Warunki używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace

Ostatnia aktualizacja — kwiecień 2020 r.

Warunki komercyjnego używania platformy handlowej Microsoft

Niniejsze Warunki regulują zakres używania przez Użytkownika platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace, AppSource i innych funkcji Microsoft umożliwiających Użytkownikowi zakup lub dostęp do produktów i usług zoptymalizowanych pod kątem użycia z usługami Azure lub innymi usługami Microsoft („Platforma Handlowa”). Platforma Handlowa może zawierać produkty lub usługi („Oferta Platformy Handlowej” lub „Oferta”) opublikowane przez Microsoft i różnych wydawców zewnętrznych (pojedynczo „Wydawca”).

 1. Nabycie i fakturowanie.
  1. Klienci bezpośredni. Jeśli Użytkownik dokonał zakupu Usługi Microsoft od Microsoft, do zakupu za pośrednictwem tych Usług Oferty Platformy Handlowej mają zastosowanie postanowienia punktu „Ceny i płatności” umowy Microsoft Customer Agreement.
  2. Klienci pośredni. Jeśli Użytkownik nabył Usługi Microsoft od odsprzedawcy, do nabycia przez Użytkownika Oferty Platformy Handlowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące nabycia i fakturowania określone w umowie Użytkownika z odsprzedawcą.
  3. Postanowienia ogólne. Poniższe postanowienia mają zastosowanie niezależnie od tego, od jakiego podmiotu Użytkownik nabył Ofertę Platformy Handlowej.
   1. Przedpłata za usługi Azure. O ile nie określono tego inaczej dla konkretnej Oferty Platformy Handlowej, nabycie Oferty Platformy Handlowej nie może być finansowane z jakichkolwiek zniżek subskrypcyjnych Microsoft (bezpłatna wersja próbna, MSDN lub Microsoft for Startups) ani ze środków z przedpłaty za usługi Azure. Takie nabycie jest bowiem fakturowane oddzielnie.
   2. Rezerwacje. „Rezerwacje” oznaczają nabycie kwalifikowanych Ofert Platformy Handlowej w przedsprzedaży na określony okres czasu i region (np. Zarezerwowane Wystąpienia Oprogramowania itp). Rezerwacje są nabywane na określony okres obowiązywania (maksymalnie na trzy lata). Rezerwacje wygasają na koniec określonego okresu obowiązywania. Płatność za niewykorzystane Rezerwacje nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości wymiany ani anulowania Rezerwacji, o ile nie przewidziano tego dla określonej Oferty Platformy Handlowej. Ceny Rezerwacji będą oparte o cennik obowiązujący w momencie każdego zakupu. Zarezerwowane Wystąpienia oprogramowania nie uwzględniają kosztu mocy obliczeniowej.
   3. Automatyczne odnawianie. Jeśli zakupiona przez Użytkownika Oferta Platformy Handlowej jest oferowana w ramach subskrypcji z opcją automatycznego odnowienia, Microsoft lub ewentualnie odsprzedawca Użytkownika może za powiadomieniem automatycznie odnowić taką subskrypcję i obciążyć Użytkownika opłatami za każdy okres odnowienia, chyba że Użytkownik anuluje taką subskrypcję przed datą odnowienia.
   4. Bezpłatny okres próbny. Jeśli Użytkownik używa bezpłatnej subskrypcji próbnej dotyczącej Oferty Platformy Handlowej, otrzyma stosowne powiadomienie, zanim wersja próbna zostanie zastąpiona Ofertą płatną. Jeśli Użytkownik utworzy wiele subskrypcji dotyczących bezpłatnej wersji próbnej Oferty, okres próbny mający zastosowanie do wszystkich takich subskrypcji rozpocznie się z dniem utworzenia pierwszej subskrypcji, a później wszystkie takie subskrypcje zostaną zastąpione Ofertą płatną za wcześniejszym powiadomieniem.
   5. Anulowanie. W razie nieotrzymania od Użytkownika pełnej płatności w wymaganym terminie Microsoft może zawiesić albo anulować dostęp do Oferty Platformy Handlowej. Takie zawieszenie albo anulowanie dostępu za brak płatności może skutkować utratą danych.
 2. Prawa do używania.
  1. Warunki używania przyjęte przez Wydawcę. Prawo Użytkownika do używania Oferty Platformy Handlowej podlega oddzielnym warunkom używania udostępnionym przez Wydawcę Oferty Platformy Handlowej („Warunki Używania”). Z wyjątkiem publikowanych przez Microsoft Ofert Platformy Handlowej Microsoft nie jest stroną jakichkolwiek Warunków Używania przyjętych przez Wydawcę ani nie jest nimi związany.
  2. Oferta BYOL. Wydawcy mogą udostępniać niektóre Oferty Platformy Handlowej, o ile Użytkownik uzyska poza Platformą Handlową prawa niezbędne do używania takiej Oferty („Oferta BYOL”) (ang. Bring-Your-Own-License, użyj własnej licencji). Jeśli Użytkownik używa Oferty BYOL, musi mieć odpowiednie prawa do używania tej Oferty.
  3. Oprogramowanie Microsoft. Jeśli Wydawca zewnętrzny (osoba trzecia) opublikuje na Platformie Handlowej Ofertę dotyczącą jakiegokolwiek produktu będącego oprogramowaniem Microsoft wyszczególnionego na stronie Produkt Będący Oprogramowaniem Microsoft, wówczas:
   1. licencjodawcą oprogramowania Microsoft jest Microsoft, a nie osoba trzecia;
   2. używanie przez Użytkownika Oprogramowania Microsoft podlega opłatom za Produkt Będący Oprogramowaniem Microsoft odpowiednio do wykupionej przez Użytkownika subskrypcji Microsoft Azure lub ewentualnie opłatom ustalonym przez odsprzedawcę, oprócz opłat związanych z Ofertą osoby trzeciej;
   3. używanie przez Użytkownika Produktu Będącego Oprogramowaniem Microsoft wchodzącego w skład Oferty, w tym ewentualne prawo Użytkownika do używania Produktu Będącego Oprogramowaniem Microsoft poza Microsoft Azure podlega postanowieniom Microsoft, a nie Warunkom Używania przyjętym przez osobę trzecią.
  4. Interfejsy programowania aplikacji. Microsoft może udostępnić interfejsy programowania aplikacji („Interfejsy API Platformy Handlowej”) do używania razem z Platformą Handlową. Jeśli Użytkownik używa Interfejsów API Platformy Handlowej w celu zakupu lub uzyskania dostępu do Oferty Platformy Handlowej, wówczas Użytkownik musi mieć znajomość i przestrzegać właściwych Warunków Używania dostępnych w interfejsie użytkownika Platformy Handlowej (warunki te mogą ulegać zmianie). Jeśli Użytkownik używa jakichkolwiek Interfejsów API Platformy Handlowej w celu zakupu Oferty Platformy Handlowej, uiści wówczas wszystkie właściwe opłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w interfejsie użytkownika Platformy Handlowej w chwili zakupu.
 3. Ochrona prywatności i danych
  1. Informacje ujawniane Wydawcom. Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu lub używa Oferty Platformy Handlowej, Microsoft może udostępnić Wydawcy tej Oferty informacje kontaktowe Użytkownika oraz szczegóły dotyczące transakcji i użycia. Microsoft nie udostępni Danych Klienta Użytkownika (zdefiniowanych w punkcie 3) żadnemu Wydawcy bez zgody Użytkownika.
  2. Przyjęte przez Wydawcę zasady ochrony prywatności. Wydawca musi przedstawić oświadczenie o ochronie prywatności opisujące stosowane przez Wydawcę praktyki ochrony prywatności Danych Klienta zbieranych za pośrednictwem Oferty lub jakichkolwiek informacji o kliencie otrzymanych od Microsoft. O ile nie określono tego inaczej w związku z Ofertą Platformy Handlowej opublikowaną przez Microsoft, stosowane przez Microsoft zasady ochrony prywatności, zasady bezpieczeństwa i zasady dotyczące lokalizacji i przechowywania danych nie mają zastosowania do żadnej Oferty Platformy Handlowej ani sposobu używania przez Wydawcę Danych Klienta lub innych informacji o kliencie.
  3. Przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim Microsoft jest podmiotem przetwarzającym lub podmiotem podprzetwarzającym dane osobowe w związku z udostępnianiem Ofert, Microsoft podejmuje wobec wszystkich klientów z dniem 25 maja 2018 r. zobowiązania opisane w Postanowieniach wynikających z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zawartych w Postanowieniach dotyczących Usług Online, dostępnych na stronie http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.
  4. Używanie przez Użytkownika Danych Klienta
   1. Odpowiedzialność Użytkownika za Dane Klienta. Na potrzeby tej Umowy termin „Dane Klienta” oznacza wszelkie dane, w tym pliki zawierające tekst, dźwięki, oprogramowanie, obrazy i filmy, przekazane Wydawcom (w tym Microsoft) przez lub w imieniu Użytkownika w ramach używania Oferty. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Klienta. Klient uzyska i będzie utrzymywać wszystkie prawa do Danych Klienta niezbędne Microsoft do udostępnienia Użytkownikowi Oferty bez naruszania zasad Organizacji Użytkownika ani praw osób trzecich i bez nakładania na Wydawcę innego rodzaju zobowiązań wobec Użytkownika lub osoby trzeciej. Wydawca nie przyjmuje na siebie obecnie ani nie przyjmie na siebie w przyszłości żadnych zobowiązań w odniesieniu do Danych Klienta lub używania przez Użytkownika Oferty innych niż zobowiązania wyraźnie określone w tej Umowie lub wymagane na mocy przepisów prawa właściwego. Jeśli Użytkownik jest użytkownikiem działającym w ramach organizacji, używanie przez niego Danych Klienta podlega zasadom określonym przez Organizację Użytkownika.
   2. Funkcje publiczne. Jeśli Użytkownik udostępnia Dane Klienta w publicznie dostępnych obszarach Oferty za pośrednictwem funkcji umożliwiających publiczne udostępnianie Danych Klienta lub w obszarach udostępnionych innym osobom, Użytkownik zgadza się, że każda osoba, której Użytkownik udostępnił Dane Klienta, może swobodne wykorzystywać, zapisywać, reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać i przesyłać takie Dane Klienta. Jeśli Użytkownik nie chce, aby inne osoby miały taką możliwość, nie może używać Oferty w celu udostępniania swoich Danych Klienta.
 4. Postanowienia różne
  1. Dane finansowe. Niektóre Oferty Platformy Handlowej mogą zawierać dane finansowe. Microsoft nie jest maklerem/handlowcem ani zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym na mocy przyjętych w Stanach Zjednoczonych przepisów federalnego prawa papierów wartościowych lub przepisów prawa papierów wartościowych w innych krajach. Ponadto Microsoft nie doradza osobom fizycznym w zakresie celowości zakupu (także w celach inwestycyjnych) ani sprzedaży papierów wartościowych lub innych produktów i usług finansowych. Żadne elementy Platformy Handlowej nie stanowią oferty ani zachęty do nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Microsoft ani podmioty udzielające Microsoft licencji na udostępnianie notowań giełdowych lub danych dotyczących indeksów nie promują ani nie rekomendują żadnych szczególnych produktów ani usług finansowych. Żaden element Platformy Handlowej, w tym żaden zestaw danych i żadna aplikacja finansowa, nie jest zamierzonym źródłem porad specjalistycznych, w tym w szczególności porad o charakterze inwestycyjnym lub podatkowym.
  2. Ograniczenie przepustowości. Microsoft może ograniczyć liczbę zgłoszeń przesyłanych przez Użytkownika w ramach Platformy Handlowej w celu ochrony systemu Microsoft lub w celu egzekwowania uzasadnionych ograniczeń w zakresie używania przez Użytkownika Platformy Handlowej. Ponadto wydawcy mogą ograniczyć liczbę zgłoszeń przesyłanych przez Użytkowników w odniesieniu do usług tych wydawców, a ograniczenia te będą egzekwowane przez Microsoft („Celowe Ograniczenie Przepustowości”). Informacje o zakresie Celowego Ograniczenia Przepustowości mogą zostać wyświetlone na stronie zawierającej szczegóły dotyczące materiałów wydawcy, do których zakres ten się odnosi. Wspomniany zakres może w dowolnym momencie zostać zmieniony za powiadomieniem albo bez powiadomienia.
  3. RĘKOJMIE i GWARANCJE.
   1. BRAK RĘKOJMI I GWARANCJI. MICROSOFT ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY, ODSPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY I SPRZEDAWCY MICROSOFT NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ GWARANCYJNYCH W ODNIESIENIU DO UŻYWANIA USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE UŻYWA USŁUG NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE MICROSOFT ŚWIADCZY USŁUGI „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. MICROSOFT NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO MICROSOFT WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM GWARANCJE LUB RĘKOJMIE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH I ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO.

    ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE WPŁYWA NA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI Z TEGO TYTUŁU PRAWA. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW W AUSTRALII. PRZYJĘTA W AUSTRALII USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW (ANG. AUSTRALIAN CONSUMER LAW) PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE USTAWOWE RĘKOJMIE I ŻADNE POSTANOWIENIE TEJ UMOWY NIE MA NA CELU WPŁYWAĆ NA PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY TEJ USTAWY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACYJNE NIE SĄ WOLNE OD WAD I CZASAMI MOGĄ WYSTĄPIĆ OKRESY PRZESTOJU. MICROSOFT NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW ANI ŻE NIE NASTĄPI UTRATA DANYCH KLIENTA.

   2. Ograniczenie odpowiedzialności. Jeśli Microsoft naruszy postanowienia tej Umowy lub jeśli Użytkownik ma podstawy do uzyskania odszkodowania mimo ograniczeń wskazanych w tej Umowie, Użytkownik zgadza się, że jedynym uprawnieniem przysługującym Użytkownikowi jest możliwość dochodzenia od Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych, dostawców, odsprzedawców, dystrybutorów i sprzedawców Microsoft odszkodowania za szkody bezpośrednie do kwoty $5 000. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO I NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ ROSZCZENIA UŻYTKOWNIK NIE MOŻE DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU INNYCH SZKÓD LUB STRAT, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD WTÓRNYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW, SZKÓD POŚREDNICH I SZKÓD UBOCZNYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH LUB KARNYCH. Takie ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie nawet wtedy, gdy niniejsze uprawnienie nie rekompensuje w pełni Użytkownikowi poniesionych strat, nie spełnia swojego zasadniczego celu lub gdy spółka Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa te ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie do całej Umowy, w tym do (i) utraty Danych Klienta; (ii) wirusów wpływających na używanie przez Użytkownika dowolnej Usługi; (iii) opóźnień i awarii podczas rozpoczynania lub kończenia transmisji lub transakcji; (iv) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień gwarancyjnych; (v) odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa, wprowadzenia w błąd, zaniedbania, naruszenia własności lub innego czynu niedozwolonego; (vi) naruszenia przepisów ustawowych lub wykonawczych lub (vii) bezpodstawnego wzbogacenia. Całość lub część tych ograniczeń lub wyłączeń może nie dotyczyć Użytkownika, jeśli przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lub kraju Użytkownika nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody uboczne, wtórne lub inne szkody.