Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Umowa subskrypcyjna dotycząca usług online firmy Microsoft

Ostatnia aktualizacja: marzec 2019 r.

Umowa subskrypcyjna dotycząca usług online firmy Microsoft

Niniejsza Umowa subskrypcyjna dotycząca usług online firmy Microsoft jest zawarta między podmiotem prawnym, który reprezentuje użytkownik lub, jeśli nie wyznaczy on podmiotu prawnego w związku z zakupem lub odnowieniem Subskrypcji, samym użytkownikiem ("użytkownik" lub "użytkownika") a firmą Microsoft Corporation ("Microsoft", "my", "nas" lub "nasze"). Składają się na nią poniższe postanowienia, a także Postanowienia dotyczące Usług Online, umowy dotyczące poziomu usług oraz Szczegóły oferty dotyczące Subskrypcji lub odnowienia (łącznie "umowa"). Obowiązuje ona odpowiednio od daty dostarczenia użytkownikowi potwierdzenia Subskrypcji lub daty odnowienia Subskrypcji. Najważniejsze terminy są zdefiniowane w pkt. 8.

1. Korzystanie z Usług Online

a. Prawo do korzystania. Udzielamy użytkownikowi prawa do uzyskiwania dostępu do i używania Usług Online oraz do instalowania i używania Oprogramowania zawartego w Subskrypcji w sposób opisany dalej w niniejszej umowie. Zastrzegamy sobie wszelkie pozostałe prawa.

b. Dopuszczalne działania. Użytkownik może korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą umową. Użytkownik nie może odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani obchodzić ograniczeń technicznych w Produkcie za wyjątkiem zakresu dopuszczalnego przez prawo właściwe pomimo tych ograniczeń. Użytkownik nie może wyłączać, naruszać ani w żaden inny sposób podejmować próby obejścia jakichkolwiek mechanizmów rozliczania, które mierzą korzystanie przez niego z Usług Online. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, odsprzedawać, przekazywać ani hostować Produktu ani jakiejkolwiek jego części stronom trzecim ani na ich rzecz, chyba że postanowienia niniejszej umowy lub Postanowienia dotyczące Usług Online wyraźnie na to zezwalają.

c. Użytkownicy końcowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez Użytkowników Końcowych z Produktu w sposób zgodny z niniejszą umową. Na przykład użytkownik zapewni, że Użytkownicy końcowi przestrzegają Zasad dopuszczalnych działań.

d. Dane klienta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość wszystkich Danych klienta. Użytkownik zadba o to, aby dysponował wszelkimi prawami do Danych klienta niezbędnymi do świadczenia przez nas Usług Online na rzecz użytkownika bez naruszania praw stron trzecich i bez nakładania na firmę Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Firma Microsoft nie przyjmuje na siebie obecnie ani nie przyjmie w przyszłości żadnych zobowiązań w odniesieniu do Danych klienta lub korzystania przez użytkownika z Produktu innych niż zobowiązania wyraźnie określone w niniejszej umowie lub wymagane na mocy prawa właściwego.

e. Odpowiedzialność za konta użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności wszelkich niejawnych poświadczeń uwierzytelniających związanych z korzystaniem przez niego z Usług Online. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nasz zespół pomocy technicznej o wszelkich możliwych nadużyciach kont lub poświadczeń uwierzytelniania oraz wszelkich zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu związanych z Usługami Online.

f. Wersje zapoznawcze. Możemy udostępniać wersje zapoznawcze. Wersje zapoznawcze są udostępniane "w stanie, w jakim są", "ze wszystkimi wadami" oraz "w miarę dostępności", a także nie są objęte postanowieniami umów dotyczących poziomu usług ani wszelkich ograniczonych gwarancji udzielonych na mocy niniejszej umowy. Wersje zapoznawcze mogą nie być objęte pomocą techniczną. Możemy zmienić lub wycofać z oferty Wersje zapoznawcze w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Możemy również wstrzymać wydanie Wersji zapoznawczej w formie ogólnie dostępnej.

g. Usługi zarządzane dla platformy Microsoft Azure. Użytkownik może korzystać z Usług platformy Microsoft Azure w celu dostarczania rozwiązania usług zarządzanych, jeśli (1) ma wyłączną zdolność do uzyskiwania dostępu do usług platformy Microsoft Azure, konfigurowania ich i administrowania nimi, (2) ma dostęp administracyjny do wirtualnych środowisk systemu operacyjnego, jeśli takie istnieją, w rozwiązaniu usług zarządzanych oraz (3) strona trzecia ma dostęp administracyjny tylko do swoich aplikacji lub wirtualnych środowisk systemu operacyjnego. Użytkownik odpowiada za korzystanie przez strony trzecie z usług platformy Microsoft Azure zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Ustanowienie usług zarządzanych przez użytkownika podlega następującym ograniczeniom (oraz wszelkim innym ograniczeniom w Postanowieniach dotyczących Usług Online):

(i) Użytkownik nie może odsprzedawać ani redystrybuować usług platformy Microsoft Azure.

(ii) Użytkownik nie może zezwalać wielu użytkownikom na bezpośrednie lub pośrednie uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek funkcji usług platformy Microsoft Azure udostępnianych dla pojedynczych użytkowników.

h. Objęcie kontrolą przez administratora. Jeśli użytkownik korzysta z adresu e-mail podanego przez organizację, z którą jest powiązany (np. pracodawca lub szkoła) w celu indywidualnego zamówienia Usługi Online, oświadcza on, że ma upoważnienie do używania domeny tej organizacji do zarejestrowania się w celu uzyskania Subskrypcji jako członek tej organizacji. Organizacja, jako właściciel domeny skojarzonej z adresem e-mail użytkownika, może przejąć kontrolę nad korzystaniem przez niego z Usług Online oraz zarządzać tym korzystaniem. W takim przypadku administrator wyznaczony przez organizację ("administrator" użytkownika) może (i) kontrolować konto użytkownika i zarządzać nim, w tym modyfikować i wypowiadać dostęp użytkownika oraz (ii) uzyskiwać dostęp do danych użytkownika, w tym treści komunikacji i plików, oraz je przetwarzać. Firma Microsoft może poinformować użytkownika, że jego organizacja przejęła kontrolę nad Usługami Online objętymi jego Subskrypcją, ale firma Microsoft nie jest zobowiązana do dostarczania takiego powiadomienia. Jeśli organizacja użytkownika administruje jego korzystaniem z Usług Online lub zarządza dzierżawą skojarzoną z jego Subskrypcją, użytkownik powinien kierować żądania osób, których dane dotyczą, oraz zapytania dotyczące prywatności do swojego administratora. Jeśli organizacja użytkownika nie administruje jego korzystaniem z Usług Online ani nie zarządza taką dzierżawą, użytkownik powinien kierować żądania osób, których dane dotyczą, oraz zapytania dotyczące prywatności do firmy Microsoft.

i. Udostępniane dane katalogowe Gdy użytkownik zamawia Usługę Online przy użyciu adresu e-mail z domeną udostępnianą przez organizację, z którą jest powiązany (np. pracodawca lub szkoła), Usługa Online dodaje użytkownika do katalogu użytkowników korzystających z tej samej domeny poczty e-mail. Dane katalogowe użytkownika (nazwa, data zarejestrowania i adres e-mail) mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług Online w domenie poczty e-mail jego organizacji.

j. Dodatkowe oprogramowanie do używania z Usługami Online. Aby umożliwić optymalny dostęp do określonych Usług Online oraz korzystanie z nich, użytkownik może zainstalować określone Oprogramowanie i korzystać z niego w połączeniu z korzystaniem z Usług Online w sposób opisany w Postanowieniach dotyczących Usług Online. Udzielamy użytkownikowi licencji na Oprogramowanie, nie sprzedajemy go. Dowodem posiadania licencji na Oprogramowanie jest (1) niniejsza umowa, (2) dowolne potwierdzenie zamówienia oraz (3) dowód zapłaty. Prawa użytkownika do uzyskiwania dostępu do Oprogramowania za pomocą dowolnego urządzenia nie uprawniają użytkownika do wykorzystywania patentów firmy Microsoft ani innej własności intelektualnej firmy Microsoft w oprogramowaniu ani na urządzeniach uzyskujących do takiego urządzenia dostęp.

2. Kupowanie usług

a. Dostępne oferty subskrypcji. Portal udostępnia Szczegóły oferty dla dostępnych ofert Subskrypcji, które można ogólnie skategoryzować jako jeden z poniższych elementów lub ich połączenie:

(i) Oferta ze zobowiązaniem. Użytkownik zobowiązuje się z góry do zakupu określonej ilości Usług Online do korzystania w Okresie obowiązywania oraz do zapłaty z góry lub okresowo za korzystanie. W odniesieniu do Usług platformy Microsoft Azure dodatkowe lub inne korzystanie (na przykład korzystanie poza ilością w ramach zobowiązania użytkownika) może być traktowane jako Oferta z korzystaniem. Zatwierdzone ilości niewykorzystane w Okresie obowiązywania wygasną na koniec Okresu obowiązywania.

(ii) Oferta z korzystaniem (nazywana także płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem). Użytkownik płaci zgodnie z rzeczywistym użyciem w poprzednim miesiącu bez zobowiązania z góry. Płatność odbywa się cyklicznie z dołu.

(iii) Oferta ograniczona. Użytkownik otrzymuje ograniczoną ilość Usług Online na ograniczony okres bez opłaty (na przykład jako Subskrypcję w wersji próbnej lub bezpłatne konto) albo w ramach innej oferty firmy Microsoft (na przykład MSDN). Postanowienia w niniejszej umowie dotyczące cen, opłat za anulowanie, płatności i przechowywania danych mogą nie mieć zastosowania.

b. Zamawianie.

(i) Zamówienie lub odnowienie Subskrypcji oznacza zgodę na Szczegóły oferty dla tej Subskrypcji. O ile nie określono inaczej w tych Szczegółach oferty, Usługi Online są oferowane "w miarę ich dostępności". Użytkownik może składać zamówienia za swoje Podmioty stowarzyszone w ramach tej umowy oraz udzielać Podmiotom stowarzyszonym praw do zarządzania Subskrypcją, ale Podmioty stowarzyszone nie mogą składać zamówień w ramach tej umowy. Użytkownik może także przypisać prawa udzielone na mocy pkt. 1.a stronie trzeciej do używania przez tę stronę trzecią na potrzeby wewnętrznych działań biznesowych użytkownika. Jeśli użytkownik udzieli jakichkolwiek praw swoim Podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim w odniesieniu do Oprogramowania lub swojej Subskrypcji, takie Podmioty stowarzyszone lub strony trzecie będą związane niniejszą umową i użytkownik zgadza się na ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za wszelkie działania takich Podmiotów stowarzyszonych lub stron trzecich związane z korzystaniem przez nie z Produktów.

(ii) Niektóre oferty mogą zezwalać użytkownikowi na modyfikowanie ilości Usług Online zamówionych w Okresie obowiązywania Subskrypcji. Dodatkowe ilości Usług Online dodane do Subskrypcji wygasną pod koniec tej Subskrypcji. Jeśli użytkownik zmniejszy ilość podczas Okresu obowiązywania, możemy naliczyć opłatę za anulowanie za zmniejszenie ilości w sposób opisany poniżej w pkt. 3.b.

c. Cena i płatność. Płatności są należne i muszą zostać dokonane zgodnie ze Szczegółami oferty dla Subskrypcji.

(i) W przypadku Ofert ze zobowiązaniem poziom cenowy może być uzależniony od ilości zamówionych Usług Online. Niektóre oferty mogą zezwolić na modyfikowanie ilości Usług Online zamówionych podczas Okresu obowiązywania, a poziom cenowy może być również odpowiednio korygowany. Zmiany poziomu cenowego nie będą miały mocy wstecznej. W Okresie obowiązywania Subskrypcji ceny za Usługi Online nie będą podnoszone w odniesieniu do Subskrypcji użytkownika względem cen opublikowanych w Portalu w czasie, gdy Subskrypcja zaczęła obowiązywać lub została odnowiona, za wyjątkiem przypadku, gdy ceny zostały oznaczone jako tymczasowe w Szczegółach oferty lub dla Wersji zapoznawczych bądź Produktów firm innych niż Microsoft. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie na początku każdego odnowienia Subskrypcji.

(ii) W przypadku Ofert z korzystaniem ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie po powiadomieniu.

d. Odnowienie.

(i) Po odnowieniu Subskrypcji niniejsza umowa zostanie wypowiedziana, a Subskrypcja użytkownika będzie od tego momentu podlegać postanowieniom określonym w Portalu w dniu odnowienia Subskrypcji ("Postanowienia dotyczące odnowienia"). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na jakiekolwiek Postanowienia dotyczące odnowienia, może odrzucić odnowienie Subskrypcji.

(ii) W przypadku Ofert ze zobowiązaniem użytkownik może wybrać automatyczne odnowienie Subskrypcji lub jej wypowiedzenie po wygaśnięciu Okresu obowiązywania. Odnawianie automatyczne jest wybrane wstępnie. Wybór można zmienić w dowolnym momencie w Okresie obowiązywania. Jeśli obecny Okres obowiązywania jest dłuższy niż miesiąc kalendarzowy, udostępnimy użytkownikowi powiadomienie o automatycznym odnowieniu przed wygaśnięciem Okresu obowiązywania.

(iii) W przypadku Ofert z korzystaniem Subskrypcja zostanie odnowiona automatycznie na dodatkowy okres jednego miesiąca do czasu wypowiedzenia Subskrypcji.

(iv) W przypadku Ofert ograniczonych odnowienie może być niedozwolone.

e. Kwalifikowanie się do uzyskania wersji dla instytucji akademickich, dla instytucji rządowych i dla organizacji non-profit. Użytkownik wyraża zgodę na to, że jeśli kupuje ofertę dla instytucji akademickich, dla instytucji rządowych lub dla organizacji non-profit, spełnia odpowiednie wymagania dotyczące kwalifikowania się wymienione w następujących witrynach:

(i) W przypadku ofert dla instytucji akademickich wymagania dla instytucji edukacyjnych (obejmujących urzędy administracyjne lub kuratoria oświaty, biblioteki publiczne lub muzea publiczne) są wymienione w witrynie Zasoby i dokumenty dotyczące licencjonowania firmy Microsoft.

(ii) W przypadku ofert dla instytucji rządowych wymagania są wymienione w witrynie Zasoby i dokumenty dotyczące licencjonowania firmy Microsoft.

(ii) W przypadku ofert dla organizacji non-profit wymagania są wymienione w witrynie Zasoby i dokumenty dotyczące licencjonowania firmy Microsoft.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zweryfikowania kwalifikowania się w dowolnym momencie oraz do zawieszenia Usługi Online, jeśli nie spełniono wymagań dotyczących kwalifikowania się.

f. Podatki. Ceny nie uwzględniają żadnych podatków, chyba że określono inaczej na fakturze i zawiera ona podatek. Użytkownik musi zapłacić wszelkie mające zastosowanie podatki od wartości dodanej, od towarów i usług, od sprzedaży, od przychodów brutto lub jakiekolwiek inne podatki od transakcji, opłaty, dodatki lub dopłaty albo wszelkie prawne dodatki za zwrot kosztów bądź podobne kwoty należne w ramach niniejszej umowy i których pobieranie od użytkownika jest dozwolone w ramach prawa właściwego. Użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat stemplowych oraz za opłacenie wszelkich innych podatków, do opłacenia których jest prawnie zobowiązany. Dotyczy to również wszelkich podatków związanych z rozpowszechnianiem lub udostępnianiem Produktów Podmiotom stowarzyszonym użytkownika. Będziemy ponosić odpowiedzialność za wszelkie podatki na podstawie naszego dochodu netto, podatki od dochodu brutto nałożone zamiast podatków od dochodu lub zysków oraz podatki od posiadania przez nas nieruchomości.

Jeśli konieczne jest potrącenie podatków z płatności dokonywanych przez użytkownika dla nas, użytkownik może potrącić je z kwoty należnej nam i zapłacić je odpowiedniemu urzędowi skarbowemu pod warunkiem, że użytkownik niezwłocznie uzyska i dostarczy oficjalne potwierdzenie tych potrąceń i inne dokumenty wymagane przez nas do uzyskania uznania lub zwrotu z tytułu podatku w innym kraju. Użytkownik musi upewnić się, że wszelkie podatki zostaną potrącone w minimalnych kwotach dozwolonych przez prawo właściwe.

3. Okres obowiązywania, wypowiedzenie i zawieszenie

a. Okres obowiązywania umowy i jej wypowiedzenie. Niniejsza umowa obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia, wypowiedzenia lub odnowienia Subskrypcji, cokolwiek nastąpi wcześniej.

b. Wypowiedzenie Subskrypcji. Użytkownik może wypowiedzieć Subskrypcję w dowolnym momencie w czasie jej Okresu obowiązywania, jednak musi zapłacić wszelkie kwoty należne, zanim wypowiedzenie zacznie obowiązywać.

(i) Subskrypcja miesięczna. Subskrypcja mająca miesięczny Okres obowiązywania może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie bez jakichkolwiek opłat za anulowanie.

(ii) Subskrypcje dłuższe niż jeden miesiąc. Jeśli użytkownik wypowie Subskrypcję Usług platformy Microsoft Azure w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Subskrypcji lub jej odnowienia nie zostaną zwrócone żadne koszty i użytkownik będzie musiał zapłacić za 30 początkowych dni Subskrypcji, ale żadne płatności nie będą należne za pozostałą część wypowiedzianej Subskrypcji. Jeśli użytkownik wypowie Subskrypcję Usług platformy Microsoft Azure w dowolnym momencie w Okresie obowiązywania, będzie musiał zapłacić za pozostały Okres obowiązywania i nie zostaną mu zwrócone żadne koszty.

(iii) Oferty ograniczone. Firma Microsoft może natychmiast i bez powiadomienia wypowiedzieć Subskrypcję użytkownika dla Oferty ograniczonej w dowolnym momencie w Okresie obowiązywania.

(iv) Inne Subskrypcje. W przypadku wszelkich pozostałych Subskrypcji jeśli użytkownik wypowie Subskrypcję przed końcem Okresu obowiązywania, będzie musiał uiścić opłatę równą opłacie za jeden miesiąc Subskrypcji i otrzyma zwrot kosztów dowolnej części opłaty za Subskrypcję zapłaconą za pozostały Okres obowiązywania pod warunkiem, że nie zostaną zwrócone żadne koszty za częściowo niewykorzystane miesiące.

c. Zawieszenie. Możemy zawiesić korzystanie przez użytkownika z Usług Online, jeśli: (1) jest to uzasadnione w celu uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu do Danych klienta; (2) użytkownik nie może zareagować na zgłoszenie domniemanego naruszenia w pkt. 5 w stosownym terminie; (3) użytkownik nie płaci kwot należnych w ramach niniejszej umowy; (4) użytkownik nie przestrzega Zasad dopuszczalnych działań lub narusza inne postanowienia niniejszej umowy; albo (5) w przypadku Ofert ograniczonych Subskrypcja staje się nieaktywna z powodu niemożności uzyskania dostępu przez użytkownika do Usług Online w sposób opisanych w Szczegółach oferty. Jeśli wystąpi co najmniej jeden z tych warunków, wówczas:

(i) W przypadku Oferty ograniczonej możemy natychmiast i bez powiadomienia zawiesić korzystanie przez użytkownika z Usług Online, Subskrypcji oraz konta.

(ii) W przypadku wszelkich pozostałych Subskrypcji zawieszenie będzie miało zastosowanie do minimalnej niezbędnej części Usług Online i zacznie obowiązywać dopiero gdy zaistnieje warunek lub potrzeba. Przed zawieszeniem powiadomimy o tym z wyjątkiem sytuacji, gdy zaistnieją uzasadnione podstawy do natychmiastowego zawieszenia. Przed zawieszeniem z powodu braku płatności powiadomimy o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli użytkownik nie zareaguje w pełni na powody do zawieszenia w ciągu 60 dni po zawieszeniu, możemy wypowiedzieć Subskrypcję i usunąć Dane klienta użytkownika bez jakiegokolwiek okresu przechowywania. Możemy także wypowiedzieć Subskrypcję użytkownika, jeśli korzystanie przez niego z Usług Online zostanie zawieszone więcej niż dwa razy w dowolnym 12-miesięcznym okresie.

4. Gwarancje

a. Ograniczona gwarancja.

(i) Usługi Online. Gwarantujemy, że Usługi Online będą spełniać postanowienia umowy SLA w Okresie obowiązywania. Jedyne środki zaradcze przed naruszeniem niniejszej gwarancji dla użytkownika są wyszczególnione w umowie SLA.

(ii) Oprogramowanie. Gwarantujemy, że przez rok od dnia pierwszego użycia Oprogramowania przez użytkownika będzie ono działać zasadniczo zgodnie z opisem zawartym we właściwej dokumentacji. Jeśli Oprogramowanie nie spełni warunków tej gwarancji, według własnego uznania i w ramach jedynego środka zaradczego użytkownika (1) zwrócimy cenę zapłaconą przez użytkownika za Oprogramowanie lub (2) dokonamy naprawy albo wymiany Oprogramowania.

b. Wykluczenia w ramach ograniczonej gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja podlega następującym ograniczeniom:

(i) odpowiedzialność z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji, rękojmi lub innych zapewnień, której nie można wyłączyć na mocy prawa, obowiązuje tylko przez okres jednego roku od początku okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji;

(ii) niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkiem, nadużyciem i używaniem Produktów w sposób niezgodny z niniejszą umową lub opublikowaną przez nas dokumentacją lub wskazówkami ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od nas;

(iii) niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w przypadku problemów spowodowanych niespełnieniem minimalnych wymagań systemu; oraz

(iv) niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do Wersji zapoznawczych ani Ofert ograniczonych.

c. ZASTRZEŻENIE. Poza niniejszą gwarancja nie udzielamy żadnych gwarancji, jawnych, dorozumianych, ustawowych ani innych, w tym gwarancji co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Te zastrzeżenia nie mają zastosowania w zakresie, w jakim nie zezwala na to prawo właściwe.

5. Obrona roszczeń

a. Obrona.

(i) Będziemy bronić użytkownika przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone strony trzecie z tytułu naruszenia przez Produkt ich praw patentowych, praw autorskich lub praw do znaku towarowego lub z tytułu niezgodnego z prawem użycia ich tajemnic handlowych.

(ii) Użytkownik będzie bronić nas przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone strony trzecie z tytułu (1) wszelkich Danych klienta, Rozwiązań klienta lub Produktów firm innych niż Microsoft bądź usług świadczonych przez użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio z tytułu naruszenia przez Produkt ich praw patentowych, praw autorskich lub praw do znaku towarowego lub z tytułu niezgodnego z prawem użycia ich tajemnic handlowych; lub (2) wynikających z naruszenia Zasad dopuszczalnych działań.

b. Ograniczenia. Nasze zobowiązania w pkt. 5.a. nie będą miały zastosowania do roszczeń ani nagród na podstawie: (i) wszelkich Rozwiązań klienta, Danych klienta, Produktów firm innych niż Microsoft, modyfikacji wprowadzanych przez użytkownika w Produkcie lub dostarczanych bądź udostępnianych przez użytkownika usług lub materiałów w ramach korzystania z Produktu; (ii) połączenia Produktu użytkownika z lub szkód na podstawie wartości Danych klienta bądź Produktu firmy innej niż Microsoft, danych lub procesu biznesowego; (iii) korzystania przez użytkownika ze znaku towarowego firmy Microsoft bez naszej jawnej zgody na piśmie bądź korzystania przez użytkownika z Produktu po powiadomieniu go o konieczności zaprzestania z powodu roszczeń strony trzeciej; (iv) rozpowszechniania przez użytkownika Produktu do lub korzystania na rzecz dowolnej niestowarzyszonej strony trzeciej; lub (v) Produktów dostarczanych bez opłat.

c. Środki zaradcze. Jeśli w naszej uzasadnionej ocenie roszczenie w ramach pkt. 5.a.(i). może zablokować korzystanie z Produktu przez użytkownika, będziemy próbować: (i) uzyskać dla użytkownika prawo do dalszego korzystania z niego; lub (ii) zmodyfikować je lub zastąpić funkcjonalnym odpowiednikiem oraz powiadomić użytkownika o konieczności zaprzestania korzystania z poprzedniej wersji Produktu. Jeśli te opcje nie są komercyjnie uzasadnione, możemy wypowiedzieć prawa użytkownika do korzystania z Produktu, a następnie zwrócić wszelkie zapłacone zaliczki za nieużywane prawa do Subskrypcji.

d. Zobowiązania. Każda strona musi niezwłocznie poinformować drugą o roszczeniach w ramach tego punktu. Strona ubiegająca się o ochronę musi (i) przekazać drugiej stronie wyłączną kontrolę nad prowadzeniem obrony i nad ewentualnym zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia; oraz (ii) udzielić drugiej stronie uzasadnionej pomocy wymaganej do prowadzenia obrony w sprawie dotyczącej roszczenia. Strona zapewniająca ochronę (1) zwróci drugiej stronie uzasadnione wydatki bieżące wynikające z udzielenia takiej pomocy oraz (2) wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody. Prawa odpowiednich stron do obrony i zapłaty należności wynikających z orzeczeń sądu (lub ugody, na którą zgadza się druga strona) w ramach niniejszego punktu 5 zastępują wszelkie prawa zwyczajowe lub ustawowe prawa do odszkodowania bądź analogiczne prawa oraz każda ze stron uchyla takie prawa zwyczajowe lub ustawowe.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

a. Ograniczenie. Łączna odpowiedzialność każdej ze stron za wszelkie roszczenia w ramach niniejszej umowy jest ograniczona do szkód bezpośrednich aż do kwoty zapłaconej w ramach niniejszej umowy za Usługę Online w ciągu 12 miesięcy przed powstaniem powodu do działania pod warunkiem, że w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność strony za jakąkolwiek Usługę Online nie przekroczy kwoty zapłaconej za tę Usługę Online podczas Subskrypcji. W przypadku Produktów udostępnianych bez opłat odpowiedzialność firmy Microsoft jest ograniczona do szkód bezpośrednich do kwoty maksymalnie 5000,00 USD.

b. WYKLUCZENIE. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za utratę przychodu ani za szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne lub przykładowe, za utracone zyski, przychody, przerwanie działalności biznesowej ani utratę informacji biznesowych, nawet jeśli strony wiedziały, że były one możliwe lub racjonalnie przewidywalne.

c. Wyjątki od ograniczeń. Ograniczenia odpowiedzialności wymienione w tym punkcie obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, jednak nie mają zastosowania do: (1) zobowiązań stron określonych w pkt. 5 ani do (2) naruszeń praw własności intelektualnej przysługujących drugiej stronie.

7. Różne postanowienia

a. Powiadomienia. Powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Za datę doręczenia powiadomienia będzie uznawana data odbioru korespondencji pod podanym adresem, data pocztowego poświadczenia odbioru, data przesłania wiadomości e-mail lub data poświadczenia odbioru poczty kurierskiej lub faksu. Powiadomienia do firmy Microsoft muszą być wysyłane na następujący adres:

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6880 Sierra Center Parkway

Reno, Nevada 89511

USA

Powiadomienia do użytkownika będą wysyłane na adres wskazany na jego koncie jako kontaktowy na potrzeby powiadomień. Firma Microsoft może wysyłać powiadomienia i inne informacje do użytkownika pocztą e-mail lub w innej formie elektronicznej.

b. Przeniesienia i przypisanie licencji. Użytkownik nie może przenosić praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości ani w części ani dokonać przeniesienia licencji bez zgody firmy Microsoft.

c. Zgoda na wynagrodzenie dla partnera. Podczas składania zamówienia użytkownik może mieć możliwość wskazania "Uprawnionego partnera" skojarzonego z jego Subskrypcjami. Wskazanie Uprawnionego partnera bezpośrednio lub przez upoważnienie do tego strony trzeciej oznacza zgodę użytkownika na nasze wynagrodzenie dla Uprawnionego partnera. Opłaty są za obsługę przedsprzedażową i mogą także obejmować obsługę posprzedażową. Opłaty są uzależnione od rozmiaru zamówienia oraz wzrastają razem z nim. Nasze ceny za Usługi Online są takie same niezależnie od tego, czy wskazano Uprawnionego partnera.

d. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostałe części pozostaną w mocy.

e. Zrzeczenie się wykonania przysługujących praw. Rezygnacja z egzekwowania któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się wykonania przysługujących praw.

f. Bez pośrednictwa. Niniejsza umowa nie prowadzi do powstania pośrednictwa, spółki ani podmiotu joint venture.

g. Bez beneficjentów zewnętrznych. Żadna strona trzecia nie jest beneficjentem tej umowy.

h. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Niniejsza umowa podlega prawu stanu Waszyngton bez względu na jego konflikt z regułami prawnymi za wyjątkiem sytuacji, gdy (i) użytkownik jest podmiotem administracji rządowej USA, wówczas niniejsza umowa podlega prawom Stanów Zjednoczonych, oraz (ii) użytkownik jest podmiotem stanowej lub lokalnej jednostki rządowej w Stanach Zjednoczonych, wówczas niniejsza umowa podlega prawom tego stanu. Jakiekolwiek działania w celu wymuszenia niniejszej umowy muszą być prowadzone w stanie Waszyngton. Ten wybór jurysdykcji nie zapobiega domaganiu się przez dowolną stronę wstrzymania wykonania kwestionowanego działania w dowolnej właściwej jurysdykcji w odniesieniu do naruszenia praw własności intelektualnej.

i. Cała umowa. Niniejsza umowa jest całą umową dotyczącą jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty. W razie konfliktu między jakimikolwiek dokumentami w ramach niniejszej umowy, które nie zostaną jawnie rozstrzygnięte w niniejszych dokumentach, ich postanowienia będą przestrzegać następującej kolejności malejących priorytetów: (1) niniejsza Umowa subskrypcyjna dotycząca usług online firmy Microsoft, (2) Postanowienia dotyczące Usług Online, (3) stosowne Szczegóły oferty i (4) wszelkie inne dokumenty w niniejszej umowie.

j. Obowiązywanie. Postanowienia w punktach 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 i 8 będą obowiązywać po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

k. Przepisy eksportowe obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Produkty podlegają przepisom eksportowym w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich praw właściwych, w tym amerykańskich przepisów eksportowych, przepisów dotyczących międzynarodowego handlu bronią oraz ograniczeń dotyczących użytkownika końcowego, używania i przeznaczenia wydanych przez Stany Zjednoczone i inne rządy.

l. Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania swoich zobowiązań z powodów pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą (takich jak pożar, wybuch, przerwa w dostawie prądu, trzęsienie ziemi, powódź, gwałtowne burze, strajk, embargo, spory pracownicze, akty władz cywilnych lub wojskowych, wojna, terroryzm (w tym cyberterroryzm), zdarzenia losowe, działania i zaniechania operatorów ruchu internetowego, działania i zaniechania organów regulacyjnych lub rządowych (w tym wydawanie praw lub regulacji bądź innych działań rządowych wpływających na dostarczanie Usług Online)). Niniejszy punkt nie ma jednak zastosowania do zobowiązań płatniczych użytkownika wynikających z tej umowy.

m. Instytucja zamawiająca. Osoba akceptująca te warunki w imieniu podmiotu oświadcza, że jest prawnie upoważniona do zawarcia niniejszej umowy w imieniu tego podmiotu. Jeśli użytkownik określi podmiot prawny lub używa adresu e-mail podanego przez podmiot prawny, z którym jest powiązany (np. pracodawca), w związku z zakupem lub odnowieniem Subskrypcji, ten podmiot prawny będzie traktowany jako właściciel Subskrypcji na potrzeby niniejszej umowy.

n. Klienci rządowi. Klienci rządowi powinni skonsultować się z firmą Microsoft przed zaakceptowaniem. Akceptując niniejszą umowę, użytkownik oświadcza, że przestrzegał i przestrzegać będzie wszystkich praw właściwych i wymogów dotyczących zamówień rządowych.

8. Definicje

Używany w niniejszej umowie termin "dzień" oznacza dzień kalendarzowy.

"Zasady dopuszczalnych działań" są określone w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

"Podmiot stowarzyszony" to dowolny podmiot prawny posiadany przez stronę, posiadający stronę, lub który jest własnością wspólną ze stroną. "Posiadanie" na potrzeby niniejszej definicji oznacza sprawowanie kontroli nad ponad 50% udziałów w podmiocie prawnym.

"Oferta z korzystaniem", "Oferta ze zobowiązaniem" lub "Oferta ograniczona" opisują kategorie ofert Subskrypcji i są zdefiniowane w pkt. 2.

"Dane klienta" są zdefiniowane w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

"Rozwiązanie klienta" jest zdefiniowane w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

"Użytkownik końcowy" to każda osoba, której użytkownik umożliwia dostęp do Danych klienta hostowanych w Usługach Online lub w inny sposób umożliwia korzystanie z Usług Online bądź dowolny użytkownik Rozwiązania klienta.

"Rozwiązanie usług zarządzanych" to zarządzana usługa IT świadczona na rzecz strony trzeciej, która składa się z administrowania usługami platformy Microsoft Azure oraz świadczenia pomocy technicznej w ich zakresie.

"Usługi platformy Microsoft Azure" są zdefiniowane w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

"Produkt firmy innej niż Microsoft" jest zdefiniowany w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

"Szczegóły oferty" to ceny i powiązane postanowienia mające zastosowanie do oferty Subskrypcji opublikowane w Portalu.

"Usługi Online" to dowolna z usług hostowanych przez firmę Microsoft subskrybowana w ramach niniejszej umowy.

"Postanowienia dotyczące Usług Online" to postanowienia mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Produktów dostępnych w dokumentach z postanowieniami dotyczącymi używania licencjonowania firmy Microsoft. Postanowienia dotyczące Usług Online obejmują postanowienia dotyczące korzystania z Produktów przez użytkownika dodatkowo do postanowień w niniejszej umowie.

"Wersje zapoznawcze" to wersja zapoznawcza, wersja beta lub inne funkcje bądź wersje udostępniane przed wydaniem Usług Online lub Oprogramowania oferowanych przez firmę Microsoft w celu zebrania opinii klientów.

"Portal" to odpowiednie witryny internetowe Usług Online, które można znaleźć w witrynie Azure Portal lub w innej wskazanej przez nas witrynie internetowej.

"Produkt" to dowolna Usługa Online (obejmująca dowolne Oprogramowanie).

"Umowa SLA" to podejmowane przez nas zobowiązania dotyczące dostarczania i/lub działania Usługi Online zgodnie z informacjami opublikowanymi w witrynie Umowy firmy Microsoft dotyczące poziomu usług (SLA) lub w innej wskazanej przez nas witrynie internetowej.

"Oprogramowanie" to oprogramowanie firmy Microsoft dostarczane przez nas do zainstalowania na urządzeniu użytkownika w ramach jego Subskrypcji lub do używania z Usługą Online w celu włączenia określonych funkcji.

"Subskrypcja" to zarejestrowanie w celu uzyskania Usług Online przez zdefiniowany Okres obowiązywania określony w Portalu. Użytkownik może dokonać zakupu kilku Subskrypcji, które mogą być administrowane oddzielnie i które będą podlegać postanowieniom oddzielnej Umowy subskrypcyjnej dotyczącej usług online firmy Microsoft.

"Okres obowiązywania" to czas trwania Subskrypcji (np. 30 dni lub 12 miesięcy).