Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Virtual Machine Scale Sets

Zarządzanie tysiącami maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows oraz skalowanie ich w górę.

Tworzenie tysięcy maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi na dużą skalę

Twórz na własnych warunkach usługi na dużą skalę na potrzeby zadań wsadowych, danych big data i obciążeń kontenerów, korzystając z usługi Azure Virtual Machine Scale Sets, które umożliwiają tworzenie grup heterogenicznych maszyn wirtualnych o zrównoważonym obciążeniu oraz zarządzanie nimi. Automatycznie zwiększaj lub zmniejszaj liczbę maszyn wirtualnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie lub zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Centralnie konfiguruj i aktualizuj tysiące maszyn wirtualnych oraz zarządzaj nimi, a także zapewniaj wyższą dostępność i lepsze zabezpieczenia aplikacji.

Twórz i wdrażaj tysiące maszyn wirtualnych w kilka minut dzięki wbudowanemu równoważeniu obciążenia i skalowaniu automatycznemu na podstawie scentralizowanych szablonów

Zarządzaj pulą maszyn wirtualnych i automatycznie ją skaluj na podstawie dostosowywalnych metryk, a także spójnie kontroluj i wdrażaj aktualizacje maszyn wirtualnych

Zwiększaj dostępność aplikacji stanowych i bezstanowych w strefach dostępności oraz domenach błędów na dużą skalę

Wybieraj obrazy maszyn wirtualnych i modele użycia, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb, mając jednocześnie pełną kontrolę nad poszczególnymi maszynami wirtualnym w ramach zestawu skalowania

Upraszczaj zarządzania maszynami wirtualnymi i ich nadzór

Automatyzuj proces tworzenia i wdrażania maszyn wirtualnych oraz automatycznie wydawaj aktualizacje systemu operacyjnego na potrzeby ulepszonej zgodności i ulepszonych zabezpieczeń. Umieszczaj szablony w centralnej lokalizacji, aby zapewnić spójne wdrażanie aplikacji. Bardziej koncentruj się na aplikacji i unikaj dodatkowych zadań związanych z konfiguracją magazynu lub sieci. Wdrażaj usługę Virtual Machine Scale Sets przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager z obsługą obrazów dla platform systemów Windows i Linux oraz niestandardowych obrazów i rozszerzeń.

Zwiększanie odporności aplikacji

Zwiększ czas działania aplikacji przy użyciu stref dostępności i zestawów dostępności, aby automatycznie dystrybuować maszyny wirtualne w zestawie skalowania w ramach jednego centrum danych lub w wielu centrach danych. W zestawach skalowania można uruchamiać wiele wystąpień maszyn wirtualnych aplikacji. W związku z tym, jeśli w jednym z tych wystąpień wystąpi awaria, klienci będą nadal uzyskiwać dostęp do aplikacji z minimalnymi zakłóceniami. Usługa Virtual Machine Scale Sets gwarantuje do 99,99% dostępności umów dotyczące poziomu usług (umowy SLA) dla maszyn wirtualnych.

Optymalizowanie kosztów dzięki unikatowym możliwościom

Optymalizuj koszty, minimalizując liczbę niepotrzebnych wystąpień maszyn wirtualnych, na których jest uruchamiana aplikacja, gdy zapotrzebowanie jest niskie. Używaj swoich istniejących licencji do uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na platformie Azure za pomocą Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure oraz łącz usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure, aby uzyskać dodatkowe oszczędności. Uruchamiaj przerywane obciążenia za pomocą usługi Azure Spot Virtual Machines w przypadku zestawów skalowania i uzyskuj do 90 procent oszczędności na kosztach w porównaniu ze stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Uzyskaj dostęp do nowych sposobów zarządzania zestawami skalowania

Uzyskaj pełną kontrolę nad poszczególnymi maszynami wirtualnymi w ramach zestawu skalowania i zapewnij wysoką dostępność na dużą skalę dzięki trybowi elastycznej orkiestracji usługi Virtual Machine Scale Sets. Zmieniaj rozmiary maszyn wirtualnych bez ponownego wdrażania zestawu skalowania na potrzeby zwiększonej sprawności operacyjnej. Aby zoptymalizować koszty, w tym samym zestawie skalowania mieszaj maszyny wirtualne typu spot platformy Azure i maszyny wirtualne z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Zarządzaj maszynami wirtualnymi i zestawami skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu tych samych interfejsów API. Przyspieszaj wdrożenia przez definiowanie domen błędów podczas procesu tworzenia maszyny wirtualnej.

Zapewniaj niezrównaną wydajność aplikacji na dużą skalę

Korzystaj tylko z zasobów obliczeniowych, których Twoja aplikacja potrzebuje w danym momencie, bez wstępnej aprowizacji maszyn wirtualnych. Przygotuj się na przyszłość i pozwól platformie Azure automatycznie skalować infrastrukturę chmury, aby dopasować się do zmieniających się wymagań dotyczących wydajności. Zestawy skalowania charakteryzują się elastycznością i są przeznaczone do obsługi obciążeń skalowanych w poziomie, w tym bezstanowych frontonów internetowych, orkiestracji kontenerów i klastrów mikrousług. 
 Usługi Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Service Fabric działają w przypadku usługi Virtual Machine Scale Sets.

Zmniejszanie złożoności administrowania siecią

Skorzystaj z zalet integracji usługi Virtual Machine Scale Sets i zasobów sieciowych platformy Azure, takich jak Azure Load Balancer, aby zmniejszyć koszty zarządzania infrastrukturą chmury. Z łatwością rozkładaj obciążenia między maszynami wirtualnymi w zestawach skalowania i konfiguruj reguły translatora adresów sieciowych (NAT), aby łączyć się z określonymi wystąpieniami maszyn wirtualnych w celu rozwiązywania problemów. Skupiaj się na tym, co istotne, czyli swojej aplikacji, a w mniejszym stopniu na infrastrukturze.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Tworzenie skalowalnych aplikacji przy użyciu zestawów skalowania maszyn wirtualnych

Twórz dynamicznie skalowalne aplikacje za pomocą usługi Virtual Machine Scale Sets. Dobierz właściwy rozmiar infrastruktury na podstawie zapotrzebowania przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Uprość zarządzanie i zwiększ odporność aplikacji krytycznych dla działania firmy na dużą skalę.

Video container

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure