Warunki korzystania z usługi Microsoft Azure Marketplace

Ostatnia aktualizacja: październik 2018 r.

Warunki określają zakres korzystania przez Klienta z usługi Microsoft Azure Marketplace, Galerii Maszyn Wirtualnych i innych funkcji Microsoft Azure dających dostęp do produktów i usług zoptymalizowanych pod kątem użycia z Azure lub umożliwiających ich zakup („Marketplace”). Marketplace może zawierać produkty lub usługi („Oferta Marketplace” lub „Oferta”) opublikowane przez Microsoft i różnych wydawców zewnętrznych (pojedynczo „Wydawca”).

 1. Kupno i rozliczenia.
  1. Klienci bezpośredni. Jeśli Klient wykupił w Microsoft subskrypcję Microsoft Azure, obowiązują następujące warunki względem kupna Oferty Marketplace za pośrednictwem takiej subskrypcji:
   1. Płatności. Klient wyraża zgodę na zapłacenie wszystkich właściwych opłat związanych z korzystaniem przez Klienta z Oferty Marketplace. Te opłaty są oddzielne i dodatkowe względem opłat właściwych za używanie jakichkolwiek Usług Microsoft Azure.
   2. Ceny. Ceny określone w Ofertach Marketplace nie zawierają żadnych należnych podatków ani opłat za przeliczanie walut, chyba że określono inaczej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie takich podatków lub innych opłat. Ceny mogą być określone w warunkach opłat cyklicznych dla Ofert z subskrypcją lub w warunkach jednostki pomiaru (np. za godzinę lub wykonane transakcje) dla Ofert polegających na korzystaniu.
   3. Instrument płatności. Jeśli Klient podał Microsoft metodę płatności (np. kartę kredytową lub inną metodę płatności online) w związku z subskrypcją Microsoft Azure Klienta, kupując takie produkty, Klient upoważnia Microsoft do obciążenia tej metody płatności w zamian za możliwość korzystania przez Klienta z Oferty Marketplace.
   4. Rozliczanie. W zakresie zakupów realizowanych przez Klienta w usłudze Marketplace obowiązują warunki rozliczania i płatności dla zawartej przez Klienta umowy o subskrypcję Microsoft Azure i dotyczące zakupów za korzystanie lub płatnych na bieżąco. Jeśli Klientowi zostaną naliczone opłaty, które są przetwarzane w okresie rozliczeniowym w odniesieniu do kupna lub użytkowania, Microsoft może rozliczyć Klienta za takie opłaty w kolejnym okresie rozliczeniowym. Za pośrednictwem witryny konta Klienta w portalu Microsoft Azure Microsoft udostępni Klientowi cennik opłat, aby Klient mógł się z nim zapoznać i go wydrukować. Jest to jedyny rodzaj rozliczenia online zapewniany przez Microsoft. Wszelkie dane dotyczące korzystania i wydatków, wyświetlane w jakimkolwiek miejscu poza końcowym wyciągiem rozliczeniowym, stanowią wyłącznie dane szacunkowe i mogą nie obejmować ostatnich działań lub mogą obejmować prognozy oparte na dotychczasowym korzystaniu.
   5. Wzrost ceny. Jeśli nastąpi wzrost ceny za Ofertę Marketplace, dla której Klient ma aktywną subskrypcję, Microsoft przekaże Klientowi odpowiednie powiadomienie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Po upływie 30-dniowego okresu powiadomienia dalsze korzystanie przez Klienta z Oferty Marketplace będzie oznaczało, że Klient akceptuje nowe warunki cenowe.
   6. Zwroty kosztów. O ile prawo nie stanowi inaczej lub o ile nie jest to dozwolone przez Wydawcę, wszystkie opłaty są bezzwrotne.
   7. Korekty rozliczeń. Jeśli Klient wykryje błąd na fakturze przesłanej przez Microsoft, musi powiadomić o tym fakcie Microsoft w ciągu 120 dni od daty, gdy błąd po raz pierwszy znalazł się na jego rachunku. Brak powiadomienia przez Klienta firmy Microsoft o rzeczonej sytuacji w podanym terminie oznacza zwolnienie Microsoft z wszelkiej odpowiedzialności i zrzeczenie się przez Klienta wszelkich roszczeń z tytułu strat wynikających z takiego błędu, a Microsoft nie będzie w takim przypadku zobowiązany do skorygowania błędu ani do zwrotu nadpłaconej kwoty. Jeśli Microsoft wykryje błąd rozliczeniowy, poprawi go w ciągu 90 dni.
  2. Klienci pośredni. Jeśli Klient wykupił u odsprzedawcy subskrypcję Microsoft Azure, warunki kupna i rozliczeń określone w umowie Klienta z odsprzedawcą obowiązują względem kupna Oferty Marketplace za pośrednictwem takiej subskrypcji.
  3. Postanowienia ogólne. Poniższe warunki obowiązują niezależnie od tego, u jakiego podmiotu Klient wykupił subskrypcję Microsoft Azure.
   1. Zobowiązanie Finansowe. O ile nie określono inaczej dla konkretnej Oferty Marketplace, ani środki kredytowe w subskrypcji Microsoft (takie jak bezpłatne okresy próbne, MSDN czy BizSpark), ani środki stanowiące zobowiązanie finansowe nie mogą być używane do wykupu Oferty Marketplace. Takie zakupy są rozliczane oddzielnie.
   2. Rezerwacje. „Rezerwacje” oznaczają szakup kwalifikowanych Ofert Marketplace w przedsprzedaży na określony okres czasu i region (np. Zastrzeżone Instancje Oprogramowania itd). Rezerwacje podlegają zakupowi na określony okres czasu, sięgający trzech lat. Rezerwacje wygasają na koniec określonego okresu czasu. Płatność za niewykorzystane Rezerwacje nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości wymiany i anulowania Rezerwacji, o ile nie przewidziano inaczej dla określonej Oferty Marketplace. Ceny Rezerwacji będą oparte o cennik obowiązujący w momencie każdego zakupu. Zarezerwowane Instancje Oprogramowania nie uwzględniają kosztu mocy obliczeniowej.
   3. Automatyczne odnawianie. Jeśli kupiona przez Klienta Oferta Marketplace jest oferowana w ramach subskrypcji z opcją automatycznego odnowienia, Microsoft lub odsprzedawca (jeśli dotyczy) może za powiadomieniem automatycznie odnowić taką subskrypcję i obciążyć Klienta opłatami za każdy okres odnowienia, chyba że Klient anuluje taką subskrypcję przed datą odnowienia.
   4. Bezpłatny okres próbny. Jeśli Klient korzysta z bezpłatnego okresu próbnego subskrypcji Oferty Marketplace, musi anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego, aby uniknąć ponoszenia opłat. Jeśli Klient nie anuluje subskrypcji przed końcem bezpłatnego okresu próbnego, zostanie obciążony opłatami za Ofertę Marketplace zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili zakupu. Jeśli Klient utworzy wiele subskrypcji w bezpłatnym okresie próbnym Oferty, czas okresu dla wszystkich takich subskrypcji zacznie biec z dniem utworzenia pierwszej subskrypcji, a wszystkie pozostałe subskrypcje zmienią się w Ofertę płatną po tym czasie.
   5. Anulowanie. W razie nieotrzymania od Klienta pełnej płatności w wymaganym terminie, Microsoft ma prawo zawiesić lub anulować dostęp do Oferty Marketplace. Takie zawieszenie albo anulowanie dostępu za brak płatności może skutkować utratą danych.
 2. Prawa do Korzystania.
  1. Warunki korzystania z usługi określone przez Wydawcę. Prawo Klienta do używania Oferty Marketplace podlega oddzielnym warunkom korzystania z usługi określonym przez Wydawcę Oferty Marketplace („Warunki korzystania z usługi”). Oprócz Ofert Marketplace publikowanych przez Microsoft, Microsoft nie jest stroną ani nie jest zobowiązany przez jakiekolwiek Warunki korzystania z usługi określone przez Wydawcę.
  2. Oferta BYOL. Wydawcy mogą udostępniać niektóre Oferty Marketplace pod warunkiem uzyskania przez Klienta, poza usługą Marketplace, praw koniecznych do korzystania z takiej Oferty („Oferta BYOL”) (ang. BYOL — Bring-Your-Own-License — wnieś własną licencję). Jeśli Klient używa Oferty BYOL, musi zapewnić, że jest w posiadaniu odpowiednich praw do korzystania z Oferty.
  3. Oprogramowanie Microsoft. Jeśli Wydawca zewnętrzny (osoba trzecia) opublikuje w usłudze Marketplace Ofertę wirtualnej maszyny zawierającej jakiekolwiek oprogramowanie Microsoft wyszczególnione na stronie http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ („Oprogramowanie Microsoft”):
   1. licencjodawcą oprogramowania Microsoft jest Microsoft, a nie osoba trzecia;
   2. korzystanie przez Klienta z Oprogramowania Microsoft podlega opłatom za Oprogramowanie Microsoft odpowiednio do wykupionej przez Klienta subskrypcji Microsoft Azure lub opłatom ustalonym przez odsprzedawcę, jeśli dotyczy, oprócz opłat związanych z Ofertą osoby trzeciej; oraz
   3. korzystanie przez Klienta z Oprogramowania Microsoft będącego częścią Oferty podlega warunkom Microsoft, a nie Warunkom korzystania z usługi udostępnianym przez osobę trzecią, obejmuje to prawo Klienta, jeśli dotyczy, do używania Oprogramowania Microsoft poza Microsoft Azure.
  4. Interfejsy programowania aplikacji. Microsoft może udostępnić interfejsy programowania aplikacji („Interfejsy API Marketplace”) do korzystania razem z usługą Marketplace. Jeśli Klient korzysta z Interfejsów API Marketplace w celu nabycia lub uzyskania dostępu do Oferty Marketplace, wówczas Klient ma obowiązek zapoznawania się z właściwymi Warunkami korzystania z usługi dostępnymi w interfejsie użytkownika Marketplace (warunki te mogą ulegać zmianie) oraz przestrzegania ich. Jeśli Klient korzysta z jakichkolwiek Interfejsów API Marketplace w celu kupna Oferty Marketplace, zobowiązuje się jednocześnie do zapłacenia wszystkich właściwych opłat w związku z warunkami płatności określonymi w interfejsie użytkownika Marketplace w chwili zakupu.
 3. Ochrona prywatności i danych.
  1. Informacje ujawniane Wydawcom. Jeśli Klient kupi Ofertę Marketplace lub korzysta z niej, Microsoft może udostępnić jej Wydawcy dane kontaktowe Klienta oraz szczegóły transakcji. Microsoft nie udostępni Danych Klienta żadnemu Wydawcy bez zgody Klienta.
  2. Zasady ochrony prywatności obowiązujące Wydawcę. Wydawca musi przedstawić oświadczenie o ochronie prywatności opisujące stosowane przez Wydawcę zasady ochrony prywatności Danych Klienta zbieranych za pośrednictwem Oferty lub jakichkolwiek informacji o Kliencie otrzymanych od Microsoft. O ile nie określono inaczej w związku z Ofertą Marketplace opublikowaną przez Microsoft, stosowane w Microsoft zasady ochrony prywatności, zasady bezpieczeństwa i zasady dotyczące lokalizacji i przechowywania danych nie obowiązują względem żadnej Oferty Marketplace ani sposobu korzystania przez Wydawcę z Danych Klienta lub innych informacji o Kliencie.
  3. Przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim Microsoft jest podmiotem przetwarzającym lub wtórnie przetwarzającym dane osobowe w związku z Ofertami, Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej zawartych w Warunkach usług internetowych dla wszystkich klientów z datą 25 maja 2018 r., dostępnych na stronie http://go.microsoft.com/?linkid=9840733
 4. Różne.
  1. Dane finansowe. Niektóre Oferty Marketplace mogą zawierać dane finansowe. Microsoft nie jest maklerem/handlowcem ani zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym w brzmieniu przepisów federalnego prawa papierów wartościowych obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w innych krajach. Ponadto Microsoft nie doradza osobom fizycznym w zakresie celowości nabywania (także w celach inwestycyjnych) lub zbywania papierów wartościowych ani innych produktów i usług finansowych. Żadne elementy Marketplace nie stanowią oferty nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych ani nie nakłaniają do takiego nabycia lub sprzedaży. Microsoft ani podmioty udzielające Microsoft licencji na udostępnianie notowań giełdowych lub danych dotyczących indeksów nie promują ani nie rekomendują żadnych szczególnych produktów ani usług finansowych. Żaden element Marketplace, w tym żaden zestaw danych i żadna aplikacja finansowa, nie jest zamierzonym źródłem porad specjalistycznych, w tym w szczególności porad o charakterze inwestycyjnym lub podatkowym.
  2. Ograniczenie przepustowości. Microsoft może ograniczyć liczbę zgłoszeń przesyłanych przez Klienta w ramach Marketplace w celu ochrony systemu Microsoft lub w celu egzekwowania uzasadnionych ograniczeń w zakresie korzystania przez Klienta z Marketplace. Ponadto wydawcy mogą ograniczyć liczbę zgłoszeń przesyłanych przez Klientów w odniesieniu do usług tych wydawców, a ograniczenia te będą egzekwowane przez Microsoft („Celowe Ograniczenie Przepustowości”). Informacje o zakresie Celowego Ograniczenia Przepustowości mogą zostać wyświetlone na stronie zawierającej szczegóły dotyczące materiałów wydawcy, do których zakres ten się odnosi. Wspomniany zakres może w dowolnym momencie zostać zmieniony za powiadomieniem albo bez powiadomienia.