Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Blueprints WERSJA ZAPOZNAWCZA

Umożliwienie szybkiego, powtarzalnego tworzenia zarządzanych środowisk

Łatwe tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie zgodnych środowisk

Uprość wdrożenia platformy Azure na dużą skalę, tworząc w jednej definicji strategii pakiet zawierający kluczowe artefakty środowiska, takie jak szablony usługi Azure Resource Manager, kontrole dostępu na podstawie ról oraz zasady. Łatwo zastosuj strategię do nowych subskrypcji i środowisk oraz dostrój kontrolę i zarządzanie za pomocą przechowywania wersji.

Szablony zasad, użytkowników i zasobów na potrzeby tworzenia strategii

Lokalizacja centralna do zarządzania środowiskiem — w tym wdrażaniem, przechowywaniem wersji i aktualizowaniem

Wbudowane przykłady dla najbardziej typowych scenariuszy, w tym dla certyfikacji zgodności

Blokowanie zasobów w celu zapobiegania niepożądanym zmianom

Usprawnienie tworzenia środowiska

Łatwo twórz szablony zapewniające ład w chmurze, kontrole dostępu i zasady jako pojedyncze pakiety zgodności, dzięki którym środowiska będą gotowe do skonfigurowania. Wdrażaj strategie w wielu subskrypcjach jednym kliknięciem. Zarządzaj strategiami z lokalizacji centralnej i śledź wersje strategii, aby wypychać aktualizacje.

Strategia AppNetwork na platformie Azure z listą najnowszych artefaktów
Lista definicji strategii

Umożliwienie zgodnego programowania

Przyspiesz wdrażanie zgodnych aplikacji w środowisku produkcyjnym przez zastosowanie modelu samoobsługowego i łatwo wdrażaj zgodne środowiska — zgodne ze standardami produkcyjnymi. Użyj pustych szablonów dla strategii niestandardowych lub strategii wbudowanych, aby zapewnić zgodność z typowymi wewnętrznymi scenariuszami oraz z zewnętrznymi regulacjami, takimi jak standard ISO 27001.

Blokowanie podstawowych zasobów

Zapobiegaj niepożądanym zmianom i błędom konfiguracji — nawet tym wprowadzanym przez właścicieli subskrypcji — które mogą mieć wpływ na wiele aplikacji. Dzięki blokowaniu zasobów możesz ograniczyć dostęp do kluczowej infrastruktury współdzielonej przez wiele subskrypcji. Chroń zasoby, którymi zarządza strategia, i skonfiguruj wyjątki zgodnie z własnymi potrzebami.

Lista zasobów dla przypisanej strategii posortowanych według stanu blokady
Omówienie usługi Azure Blueprints

Tworzenie własnej strefy docelowej na potrzeby migracji na platformę Azure

Przyspiesz migrację, łatwo wdrażając w pełni zarządzaną strefę docelową bez konieczności angażowania zewnętrznych architektów chmury i innego rodzaju pomocy. Użyj ponownie strategii chmurowych dla przyszłych środowisk lub użyj wbudowanych strategii, aby skonfigurować podstawowe architektury zgodne ze standardem ISO.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz mieć nadal dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby wprowadzenia

Omówienie cyklu życia strategii

Zapoznaj się z etapami definiowania i przypisywania strategii, w tym krokami dodawania artefaktów, przechowywania wersji i przypisywania.

Zapobieganie manipulowaniu przy zasobach

Dowiedz się, jak blokować zasoby w subskrypcji platformy Azure, aby uniemożliwić modyfikowanie ich przez właścicieli aplikacji.

Migracja na platformę Azure

Uzyskaj zasoby umożliwiające migrację aplikacji, danych i infrastruktury w Twoim własnym tempie oraz używaj bezpłatnych narzędzi do oceny, migracji i zarządzania kosztami podczas przenoszenia obciążeń lokalnych na maszyny wirtualne platformy Azure.

Płać mniej na platformie Azure: Platforma Amazon Web Services (AWS) kosztuje 5 razy więcej niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Często zadawane pytania dotyczące strategii

  • Szablon usługi Resource Manager jest kluczowym blokiem konstrukcyjnym (artefaktem) definicji strategii. Wszystkie istniejące szablony usługi Resource Manager mogą być używane w nowych strategiach. Szablony usługi Resource Manager są używane wyłącznie podczas wdrażania i nie zachowują relacji z wdrożonymi zasobami. Usługa Azure Blueprints zachowuje natomiast te relacje, obsługując ulepszone śledzenie i inspekcję wdrożeń oraz możliwość uaktualniania subskrypcji, których ładem zarządza ta sama strategia. Dowiedz się więcej.

  • Tak, każda strategia ma interfejs API. Oznacza to, że definicje strategii mogą być przechowywane jako kod i wypychane na bieżąco na platformę Azure. Dowiedz się więcej o zarządzaniu strategiami jako kodem.

  • Strategie są przypisywane do indywidualnych subskrypcji, ale mogą też służyć do konfigurowania grup zasobów w ramach subskrypcji. Ponadto strategię można wielokrotnie przypisywać do subskrypcji, co umożliwia skonfigurowanie wielu środowisk w tym samym środowisku udostępnionym.

Możemy zaczynać — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure