Pomiń nawigację

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych Microsoft Azure

Last updated: November 2021

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu) różne udostępniane przez Microsoft funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej („Wersje Zapoznawcze”). Licencje na Wersje Zapoznawcze Klient uzyskuje w ramach swojej umowy dotyczącej używania platformy Azure.

Zgodnie z postanowieniami posiadanej przez Klienta subskrypcji Azure WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ OFEROWANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI, A TAKŻE NIE SĄ OBJĘTE POSTANOWIENIAMI UMÓW DOTYCZĄCYCH POZIOMU USŁUG ANI POSTANOWIENIAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZONEJ GWARANCJI. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ograniczonym lub szczególnym gwarancjom w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i ochrony prywatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności, podanymi w witrynie Centrum zaufania platformy Microsoft Azure, określonymi w Postanowieniach dotyczących Produktów, zawartymi w Dodatku dotyczącym Ochrony Danych oraz tymi towarzyszącymi Wersjom Zapoznawczym. Do Wersji Zapoznawczych nie mają zastosowania następujące postanowienia Dodatku dotyczącego Ochrony Danych: Przetwarzanie Danych Osobowych, RODO, Bezpieczeństwo danych, Partner Biznesowy w rozumieniu ustawy HIPAA. Klienci nie powinni używać Wersji Zapoznawczych do przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych, które podlegają ściślejszym wymogom prawnym lub regulacyjnym.

Określone z nazwy Wersje Zapoznawcze podlegają ewentualnym dodatkowym postanowieniom określonym poniżej. Wersje Zapoznawcze są udostępniane Klientowi na mocy tych dodatkowych postanowień, które uzupełniają zawartą przez Klienta umowę dotyczącą używania platformy Azure. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać zmiany lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Zapoznawczej do powszechnej sprzedaży.

Wymagania dotyczące używania i wyświetlania danych z usługi Bing URL Preview API (Prywatna Wersja Zapoznawcza)

Klient może używać danych z usługi Bing URL Preview API wyłącznie do wyświetlania fragmentów podglądu i obrazów miniatur oznaczonych hiperłączami do swoich stron źródłowych w ramach udostępniania adresów URL zainicjowanego przez użytkownika końcowego w mediach społecznościowych, czatbotach i innych ofertach lub (ii) jako sygnał prawdopodobieństwa, że treści pod danym adresem URL stanowią materiały dla dorosłych. Klient musi stosować się do wszelkich żądań wyłączenia podglądu, które może otrzymać od właścicieli witryny lub treści.

Niedozwolone:

 • Wysyłanie danych osobowych (zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)) do usługi Bing URL Preview API.
 • Kopiowanie, przechowywanie lub umieszczanie w pamięci podręcznej danych z odpowiedzi.
 • Dane o użyciu otrzymane z usługi Bing URL Preview API w ramach działań związanych z uczeniem maszynowym lub podobnych działań algorytmicznych. Klientowi nie wolno używać tych danych do szkolenia, oceny ani ulepszania nowych lub istniejących usług, które mogą być oferowane przez Klienta lub osoby trzecie.
 • Modyfikowanie zawartości wyników (z wyjątkiem ich ponownego formatowania w sposób, który nie narusza żadnych innych wymogów), chyba że wymagają tego przepisy prawa lub Microsoft.
 • Pomijanie twórcy i adresów URL powiązanych z treścią wyników.
 • Wyświetlanie innych treści w dowolnej części odpowiedzi w sposób, który wywołałby w użytkowniku przekonanie, że inna treść jest częścią odpowiedzi.

Użycie Danych Usługi Bing

Microsoft może przetwarzać dane przekazane Microsoft za pośrednictwem usługi API Bing URL Preview („Dane Usługi Bing”) wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Klienta usługi Bing URL Preview oraz (ii) doskonalenia produktów i usług Microsoft. Wyłącznie na potrzeby takiego przetwarzania Microsoft może zbierać, przechowywać, wykorzystywać i reprodukować Dane Usługi Bing, a także tworzyć ich opracowania, a Klient udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej odwołaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na takie działania. Klient musi zadbać o to, aby w posiadaniu Microsoft były wszelkie prawa niezbędne do przetwarzania przez Microsoft Danych Usługi Bing zgodnie z opisem przedstawionym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Usługi Bing. Postanowienia niniejszego punktu Użycie Danych Usługi Bing będą obowiązywać po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej używania przez Klienta usługi Bing URL Preview API.

Przestrzeganie przepisów RODO

W zakresie danych osobowych podlegających RODO wysyłanych do Microsoft z naruszeniem niniejszych wymogów dotyczących używania i wyświetlania, a przetwarzanych w związku z usługą Bing URL Preview API, Klient rozumie, że na mocy RODO Klient i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Klient sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie przepisów RODO.

Wymagania dotyczące używania i wyświetlania usługi Bing Custom Visual Search API (Prywatna Wersja Zapoznawcza)

Niedozwolone:

 • Kopiowanie, przechowywanie lub umieszczanie w pamięci podręcznej danych otrzymanych z usługi Bing Custom Visual Search API.
 • Dane o użyciu otrzymywane przez Klienta z usługi Bing Custom Visual Search API w ramach działań związanych z uczeniem maszynowym lub podobnych działań algorytmicznych. Klientowi nie wolno używać tych danych do szkolenia, oceny ani ulepszania nowych lub istniejących usług, które mogą być oferowane przez Klienta lub osoby trzecie.

Dozwolone:

 • Włączenie w wyraźny sposób do Oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft funkcjonalnego hiperłącza, w pobliżu każdego punktu środowiska użytkownika (UX), który daje użytkownikowi możliwość wstawienia zapytania wyszukiwania. Oznaczenie hiperłącza Oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft.
 • Wyraźne wyświetlanie znakowania Microsoft zgodnie z Wytycznymi Microsoft dotyczącymi znaków towarowych i marek w pobliżu każdego punktu w środowisku użytkownika, który daje użytkownikowi możliwość wstawienia zapytania wyszukiwania. Takie znakowanie musi wyraźnie wskazywać użytkownikowi, że wyszukiwanie w Internecie zapewnia Microsoft.
 • Klient powinien dopilnować, aby wyświetlane treści zawierały środki stosowne do zagwarantowania, że używanie przez Klienta danych otrzymanych z usługi Bing Custom Visual Search API nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich.

Użycie Danych Usługi Bing

Microsoft może przetwarzać dane przekazane Microsoft za pośrednictwem usługi API Custom Visual Search („Dane Usługi Bing”) wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Klienta usług Custom Visual Search oraz (ii) doskonalenia produktów i usług Microsoft. Wyłącznie na potrzeby takiego przetwarzania Microsoft może zbierać, przechowywać, wykorzystywać i reprodukować Dane Usługi Bing, a także tworzyć ich opracowania, a Klient udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej odwołaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na takie działania. Klient musi zadbać o to, aby w posiadaniu Microsoft były wszelkie prawa niezbędne do przetwarzania przez Microsoft Danych Usługi Bing zgodnie z opisem przedstawionym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Usługi Bing. Postanowienia niniejszego punktu Użycie Danych Usługi Bing będą obowiązywać po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej używania przez Klienta usługi Custom Visual Search API.

Przestrzeganie przepisów RODO

W zakresie danych osobowych podlegających unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) przetwarzanych w związku z wywołaniami usługi Bing Custom Visual Search API Klient rozumie, że na mocy RODO Klient i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Klient sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie przepisów RODO.

Mikrousługa personalizatora

Mikrousługa personalizatora wprowadzona w kontenerze wysyła Dane Klienta do wystąpienia Usługi personalizatora skonfigurowanego przez Klienta w Azure, aby przeszkolić Modele personalizatora używane zarówno w Mikrousłudze personalizatora, jak i Personalizatorze. Używając tego oprogramowania, Klient wyraża zgodę na przekazanie opisanych w tym punkcie informacji. We wszystkich innych aspektach mikrousługa Personalizacja jest licencjonowana w taki sam sposób, jak usługi Cognitive Services w Kontenerach.

Programy zapoznawcze w ramach usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory zapewnia aktualizacje i nowe funkcje w postaci programów zapoznawczych. Microsoft wprowadza wersje zapoznawcze etapowo, aby dać sobie i klientom możliwość oceny i zrozumienia działania nowej funkcji, zanim stanie się ona częścią standardowej usługi Azure AD. Etapy te są następujące:

 1. Prywatna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu zapraszamy kilku klientów do skorzystania z wcześniejszego dostępu do nowych koncepcji i funkcjonalności. Etap ten nie obejmuje oficjalnych usług pomocy technicznej.
 2. Publiczna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu pozwalamy każdemu klientowi posiadającemu odpowiednią licencję Azure AD na ocenę nowej funkcji. Dział Microsoft Customer Support Services zapewnia na tym etapie pomoc techniczną, ale nie mają tu zastosowania zwykłe umowy dotyczące poziomu usług. W przypadku nowych funkcji w Portalu usługi Azure AD w interfejsie użytkownika pojawią się banery informujące o dostępności tych funkcji w wersji zapoznawczej. Klikając taki baner, klienci zgadzają się na używanie danej wersji zapoznawczej.
 3. Wersja ogólnie dostępna – Po zakończeniu etapu udostępniania publicznej wersji zapoznawczej dana funkcja udostępniana jest do użytku wszystkim posiadającym odpowiednie licencje klientom i obejmowana jest usługami pomocy technicznej Microsoft we wszystkich stosownych kanałach. Warto mieć na uwadze, że gdy nowa funkcja wpływa na dotychczasową funkcjonalność, sposób używania dotychczasowej funkcjonalności przez Klienta lub jego użytkowników może ulec zmianie.

Każdy program zapoznawczy dotyczący usługi Azure Active Directory ma inne wymogi w zakresie zgody na używanie i zależności.

Azure Maps

Dozwolone i zabronione używanie zawartości usług Azure Maps

Definicje:

„Interfejs API Pobierania Danych Wysokościowych Azure Maps” oznacza interfejs API określony pod adresem https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/maps/elevation.

„Wyniki Wysokościowe” oznaczają wszelkie informacje pochodzące z Interfejsu API Pobierania Danych Wysokościowych Azure Maps lub z kafelków wysokościowych interfejsu API renderowania Azure Maps.

„Opracowanie” oznacza dowolne produkty pochodne lub dowolne informacje opracowane na podstawie Wyników Wysokościowych, które nie zawierają żadnych informacji o wysokości uzyskanych z Wyników Wysokościowych i są nieodwracalne i niepowiązane z danymi źródłowymi Interfejsu API Pobierania Danych Wysokościowych Azure Maps ani z Zawartością Obrazowania oraz są nieodwracalne i niepowiązane ze źródłowymi danymi obrazowania. Bez względu na powyższe postanowienia i w drodze wyraźnego wyjątku żaden Cyfrowy Model Wysokościowy lub Cyfrowy Model Terenu (w dowolnej formie) utworzony na podstawie Obrazowania na bazie Analizy Geoprzestrzennej lub Obrazowania Renderowanego nie będzie uznawany za Opracowanie.

„Produkt Zmodyfikowany” oznacza każdy produkt opracowany przez Klienta, który zawiera dane obrazowe lub mapy wysokościowe pochodzące z zawartości Microsoft oraz powoduje istotną modyfikację zawartości Microsoft wskutek manipulacji technicznych lub dodania innych danych. Bez względu na powyższe postanowienia i w drodze wyraźnego wyjątku każdy Model Wysokościowy lub Cyfrowy Model Terenu utworzony na podstawie zawartości Microsoft będzie zawsze uznawany za Produkt Zmodyfikowany.

Ograniczenia dotyczące nawigacji

Klient nie może używać usługi Azure Maps, aby włączać funkcję nawigacji krok po kroku w jakiejkolwiek aplikacji.

Ograniczenia dotyczące bazy danych

Klient nie może używać usługi Azure Maps ani żadnej jej części do tworzenia konkurencyjnej bazy danych lub usługi ani pochodnej bazy danych zapełnionej w całości lub części danymi Klienta lub danymi przesłanymi lub utworzonymi przez osobę trzecią.

Klient nie może używać danych z usługi Azure Maps w połączeniu z jakąkolwiek inną bazą danych osoby trzeciej, chyba że Klient nałoży te dane na dane typu jeszcze nieuwzględnionego w ramach Usługi (na przykład własne dane Klienta) lub w inny sposób objętego licencją Microsoft.

Wyniki z interfejsu API

Klient nie może buforować ani przechowywać informacji przesyłanych z Interfejsu API usługi Azure Maps, w tym w szczególności kodów geograficznych, odwróconych kodów geograficznych, kafelków danych map ani informacji o trasie („Wyniki”) na potrzeby skalowania tych Wyników dla wielu użytkowników lub w celu obejścia jakiejkolwiek funkcji usługi Azure Maps.

Buforowanie i przechowywanie Wyników jest dozwolone, o ile celem takiego buforowania jest skrócenie opóźnienia w działaniu aplikacji Klienta. Wspomnianych Wyników nie można przechowywać przez okres dłuższy niż: (i) okres ważności wskazany w zwróconych nagłówkach; albo (ii) sześć miesięcy (w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy).

Klient nie może wyświetlać żadnych Wyników w jakiejkolwiek bazie danych zawierającej treści lub mapy geograficzne osoby trzeciej.

Dane map

Używanie treści, którym towarzyszy wyświetlanie informacji o prawie autorskim TomTom, musi być zgodne z ograniczeniami określonymi w przyjętych przez TomTom postanowieniach dotyczących licencjonowania produktów osób trzecich i postanowieniach umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Usługa Azure Maps używa funkcji Bing Imagery, do której zastosowanie mają Uwagi dotyczące usługi Mapy Bing zawarte w Załączniku 1.

Klient zadba o to, aby wszyscy jego użytkownicy końcowi używali usług opisanych w tej sekcji zgodnie z obowiązującą i ważną subskrypcją.

Licencja na Wyniki Wysokościowe

Dozwolony zakres używania

Na mocy poniższych postanowień Microsoft udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, obowiązującej na całym świecie i odwoływalnej licencji na:

 • (a) używanie Wyników Wysokościowych na wewnętrzny użytek biznesowy lub osobisty, a nie na potrzeby odsprzedaży, rozpowszechniania, sublicencjonowania lub użytku komercyjnego;
 • (b) tworzenie, swobodne używanie i rozpowszechnianie Opracowań na podstawie Wyników Wysokościowych; oraz
 • (c) buforowanie i przechowywanie Wyników Wysokościowych, ilekroć celem buforowania jest zmniejszenie opóźnień w działaniu aplikacji Klienta, podczas używania Interfejsów API Pobierania Danych Wysokościowych Azure Maps, o ile tymczasowy bufor zostanie wyczyszczony po zakończeniu danej sesji (wylogowaniu się z aplikacji); oraz
 • (d) używanie warstw Produktu Zmodyfikowanego za pośrednictwem usług Microsoft Azure Maps na potrzeby wizualizacji zawartości od osób trzecich. Klient może pobierać warstwy Produktu Zmodyfikowanego i renderować je w środowisku usług Microsoft Azure Maps.

Niedozwolony zakres używania

Z wyjątkiem przypadków, w których te ograniczenia są zabronione lub uchylone przez przepisy prawa właściwego, Klient nie może:

 • (a) zezwalać żadnemu użytkownikowi końcowemu na buforowanie ani przechowywanie Wyników Wysokościowych w celu skalowania takich Wyników Wysokościowych na potrzeby obsługi wielu użytkowników lub w celu omijania jakichkolwiek funkcji usługi Azure Maps;
 • (b) zezwalać użytkownikom końcowym na dezasemblowanie, dekompilowanie ani odtwarzanie Wyników Wysokościowych udostępnianych przez Interfejsy API Pobierania Danych Wysokościowych Azure Maps;
 • (c) używać Wyników Wysokościowych w kontekście analizy konkurencyjnych danych, na przykład do porównań służących celom komercyjnym;
 • (d) używać warstw Produktu Zmodyfikowanego ani wyświetlać Wyników Wysokościowych w celu przeprowadzenia analizy ilościowej lub tworzenia opracowań Produktu Zmodyfikowanego lub Wyników Wysokościowych;
 • (e) podejmować żadnych działań wyraźnie niedozwolonych na mocy powyższego punktu dotyczącego dozwolonego zakresu używania.

Parametr regionu użytkownika

Parametr regionu Użytkownika w usłudze Azure Maps musi być stosowany zgodnie z przepisami prawa właściwego, w tym przepisami dotyczącymi mapowania, obowiązującymi w kraju, w którym udostępniane są mapy, obrazy oraz inne dane i treści osób trzecich, do których Klient ma prawo uzyskać dostęp za pośrednictwem usługi Azure Maps.

Brak rękojmi i gwarancji co do dokładności

Microsoft i dostawcy Microsoft nie udzielają żadnej gwarancji ani rękojmi co do dokładności lub kompletności map, obrazów, danych ani jakichkolwiek treści zapewnianych przez usługę Azure Maps.

Prawo autorskie

Klient nie może usuwać, zakrywać, maskować ani zmieniać jakiegokolwiek logo ani informacji o prawie autorskim umieszczonych w ramach usługi Azure Maps lub automatycznie wygenerowanych przez usługę Azure Maps.

Usługi Cognitive Services w Kontenerach (Wersje Zapoznawcze)

Ze względu na fakt, że Klient kontroluje środowisko wdrażania kontenerów, Klient może używać wersji zapoznawczych usług Cognitive Services w Kontenerach w celu przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych podlegających bardziej restrykcyjnym wymogom prawnym. Wszystkie inne stosowne postanowienia, w tym postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych, mają zastosowanie do używania przez Klienta z wersji zapoznawczych usług Cognitive Services w Kontenerach. Klient odpowiada za ustalenie, czy dana wersja zapoznawcza usług Cognitive Services w Kontenerach jest odpowiednia do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz za używanie takiej wersji zapoznawczej w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Usługi Cognitive Services o ograniczonym dostępie (wersja zapoznawcza)

Dostęp do określonych usług Cognitive Services zależy od wyłącznego uznania Microsoft na podstawie kryteriów kwalifikowalności i używania („usługi o ograniczonym dostępie”), które Microsoft może zmienić według własnego uznania w dowolnym momencie. Klient zgadza się, że będzie używać usług Cognitive Services wyłącznie do zatwierdzonych zastosowań określonych w formularzu rejestracyjnym lub zastosowań zatwierdzonych w Rejestracji lub umowie. Microsoft może ponownie zweryfikować zgodność z zatwierdzonymi zastosowaniami w dowolnym momencie i zawiesić dostęp do wspomnianych usług o ograniczonym dostępie. Aby ubiegać się o możliwość używania i używać usług Cognitive Services, należy podać w formularzu rejestracyjnym oraz w odpowiedzi na wszelkie wnioski związane z powtórną weryfikacją ze strony Microsoft aktualne, pełne i dokładne informacje.

Usługi Cognitive Services, kontener analizy przestrzennej

 1. Uwaga dotycząca standardu wizyjnego H.264/AVC, standardu wideo VC-1, standardu wizyjnego MPEG-4 Część 2 oraz standardu wideo MPEG-2.
  • To oprogramowanie może używać technologii kompresji sekwencji wizyjnych H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 część 2 i MPEG-2. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:
  • TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI WIZUALNYMI AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 ORAZ MPEG-2. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI WIDEO ORAZ (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO ZAKODOWANYCH W STANDARDZIE AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 LUB MPEG-2 PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. INNE SPOSOBY UŻYWANIA PRODUKTU NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, LLC WIĘCEJ INFORMACJI: www.mpegla.com.
  • Powyższa uwaga nie ogranicza ani nie uniemożliwia używania oprogramowania w Kontenerze do zwykłych zastosowań biznesowych specyficznych dla danego rodzaju działalności, które nie obejmują (i) dalszego rozpowszechniania oprogramowania wśród osób trzecich, w tym w ramach dostępu osób trzecich do Rozwiązań Klienta, ani (ii) tworzenia materiałów za pomocą technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu ich rozpowszechniania wśród osób trzecich.
 2. Składniki Technologii NVIDIA.
  • Funkcje Analizy Przestrzennej w Kontenerach mogą obejmować wyprodukowane przez NVIDIA Corporation sterowniki TESLA, zestaw CUDA, bibliotekę cuDNN, system DIGITS, bibliotekę NCCL i zestaw TensorRT („Składniki Technologii NVIDIA”). Klient zgadza się, że używanie przez niego Składników Technologii NVIDIA podlega postanowieniom Umów Licencyjnych dla Użytkownika Końcowego dotyczących następujących produktów NVIDIA: Zestaw NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Usługa Azure Quantum (Wersja Zapoznawcza)

Klient nie może zapewniać dostępu do Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum ani używać Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft.

Za pośrednictwem Wersji Zapoznawczej usługi Azure Quantum Klient może być w stanie uruchamiać obciążenia za pomocą oprogramowania lub sprzętu osoby trzeciej („Dostawca”), które to oprogramowanie lub sprzęt mogą znajdować się w siedzibie Dostawcy („Rozwiązanie Dostawcy”). Rozwiązania Dostawcy Usług są udostępniane przez Dostawcę (nie przez Microsoft) na mocy przyjętych przez Dostawcę warunków używania i zasad ochrony prywatności. W przypadku konfliktu między tymi warunkami a jakimikolwiek dodatkowymi postanowieniami mającymi zastosowanie do konkretnego Rozwiązania Dostawcy znaczenie rozstrzygające będą mieć takie dodatkowe postanowienia przyjęte przez Dostawcę. W kontekście każdego wybranego przez Klienta Rozwiązania Dostawcy Klient upoważnia Microsoft do przeniesienia obciążenia Klienta do wybranego Rozwiązania Dostawcy oraz do otrzymywania i zwracania wyników na konto Umowy Subskrypcyjnej. Wszelkie opłaty naliczane przez Dostawcę za używanie Rozwiązań Dostawcy ponosi Klient.

Usługi Komunikacyjne Azure (wersja zapoznawcza)

Usługi Komunikacyjne Azure

Usługi Komunikacyjne Azure to produkt dla deweloperów i element wejściowy do aplikacji klientów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem swoich aplikacji lub ofert, które używają funkcji i usług w ramach Usług Komunikacyjnych Azure.

Usługi Komunikacyjne Azure zapewniają aktualizacje i nowe funkcje w postaci programów zapoznawczych. Microsoft wprowadza wersje zapoznawcze etapowo, aby dać sobie i klientom możliwość oceny i zrozumienia działania nowej funkcji, zanim stanie się ona częścią standardowych Usług Komunikacyjnych Azure. Etapy te są następujące:

 1. Prywatna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu Microsoft zaprasza kilku klientów do skorzystania z wcześniejszego dostępu do nowych koncepcji i funkcjonalności. Etap ten nie obejmuje oficjalnych usług pomocy technicznej.
 2. Publiczna wersja zapoznawcza – Podczas tego etapu Microsoft pozwala każdemu klientowi posiadającemu odpowiednią licencję na Usługi Komunikacyjne Azure na ocenę nowej funkcji. Microsoft zapewnia na tym etapie pomoc techniczną, ale nie mają tu zastosowania zwykłe umowy dotyczące poziomu usług. Funkcje wersji zapoznawczych są oznaczone za pomocą banerów informacyjnych w dokumentacji na stronie docs.microsoft.com lub za pomocą oznaczeń „beta” lub „wersja wstępna” w interfejsach API i zestawach SDK.
 3. Wersja ogólnie dostępna – Po zakończeniu etapu udostępniania publicznej wersji zapoznawczej dana funkcja udostępniana jest do użytku wszystkim posiadającym odpowiednie licencje klientom i obejmowana jest usługami pomocy technicznej Microsoft we wszystkich stosownych kanałach. Warto mieć na uwadze, że gdy nowa funkcja wpływa na dotychczasową funkcjonalność, sposób używania dotychczasowej funkcjonalności przez Klienta lub jego użytkowników może ulec zmianie.

Udostępnienie niektórych prywatnych oraz publicznych wersji zapoznawczych Usług Komunikacyjnych Azure może podlegać odrębnej licencji, np. licencji open source. W przypadku sprzeczności między niniejszymi postanowieniami a postanowieniami takiej odrębnej licencji postanowienia wspomnianej odrębnej licencji będą miały charakter rozstrzygający w odniesieniu do wersji zapoznawczej Usług Komunikacyjnych Azure będących przedmiotem wspomnianej odrębnej licencji. Każda ze stron zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone we wspomnianych powyżej licencjach, oraz uzyskuje włącznie prawa wyraźnie udzielone jej na mocy takich licencji.

No Access to Emergency Services

Azure Communication Services in private preview or public preview do not support emergency calling or SMS access to emergency services. You will not seek to enable or attempt to use outbound voice or SMS functionalities of Azure Communication Services to contact official, government-sponsored emergency telephone numbers (such as 911 or 112) which are used to dispatch professional emergency responders for emergency services ("Emergency Services").

You are required to notify users prominently and clearly that access to Emergency Services are not available on Azure Communication Services during private preview or public preview and must be obtained through other means while the product is still in preview.

NEITHER MICROSOFT NOR ITS REPRESENTATIVES WILL BE LIABLE UNDER ANY LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR ANY CLAIM (INCLUDING THIRD-PARTY CLAIMS), DAMAGE, OR LOSS (AND YOU WILL INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD MICROSOFT HARMLESS AGAINST ANY AND ALL SUCH CLAIMS) ARISING FROM OR RELATING TO THE INABILITY TO USE AZURE COMMUNICATION SERVICES IN PRIVATE PREVIEW OR PUBLIC PREVIEW TO CONTACT EMERGENCY SERVICES.

Współdziałanie z usługą Microsoft Teams

Dzięki współdziałaniu Usług Komunikacyjnych Azure i usług Microsoft Teams użytkownicy mogą uczestniczyć w prowadzonych za pośrednictwem usług Microsoft Teams rozmowach, spotkaniach i czatach oraz używać podczas nich określonych narzędzi. W gestii Klienta leży zapewnienie, aby podczas rozmowy lub spotkania obsługiwanego przez usługę Microsoft Teams użytkownicy aplikacji byli powiadamiani o włączeniu funkcji nagrywania lub transkrypcji. Microsoft poinformuje Klienta za pośrednictwem interfejsu API Usług Komunikacyjnych Azure o rozpoczęciu nagrywania lub transkrypcji, a Klient musi poinformować o tym fakcie w czasie rzeczywistym swoich użytkowników w ramach interfejsu użytkownika aplikacji.

Opinie

Microsoft może prosić Klienta o opinię, aby ocenić działanie usługi i dowiedzieć się, jak należy ją udoskonalić. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie ankiet i próśb o opinię. Ilekroć Microsoft zbiera i przetwarza opinie Klienta, wówczas na mocy unijnego prawa ochrony prywatności jest administratorem danych. Opinie klientów mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozwoju wersji zapoznawczych usług, dlatego wspomniane przetwarzanie jest niezbędne do celów wykonania niniejszej umowy.

Nagrywanie połączeń

W wielu krajach i stanach przyjęto przepisy prawa, które mają zastosowanie do nagrywania połączeń głosowych i wideo w sieci PSTN i często wymagają, aby użytkownicy wyrazili zgodę na nagrywanie ich komunikacji. W gestii Klienta leży używanie funkcji nagrywania połączeń zgodnie z przepisami prawa. Klient musi uzyskać zgodę od uczestników nagrywanej komunikacji w sposób zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do każdego z nich.

Usługa Azure Kubernetes w ramach usług Azure Stack HCI

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Kubernetes w systemie Windows Server

Prawa do używania i Warunki używania

Klient może używać usług Azure Kubernetes w ramach usług Azure Stack HCI (AKS/HCI) i środowiska uruchomieniowego usługi Azure Kubernetes w systemie Windows Server (AKS/WS) (łącznie „Usługa AKS”) wyłącznie (i) w ramach usług Azure Stack HCI (w kontekście usługi AKS/HCI) lub w systemie Windows Server (w kontekście usługi AKS/WS) uruchomionych na serwerach dedykowanych do użycia wewnętrznego przez Klienta oraz (ii) na potrzeby hostowania i obsługi objętych ważną licencją kontenerów, na których są uruchomione objęte ważną licencją aplikacje, oraz zarządzania nimi.

Klient może używać Usługi AKS, o ile jest ona zarejestrowana w ramach ważnej subskrypcji Azure Klienta w celu włączania dodatkowych funkcji Usługi AKS oraz w celu mierzenia zużycia i wystawiania faktur dla Klienta.

Dołączone aplikacje Microsoft. Usługa AKS może obejmować inne aplikacje Microsoft. Niniejsze postanowienia licencyjne mają zastosowanie do takich ewentualnych aplikacji, o ile tym aplikacjom Microsoft nie towarzyszą inne postanowienia licencyjne.

Oprogramowanie osób trzecich. Usługa AKS może obejmować składniki pochodzące od osób trzecich, podlegające odrębnym postanowieniom prawnym, w tym innym umowom, co powinno być opisane w stosownym pliku towarzyszącym Usłudze AKS lub zawartym w samej Usłudze AKS.

Ograniczenia licencyjne

Klient nie może omijać żadnych obowiązkowych procesów rejestracji lub logowania w kontekście Usługi AKS.

Brak wyjątku dotyczącego hostingu

Wyjątek dotyczący Hostingu w Postanowieniach dotyczących Usług Online nie ma zastosowania do Usługi AKS.

Obsługa Klienta

Wszelka pomoc techniczna dotycząca Usługi AKS jest świadczona „ze wszelkimi wadami” oraz bez jakiejkolwiek gwarancji.

Aktualizacje

Usługa AKS może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje. Klient zgadza się otrzymywać takie automatyczne aktualizacje bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje mogą nie obejmować wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.

Azure API for FHIR® (Wersja Zapoznawcza)

Wersja Zapoznawcza usługi Azure API for FHIR zawiera wersję wstępną interfejsów API, w tym wersje wstępne narzędzi, programów i usług, które mają zostać włączone do usługi Azure API for FHIR. Klienci kontrolują wdrożenie Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR, mogą zatem używać Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR na potrzeby przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych, z zastrzeżeniem zachowania podwyższonych wymogów prawnych. Wszystkie inne stosowne postanowienia, w tym postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych Azure, mają zastosowanie do używania przez Klienta Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR.

Klient odpowiada (i) za ustalenie, czy Wersja Zapoznawcza usługi Azure API for FHIR jest odpowiednia do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz (ii) za używanie Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Wyniki uzyskane w wyniku użycia Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR, w tym w szczególności eksport zdeidentyfikowanych danych i dane z konwertera FHIR, będą różnić się w zależności od czynników, takich jak dane wejściowe i funkcje wybrane przez Klienta. Microsoft nie jest w stanie ocenić danych wyjściowych z Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR, aby określić dopuszczalność zastosowań i potrzeb w zakresie zgodności Klienta. Nie ma gwarancji, że dane wyjściowe z Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR spełniają jakiekolwiek wymogi prawne lub wymogi dotyczące zgodności z przepisami.

Odrzucenie odpowiedzialności dotyczące urządzeń medycznych

Klient zgadza się, że Wersja Zapoznawcza usługi Azure API for FHIR (1) nie jest opracowana, przeznaczona ani udostępniona do użycia w charakterze urządzenia medycznego oraz (2) nie jest opracowana ani przeznaczona do zastępowania profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia oraz nie powinny być używane jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich zgód oraz wyświetlanie stosownych ostrzeżeń, potwierdzeń i odrzuceń odpowiedzialności użytkownikom końcowym dokonanego przez Klienta wdrożenia Wersji Zapoznawczej usługi Azure API for FHIR.

FHIR® to zarejestrowany znak towarowy HL7 używany za zgodą HL7.

Azure Healthcare APIs (Wersja Zapoznawcza)

Wersja Zapoznawcza usługi Azure Healthcare APIs zawiera wersję wstępną usługi Azure Healthcare APIs, w tym wersje wstępne narzędzi, programów i usług, które mają zostać włączone do usługi Azure Healthcare APIs. Ze względu na fakt, że Klient kontroluje wdrażanie Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs, Klient może używać Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs w celu przetwarzania Danych Osobowych lub innych danych podlegających bardziej restrykcyjnym wymogom prawnym. Wszystkie inne stosowne postanowienia, w tym postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych Azure, mają zastosowanie do używania przez Klienta Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs.

Klient odpowiada (i) za ustalenie, czy Wersja Zapoznawcza usługi Azure Healthcare APIs jest odpowiednia do przetwarzania danych podlegających określonym przepisom prawa, oraz (ii) za używanie Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi.

Wyniki uzyskane wskutek użycia Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs, w tym w szczególności eksport zdeidentyfikowanych danych i dane z konwertera FHIR®, będą różnić się w zależności od czynników, takich jak dane wejściowe i funkcje wybrane przez Klienta. Microsoft nie jest w stanie ocenić danych wyjściowych z Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs, aby określić dopuszczalność zastosowań i potrzeb w zakresie zgodności Klienta. Nie ma gwarancji, że dane wyjściowe z Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs spełniają jakiekolwiek wymogi prawne lub wymogi dotyczące zgodności z przepisami.

Odrzucenie odpowiedzialności dotyczące urządzeń medycznych

Klient zgadza się, że Wersja Zapoznawcza usługi Azure Healthcare APIs (1) nie jest zaprojektowana, udostępniana ani przeznaczona do użycia jako urządzenia medyczne oraz (2) nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do zastępowania profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia oraz nie powinny być używane jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, oceny lub leczenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich zgód oraz wyświetlanie stosownych ostrzeżeń, potwierdzeń i odrzuceń odpowiedzialności użytkownikom końcowym dokonanego przez Klienta wdrożenia Wersji Zapoznawczej usługi Azure Healthcare APIs.

FHIR® to zarejestrowany znak towarowy HL7 używany za zgodą HL7.

Prawa do używania szablonów baz danych usługi Synapse Analytics (Wersja Zapoznawcza)

Szablony Baz Danych” to branżowe modele danych i schematy lub ich fragmenty udostępniane Klientowi przez Microsoft.

Materiały” to szablony Baz Danych oraz powiązane materiały, narzędzia, funkcje i usługi dostarczane Klientowi przez Microsoft na mocy niniejszych postanowień dotyczących wersji zapoznawczych.

Prawa do używania

Klient może uzyskiwać dostęp do Szablonów Baz Danych i korzystać z wszelkich Materiałów dostarczonych Klientowi przez Microsoft wyłącznie na wewnętrzne potrzeby biznesowe Klienta oraz tylko w celu uruchomienia w usłudze Microsoft Azure Synapse Analytics. Microsoft określi składniki, cechy lub funkcje, które zostaną włączone do Materiałów. Microsoft może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmodyfikować składniki, cechy lub funkcje Materiałów, a także zawiesić albo wypowiedzieć dostęp do nich.

Ograniczenia licencyjne

Klientowi nie wolno wykonywać (ani podejmować prób wykonania) następujących działań: (1) odtwarzać Materiałów ani obchodzić ograniczeń technicznych Materiałów lub ograniczeń w dokumentacji związanej z Materiałami; (2) używać Materiałów w jakikolwiek sposób niezgodny z przepisami prawa lub w celu tworzenia lub propagowania złośliwego oprogramowania lub innego złośliwego kodu lub oprogramowania; (3) udostępniać, publikować, rozpowszechniać, przenosić ani wypożyczać Materiałów żadnej osobie trzeciej (z wyjątkiem wykonawców Klienta zgodnie z niniejszymi postanowieniami dotyczącymi wersji zapoznawczych) ani w inny sposób udostępniać Materiałów jako samodzielnego rozwiązania hostowanego do użytku przez inne osoby; (4) usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować informacji zamieszczonych w Materiałach przez Microsoft lub dostawców Microsoft ani (5) w inny sposób używać Materiałów do celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych postanowieniach dotyczących wersji zapoznawczych.