Omówienie usługi Azure Storage (ceny)

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Na platformie Azure dostępnych jest wiele rozwiązań do magazynowania danych przeznaczonych dla firm o różnych wielkościach, możliwościach produkcyjnych i budżetach — od niedrogiej warstwy Archiwum do warstwy Premium zapewniającej dostęp do dysków zarządzanych z niskimi opóźnieniami i wysoką przepływnością na potrzeby aplikacji o dużych wymaganiach w zakresie liczby operacji we/wy.

Obiekty BLOB typu Block

Skalowalny magazyn obiektów służący do przechowywania dokumentów, filmów, zdjęć i danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Dostępne warstwy: Gorąca, Chłodna i Archiwum.

Azure Data Lake Storage

Łączy zaawansowane możliwości systemu plików zgodnego z rozwiązaniem Hadoop ze zintegrowaną hierarchiczną przestrzenią nazw z ogromną skalą i przystępnością cenową usługi Azure Blob Storage, aby przyspieszyć przechodzenie od weryfikacji koncepcji do produkcji.

Dyski zarządzane

Trwałe, bezpieczne dyski obsługujące proste i skalowalne wdrażanie maszyn wirtualnych. 99,999% dostępności. Dyski w warstwie Premium (SSD) oferują niskie opóźnienia i wysoką przepływność.

Pliki

W pełni zarządzane udziały plików w chmurze, dostępne za pośrednictwem standardowego protokołu Server Message Block (SMB). Obsługa udostępniania plików między aplikacjami przy użyciu interfejsów API systemu Windows lub REST.

Dodatkowe opcje magazynu

Stronicowe obiekty blob są zoptymalizowane pod kątem zapisu w losowych lokalizacjach w ramach obiektu blob. Obsługują także dyski niezarządzane.

Table Storage umożliwia przechowywanie par klucz-wartość NoSQL na potrzeby dużych zbiorów danych strukturalnych.

Kolejki przechowuje komunikaty przeznaczone do przetwarzania asynchronicznego.

Opcje nadmiarowości danych

magazyn lokalnie nadmiarowy Umożliwia zapewnienie trwałości obiektów na poziomie co najmniej 99,999999999% (11 dziewiątek po przecinku) w danym roku przez przechowywanie wielu kopii danych w jednym centrum danych.
magazyn strefowo nadmiarowy Umożliwia zapewnienie trwałości obiektów na poziomie co najmniej 99,9999999999% (12 dziewiątek po przecinku) w danym roku przez przechowywanie wielu kopii danych w wielu centrach danych lub regionach.
magazyn geograficznie nadmiarowy Umożliwia zapewnienie trwałości obiektów na poziomie co najmniej 99,99999999999999% (16 dziewiątek po przecinku) w danym roku przez przechowywanie wielu kopii danych w jednym regionie i ich asynchroniczną replikację w drugim regionie.
magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu Umożliwia zapewnienie trwałości obiektów na poziomie co najmniej 99,99999999999999% (16 dziewiątek po przecinku) w danym roku i dostępności do odczytu 99,99% przez zezwolenie na dostęp do odczytu z drugiego regionu magazynu GRS.

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera temat Azure Storage replication (Replikacja uslugi Azure Storage). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Migracja danych do usługi Azure Storage

Platforma Azure udostępnia wiele rozwiązań do bezpiecznego przesyłania danych do usługi Azure Storage. W przypadku transferu dużej ilości danych użyj usługi Azure Databox. Usługa Azure File Sync umożliwia przenoszenie rzadko używanych danych serwera plików systemu Windows do usługi Azure Files.

Już dostępne: Konto magazynu ogólnego przeznaczenia w wersji 2

Platforma Azure oferuje teraz trzy typy kont magazynu: Ogólnego przeznaczenia w wersji 2, Ogólnego przeznaczenia w wersji 1 i Blob Storage. Od typu konta magazynu zależy dostępność określonych usług i funkcji magazynowych, a także cena. Zalecamy pobieżne zapoznanie się z modelami cenowym i określenie optymalnego modelu ze względu na to, że w przypadku niektórych obciążeń ceny różnią się znacznie w zależności od typu konta.

W przypadku nowych klientów zalecamy zwykle konto Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 (General Purpose v2, GPv2), które umożliwia dostęp do najnowszych funkcji magazynowych, takich jak magazyn warstwowy i archiwum. Konta Ogólnego przeznaczenia w wersji 1 i Blob Storage polecamy tylko klientom, którzy już z nich wcześniej korzystali, jednak oni także mogą cieszyć się zaletami konta GPv2. Dowiedz się więcej na temat zalet różnych typów kont magazynu.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  • Tak. Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej ilości przechowywanych danych w gigabajtach (GB) w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie ciągle używane 10 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca w ogóle nie będzie ono używane, rachunek będzie dotyczył średniego użycia 5 GB miejsca w magazynie. Jednakże użycie warstwy Chłodna (tylko w przypadku kont GPv2) lub Archiwum odpowiednio przez mniej niż 30 i 180 dni spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty.

  • Opcję nadmiarowości można wybrać podczas tworzenia konta magazynu. Po utworzeniu można ją sprawdzić w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.