Przejdź do głównej zawartości

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2023 r.

System Azure może obejmować wersję zapoznawczą, wersję beta oraz wersje wstępne innych funkcji, usług, programów lub regionów oferowanych przez firmę Microsoft do opcjonalnej oceny ("Wersje Zapoznawcze"). Wersje zapoznawcze są licencjonowane w ramach umowy regulującej korzystanie z platformy Azure i podlegają postanowieniom dotyczącym "Wersji Zapoznawczych".

Niektóre wymienione z nazwy Wersje Zapoznawcze podlegają dodatkowym postanowieniom określonym poniżej, jeśli takie istnieją. Wersje Zapoznawcze są udostępniane zgodnie z tymi dodatkowymi postanowieniami, które stanowią uzupełnienie umowy regulującej korzystanie z platformy Azure. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w umowie. Jeśli Klient nie akceptuje tych postanowień, nie powinien korzystać z Wersji Zapoznawczych.


Programy zapoznawcze w ramach usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory zapewnia aktualizacje i nowe funkcje w postaci programów zapoznawczych. Microsoft wprowadza wersje zapoznawcze etapowo, aby dać sobie i klientom możliwość oceny i zrozumienia działania nowej funkcji, zanim stanie się ona częścią standardowej usługi Azure AD. Etapy te są następujące:

 1. Prywatna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu zapraszamy kilku klientów do skorzystania z wcześniejszego dostępu do nowych koncepcji i funkcjonalności. Etap ten nie obejmuje oficjalnych usług pomocy technicznej.
 2. Publiczna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu pozwalamy każdemu klientowi posiadającemu odpowiednią licencję Azure AD na ocenę nowej funkcji. Dział Microsoft Customer Support Services zapewnia na tym etapie pomoc techniczną, ale nie mają tu zastosowania zwykłe umowy dotyczące poziomu usług. W przypadku nowych funkcji w Portalu usługi Azure AD w interfejsie użytkownika pojawią się banery informujące o dostępności tych funkcji w wersji zapoznawczej. Klikając taki baner, klienci zgadzają się na używanie danej wersji zapoznawczej.
 3. Wersja ogólnie dostępna – Po zakończeniu etapu udostępniania publicznej wersji zapoznawczej dana funkcja udostępniana jest do użytku wszystkim posiadającym odpowiednie licencje klientom i obejmowana jest usługami pomocy technicznej Microsoft we wszystkich stosownych kanałach. Warto mieć na uwadze, że gdy nowa funkcja wpływa na dotychczasową funkcjonalność, sposób używania dotychczasowej funkcjonalności przez Klienta lub jego użytkowników może ulec zmianie.

Każdy program zapoznawczy dotyczący usługi Azure Active Directory ma inne wymogi w zakresie zgody na używanie i zależności.


Usługi Cognitive Services i Applied AI Services o ograniczonym dostępie (wersje zapoznawcze)

Jeśli zapoznawcza wersja lub funkcja usługi Azure Cognitive Service lub Applied AI Services jest oznaczona jako podlegająca postanowieniom dotyczącym Usług o Ograniczonym Dostępie, wówczas postanowienia dotyczące Usług o Ograniczonym Dostępie zawarte w postanowieniach dotyczących konkretnych usług dla usług Microsoft Azure Cognitive Services i Applied AI Services w Postanowieniach dotyczących produktów firmy Microsoft mają zastosowanie do dostępu Klienta do tej zapoznawczej wersji lub funkcji oraz do korzystania z niej przez Klienta.


Usługi Cognitive Services i Applied AI Services w połączonych i rozłączonych kontenerach (wersje zapoznawcze)

Ze względu na fakt, że Klient kontroluje środowisko wdrażania kontenerów, Klient może używać wersji zapoznawczych usług w kontenerach w celu przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych podlegających bardziej restrykcyjnym wymogom prawnym. Wszystkie pozostałe postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych, a także postanowienia dotyczące usług w kontenerach w postanowieniach dotyczących konkretnych usług dla usług Microsoft Azure Cognitive Services i Applied AI Services w Postanowieniach dotyczących produktów firmy Microsoft mają zastosowanie do używania przez Klienta wersji zapoznawczych usług w kontenerach (połączonych i rozłączonych). W gestii Klienta leży ustalenie, czy dana wersja zapoznawcza usługi w kontenerze jest odpowiednia do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz używanie takiej wersji zapoznawczej w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Firma Microsoft może oferować wymagane lub opcjonalne aktualizacje lub uzupełnienia usług w kontenerach. Jeśli aktualizacja należy do kategorii wymaganych, Klient dokona aktualizacji kontenera zgodnie z wymogami dotyczącymi powiadomienia Microsoft; niewykonanie tych aktualizacji może wpłynąć na funkcjonalność kontenera lub kontener może przestać działać. Klient może używać aktualizacji lub uzupełnień usług w kontenerach, kodu w wersji wstępnej, funkcji dodatkowych i opcjonalnych usług dodatkowych w kontenerach, przestrzegając przy tym wszelkich ewentualnych szczególnych postanowień, jakie mogą im towarzyszyć. Po wprowadzeniu kontenera do powszechnej sprzedaży Klient musi zaprzestać używania wersji zapoznawczej kontenerów i dokonać aktualizacji do odpowiedniej wersji wprowadzonej do powszechnej sprzedaży nie później niż do końca rocznego okresu reaktywacji kontenera.


Usługi Cognitive Services, kontener analizy przestrzennej

 1. Uwaga dotycząca standardu wizyjnego H.264/AVC, standardu wideo VC-1, standardu wizyjnego MPEG-4 Część 2 oraz standardu wideo MPEG-2.
  To oprogramowanie może używać technologii kompresji sekwencji wizyjnych H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 część 2 i MPEG-2. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:

  TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI WIZUALNYMI AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 ORAZ MPEG-2. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI WIDEO ORAZ (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO ZAKODOWANYCH W STANDARDZIE AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 LUB MPEG-2 PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. INNE SPOSOBY UŻYWANIA PRODUKTU NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, LLC. ZOBACZ www.mpegla.com.

  Powyższa uwaga nie ogranicza ani nie uniemożliwia używania oprogramowania w Kontenerze do zwykłych zastosowań biznesowych specyficznych dla danego rodzaju działalności, które nie obejmują (i) dalszego rozpowszechniania oprogramowania wśród osób trzecich, w tym w ramach dostępu osób trzecich do Rozwiązań Klienta , ani (ii) tworzenia materiałów za pomocą technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu ich rozpowszechniania wśród osób trzecich.

 2. Składniki Technologii NVIDIA.
  Funkcje Analizy Przestrzennej w Kontenerach mogą obejmować wyprodukowane przez NVIDIA Corporation sterowniki TESLA, zestaw CUDA, bibliotekę cuDNN, system DIGITS, bibliotekę NCCL i zestaw TensorRT („Składniki Technologii NVIDIA”). Klient zgadza się, że używanie przez niego Składników Technologii NVIDIA podlega postanowieniom Umów Licencyjnych dla Użytkownika Końcowego dotyczących następujących produktów NVIDIA: Zestaw NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Usługi Cognitive Services i Applied AI Services, Wersja Zapoznawcza usługi Azure OpenAI Service (ograniczony dostęp)

Usługa o Ograniczonym Dostępie. Wersja Zapoznawcza usługi Azure OpenAI Service jest wersją zapoznawczą Usługi o Ograniczonym Dostępie podlegającą postanowieniom dotyczącym Usług o Ograniczonym Dostępie dla usług Azure Cognitive Services i Applied AI Services zawartym w Postanowieniach dotyczących produktów dla Usług Online.

Ograniczenia dotyczące użytkowania.

 • Firma Microsoft może ograniczyć dostęp Klienta do Zawartości Wyjściowej lub usługi Azure OpenAI Service albo korzystanie z nich przez Klienta, jeśli firma Microsoft ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Zawartość Wyjściowa lub korzystanie przez Klienta z usługi Azure OpenAI Service (i) narusza zasady dopuszczalnych działań dla usług online, (ii) jest niezgodne z informacjami przekazanymi w związku z rejestracją Klienta w celu korzystania z wersji zapoznawczej usługi Azure OpenAI Service o ograniczonym dostępie lub (iii) jest niezgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji produktu dla usługi Azure OpenAI Service, w wersji aktualizowanej co jakiś czas. "Zawartość Wyjściowa" oznacza wszelkie dane lub zawartość wyprowadzane przez usługę Azure OpenAI Service.
 • Klient nie może używać usługi Azure OpenAI Service do wykrywania jakichkolwiek podstawowych składników modeli, algorytmów i systemów, na przykład do eksfiltracji parametrów modeli.
 • Klient nie może korzystać z metod wydobywania, ekstrakcji lub wyodrębniania danych z witryn internetowych w celu pozyskiwania danych z usługi Azure OpenAI Service lub z Zawartości Wyjściowej.

Dostęp do danych i korzystanie z nich. W ramach świadczenia usługi Azure OpenAI Service firma Microsoft będzie przetwarzać i przechowywać Dane Klienta przesłane do usługi, a także Zawartość Wyjściową w celu (1) monitorowania przypadków nadużycia usługi lub uzyskiwania z niej szkodliwych danych wyjściowych oraz zapobiegania im; oraz (2) opracowywania, testowania i ulepszania możliwości mających na celu zapobieganie nadużyciu usługi i/lub uzyskiwaniu z niej szkodliwych danych wyjściowych. Upoważnieni pracownicy firmy Microsoft mogą przeglądać dane, które uruchomiły nasze systemy automatyczne, w celu zbadania i zweryfikowania potencjalnych nadużyć. Inżynierowie firmy Microsoft i analitycy danych mogą również uzyskiwać dostęp do tych danych i wykorzystywać je do ulepszania naszych systemów monitorujących przypadki nadużycia usługi lub uzyskiwania z niej szkodliwych danych wyjściowych oraz zapobiegających im. W obu sytuacjach w przypadku klientów, którzy wdrożyli usługę Azure OpenAI Service w Unii Europejskiej, upoważnieni pracownicy firmy Microsoft będą znajdować się w Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu Azure OpenAI.

Roszczenia osób trzecich. Klient jest odpowiedzialny za odpowiadanie na wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące korzystania przez Klienta z wersji zapoznawczej usługi Azure OpenAI Service zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym między innymi naruszenia praw autorskich lub inne roszczenia związane z Zawartością Wyjściową powstałą podczas korzystania przez Klienta z usługi).


Usługi Cognitive Services i Applied AI Services, oferta hybrydowa osadzonej funkcji rozpoznawania mowy (wersja zapoznawcza o ograniczonym dostępie)

Ograniczony dostęp 

Oferta hybrydowa osadzonej funkcji rozpoznawania mowy podlega postanowieniom dotyczącym Usług o Ograniczonym Dostępie dla usług Azure Cognitive Services i Applied AI Services zawartym w Postanowieniach dotyczących produktów dla Usług Online.

Licencja na składniki osadzonej funkcji rozpoznawania mowy

Jeśli Klient uzyska zgodę na dostęp do oferty hybrydowej osadzonej funkcji rozpoznawania mowy zgodnie z postanowieniami dotyczącymi Usług o Ograniczonym Dostępie i pod warunkiem przestrzegania przez Klienta niniejszych postanowień dotyczących oferty hybrydowej osadzonej funkcji rozpoznawania mowy, firma Microsoft udziela Klientowi ogólnoświatowej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieodpłatnej, ograniczonej licencji na mocy praw własności intelektualnej firmy Microsoft do składników wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy w celu wykonywania warunkowych praw do używania i rozpowszechniania składników wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy, jak określono w Postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft dla zestawu SDK funkcji rozpoznawania mowy w ramach usług Microsoft Cognitive Service („Umowa Dotycząca Zestawu SDK Funkcji Rozpoznawania Mowy”). Jeśli Klient nie spełni któregokolwiek z warunków lub zobowiązań w związku z ofertą hybrydową osadzonej funkcji rozpoznawania mowy, wówczas Klient nie ma żadnych praw do używania ani rozpowszechniania składników wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy na Urządzeniach Firmowych (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Dotyczącej Zestawu SDK Funkcji Rozpoznawania Mowy) ani w inny sposób.

Warunki licencji

Oprócz wszystkich stosownych warunków zawartych w Umowie Dotyczącej Zestawu SDK Funkcji Rozpoznawania Mowy, licencja Klienta na użytkowanie i rozpowszechnianie składników wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy podlega następującym warunkom:

 • Klient musi zakupić i opłacić z góry przy użyciu warstw zobowiązania Azure prawo do używania usług rozpoznawania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services na platformie Azure na poziomie warstwy zobowiązań zatwierdzonym przez firmę Microsoft (lub dostosowanym w sposób określony poniżej) w związku z wydaniem przez firmę Microsoft zgody na dostęp Klienta do oferty hybrydowej wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy.
 • Usługi rozpoznawania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services działające na platformie Azure muszą być głównym źródłem funkcjonalności rozpoznawania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services na Urządzeniach Firmowych Klienta, a składniki wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy mogą być używane wyłącznie do dostarczania funkcjonalności rozpoznawania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services tylko okazjonalnie, gdy Urządzenia Firmowe nie mają łączności online.
 • Klient musi corocznie dokonywać wraz z firmą Microsoft przeglądu wykorzystania usług rozpoznawania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services na platformie Azure oraz względnego wykorzystania składników wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy na Urządzeniach Firmowych, a także dostosować swój zakup warstw zobowiązań Azure zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami firmy Microsoft w oparciu o rzeczywiste i przewidywane wykorzystanie przez Klienta usług rozpoznawania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services na platformie Azure oraz składników wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy w odpowiednich okresach rocznych.

Usługa Azure Quantum (wersja zapoznawcza)

Klient nie może zapewniać dostępu do Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum ani używać Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft.

Za pośrednictwem Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum Klient może być w stanie uruchamiać obciążenia za pomocą oprogramowania lub sprzętu osoby trzeciej („Dostawca”), które to oprogramowanie lub sprzęt mogą znajdować się w siedzibie Dostawcy („Rozwiązanie Dostawcy”). Rozwiązania Dostawcy Usług są udostępniane przez Dostawcę (nie przez Microsoft) na mocy przyjętych przez Dostawcę warunków używania i zasad ochrony prywatności. W przypadku konfliktu między tymi warunkami a jakimikolwiek dodatkowymi postanowieniami mającymi zastosowanie do konkretnego Rozwiązania Dostawcy znaczenie rozstrzygające będą mieć takie dodatkowe postanowienia przyjęte przez Dostawcę. W kontekście każdego wybranego przez Klienta Rozwiązania Dostawcy Klient upoważnia Microsoft do przeniesienia obciążenia Klienta do wybranego Rozwiązania Dostawcy oraz do otrzymywania i zwracania wyników na konto Umowy Subskrypcyjnej. Wszelkie opłaty naliczane przez Dostawcę za używanie Rozwiązań Dostawcy ponosi Klient.


Usługi Komunikacyjne Azure (wersja zapoznawcza)

Usługi Komunikacyjne Azure

Usługi Komunikacyjne Azure to produkt dla deweloperów i element wejściowy do aplikacji klientów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem swoich aplikacji lub ofert, które używają funkcji i usług w ramach Azure Communication Services.

Azure Communication Services zapewniają aktualizacje i nowe funkcje w postaci programów zapoznawczych, które mogą być ujawnione Klientom za pomocą banerów informacyjnych w dokumentacji na stronie docs.microsoft.com lub za pomocą oznaczeń "beta" lub "wersja wstępna" w interfejsach API i zestawach SDK. Warto mieć na uwadze, że gdy nowa funkcja wpływa na dotychczasową funkcjonalność, sposób używania dotychczasowej funkcjonalności przez Klienta lub jego użytkowników może ulec zmianie.

Udostępnienie niektórych prywatnych oraz publicznych wersji zapoznawczych Usług Komunikacyjnych Azure może podlegać odrębnej licencji, np. licencji open source. W przypadku sprzeczności między niniejszymi postanowieniami a postanowieniami takiej odrębnej licencji postanowienia wspomnianej odrębnej licencji będą miały charakter rozstrzygający w odniesieniu do wersji zapoznawczej Usług Komunikacyjnych Azure będących przedmiotem wspomnianej odrębnej licencji. Każda ze stron zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone we wspomnianych powyżej licencjach, oraz uzyskuje włącznie prawa wyraźnie udzielone jej na mocy takich licencji.

Brak dostępu do Służb Ratunkowych

Usługi Komunikacyjne Azure w prywatnej wersji zapoznawczej lub publicznej wersji zapoznawczej nie obsługują połączeń alarmowych ani dostępu do służb ratunkowych za pośrednictwem wiadomości SMS. Użytkownik nie będzie dążyć do umożliwienia ani podejmować prób używania funkcji wychodzących wiadomości głosowych lub SMS w Usługach Komunikacyjnych Azure na potrzeby kontaktowania się z urzędowymi, finansowanymi przez organy administracji państwowej numerami telefonów alarmowych (takimi jak 911 lub 112), które służą do wysyłania profesjonalnych służb ratunkowych („Służby Ratunkowe”).

Klient musi jasno i wyraźnie poinformować użytkowników, że dostęp do Służb Ratunkowych nie jest dostępny w Usługach Komunikacyjnych Azure ani w ramach prywatnej wersji zapoznawczej, ani w ramach publicznej wersji zapoznawczej i musi być uzyskany w inny sposób, gdy dany produkt jest nadal w wersji zapoznawczej.

ANI MICROSOFT, ANI PRZEDSTAWICIELE MICROSOFT NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE ŻADNEJ DOKTRYNY PRAWNEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ (W TYM ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH), SZKÓD LUB STRAT (A KLIENT PRZEJMIE OD MICROSOFT ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ I DOKONA NA RZECZ MICROSOFT REKOMPENSATY Z TYTUŁU WSZELKICH TAKICH ROSZCZEŃ) BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA USŁUG KOMUNIKACYJNYCH AZURE W RAMACH PRYWATNEJ WERSJI ZAPOZNAWCZEJ LUB PUBLICZNEJ WERSJI ZAPOZNAWCZEJ W CELU KONTAKTOWANIA SIĘ ZE SŁUŻBAMI RATUNKOWYMI.

Ceny

Bez względu na postanowienia zawartej przez Klienta umowy licencjonowania zbiorowego, stałe ceny nie mają zastosowania do Usług Komunikacyjnych Azure („Usługi ACS”). Ceny Usług ACS są ustalane na zasadach rynkowych i zależą od zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych. Ceny mające zastosowanie w chwili każdego zakupu podlegają zmianie w dowolnym momencie. Informacji o zmianach cen Klient może szukać w portalu Azure.

Przypisanie i przeniesienie numeru

O ile Microsoft nie postanowi inaczej, numery telefonów przydzielone Klientowi w trakcie dowolnego programu wersji zapoznawczej zostaną zwrócone Microsoft po zakończeniu takiego programu. W trakcie programów prywatnych i publicznych wersji zapoznawczych numery telefonów nie kwalifikują się do przeniesienia.

Współdziałanie z usługą Microsoft Teams

Dzięki współdziałaniu Usług Komunikacyjnych Azure i usług Microsoft Teams użytkownicy mogą uczestniczyć w prowadzonych za pośrednictwem usług Microsoft Teams rozmowach, spotkaniach i czatach oraz używać podczas nich określonych narzędzi. W gestii Klienta leży zapewnienie, aby podczas rozmowy lub spotkania obsługiwanego przez usługę Microsoft Teams użytkownicy aplikacji byli powiadamiani o włączeniu funkcji nagrywania lub transkrypcji. Microsoft poinformuje Klienta za pośrednictwem interfejsu API Usług Komunikacyjnych Azure o rozpoczęciu nagrywania lub transkrypcji, a Klient musi poinformować o tym fakcie w czasie rzeczywistym swoich użytkowników w ramach interfejsu użytkownika aplikacji.

Opinie

Microsoft może prosić Klienta o opinię, aby ocenić działanie usługi i dowiedzieć się, jak należy ją udoskonalić. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie ankiet i próśb o opinię. Ilekroć Microsoft zbiera i przetwarza opinie Klienta, wówczas na mocy unijnego prawa ochrony prywatności jest administratorem danych. Opinie klientów mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozwoju wersji zapoznawczych usług, dlatego wspomniane przetwarzanie jest niezbędne do celów wykonania niniejszej umowy.

Nagrywanie połączeń

W wielu krajach i stanach przyjęto przepisy prawa, które mają zastosowanie do nagrywania połączeń głosowych i wideo w sieci PSTN i często wymagają, aby użytkownicy wyrazili zgodę na nagrywanie ich komunikacji. W gestii Klienta leży używanie funkcji nagrywania połączeń zgodnie z przepisami prawa. Klient musi uzyskać zgodę od uczestników nagrywanej komunikacji w sposób zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do każdego z nich.


Azure API for FHIR® i Azure Health Data Services (funkcje w wersji zapoznawczej)

Azure API for FHIR i Azure Health Data Services to usługi ogólnodostępne. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie funkcji w wersji zapoznawczej usług Azure API for FHIR i Azure Health Data Services („Funkcje w Wersji Zapoznawczej”). Funkcje w Wersji Zapoznawczej zawierają wersję wstępną interfejsów API, w tym wersje wstępne narzędzi, programów i usług, które mają zostać włączone do usługi Azure API for FHIR lub Azure Health Data Services. Klienci kontrolują wdrożenie Funkcji w Wersji Zapoznawczej, mogą zatem używać Funkcji w Wersji Zapoznawczej na potrzeby przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych, z zastrzeżeniem zachowania podwyższonych wymogów prawnych. Wszystkie inne stosowne postanowienia, w tym postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych Azure, mają zastosowanie do używania przez Klienta Funkcji w Wersji Zapoznawczej.

Klient odpowiada (i) za ustalenie, czy Funkcje w Wersji Zapoznawczej są odpowiednie do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz (ii) za używanie Funkcji w Wersji Zapoznawczej w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Wyniki uzyskane w wyniku użycia Funkcji w Wersji Zapoznawczej, które umożliwiają Klientowi zastosowanie transformacji do danych, będą różnić się w zależności od czynników, takich jak dane wejściowe i funkcje wybrane przez Klienta. Microsoft nie jest w stanie ocenić danych wyjściowych z Funkcji w Wersji Zapoznawczej, aby określić dopuszczalność zastosowań i potrzeb w zakresie zgodności Klienta. Nie ma gwarancji, że dane wyjściowe z Funkcji w Wersji Zapoznawczej spełniają jakiekolwiek wymogi prawne lub wymogi dotyczące zgodności z przepisami.

Odrzucenie odpowiedzialności dotyczące urządzeń medycznych

Klient zgadza się, że Wersja Zapoznawcza usługi Azure Healthcare APIs (1) nie jest zaprojektowana, udostępniana ani przeznaczona do użycia jako urządzenia medyczne oraz (2) nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do zastępowania profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia oraz nie powinna być używana jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich zgód oraz wyświetlanie stosownych ostrzeżeń, potwierdzeń i odrzuceń odpowiedzialności użytkownikom końcowym dokonanego przez Klienta wdrożenia Funkcji w Wersji Zapoznawczej.

FHIR® to zarejestrowany znak towarowy HL7 używany za zgodą HL7.


Microsoft Defender for IoT

Enterprise IoT Network Sensor, nowa funkcja usługi Azure Defender for IoT, jest obecnie dostępna w WERSJI ZAPOZNAWCZEJ. W przypadku klientów, którzy wdrożyli funkcję EIoT Network Sensor i są również aktywnymi użytkownikami usługi Microsoft 365 Defender (Microsoft Defender for Endpoint), funkcja Microsoft Defender for IoT będzie przetwarzać i przechowywać dane z subskrypcji Microsoft Defender for Endpoint, a oba te produkty będą płynnie zintegrowane w celu zapewnienia ujednoliconego widoku zasobów w portalach. Obejmie to dane z usługi Microsoft Defender for Endpoint dotyczące wszystkich urządzeń obsługiwanych przez usługę Microsoft Defender for Endpoint, w tym urządzeń zarządzanych, urządzeń, które mogłyby być zarządzane, urządzeń sieciowych oraz urządzeń IoT (wykrytych w ramach funkcji Device Discovery). Zastosowanie do takich danych będą mieć zobowiązania dotyczące prywatności i obsługi danych mające zastosowanie do funkcji Microsoft Defender for IoT, a nie do usługi Microsoft Defender for Endpoint. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji funkcji Enterprise IoT. Używając funkcji Enterprise IoT Network Sensor Klient ponadto zgadza się na to, aby inżynierowie z Microsoft mieli dostęp do danych Klienta i używali ich do budowania, testowania i optymalizowania modeli analitycznych.

Jeśli Klient nie zgadza się na udzielenie takiego dostępu, NIE MOŻE UŻYWAĆ TECHNOLOGII W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ.


Prawa do używania szablonów baz danych usługi Synapse Analytics (Wersja Zapoznawcza)

„Szablony Baz Danych” to branżowe modele danych i schematy lub ich fragmenty udostępniane Klientowi przez Microsoft.

„Materiały” to szablony Baz Danych oraz powiązane materiały, narzędzia, funkcje i usługi dostarczane Klientowi przez Microsoft na mocy niniejszych postanowień dotyczących wersji zapoznawczych.

Prawa do używania

Klient może uzyskiwać dostęp do Szablonów Baz Danych i korzystać z wszelkich Materiałów dostarczonych Klientowi przez Microsoft wyłącznie na wewnętrzne potrzeby biznesowe Klienta oraz tylko w celu uruchomienia w usłudze Microsoft Azure Synapse Analytics. Microsoft określi składniki, cechy lub funkcje, które zostaną włączone do Materiałów. Microsoft może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmodyfikować składniki, cechy lub funkcje Materiałów, a także zawiesić albo wypowiedzieć dostęp do nich.

Ograniczenia licencyjne

Klientowi nie wolno wykonywać (ani podejmować prób wykonania) następujących działań: (1) odtwarzać Materiałów ani obchodzić ograniczeń technicznych Materiałów lub ograniczeń w dokumentacji związanej z Materiałami; (2) używać Materiałów w jakikolwiek sposób niezgodny z przepisami prawa lub w celu tworzenia lub propagowania złośliwego oprogramowania lub innego złośliwego kodu lub oprogramowania; (3) udostępniać, publikować, rozpowszechniać, przenosić ani wypożyczać Materiałów żadnej osobie trzeciej (z wyjątkiem wykonawców Klienta zgodnie z niniejszymi postanowieniami dotyczącymi wersji zapoznawczych) ani w inny sposób udostępniać Materiałów jako samodzielnego rozwiązania hostowanego do użytku przez inne osoby; (4) usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować informacji zamieszczonych w Materiałach przez Microsoft lub dostawców Microsoft ani (5) w inny sposób używać Materiałów do celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych postanowieniach dotyczących wersji zapoznawczych.


Funkcja udostępniania w usłudze Azure Compute Gallery

Azure Compute Gallery ("ACG") zawiera funkcję, która umożliwia właścicielowi lub delegatowi subskrypcji platformy Azure udostępnianie galerii w ramach ich subskrypcji platformy Azure oraz zasobów w tych galeriach innym użytkownikom lub społecznościom platformy Azure jako nowego typu zasobów. Użytkownicy platformy Azure mogą następnie uzyskiwać dostęp do tych zasobów, które mogą obejmować między innymi skrypty, obrazy maszyn wirtualnych lub aplikacje maszyn wirtualnych (nazywane tu "Zasobami Galerii") i wdrażać je wyłącznie w celu tworzenia maszyn wirtualnych platformy Azure w ramach ich własnej subskrypcji platformy Azure.

Jeśli Klient zdecyduje się udostępnić Zasoby Galerii, zgadza się, że:

(i) jeśli Klient nie zapewni oddzielnej licencji na Zasoby Galerii na poziomie Galerii lub w każdym Zasobie Galerii, Klient udziela licencji wszystkim upoważnionym użytkownikom, w tym prawa do używania, modyfikowania i ponownego publikowania takich Zasobów Galerii na platformie Azure; oraz

(ii) zezwala firmie Microsoft na udostępnienie udostępnionych Zasobów Galerii takim użytkownikom w sposób i w miejscu wybranym przez firmę Microsoft.


Usługa Microsoft Dev Box (wersja zapoznawcza)

Obsługa danych Microsoft Dev Box. Dev Box integruje Dane Klienta z innych Usług Online, w tym Azure Active Directory, Microsoft Intune, Azure Virtual Desktop, Windows 365 oraz innych Usług Online skonfigurowanych przez Klienta, jeśli takie istnieją (zbiorczo „Usługi Wejściowe Dev Box”). Gdy Dane Klienta z Usług Wejściowych Dev Box zostaną zintegrowane z usługą Dev Box, do usługi Dev Box mają zastosowanie wyłącznie Powszechne postanowienia licencyjne dla Usług Online oraz postanowienia Uzupełnienia Dotyczącego Ochrony Danych .


Azure Orbital Cloud Access

Definicje

"Wersja Zapoznawcza Azure Orbital Cloud Access" oznacza usługę Azure, która umożliwia dostęp do usług platformy Microsoft Azure przez sieć satelitarną. Wersja zapoznawcza Azure Orbital Cloud Access obejmuje wszelkie powiązane technologie, informacje, materiały, aktualizacje oraz Urządzenia Azure Orbital Cloud Access udostępnione do użytku z Wersją Zapoznawczą Azure Orbital Cloud Access.

"Urządzenia Azure Orbital Cloud Access" oznaczają sprzęt (np. terminale użytkownika, routery), z wyjątkiem Urządzeń Azure Stack Edge (zdefiniowanych oddzielnie poniżej), dostarczony przez firmę Microsoft specjalnie w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access.

"Urządzenia Azure Stack Edge" oznaczają urządzenia sprzętowe, w tym Oprogramowanie, które są oferowane w ramach rodziny urządzeń Azure Stack Edge opisanych na stronie https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge i uzyskane oddzielnie przez Klienta w ramach jego istniejącej umowy z firmą Microsoft, która reguluje korzystanie przez Klienta z Urządzeń Azure Stack Edge.

"Oprogramowanie" oznacza wszelkie składniki oprogramowania Microsoft dostarczane wraz z Urządzeniem Azure Orbital Cloud Access Device (lub do zainstalowania na nim) do użytku w połączeniu z Wersją Zapoznawczą Azure Orbital Cloud, w tym wszystkie narzędzia, aktualizacje i powiązaną dokumentację.

Używanie Urządzeń Azure Orbital Cloud Access

Microsoft udziela Klientowi pozwolenia na korzystanie z Urządzeń Azure Orbital Cloud Access wyłącznie w ramach udziału w ocenie Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

 1. Określenie stosowności przez Klienta. Klient zgadza się (i) że ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie stosowności korzystania z Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz (ii) że firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani żadnej innej osoby trzeciej za utratę danych lub inne szkody. Klient powinien ocenić możliwości i funkcje Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access w oparciu o zamierzone obciążenia i aplikacje Klienta, aby określić, czy Wersja Zapoznawcza Azure Orbital Cloud Access jest odpowiednia dla zamierzonego przez Klienta zastosowania w celu oceny Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access. Wersja Zapoznawcza Azure Orbital Cloud Access jest dostarczana bez umowy dotyczącej poziomu usług (np. dotyczącej czasu pracy, rozwiązywania problemów pomocy technicznej itp.) oraz bez zobowiązań dotyczących obsługi klienta.
 2. Brak możliwości przekazywania, dostępu lub modyfikacji. Klient zobowiązuje się nie sprzedawać, nie przypisywać ani nie przekazywać Urządzeń Azure Orbital Cloud Access i nie będzie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez osobę trzecią) wyświetlać, otwierać, modyfikować, dezasemblować ani w inny sposób naruszać Urządzeń Azure Orbital Cloud Access lub jakiegokolwiek Oprogramowania.
 3. Tylko Stany Zjednoczone. Wersja Zapoznawcza Azure Orbital Cloud Access, w tym wszelkie Urządzenia Azure Orbital Cloud Access, są dostarczane do użytku wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów. Klienci niebędący instytucjami rządowymi nie mogą transportować ani używać Urządzenia Azure Orbital Cloud Access poza Stanami Zjednoczonymi lub ich terytoriami.
 4. Subskrypcja Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access. W ramach Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access firma Microsoft umożliwia Klientowi korzystanie z Urządzeń Azure Orbital Cloud Access tak długo, jak długo Klient ma aktywną subskrypcję Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access. Jeśli Klient nie ma już aktywnej subskrypcji i nie zwróci Urządzeń Azure Orbital Cloud Access, firma Microsoft może uznać Urządzenia Azure Orbital Cloud Access za utracone, zgodnie z postanowieniami punktu "Tytuł prawny i ryzyko utraty; Obowiązki związane z wysyłką i zwrotem".

Licencja na oprogramowanie; Ograniczenia; Aktywacja

Wszelkie Oprogramowanie dostarczone przez firmę Microsoft do użytku z Wersją Zapoznawczą Azure Orbital Cloud Access jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Firma Microsoft udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania dostarczonego z Urządzeniem Azure Orbital Cloud Access w celu uzyskania dostępu do Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access i w żadnym innym celu. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Niniejsza licencja nie daje Klientowi żadnych praw do wykonywania następujących działań, w związku z tym Klient nie może: (i) używać ani wirtualizować funkcji Oprogramowania oddzielnie od Urządzenia Azure Orbital Cloud Access, (ii) publikować, kopiować, wypożyczać, wynajmować ani użyczać Oprogramowania, (iii) obchodzić jakichkolwiek ograniczeń technicznych w Oprogramowaniu lub ograniczeń w dokumentacji Urządzeń Azure Orbital Cloud Access lub Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access, (iv) rozdzielać i uruchamiać części Oprogramowania na więcej niż jednym urządzeniu (v) instalować ani używać oprogramowania lub technologii innych niż firmy Microsoft w jakikolwiek sposób, który poddawałby własność intelektualną lub technologię Microsoft jakimkolwiek innym postanowieniom licencyjnym ani (vi) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub dezasemblować Oprogramowania ani podejmować takich prób, chyba że prawo właściwe zezwala na wykonywanie takich działań (pomimo że nie zezwalają na nie niniejsze postanowienia), w którym to przypadku Klient może wykonywać takie działania wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. W przypadku sprzeczności między niniejszymi postanowieniami a wszelkimi odrębnymi postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi dowolnych odrębnych modułów lub agentów używanych w połączeniu z Urządzeniem Azure Orbital Cloud Access odrębne postanowienia licencyjne dla tych modułów lub agentów będą regulować i kontrolować korzystanie z takich modułów lub agentów. Klient nie może używać Oprogramowania do porównań lub "testów porównawczych," z wyjątkiem wewnętrznych celów Klienta, ani publikować lub ujawniać ich wyników.

Aktywacja oprogramowania i zgoda na wykorzystanie danych w celu zapewnienia Wersji Zapoznawczych Azure Orbital Cloud Access

W stosownych przypadkach aktywacja Oprogramowania powoduje powiązanie korzystania z Oprogramowania z określonym urządzeniem. Podczas aktywacji i późniejszego użytkowania Urządzenia Azure Orbital Cloud Access Oprogramowanie może wysyłać informacje o Oprogramowaniu i usłudze Azure Orbital Cloud Access do firmy Microsoft, w tym właściwości urządzenia (np. numery węzłów, podstawy montażowej i składników, wersje oprogramowania i oprogramowania układowego, znaczniki czasu rejestracji itp.) oraz szczegóły środowiska Klienta (np. adresy protokołów internetowych urządzenia, nazwa urządzenia, czas adres IP serwera aktualizacji). Firma Microsoft wykorzystuje te informacje, aby zapewnić Klientowi dostęp do Wersji Wstępnych Azure Orbital Cloud Access. Korzystając z Urządzeń Azure Orbital Cloud Access i Oprogramowania, Klient wyraża zgodę na przekazywanie tych informacji do firmy Microsoft.

Produkty firm innych niż Microsoft

Microsoft może udostępnić Klientowi Produkty firm innych niż Microsoft w ramach korzystanie przez Klienta z Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access, np. za pośrednictwem sklepu internetowego Microsoft (np. Azure Marketplace) lub jako składnik Urządzenia Azure Orbital Cloud Access. Jeśli Klient wykona instalację lub użyje jakiegokolwiek Produktu firmy innej niż Microsoft z Wersją Zapoznawczą Azure Orbital Cloud Access, Klient nie może tego zrobić w sposób, który narażałby własność intelektualną lub technologię firmy Microsoft na zobowiązania wykraczające poza te wyraźnie zawarte w umowie licencyjnej Klienta. Dla wygody Klienta firma Microsoft może uwzględnić opłaty za niektóre Produkty firm innych niż Microsoft jako część rachunku Klienta za Usługi Online. Firma Microsoft nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za Produkty firm innych niż Microsoft. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Produkty firm innych niż Microsoft, które instaluje lub których używa z Wersją Zapoznawczą Azure Orbital Cloud Access albo nabywa lub zarządza nimi za pośrednictwem sklepu internetowego Microsoft. Korzystanie przez Klienta z jakiegokolwiek Produktu firmy innej niż Microsoft będzie podlegało warunkom licencji, usług i/lub prywatności zawartym między Klientem a wydawcą Produktu firmy innej niż Microsoft (jeśli taki istnieje).

Tytuł prawny i ryzyko utraty; Obowiązki związane z wysyłką i zwrotem

Tytuł prawny i ryzyko utraty

Wszystkie prawa, tytuły i udziały w każdym Urządzeniu Azure Orbital Cloud Access są i pozostaną własnością firmy Microsoft. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych postanowieniach nie udziela się żadnych praw do jakiegokolwiek Urządzenia Azure Orbital Cloud Access (w tym na mocy jakiegokolwiek patentu, praw autorskich, tajemnicy handlowej, znaku towarowego lub innych praw własności). Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie Urządzeń Azure Orbital Cloud Access po ich otrzymaniu od przewoźnika oraz za niezwłoczne zgłoszenie wszelkich uszkodzeń na adres aoca@microsoft.com. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem (innym niż oczekiwane zużycie) Urządzeń Azure Orbital Cloud Access od chwili ich dostarczenia przez przewoźnika na wskazany przez Klienta adres wysyłki do czasu zaakceptowania przez wyznaczonego przez firmę Microsoft przewoźnika Urządzeń Azure Orbital Cloud Access do dostawy zwrotnej.

Firma Microsoft może obciążyć Klienta opłatą za utracone urządzenie, jeśli Klient nie dostarczy Urządzeń Azure Orbital Cloud Access wyznaczonemu przez firmę Microsoft przewoźnikowi w celu zwrotu lub nie zwróci Urządzeń Azure Orbital Cloud Access zgodnie z punktem "Wysyłka i zwrot Urządzeń Azure Orbital Cloud Access" poniżej w ciągu 30 dni od zakończenia korzystania przez Klienta z Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zgubione lub uszkodzone urządzenia.

Wysyłka i zwrot Urządzeń Azure Orbital Cloud Access

Klient ponosi jednorazową opłatę transportową za wysyłkę Urządzeń Azure Orbital Cloud Access, która obejmuje przesyłkę od firmy Microsoft do Klienta oraz wysyłkę zwrotną tych urządzeń. Zwracając Urządzenia Azure Orbital Cloud Access do firmy Microsoft, Klient zapakuje je i wyśle zgodnie z instrukcjami firmy Microsoft, w tym korzystając z usług przewoźnika wyznaczonego przez firmę Microsoft i materiałów opakowaniowych dostarczonych przez firmę Microsoft. Klient zapakuje i wyśle Urządzenia Azure Orbital Cloud Access zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pakowania przekazanymi przez Microsoft.

Opłaty

Klient może korzystać z innych usług platformy Microsoft Azure w związku z korzystaniem przez Klienta z Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access, a firma Microsoft traktuje takie usługi jako odrębne usługi, które mogą podlegać odrębnym opłatom i kosztom. Na przykład usługi Azure Storage i Azure Compute są oddzielnymi usługami platformy Azure, a jeśli są używane (nawet w połączeniu z Wersją Zapoznawczą Azure Orbital Cloud Access), zastosowanie będą miały odrębne taryfowe usługi platformy Azure.

Opłaty za subskrypcję Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access są rozliczane według stałej stawki miesięcznej. Jeśli Klient zdecyduje się zrezygnować z Wersji Zapoznawczej Azure Orbital Cloud Access przed jej wygaśnięciem, wówczas musi dostarczyć firmie Microsoft powiadomienie o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  aoca@microsoft.com , a obowiązujące opłaty subskrypcyjne zostaną naliczone w ciągu miesiąca, w którym firma Microsoft otrzyma i przetworzy zwrot Urządzeń Azure Orbital Cloud Access.

Instytucje Rządowe

Przenoszenie Urządzenia Azure Orbital Cloud Access pomiędzy lokalizacjami Instytucji Rządowej

Instytucje Rządowe będące w posiadaniu Urządzeń Azure Orbital Cloud Access mogą, na wyłączne ryzyko i koszt Instytucji Rządowej, transportować Urządzenia Azure Orbital Cloud Access do różnych lokalizacji Instytucji Rządowej zgodnie z tym punktem oraz wymaganiami niniejszych postanowień. Instytucja rządowa jest odpowiedzialna za uzyskanie, na własne ryzyko i koszt, wszelkich licencji eksportowych, licencji importowych oraz innych oficjalnych zezwoleń na eksport i import Urządzeń Azure Orbital Cloud Access i związanego z nimi Oprogramowania oraz danych Instytucji Rządowej do każdej innej lokalizacji Instytucji Rządowej. Instytucja Rządowa będzie również odpowiedzialna za odprawę celną w każdej innej lokalizacji Instytucji Rządowej i weźmie na siebie wszelkie cła, podatki oraz inne opłaty urzędowe płatne przy imporcie, jak również koszty i ryzyko związane z przeprowadzeniem formalności celnych w odpowiednim czasie. Instytucja Rządowa zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu, eksportu i ogólnego handlu, jeśli Instytucja Rządowa zdecyduje się przetransportować Urządzenia Azure Orbital Cloud Access poza granice kraju, w którym Instytucja Rządowa otrzymuje Urządzenia Azure Orbital Cloud Access. Niezależnie od powyższego, jeśli Instytucja Rządowa przetransportuje Urządzenia Azure Orbital Cloud Access do innej lokalizacji, jak określono w niniejszym punkcie, Instytucja Rządowa zgadza się zapewnić powrót Urządzeń Azure Orbital Cloud Access do lokalizacji krajowej, w której Instytucja Rządowa otrzymała je pierwotnie, przed wysłaniem Urządzeń Azure Orbital Cloud Access do firmy Microsoft. Instytucje Rządowe przyjmują do wiadomości, że istnieje nieodłączne ryzyko związane z wysyłką danych na Urządzeniach Azure Orbital Cloud Access i w związku z nimi oraz że firma Microsoft nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Instytucji Rządowej za jakiekolwiek uszkodzenia, kradzieże lub straty Urządzenia Azure Orbital Cloud Access lub wszelkich przechowywanych na nim danych, w tym między innymi podczas przesyłania.

Postanowienia dotyczące wyłącznie rządu federalnego USA

Jeśli którekolwiek z niniejszych postanowień lub jakiekolwiek postanowienie uwzględnione w nich przez odniesienie (a) umożliwia automatyczne odnowienie usług i/lub opłat, (b) wymaga, aby prawem obowiązującym było inne niż prawo federalne USA lub (c) w inny sposób narusza obowiązujące prawo federalne USA, wtedy takie postanowienia nie mają zastosowania. Jeśli którekolwiek z niniejszych postanowień lub jakiekolwiek postanowienie uwzględnione w nich przez odniesienie zawierają postanowienie dotyczące odszkodowania, takie postanowienie nie ma zastosowania do Stanów Zjednoczonych, zwolnionych z odpowiedzialności odszkodowawczej względem firmy Microsoft lub jakiejkolwiek innej strony.


Platforma Azure dla operatorów (wersje zapoznawcze)

Dane Osobowe

Niektóre Produkty platformy Azure dla operatorów mogą zezwalać Klientowi na przetwarzanie Danych Osobowych w ramach Wersji Zapoznawczej. W zakresie, w jakim korzystanie przez Klienta z Produktu platformy Azure dla operatorów wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych, takie użycie nie będzie uważane za „Wersję Zapoznawczą” w rozumieniu Uzupełnienia Dotyczącego Ochrony Danych. Klientowi nie wolno używać Produktów platformy Azure dla operatorów do przetwarzania innych danych podlegających prawnym lub regulacyjnym wymogom zgodności. 

Zasoby techniczne

Firma Microsoft może udostępnić Klientowi bezpłatne techniczne zasoby ludzkie w ograniczonym zakresie, aby umożliwić korzystanie z Produktu platformy Azure dla operatorów w okresie obowiązywania Wersji Zapoznawczej. Te zasoby techniczne podlegają postanowieniom dotyczącym produktów dla usług profesjonalnych.  Firma Microsoft nie jest zobowiązana do udostępniania zasobów technicznych.

Azure Operator Insights

Dane Klienta. Klient może według własnego uznania udostępnić Dane Klienta firmie Microsoft i jej Podmiotom Stowarzyszonym, aby umożliwić korzystanie z usługi Azure Operator Insights. W takim przypadku Klient wyraża zgodę i zezwala firmie Microsoft oraz jej Podmiotom Stowarzyszonym przez czas trwania Subskrypcji Wersji Zapoznawczej Klienta na: (a) uzyskiwanie dostępu do zasobów platformy Azure Klienta; (b) przeprowadzanie bezpośredniej weryfikacji Danych Klienta przez inżynierów i analityków firmy Microsoft oraz jej Podmiotów Stowarzyszonych w celach zgodnych z opracowywaniem i świadczeniem usługi Azure Operator Insights; oraz (c) przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych zawartych w Danych Klienta w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek innym kraju, w którym firma Microsoft lub jej Podmioty Stowarzyszone posiadają swoje placówki.

Klient niniejszym udziela firmie Microsoft i jej Podmiotom Stowarzyszonym na czas trwania Subskrypcji Wersji Zapoznawczej Klienta niewyłącznej, ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji dotyczącej Danych Klienta dla firmy Microsoft i jej Podmiotów Stowarzyszonych na używanie takich Danych Klienta do celów zgodnych z opracowywaniem i świadczeniem usługi Azure Operator Insights.


Azure Machine Learning (funkcje w wersji zapoznawczej)

Wszelkie modele innych firm, które Microsoft udostępnia w rejestrze modeli i/lub katalogu modeli Azure Machine Learning, uznaje się za Produkty firm innych niż Microsoft podlegające warunkom dotyczącym Produktów firm innych niż Microsoft zawartym w Postanowieniach dotyczących produktów firmy Microsoft. Korzystanie przez Klienta z takich modeli innych firm podlega warunkom licencyjnym innych firm dostarczonym w związku z danym modelem.