Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza systemu Linux z obsługą niestandardowych sieci wirtualnych w usłudze Azure Container Instances

Data opublikowania: 25 września, 2018

Możesz teraz aprowizować kontenery systemu Linux w nowych lub istniejących sieciach wirtualnych za pomocą usługi Azure Container Instances. Ta obsługa jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla systemu Linux w dwóch regionach: Zachodnie stany USA i Europa Zachodnia.

Poprzednio nie było możliwości uruchamiania usługi Container Instances w niestandardowej sieci wirtualnej ani przypisywania prywatnych adresów IP do grup kontenerów. Obsługa była ograniczona do przypisania publicznego adresu IP z opcjonalnymi nazwami systemu DNS lub ograniczenia łączności przychodzącej do Twojego kontenera.

Teraz możesz dołączyć usługę Container Instances do istniejącej infrastruktury sieciowej, delegując podsieć do zasobu ContainerGroups. Umożliwi to usłudze Container Instances otrzymywanie prywatnych adresów IP, utrzymywanie wychodzącej łączności internetowej, komunikację z innymi zasobami zabezpieczonymi w tej samej sieci wirtualnej, komunikację z punktami końcowymi usług oraz komunikację z zasobami lokalnymi połączonymi za pomocą usługi Azure ExpressRoute.

Możesz to zrealizować jednym poleceniem az container create z informacjami o sieci wirtualnej i podsieci, do której chcesz dołączyć.

az container create –resource-group moja_grupa_zasobów –name mój_kontener –location westus –vnet moja_sieć –subnet moja_podsieć –image Microsoft/aci-helloworld

Są też obsługiwane szablony usługi Azure Resource Manager i zestawy SDK. Wystarczy odwołać się do zasobu profilu sieciowego w konfiguracji wdrażania dla grup kontenerów.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu sieci wirtualnych z usługą Container Instances, przeczytaj dokumentację integracji sieci wirtualnych. 

Aby przekazać własne informacje i propozycje funkcji, odwiedź naszą platformę UserVoice.

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Features