Przejdź do głównej zawartości

Rozszerzone opcje dostępu do usługi Cloud Shell

Data opublikowania: 05 stycznia, 2018

Korzystaj z nowoczesnego środowiska wiersza polecenia w wielu punktach dostępu, takich jak witryny Azure Portal i shell.azure.com, aplikacja mobilna platformy Azure, dokumentacja platformy Azure (na przykład Azure CLI 2.0) oraz rozszerzenie Azure Account programu VS Code.

Łatwy dostęp za pomocą dedykowanego adresu URL

Usługa Azure Cloud Shell umożliwia wydajną pracę w nowoczesnym środowisku wiersza polecenia w dowolnej przeglądarce internetowej z uwierzytelnionym, opartym na przeglądarce środowisku powłoki. Aby uprościć i przyspieszyć dostęp, utworzyliśmy witrynę shell.azure.com — autonomiczne środowisko usługi Cloud Shell z dedykowanym adresem URL. W adresie URL możesz również określić preferowane przez Ciebie środowisko powłoki:

  • shell.azure.com/bash
  • shell.azure.com/powershell

Osadzanie dostępu do usługi Cloud Shell w Twojej zawartości

Rozszerz pliki readme, dokumentację i wpisy na blogu, osadzając w nich przycisk Launch Cloud Shell. Ten przycisk umożliwia użytkownikom uruchamianie projektów, testowanie poleceń i korzystanie z samouczków przy użyciu uwierzytelnionego, wstępnie skonfigurowanego środowiska Cloud Shell w dedykowanym oknie przeglądarki.

Markdown:

[![Launch Cloud Shell](https://azurecomcdn.azureedge.net/mediahandler/acomblog/launchcloudshell.png "Launch Cloud Shell")](https://shell.azure.com)

HTML:

<a style="cursor:pointer" onclick='javascript:window.open("https://shell.azure.com", "_blank", "toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,menubar=no,location=no,status=no")'><image src="https://azurecomcdn.azureedge.net/mediahandler/acomblog/launchcloudshell.png" /></a>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Osadzanie usługi Azure Cloud Shell.

Integracja z programem VS Code

Teraz, instalując rozszerzenie Azure Account, możesz uzyskać dostęp do usługi Cloud Shell jako terminala z programu VS Code.

azure-cloud-shell-in-vs-code-lg

Aby rozpocząć:

  1. Zaktualizuj program VS Code do wersji 1.18 lub nowszej.
  2. Zainstaluj rozszerzenie Azure Account.
  3. Uruchom ponownie program VS Code.
  4. Zaloguj się za pomocą polecenia Azure: Sign In.
  5. Uruchom polecenie Azure: Open Bash in Cloud Shell lub Azure: Open PowerShell in Cloud Shell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozszerzenia i dostępnych poleceń, zobacz Rozszerzenie Azure Account w witrynie Visual Studio Marketplace.

  • Cloud Shell
  • Management

Powiązane produkty