Uzupełniające warunki korzystania z Wersji Zapoznawczych systemu Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: maj 2019 r

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („wersje zapoznawcze”). Wersje Zapoznawcze są udostępniane Użytkownikowi pod warunkiem, że zgodzi się on na niniejsze postanowienia, które uzupełniają zawartą przez Użytkownika umowę dotyczącą korzystania z systemu Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ograniczonym lub szczególnym gwarancjom w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i ochrony prywatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usług Online Microsoft, podanymi w witrynie Centrum zaufania systemu Microsoft Azure, określonymi w Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz towarzyszącymi Wersjom Zapoznawczym. Klienci nie powinni korzystać z wersji zapoznawczych do przetwarzania danych osobowych lub innych danych, które podlegają zaznaczonym wymogom dotyczącym zgodności. Określone Wersje Zapoznawcze mogą również podlegać dodatkowym postanowieniom ewentualnie określonym poniżej. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać zmiany lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Zapoznawczej do ogólnej sprzedaży.

Wymagania użycia i wyświetlania aplikacji Bing URL Preview API (Private Preview)

Użytkownik może wykorzystywać dane pochodzące z aplikacji Bing URL Preview API wyłącznie do wyświetlania fragmentów podglądu i obrazów miniatur oznaczonych hiperłączami do swoich stron źródłowych w ramach udostępniania adresów URL zainicjowanego przez użytkownika końcowego w mediach społecznościowych, czatbotach i innych ofertach lub (ii) jako sygnał prawdopodobieństwa, że treści pod danym adresem URL stanowią materiały dla dorosłych. Użytkownik musi stosować się do wszelkich żądań wyłączenia podglądu, które może otrzymać od właścicieli witryny lub treści.

Niedozwolone:

 • Wysyłanie danych osobowych (zgodnie z definicją ujętą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („Rozporządzenie RODO”)) do aplikacji Bing URL Preview API.
 • Kopiowanie, przechowywanie lub umieszczanie w pamięci podręcznej danych z odpowiedzi.
 • Dane użycia otrzymane z aplikacji Bing URL Preview API w ramach działań związanych z uczeniem maszynowym lub podobnych działań algorytmicznych. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać tych danych do szkolenia, oceny ani ulepszania nowych lub istniejących usług, które mogą być oferowane przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 • Modyfikowanie zawartości wyników (z wyjątkiem ich ponownego formatowania w sposób, który nie narusza żadnych innych wymogów), chyba że wymaga tego prawo lub Microsoft.
 • Pomijanie twórcy i adresów URL powiązanych z treścią wyników.
 • Wyświetlanie innych treści w dowolnej części odpowiedzi w sposób, który wywołałby w użytkowniku przekonanie, że inna treść jest częścią odpowiedzi.

Użycie Danych Usługi Bing

Microsoft może przetwarzać dane przekazane Microsoft za pośrednictwem użycia aplikacji Bing URL Preview API („Dane Usługi Bing”) wyłącznie w celu: świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Bing URL Preview API; oraz (ii) udoskonalania produktów i usług Microsoft. Wyłącznie na potrzeby takiego przetwarzania Microsoft może zbierać, przechowywać, wykorzystywać i reprodukować Dane Usługi Bing, a także tworzyć ich opracowania, a Użytkownik udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej odwołaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na takie działania. Użytkownik powinien zadbać o to, aby Microsoft dysponował wszelkimi prawami niezbędnymi do przetwarzania przez Microsoft Danych Usługi Bing zgodnie z opisem przedstawionym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Użytkownika lub osoby trzeciej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Usługi Bing. Postanowienia niniejszego punktu Użycie Danych Usługi Bing będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej korzystania przez Użytkownika z aplikacji Bing URL Preview API.

Przestrzeganie postanowień Rozporządzenia RODO

W zakresie danych osobowych podlegających Rozporządzeniu RODO wysyłanych do Microsoft z naruszeniem niniejszych wymogów dotyczących używania i wyświetlania a przetwarzanych w związku z aplikacją Bing URL Preview API Użytkownik rozumie, że na mocy Rozporządzenia RODO Użytkownik i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Użytkownik sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie postanowień Rozporządzenia RODO.

Wymagania użycia i wyświetlania aplikacji Bing Custom Visual Search API (Private Preview)

Niedozwolone:

 • Kopiowanie, przechowywanie lub umieszczanie w pamięci podręcznej danych otrzymanych z aplikacji Bing Custom Visual Search API.
 • Dane użycia otrzymywane przez Użytkownika z aplikacji Bing Custom Visual Search API w ramach działań związanych z uczeniem maszynowym lub podobnych działań algorytmicznych. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać tych danych do szkolenia, oceny ani ulepszania nowych lub istniejących usług, które mogą być oferowane przez Użytkownika lub osoby trzecie.

Dozwolone:

 • Włączenie w wyraźny sposób do Oświadczenia Microsoft o ochronie prywatności funkcjonalnego hiperłącza, w pobliżu każdego punktu środowiska użytkownika (UX), który daje użytkownikowi możliwość wstawienia zapytania wyszukiwania. Oznaczenie hiperłącza Oświadczenia Microsoft o ochronie prywatności.
 • Wyraźne wyświetlanie znakowania Microsoft zgodnie z Wytycznymi Microsoft dotyczącymi znaków towarowych i marek, w pobliżu każdego punktu w środowisku użytkownika, który daje użytkownikowi możliwość wstawienia zapytania wyszukiwania. Takie znakowanie musi wyraźnie wskazywać użytkownikowi, że wyszukiwanie w Internecie zapewnia Microsoft.
 • Użytkownik powinien dopilnować, aby wyświetlane treści zawierały środki stosowne do zagwarantowania, że korzystanie przez Użytkownika z danych otrzymanych z usługi Bing Custom Visual Search API nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich.

Użycie Danych Usługi Bing

Microsoft może przetwarzać dane przekazane Microsoft za pośrednictwem użycia aplikacji Custom Visual Search API („Dane Usługi Bing”) wyłącznie w celu: świadczenia na rzecz Użytkownika usług wyszukiwania Custom Visual Search; oraz (ii) udoskonalania produktów i usług Microsoft. Wyłącznie na potrzeby takiego przetwarzania Microsoft może zbierać, przechowywać, wykorzystywać i reprodukować Dane Usługi Bing, a także tworzyć ich opracowania, a Użytkownik udziela Microsoft ograniczonej, niewyłącznej, podlegającej odwołaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na takie działania. Użytkownik powinien zadbać o to, aby Microsoft dysponował wszelkimi prawami niezbędnymi do przetwarzania przez Microsoft Danych Usługi Bing zgodnie z opisem przedstawionym w tym punkcie bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Użytkownika lub osoby trzeciej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Usługi Bing. Postanowienia niniejszego punktu Użycie Danych Usługi Bing będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej korzystania przez Użytkownika z aplikacji Custom Visual Search API.

Przestrzeganie postanowień Rozporządzenia RODO

W zakresie danych osobowych podlegających ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych przyjętemu przez Unię Europejską (Rozporządzenie RODO) przetwarzanych w związku z wywołaniami usługi Bing Custom Visual Search API Użytkownik rozumie, że na mocy Rozporządzenia RODO Użytkownik i Microsoft są niezależnymi administratorami danych. Użytkownik sam niezależnie odpowiada za przestrzeganie postanowień Rozporządzenia RODO.

Mikrousługa personalizatora

Mikrousługa personalizatora wprowadzona w kontenerze wysyła Dane klienta do wystąpienia Usługi personalizatora skonfigurowanego przez Klienta w Azure, aby przeszkolić Modele personalizatora używane zarówno w Mikrousłudze personalizatora, jak i Personalizatorze. Korzystając z oprogramowania, Klient wyraża zgodę na przekazanie opisanych w tym punkcie informacji. We wszystkich innych aspektach Mikrousługa personalizatora jest licencjonowana w taki sam sposób, jak Cognitive Services w Containers.