wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Klienta usługi Bing URL Preview oraz (ii) doskonalenia produktów i usług Microsoft. Wyłącznie na potrzeby takiego przetwarzania Microsoft może zbierać, przechowywać, wykorzystywać i reprodukować Dane Usługi Bing, a także tworzyć ich opracowania, a Klient udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej odwołaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na takie działania. Klient musi zadbać o to, aby w posiadaniu Microsoft były wszelkie prawa niezbędne do przetwarzania przez Microsoft Danych Usługi Bing zgodnie z opisem przedstawionym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Usługi Bing. Postanowienia niniejszego punktu Użycie Danych Usługi Bing będą obowiązywać po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej używania przez Klienta usługi Bing URL Preview API.

Przestrzeganie przepisów RODO

W zakresie danych osobowych podlegających RODO wysyłanych do Microsoft z naruszeniem niniejszych wymogów dotyczących używania i wyświetlania, a przetwarzanych w związku z usługą Bing URL Preview API, Klient rozumie, że na mocy RODO Klient i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Klient sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie przepisów RODO.

Wymagania dotyczące używania i wyświetlania usługi Bing Custom Visual Search API (Prywatna Wersja Zapoznawcza)

Niedozwolone:

 • Kopiowanie, przechowywanie lub umieszczanie w pamięci podręcznej danych otrzymanych z usługi Bing Custom Visual Search API.
 • Dane o użyciu otrzymywane przez Klienta z usługi Bing Custom Visual Search API w ramach działań związanych z uczeniem maszynowym lub podobnych działań algorytmicznych. Klientowi nie wolno używać tych danych do szkolenia, oceny ani ulepszania nowych lub istniejących usług, które mogą być oferowane przez Klienta lub osoby trzecie.

Dozwolone:

 • Włączenie w wyraźny sposób do Oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft funkcjonalnego hiperłącza, w pobliżu każdego punktu środowiska użytkownika (UX), który daje użytkownikowi możliwość wstawienia zapytania wyszukiwania. Oznaczenie hiperłącza Oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft.
 • Wyraźne wyświetlanie znakowania Microsoft zgodnie z Wytycznymi Microsoft dotyczącymi znaków towarowych i marek w pobliżu każdego punktu w środowisku użytkownika, który daje użytkownikowi możliwość wstawienia zapytania wyszukiwania. Takie znakowanie musi wyraźnie wskazywać użytkownikowi, że wyszukiwanie w Internecie zapewnia Microsoft.
 • Klient powinien dopilnować, aby wyświetlane treści zawierały środki stosowne do zagwarantowania, że używanie przez Klienta danych otrzymanych z usługi Bing Custom Visual Search API nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich.

Użycie Danych Usługi Bing

Microsoft może przetwarzać dane przekazane Microsoft za pośrednictwem usługi API Custom Visual Search („Dane Usługi Bing”) wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Klienta usług Custom Visual Search oraz (ii) doskonalenia produktów i usług Microsoft. Wyłącznie na potrzeby takiego przetwarzania Microsoft może zbierać, przechowywać, wykorzystywać i reprodukować Dane Usługi Bing, a także tworzyć ich opracowania, a Klient udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej odwołaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na takie działania. Klient musi zadbać o to, aby w posiadaniu Microsoft były wszelkie prawa niezbędne do przetwarzania przez Microsoft Danych Usługi Bing zgodnie z opisem przedstawionym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Usługi Bing. Postanowienia niniejszego punktu Użycie Danych Usługi Bing będą obowiązywać po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej używania przez Klienta usługi Custom Visual Search API.

Przestrzeganie przepisów RODO

W zakresie danych osobowych podlegających unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) przetwarzanych w związku z wywołaniami usługi Bing Custom Visual Search API Klient rozumie, że na mocy RODO Klient i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Klient sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie przepisów RODO.

Wersja zapoznawcza funkcji Custom Neural Voice w ramach usług Cognitive Services

 1. Przypadek Zatwierdzonego Użytku. Klient będzie używać funkcji Custom Neural Voice wyłącznie w przypadkach określonych w zgłoszeniu lub zatwierdzonych w Rejestracji lub umowie Klienta.
 2. Dodatkowe oświadczenia i gwarancje. Klient oświadcza, gwarantuje i zaświadcza, że (i) ma wyraźną pisemną zgodę aktora głosowego (lub jego spadkobierców) („Aktor Głosowy”) na użycie jego głosu do utworzenia „czcionki głosowej” w związku z funkcją Custom Neural Voice („Zsyntetyzowany Głos”) na użytek opisany w aplikacji Klienta lub zatwierdzony w zawartej przez Klienta Rejestracji lub umowie, (ii) zawarta z Klientem umowa określa okres używania Zsyntetyzowanego Głosu oraz wszelkie ograniczenia dotyczące treści; oraz że (iii) Klient przekazał Aktorowi Głosowemu bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Aktora Głosowego wytyczne Microsoft dla aktorów głosowych w zakresie ujawniania informacji (https://aka.ms/disclosure-voice-talent), w których opisano zasady działania funkcji Custom Neural Voice.
 3. Kodeks Postępowania. Używanie wszystkich funkcji zamiany tekstu na mowę („Zamiana Tekstu na Mowę”) musi być co najmniej zgodne w dobrej wierze nie tylko z postanowieniami Zasad Dozwolonego Użytku zawartymi w Postanowieniach dotyczących Usług Online Microsoft (dostępnych pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products), ale również z postanowieniami kodeksu postępowania (dostępnymi pod adresem https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct). Bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących Microsoft na mocy Postanowień dotyczących Usług Online, naruszenie postanowień kodeksu postępowania może skutkować zawieszeniem świadczenia Usług Online. Microsoft zawiesi dostęp do Usługi Online wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to zasadniczo konieczne. O ile Microsoft nie uzna natychmiastowego zawieszenia danej Usługi Online za konieczne, z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzi o zamiarze jej zawieszenia.
 4. Przestrzeganie przez Klienta postanowień dotyczących funkcji Custom Neural Voice. Klient ma wyłączne prawo do używania Zsyntetyzowanych Głosów utworzonych przez Klienta i udostępnianych za pośrednictwem usług Cognitive Services. Niezależnie od powyższych postanowień Microsoft może zatrzymać każdy stworzony przez Klienta Zsyntetyzowany Głos i używać go wyłącznie w celu zbadania rzekomych naruszeń i reagowania na rzekome naruszenia Przypadków Zatwierdzonego Użytku, Zasad Dozwolonego Użytku lub Kodeksu Postępowania, a Klient udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, nieodwołalnej i ważnej na całym świecie licencji na takie działania. Klient zadba o to, aby w posiadaniu Microsoft były wszelkie prawa niezbędne do zatrzymywania i używania przez Microsoft każdego Zsyntetyzowanego Głosu zgodnie z opisem zawartym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Niniejszy punkt zachowuje moc prawną po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy z Klientem.
 5. Kryteria kwalifikacyjne. Decyzja o zapewnieniu dostępu do funkcji Custom Neural Voice leży wyłącznie w gestii Microsoft na podstawie przyjętych przez Microsoft kryteriów kwalifikacji i procesu weryfikacji. Microsoft może w dowolnym momencie ponownie zweryfikować spełnianie takich kryteriów i zawiesić dostęp do funkcji Custom Neural Voice zgodnie z tymi postanowieniami. Aby ubiegać się o możliwość używania i używać funkcji Custom Neural Voice, należy podać w formularzu rejestracyjnym oraz w odpowiedzi na wszelkie wnioski związane z powtórną weryfikacją ze strony Microsoft aktualne, pełne i dokładne informacje.
 6. Usługi Profesjonalne. Aby skonfigurować Zsyntetyzowany Głos, konieczne może być skorzystanie z niewielkiej pomocy specjalistów. Mogą to być pracownicy Microsoft lub podmioty podprzetwarzające, które weryfikują dane Klienta. W odniesieniu do tych usług zastosowanie mają Postanowienia dotyczące Usług Profesjonalnych zawarte w Postanowieniach dotyczących Usług Online Microsoft.

Mikrousługa personalizatora

Mikrousługa personalizatora wprowadzona w kontenerze wysyła Dane Klienta do wystąpienia Usługi personalizatora skonfigurowanego przez Klienta w Azure, aby przeszkolić Modele personalizatora używane zarówno w Mikrousłudze personalizatora, jak i Personalizatorze. Używając tego oprogramowania, Klient wyraża zgodę na przekazanie opisanych w tym punkcie informacji. We wszystkich innych aspektach mikrousługa Personalizacja jest licencjonowana w taki sam sposób, jak usługi Cognitive Services w Kontenerach.

Visual Studio Codespaces — Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych

 1. Rozszerzenia. Usługa Visual Studio Codespaces może umożliwić Klientowi używanie pakietów oprogramowania Microsoft i osób trzecich pochodzących ze sklepu z rozszerzeniami Microsoft lub z menedżerów pakietów Microsoft. Pakiety te podlegają właściwym sobie licencjom. Microsoft nie rozpowszechnia żadnych pakietów osób trzecich, a także nie udziela na nie licencji, rękojmi ani gwarancji. Używając lub uzyskując dostęp do wspomnianego sklepu z rozszerzeniami, Klient zgadza się na postanowienia dotyczące tego sklepu, które znajdują się pod adresem https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Dane.
  • (a) Zbieranie danych. Niektóre funkcje usługi Visual Studio Codespaces (takie jak oparta na przeglądarce funkcja Visual Studio Code) mogą zbierać informacje o Kliencie oraz sposobie używania tej usługi przez Klienta w celu przesłania ich do Microsoft. Microsoft może używać tych informacji w celu świadczenia i doskonalenia usług Visual Studio Codespaces. Klient może zrezygnować z wielu scenariuszy (ale nie wszystkich), jak opisano to w dokumentacji oprogramowania znajdującej się pod adresem https://docs.microsoft.com/pl-pl/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft można znaleźć pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. Więcej informacji na temat zbierania i używania danych można znaleźć w stosownej dokumentacji i oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft. Jeśli Klient używa usługi Visual Studio Codespaces, zgadza się na powyższe postanowienia.
  • (b) Przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim Microsoft jest podmiotem przetwarzającym lub podmiotem podprzetwarzającym dane osobowe w związku z usługą Visual Studio Codespaces, Microsoft z dniem 25 maja 2018 r. podejmuje zobowiązania określone w postanowieniach wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przyjętego przez UE, zawartych w Postanowieniach Dotyczących Usług Online odniesieniu do wszystkich klientów, dostępne na stronie https://docs.microsoft.com/pl-pl/legal/gdpr/.
 3. Dozwolony Użytek. Nie uchybiając Zasadom Dozwolonego Użytku określonym w Postanowieniach dotyczących Usług Online, o których mowa powyżej, Klient nie może, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa właściwego:
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować żadnych funkcji tej usługi ani w inny sposób podejmować prób pozyskania kodu źródłowego takich funkcji, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy przyjętych przez osoby trzecie postanowień licencyjnych mających zastosowanie do używania określonych składników podlegających licencji open source, które mogą być zawarte w takich funkcjach;
  • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować powiadomień zawartych w takich funkcjach przez Microsoft;
  • używać takich funkcji w sposób niezgodny z przepisami prawa ani
  • udostępniać, publikować, wynajmować ani wydzierżawiać takich funkcji ani oferować ich do użycia (w postaci odrębnej lub zintegrowanej z inną ofertą) innym osobom.

Programy zapoznawcze w ramach usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory zapewnia aktualizacje i nowe funkcje w postaci programów zapoznawczych. Microsoft wprowadza wersje zapoznawcze etapowo, aby dać sobie i klientom możliwość oceny i zrozumienia działania nowej funkcji, zanim stanie się ona częścią standardowej usługi Azure AD. Etapy te są następujące:

 1. Prywatna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu zapraszamy kilku klientów do skorzystania z wcześniejszego dostępu do nowych koncepcji i funkcjonalności. Etap ten nie obejmuje oficjalnych usług pomocy technicznej.
 2. Publiczna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu pozwalamy każdemu klientowi posiadającemu odpowiednią licencję Azure AD na ocenę nowej funkcji. Dział Microsoft Customer Support Services zapewnia na tym etapie pomoc techniczną, ale nie mają tu zastosowania zwykłe umowy dotyczące poziomu usług. W przypadku nowych funkcji w Portalu usługi Azure AD w interfejsie użytkownika pojawią się banery informujące o dostępności tych funkcji w wersji zapoznawczej. Klikając taki baner, klienci zgadzają się na używanie danej wersji zapoznawczej.
 3. Wersja ogólnie dostępna – Po zakończeniu etapu udostępniania publicznej wersji zapoznawczej dana funkcja udostępniana jest do użytku wszystkim posiadającym odpowiednie licencje klientom i obejmowana jest usługami pomocy technicznej Microsoft we wszystkich stosownych kanałach. Warto mieć na uwadze, że gdy nowa funkcja wpływa na dotychczasową funkcjonalność, sposób używania dotychczasowej funkcjonalności przez Klienta lub jego użytkowników może ulec zmianie.

Każdy program zapoznawczy dotyczący usługi Azure Active Directory ma inne wymogi w zakresie zgody na używanie i zależności.

Azure Maps

Permitted and Prohibited Uses of Azure Maps Content

Definitions:

"Azure Maps Elevation API" means the APIs identified at https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/maps/elevation.

"Elevation Results" means as any information from the Azure Maps Elevation API or elevation tiles from Azure Maps Render API.

"Derivative Work" means any derivative product or information developed from either Elevation Results, which does not contain any height information from the Elevation Results and is irreversible and uncoupled from the source data of the Azure Maps Elevation API, or from Imagery Content, and is irreversible and uncoupled from the source imagery data. Notwithstanding the foregoing, by express exception, any Digital Elevation Model or Digital Terrain Model (in any form whatsoever) derived from GA Imagery and Render Imagery shall not be considered a Derivative Work.

"VAP" means any value-added product developed by a Customer that contains either Imagery data or elevation maps from Microsoft content, and results in a significant modification of Microsoft content through technical manipulations and/or addition of other data. Notwithstanding the foregoing, by express exception, any Elevation Model or Digital Terrain Model derived from Microsoft content will always be considered as a VAP.

Navigation restrictions

Customer may not use Azure Maps to enable turn-by-turn navigation functionality in any application.

Database restrictions

Customer may not use Azure Maps or any part thereof to create a competing database or service, or a derived database populated wholly or partially with Customer's data and/or data supplied or created by any third party.

Customer will not use the data delivered by the Azure Maps in combination with any other third-party database, except that Customer may layer onto the data of a type not already included within the Service (such as your proprietary content) or of which Microsoft otherwise licenses.

API Results

Customer may not cache or store information delivered by the Azure Maps API including but not limited to geocodes and reverse geocodes, map data tiles and route information (the "Results") for the purpose of scaling such Results to serve multiple users, or to circumvent any functionality in Azure Maps.

Caching and storing Results is permitted where the purpose of caching is to reduce latency times of Customer's application. Results may not be stored for longer than: (i) the validity period indicated in returned headers; or (ii) 6 months, whichever is the shortest.

Customer may not display any Results on any third-party content or geographical map database.

Map Data

Use of content displaying the TomTom copyright notice must be in accordance with restrictions set forth in the TomTom Licensing Third Party Product Terms and EULA (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Azure Maps uses Bing Imagery which subject to the Bing Maps Notice in Attachment 1.

Customer will ensure that all of its end users use the services described in this section pursuant to a valid and current subscription.

License to Elevation Results

Permitted Uses

Under the terms and conditions below, Microsoft grants to Customer a non-exclusive, non-transferable, worldwide, revocable license to:

 • (a) Use the Elevation Results for internal business or personal use and not for resale, distribution, sublicense or commercial use;
 • (b) Create Derivative Works from Elevation Results and to freely use and distribute such Derivative Works; and
 • (c) Cache and store the Elevation Results, where the purpose of caching is to reduce latency times of Customer's application, when using the Azure Maps Elevation APIs provided that the temporary cache is cleared after a session (logging out of the app); and
 • (d) Use VAP layers through Microsoft's Azure Maps services for visualization over third party content. Customer is permitted to retrieve VAP layers and render them within Microsoft's Azure Maps environment.

Prohibited Uses

Except to the extent that the applicable law prohibits or overrides these restrictions, Customer shall not be permitted:

 • (a) to allow any end user to cache or store Elevation Results for the purpose of scaling such Elevation Results to serve multiple users, or to circumvent any functionality in Azure Maps;
 • (b) to allow end users to disassemble, decompile or reverse engineer the Elevation Results made available by the Azure Maps Elevation APIs;
 • (c) to use Elevation Results in the context of competitive analysis of other data e.g. for benchmarking for commercial purposes;
 • (d) to use VAP layers or display of any Elevation Result to perform quantified analysis or derivation of the VAP or Elevation Result; or
 • (e) to do anything not expressly permitted under the permitted uses section above.

User region parameter

User region parameter in Azure Maps must be used in compliance with applicable laws, including those regarding mapping, of the country where maps, images and other data and third party content that Customer is authorized to access via Azure Maps is made available.

No warranty for accuracy

Microsoft and its suppliers make no warranty that the maps, images, data or any content delivered by Azure Maps will be accurate or complete.

Copyright

Customer may not remove, obscure, mask or change any logo and/or copyright notice placed on or automatically generated by Azure Maps.

Azure Stack HCI

Prawa do używania i Warunki używania

Klient może używać oprogramowania Azure Stack HCI tylko (i) na serwerach dedykowanych do użycia wewnętrznego przez Klienta oraz (ii) jako systemu operacyjnego na potrzeby hostowania i obsługi objętych ważną licencją maszyn wirtualnych, na których są uruchomione objęte ważną licencją aplikacje, oraz zarządzania nimi. Każdy dedykowany serwer pozostający pod kontrolą podmiotu innego niż Klient lub Podmiot Stowarzyszony Klienta lub przez niego zarządzany podlega postanowieniom dotyczącym zarządzania oprogramowaniem w ramach outsourcingu zawartym w Postanowieniach dotyczących Produktów. Klient może używać usługi Azure Stack HCI, o ile jest ona (i) zarejestrowana w ramach ważnej subskrypcji Azure Klienta w celu włączania dodatkowych funkcji Azure Stack HCI oraz w celu mierzenia zużycia i wystawiania faktur dla Klienta oraz (ii) podłączona do subskrypcji Azure przez Internet co najmniej raz na trzydzieści (30) kolejnych dni kalendarzowych.

Ograniczenia licencyjne

Klient nie może (i) obchodzić żadnego obowiązkowego procesu rejestracji w usłudze Azure Stack HCI ani (ii) uruchamiać żadnych aplikacji, ról systemu operacyjnego lub innych obciążeń bezpośrednio w usłudze Azure Stack HCI, z wyjątkiem (A) narzędzi i ról systemu operacyjnego oraz (B) zwirtualizowanych maszyn z Azure Stack HCI, przy czym uruchamianie elementów wymienionych w podpunktach (A) i (B) może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do umożliwienia usłudze Azure Stack HCI hostowania i obsługi objętych ważną licencją maszyn wirtualnych, na których są uruchomione objęte ważną licencją aplikacje, oraz zarządzania nimi.

Brak wyjątku dotyczącego hostingu

Wyjątek dotyczący Hostingu w Postanowieniach dotyczących Usług Online nie ma zastosowania do usługi Azure Stack HCI.

Obsługa Klienta

Jakakolwiek pomoc techniczna dla usługi Azure Stack HCI, która może być oferowana przez Microsoft, wymaga, aby usługa Azure Stack HCI działała na sprzęcie serwerowym wstępnie zatwierdzonym przez Microsoft w ramach programu Azure Stack HCI Hardware Validation Program lub jego następcy.

Usługi Cognitive Services w Kontenerach (Wersje Zapoznawcze)

Ze względu na fakt, że Klient kontroluje środowisko wdrażania kontenerów, Klient może używać wersji zapoznawczych usług Cognitive Services w Kontenerach w celu przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych podlegających bardziej restrykcyjnym wymogom prawnym. Wszystkie inne stosowne postanowienia, w tym postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych, mają zastosowanie do używania przez Klienta z wersji zapoznawczych usług Cognitive Services w Kontenerach. Klient odpowiada za ustalenie, czy dana wersja zapoznawcza usług Cognitive Services w Kontenerach jest odpowiednia do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz za używanie takiej wersji zapoznawczej w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Usługi Cognitive Services o ograniczonym dostępie (wersja zapoznawcza)

Dostęp do określonych usług Cognitive Services zależy od wyłącznego uznania Microsoft na podstawie kryteriów kwalifikowalności i używania („usługi o ograniczonym dostępie”), które Microsoft może zmienić według własnego uznania w dowolnym momencie. Klient zgadza się, że będzie używać usług Cognitive Services wyłącznie do zatwierdzonych zastosowań określonych w formularzu rejestracyjnym lub zastosowań zatwierdzonych w Rejestracji lub umowie. Microsoft może ponownie zweryfikować zgodność z zatwierdzonymi zastosowaniami w dowolnym momencie i zawiesić dostęp do wspomnianych usług o ograniczonym dostępie. Aby ubiegać się o możliwość używania i używać usług Cognitive Services, należy podać w formularzu rejestracyjnym oraz w odpowiedzi na wszelkie wnioski związane z powtórną weryfikacją ze strony Microsoft aktualne, pełne i dokładne informacje.

Usługi Cognitive Services, kontener analizy przestrzennej

 1. Uwaga dotycząca standardu wizyjnego H.264/AVC, standardu wideo VC-1, standardu wizyjnego MPEG-4 Część 2 oraz standardu wideo MPEG-2.
  • To oprogramowanie może używać technologii kompresji sekwencji wizyjnych H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 część 2 i MPEG-2. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:
  • TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI WIZUALNYMI AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 ORAZ MPEG-2. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI WIDEO ORAZ (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO ZAKODOWANYCH W STANDARDZIE AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 LUB MPEG-2 PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. INNE SPOSOBY UŻYWANIA PRODUKTU NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, LLC WIĘCEJ INFORMACJI: www.mpegla.com.
  • Powyższa uwaga nie ogranicza ani nie uniemożliwia używania oprogramowania w Kontenerze do zwykłych zastosowań biznesowych specyficznych dla danego rodzaju działalności, które nie obejmują (i) dalszego rozpowszechniania oprogramowania wśród osób trzecich, w tym w ramach dostępu osób trzecich do Rozwiązań Klienta, ani (ii) tworzenia materiałów za pomocą technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu ich rozpowszechniania wśród osób trzecich.
 2. Składniki Technologii NVIDIA.
  • Funkcje Analizy Przestrzennej w Kontenerach mogą obejmować wyprodukowane przez NVIDIA Corporation sterowniki TESLA, zestaw CUDA, bibliotekę cuDNN, system DIGITS, bibliotekę NCCL i zestaw TensorRT („Składniki Technologii NVIDIA”). Klient zgadza się, że używanie przez niego Składników Technologii NVIDIA podlega postanowieniom Umów Licencyjnych dla Użytkownika Końcowego dotyczących następujących produktów NVIDIA: Zestaw NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Usługa Azure Quantum (Wersja Zapoznawcza)

Klient nie może zapewniać dostępu do Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum ani używać Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft.

Za pośrednictwem Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum Klient może być w stanie uruchamiać obciążenia za pomocą oprogramowania lub sprzętu osoby trzeciej („Dostawca”), które to oprogramowanie lub sprzęt mogą znajdować się w siedzibie Dostawcy („Rozwiązanie Dostawcy”). Rozwiązania Dostawcy Usług są udostępniane przez Dostawcę (nie przez Microsoft) na mocy przyjętych przez Dostawcę warunków używania i zasad ochrony prywatności. W przypadku konfliktu między tymi warunkami a jakimikolwiek dodatkowymi postanowieniami mającymi zastosowanie do konkretnego Rozwiązania Dostawcy znaczenie rozstrzygające będą mieć takie dodatkowe postanowienia przyjęte przez Dostawcę. W kontekście każdego wybranego przez Klienta Rozwiązania Dostawcy Klient upoważnia Microsoft do przeniesienia obciążenia Klienta do wybranego Rozwiązania Dostawcy oraz do otrzymywania i zwracania wyników na konto Umowy Subskrypcyjnej. Wszelkie opłaty naliczane przez Dostawcę za używanie Rozwiązań Dostawcy ponosi Klient.

Wszelkie informacje o cenach, wydajności lub specyfikacjach technicznych ujawnione Klientowi w ramach Wersji Zapoznawczej mają charakter poufny i Klient nie może ich ujawniać, chyba że w ramach komunikacji z Microsoft lub odpowiednim Dostawcą.

Wersja Zapoznawcza Usług Komunikacyjnych Azure

Usługi PSTN

Rozmowy telefoniczne PSTN i usługi SMS używane przez Klienta w ramach Usług Komunikacyjnych Azure podlegają następującym postanowieniom i ograniczeniom. W przypadku sprzeczności między niniejszymi postanowieniami uzupełniającymi a wszelkimi innymi stosownymi postanowieniami niniejsze postanowienia mają znaczenie rozstrzygające.

 1. Dostawca usług – Rozmowy telefoniczne PSTN i usługi SMS są oferowane klientom w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przez spółkę Skype Communications US Corporation, która jest podmiotem zależnym Microsoft.
 2. Brak połączeń do służb ratunkowych – Usługi Komunikacyjne Azure nie muszą oferować połączeń do służb ratunkowych na mocy przepisów prawa właściwego. Usługi te nie obsługują połączeń alarmowych z organami ochrony porządku publicznego, placówkami opieki medycznej lub innym personelem służb ratowniczych lub punktami przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Klient zgadza się, że: (i) ponosi odpowiedzialność za zakup tradycyjnych usług telefonicznych oferujących połączenia do służb ratunkowych; oraz że (ii) usługi te nie zastępują podstawowych usług telefonicznych Klienta.
 3. Przenoszenie danych – Usługi Komunikacyjne Azure nie obsługują przenoszenia numerów telefonów na konto lub z konta Klienta.
 4. Tylko klienci ze Stanów Zjednoczonych – Numery telefonów, rozmowy telefoniczne PSTN i usługi SMS są dostępne tylko dla klientów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych. Klienci w innych lokalizacjach będą mogli nabywać usługi wychodzące i ich używać dopiero w późniejszym terminie.
 5. Wytyczne stowarzyszenia CCIA w zakresie przesyłania wiadomości – Używanie usług SMS przez Klienta lub użytkowników końcowych Klienta musi być zgodne z celami określonymi w opublikowanym przez stowarzyszenie CTIA dokumencie „Messaging Principles and Best Practices” (Zasady i najlepsze praktyki w zakresie przesyłania wiadomości) (z lipca 2019 r., z późniejszymi zmianami) oraz ze stosownymi wytycznymi wydanymi przez operatorów sieci bezprzewodowych lub innych dostawców usług, zgodnie z informacjami przekazanymi Klientowi przez Microsoft.
 6. Numery premium – Wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości SMS na numery premium nie jest obsługiwane ani dozwolone.
 7. Numery – Klient nie jest właścicielem numerów telefonów przydzielonych do jego konta przez Microsoft w ramach tej wersji zapoznawczej. Jeśli przydzielony Klientowi numer telefonu nie został aktywowany lub nie jest używany przez okres nie krótszy niż 90 dni, Microsoft może według własnego uznania i po powiadomieniu Klienta odzyskać taki nieużywany numer.
 8. Podatki – Rozmowy telefoniczne PSTN i usługi SMS są wyceniane razem z podatkiem.
 9. Usługa platformy – W ramach Usług Komunikacyjnych Azure dostępna jest usługa platformy służąca do wykonywania i odbierania połączeń PSTN i wiadomości SMS. Klient zgadza się, że wszystkie działania niezbędne do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS są podejmowane przez Klienta oraz że Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść, odbiorców, zakres i czas trwania komunikacji Klienta i użytkowników końcowych Klienta. Microsoft nie inicjuje żadnych połączeń ani wiadomości SMS w imieniu swoich klientów. Microsoft nie będzie sprawować żadnej kontroli nad tym, czy, kiedy i do kogo mają być wykonywane połączenia lub wysyłane wiadomości SMS, ani nad treścią takich komunikatów.
 10. Ochrona przed oszustwami – Nabywając te usługi, Klient zgadza się na stosowanie udostępnianych przez Microsoft mechanizmów ochrony przed oszustwami obejmujących filtrowanie połączeń przychodzących i wychodzących ze źródeł lub numerów telefonów, co do których Microsoft ma podstawy przypuszczać, że mają oszukańczy charakter, i akceptuje ryzyko, że taka ochrona może doprowadzić do nieumyślnego zablokowania niektórych wykonywanych połączeń.
 11. Przestrzeganie reguł telemarketingu – Klient i użytkownicy końcowi Klienta muszą przestrzegać wszystkich stosownych reguł i przepisów w zakresie telemarketingu i zautomatyzowanych połączeń telefonicznych, w tym federalnej ustawy z 1991 r. o ochronie odbiorców usług telefonicznych oraz Regulaminu sprzedaży telemarketingowej wydanego przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych.
 12. Prywatność – W zakresie danych osobowych podlegających unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) przetwarzanych w związku z komunikacją PSTN zapewnianą w ramach Usług Komunikacyjnych Azure Klient rozumie i zgadza się, że na mocy RODO Klient i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Klient sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie przepisów RODO.

Usługa Azure Kubernetes w ramach usług Azure Stack HCI

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Kubernetes w systemie Windows Server

Prawa do używania i Warunki używania

Klient może używać usług Azure Kubernetes w ramach usług Azure Stack HCI (AKS/HCI) i środowiska uruchomieniowego usługi Azure Kubernetes w systemie Windows Server (AKS/WS) (łącznie „Usługa AKS”) wyłącznie (i) w ramach usług Azure Stack HCI (w kontekście usługi AKS/HCI) lub w systemie Windows Server (w kontekście usługi AKS/WS) uruchomionych na serwerach dedykowanych do użycia wewnętrznego przez Klienta oraz (ii) na potrzeby hostowania i obsługi objętych ważną licencją kontenerów, na których są uruchomione objęte ważną licencją aplikacje, oraz zarządzania nimi.

Klient może używać Usługi AKS, o ile jest ona zarejestrowana w ramach ważnej subskrypcji Azure Klienta w celu włączania dodatkowych funkcji Usługi AKS oraz w celu mierzenia zużycia i wystawiania faktur dla Klienta.

Dołączone aplikacje Microsoft. Usługa AKS może obejmować inne aplikacje Microsoft. Niniejsze postanowienia licencyjne mają zastosowanie do takich ewentualnych aplikacji, o ile tym aplikacjom Microsoft nie towarzyszą inne postanowienia licencyjne.

Oprogramowanie osób trzecich. Usługa AKS może obejmować składniki pochodzące od osób trzecich, podlegające odrębnym postanowieniom prawnym, w tym innym umowom, co powinno być opisane w stosownym pliku towarzyszącym Usłudze AKS lub zawartym w samej Usłudze AKS.

Ograniczenia licencyjne

Klient nie może omijać żadnych obowiązkowych procesów rejestracji lub logowania w kontekście Usługi AKS.

Brak wyjątku dotyczącego hostingu

Wyjątek dotyczący Hostingu w Postanowieniach dotyczących Usług Online nie ma zastosowania do Usługi AKS.

Obsługa Klienta

Wszelka pomoc techniczna dotycząca Usługi AKS jest świadczona „ze wszelkimi wadami” oraz bez jakiejkolwiek gwarancji.

Aktualizacje

Usługa AKS może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje. Klient zgadza się otrzymywać takie automatyczne aktualizacje bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje mogą nie obejmować wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.

Azure API for FHIR® (Previews)

Because Customers control the deployment of the Azure API for FHIR previews listed below (collectively, "Azure API for FHIR Previews,") Customers are not prohibited from using such Azure API for FHIR Previews to process Personal Data or other data subject to heightened legal or regulatory requirements. All other Azure preview (and other applicable) terms apply to Customer's use of the Azure API for FHIR Previews.

 • – Azure IoT Connector for FHIR
 • – FHIR Converter
 • – De-identified export

Customer remains responsible: (i) for determining whether the Azure API for FHIR Previews are appropriate for processing data that is subject to any specific law or regulation; and (ii) for ensuring the use of the Azure API for FHIR Previews are in a manner consistent with Customer's legal and regulatory obligations.

Results derived from the use of Azure API for FHIR Previews, including but not limited to de-identified export and FHIR Converter will vary based on factors such as data inputted, and functions selected by Customer. Microsoft is unable to evaluate the outputs of Azure API for FHIR Previews to determine the acceptability of Customer's use cases and compliance needs. Outputs from the Azure API for FHIR Previews are not guaranteed to meet any specific legal, regulatory, or compliance requirements.

FHIR® to zarejestrowany znak towarowy HL7 używany za zgodą HL7.