Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Kopie zapasowe i odzyskiwanie po awarii

Twórz kopie zapasowe danych i wdróż strategię odzyskiwania po awarii, aby uniknąć kosztownych przerw w pracy.

Jak platforma Azure pomaga chronić dane i aplikacje o krytycznym znaczeniu?

Platforma Azure oferuje proste, bezpieczne, skalowalne, ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, które można zintegrować z lokalnymi rozwiązaniami do ochrony danych. W przypadku przerwy w działaniu usług, przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia danych możesz przywrócić działanie usług biznesowych szybko i w zorganizowany sposób. Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii na platformie Azure jest łatwe w konfiguracji, natywne dla chmury, wysoce dostępne i odporne.

Rozszerz istniejące rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych na platformę Azure lub łatwo skonfiguruj nasze rozwiązanie do replikacji z uwzględnieniem aplikacji i tworzenia kopii zapasowych spójnych na poziomie aplikacji, które można łatwo skalować odpowiednio do aktualnych potrzeb biznesowych. Scentralizowany interfejs do zarządzania usługami Azure Backup i Azure Site Recovery ułatwia definiowanie zasad zapewniających natywne funkcje ochrony, monitorowania i zarządzania na potrzeby obciążeń firmowych w środowiskach hybrydowych i w chmurze. Środowiska te obejmują usługę Azure Virtual Machines, bazy danych SQL i SAP, lokalne serwery Windows oraz maszyny VMware.

Pomóż chronić środowisko kopii zapasowych dzięki wbudowanym zabezpieczeniom dla środowiska hybrydowego, chmury i zgodności z szerokim zakresem przepisów dotyczących zabezpieczeń i ochrony prywatności. Dzięki usłudze Azure Site Recovery możesz skonfigurować przełączanie maszyn wirtualnych w tryb failover w chmurze lub między centrami danych chmury oraz zabezpieczać maszyny przy użyciu sieciowych grup zabezpieczeń. Użyj usługi Azure Backup, aby chronić dane przed usunięciem i atakami z użyciem oprogramowania wymuszającego okup, izolując dane kopii zapasowej od oryginalnych danych oraz stosując ochronę przed przypadkowym usunięciem i uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Osiągnij niskie cele punktu odzyskiwania i czasu odzyskiwania dla wszystkich obciążeń o znaczeniu krytycznym dla Twojej organizacji. Obniż koszt wdrażania, monitorowania, poprawiania i skalowania lokalnej infrastruktury do odzyskiwania po awarii, bez konieczności zarządzania zasobami kopii zapasowych ani tworzenia pomocniczego centrum danych. Platforma Azure udostępnia rozwiązania niewymagające infrastruktury wraz z elastycznymi zasadami pozwalającymi zoptymalizować magazyn kopii zapasowych.

Dwie osoby w maskach na spotkaniu w sali konferencyjnej

Rozpocznij współpracę z wybranym dostawcą kopii zapasowych, aby wzmocnić swoją strategię tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii. Dzięki natywnej integracji z usługą Azure Blob Storage i rozszerzeniu istniejącego rozwiązania we współpracy z naszymi partnerami możesz szybko tworzyć kopie zapasowe i repliki swoich aplikacji i danych na platformie Azure oraz przechowywać je w wybranej, optymalnej kosztowo warstwie dostępu. To wszystko umożliwia elastyczne odzyskiwanie aplikacji i danych na platformę Azure w scenariuszach odzyskiwania po awarii lub tworzenia i testowania, bez konieczności poznawania nowych narzędzi do konfiguracji czy zarządzania.

Powrót do kart

Rozwiązanie kopii zapasowej i odzyskiwania po awarii, któremu możesz zaufać

Zmniejszenie o 80%

średni czas odzyskiwania danych1

370%

5-letni zwrot z inwestycji1

Zmniejszenie o 97%

zmniejszenie produktywności użytkowników końcowych z powodu utraty danych1

1 IDC — oficjalny dokument dotyczący wartości biznesowej, sponsorowany przez platformę Microsoft Azure, wartość biznesowa usługi Microsoft Azure Site Recovery i kopii zapasowej, dokument #US48616721, luty 2022 r.

Dowiedz się więcej na temat naszych usług tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii

Azure Backup

Uprość ochronę danych, jednocześnie obniżając koszty.

Azure Site Recovery

Zapewnij nieprzerwaną pracę dzięki wbudowanej, natywnej dla chmury funkcji odzyskiwania po awarii.

Azure Archive Storage

Przechowuj rzadko używane dane w chmurze, korzystając z najlepszych w branży cen.

Dowiedz się więcej, przeglądając przykładowe architektury rozwiązań

Odkryj, jak integracja usług Azure Backup i Azure Site Recovery zapewnia kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii.

Twórz kopie zapasowe lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Chroń swoje lokalne zasoby danych przy użyciu usługi Azure Backup za pośrednictwem prostego, bezpiecznego i ekonomicznego rozwiązania.

Odzyskiwanie po awarii w skali przedsiębiorstwa

Hostuj serwery w lokalnym centrum danych i przełączaj w tryb failover na infrastrukturę platformy Azure w celu zapewnienia aktualnego, obsługiwanego środowiska o wysokiej dostępności.

Odzyskiwanie po awarii dla małych i średnich firm za pomocą usługi Azure Site Recovery

Małe i średnie firmy mogą niedrogo zaimplementować funkcje odzyskiwania po awarii w chmurze przy użyciu usługi Azure Site Recovery lub rozwiązania partnera.

1 IDC — oficjalny dokument dotyczący wartości biznesowej, sponsorowany przez platformę Microsoft Azure, wartość biznesowa usługi Microsoft Azure Site Recovery i kopii zapasowej, dokument #US48616721, luty 2022 r.

Rozszerz swoją strategię lokalną na platformę Azure, korzystając z pomocy naszych partnerów

Commvault

Oprogramowanie CommVault obsługuje wszystkie warstwy usługi Azure Storage jako nielokalny cel tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi, umożliwiając tworzenie i przywracanie kopii zapasowych ze środowiska lokalnego na platformę Azure oraz ochronę maszyn wirtualnych platformy Azure. Szybko i łatwo przywracaj aplikacje, obciążenia i dane na platformę Azure — lokację odzyskiwania po awarii o optymalnym koszcie. Skorzystaj z usługi CommVault Live Sync, aby osiągnąć niski cel punktu odzyskiwania.

Rubrik

Rozwiązanie Rubrik oferuje funkcje opracowane dla platformy Azure, na przykład funkcję Smart Tiering, zapewniającą łatwe tworzenie kopii zapasowych na platformie Azure, optymalne kosztowo przechowywanie danych w wybranej warstwie oraz inteligentne natychmiastowe odzyskiwanie danych i aplikacji na platformę Azure w przypadku awarii lub ataku z użyciem oprogramowania wymuszającego okup bądź w scenariuszach tworzenia i testowania. Rozwiązanie Rubrik zapewnia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie ze środowiska lokalnego na platformę Azure oraz ochronę maszyn wirtualnych platformy Azure.

veeam

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia integrację z platformą Azure w celu łatwego zapewnienia ochrony lokalnych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i punktów końcowych oraz przywracania ich na platformę Azure. Rozwiązanie Veeam Backup dla platformy Microsoft Azure korzysta z natywnej funkcjonalności platformy Azure i wbudowanego kalkulatora kosztów, zapewniając zintegrowane, proste i ekonomiczne rozwiązanie kopii zapasowej na potrzeby maszyn wirtualnych platformy Azure.

Veritas

Rozwiązania NetBackup i Backup Exec firmy Veritas oferują kopie zapasowe, odzyskiwanie po awarii oraz usługi migracji na platformę Azure. Usługi NetBackup CloudPoint i CloudPoint zapewniają odpowiednio tworzenie kopii zapasowych zasobów lokalnych i przywracanie ich na platformę Azure oraz ochronę maszyn wirtualnych platformy Azure. Usługa NetBackup Resiliency zapewnia zintegrowane środowisko odzyskiwania po awarii i migracji na platformę Azure, obsługujące regiony platformy Azure oraz usługę Azure Stack.

Wprowadzenie

Błyskawicznie wdróż strategię tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii na platformie Azure.

Partnerzy

Twórz własne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii z pomocą naszych zaufanych partnerów.

Rozwiązania z witryny Marketplace

Wdrażaj wstępnie utworzone rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania.