Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Site Recovery obsługuje teraz grupy umieszczania w pobliżu

Data opublikowania: 28 maja, 2020

Usługa Azure Site Recovery obsługuje teraz grupy umieszczania w pobliżu. W tej wersji dowolna maszyna wirtualna hostowana wewnątrz grupy umieszczania w pobliżu może być chroniona za pomocą usługi Site Recovery. Podczas włączania replikacji takich maszyn wirtualnych można podać grupę umieszczania w pobliżu w regionie pomocniczym jako dodatkowy parametr. W przypadku wyzwalania trybu failover usługa Site Recovery będzie przenosić maszynę wirtualną w trybie failover do podanej docelowej grupy umieszczania w pobliżu. W momencie kiedy region podstawowy zacznie ponownie działać możesz użyć usługi Site Recovery w celu przeniesienia maszyny wirtualnej z powrotem do oryginalnej grupy umieszczania w pobliżu.

Ta funkcja jest obecnie dostępna za pośrednictwem programu PowerShell i obsługuje dowolną maszynę wirtualną platformy Azure przy użyciu usługi Managed Disks. Jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure. Chroń już dziś maszyny wirtualne oparte na grupie umieszczania w pobliżu za pomocą usługi Site Recovery i zapewnij sobie korzyści zmniejszenia opóźnień sieci i zwiększenia odporności aplikacji.

  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Management

Powiązane produkty