Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure

Rezerwuj maszyny wirtualne z wyprzedzeniem i oszczędzaj nawet 80%

Więcej chmury, mniejsze koszty

Uzyskaj znaczące oszczędności — do 72%1 w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — wybierając jeden rok lub trzy lata rezerwacji maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux. Łącząc oszczędności związane z wystąpieniami zarezerwowanymi platformy Azure z dodatkową wartością wynikającą z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, możesz zapłacić nawet o 80% mniej2.

Obniż całkowity koszt posiadania, łącząc zarezerwowane wystąpienia platformy Azure z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby zarządzać kosztami przy przewidywalnych i zmiennych obciążeniach. Elastyczność rozmiaru wystąpienia często pozwala dodatkowo obniżyć koszty.

Dodatkowo możesz teraz lepiej planować budżet i przygotowywać trafniejsze prognozy dzięki pojedynczej płatności z góry, którą można łatwo wliczyć do inwestycji. Ewentualnie obniż ponoszone z góry wydatki pieniężne dzięki opcjom płatności miesięcznych bez żadnych dodatkowych kosztów.

Przeczytaj często zadawane pytania

1Oszczędności rzędu 72 procent obliczono przy założeniu korzystania z jednej maszyny wirtualnej M32ts platformy Azure z systemem SUSE Linux Enterprise + pomoc techniczna świadczona całodobowo w regionie Zachodnie stany USA 2, która działa przez 36 miesięcy według stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem (~$2085.61/miesiąc; obniżona stawka dla 3-letniego wystąpienia zarezerwowanego ~$592.27/miesiąc). Cennik platformy Azure na dzień 6 stycznia 2021 r. Ceny mogą ulec zmianie. Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.

280 procent oszczędności wynika z połączenia kosztu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server i 3-letniej rezerwacji wystąpienia zarządzanego platformy Azure. Oszacowanie nie obejmuje kosztów pakietu Software Assurance. Przykładowe porównanie rocznego kosztu dla jednej maszyny wirtualnej D8s v4 z systemem Windows Server w regionie Zachodnie stany USA 2 działającej przez 36 miesięcy według stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, która wynosi $106.53/miesiąc; obniżona stawka dla 3-letniego wystąpienia zarezerwowanego z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure wynosi ~$548.96/miesiąc. Cennik platformy Azure na dzień 6 stycznia 2021 r. Ceny mogą ulec zmianie. Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.

Prostota i elastyczność

Wybierz i kup zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych platformy Azure w trzech prostych krokach — wystarczy określić swój region świadczenia usługi Azure, typ maszyny wirtualnej i termin (jeden rok lub trzy lata).

Usługa Azure Reserved VM Instances wymaga podjęcia pewnych zobowiązań w zakresie możliwości obliczeniowych, ale oferują też elastyczność, gdy sytuacja biznesowa ulegnie zmianie. W dowolnej chwili możesz łatwo wymienić lub anulować zarezerwowane wystąpienia.

 • Wymieniaj zarezerwowane wystąpienia na maszyny z innych regionów lub serii stosownie do zmian potrzeb w zakresie obciążeń lub aplikacji.
 • W dowolnym momencie możesz anulować wystąpienie zarezerwowane i zwrócić pozostałe miesiące do firmy Microsoft — nawet roczny limit — ponosząc opłatę za wcześniejsze zakończenie.

Usługę Azure Reserved VM Instances można przypisać na poziomie rejestracji lub subskrypcji, co umożliwia zarządzanie użyciem wystąpień zarezerwowanych na poziomie organizacji lub poszczególnych działów. Przypisania można również łatwo zmieniać po zakupie.

Optymalizacja rezerwacji za pomocą elastyczności rozmiaru wystąpienia

Wymagania firmy i aplikacji stale się zmieniają, więc zarezerwowanie z wyprzedzeniem określonego rozmiaru maszyny wirtualnej w celu skorzystania z rabatów cenowych oferowanych przez usługę Azure Reserved VM Instances może stanowić ograniczenie.

Uprość zarządzanie wystąpieniami zarezerwowanymi, wybierając optymalizację pod kątem elastyczności rozmiaru wystąpienia. Dzięki elastyczności rozmiaru wystąpienia platforma Azure może automatycznie dostosować wystąpienia zarezerwowane do rozmiarów innych maszyn wirtualnych w tej samej grupie i tym samym regionie. Poświęcisz mniej czasu na zarządzanie rezerwacjami, a także możesz obniżyć koszty. Pozwól, aby platforma Azure zwiększyła Twoje całkowite użycie wystąpień zarezerwowanych, podczas gdy Ty będziesz koncentrować się na innowacyjnych projektach, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy.

Ta korzyść dotyczy maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux.

Dowiedz się więcej na temat elastyczności rozmiaru wystąpienia

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Wykup wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure na okres jednego roku lub trzech lat bezpośrednio w witrynie Azure Portal, płacąc jednorazowo z góry lub comiesięcznie. Opcja płatności miesięcznych jest dostępna bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli jednak płacisz w innej walucie niż w dolarach, miesięczna kwota płatności może różnić się w zależności od obowiązującego w danym miesiącu kursu wymiany dla Twojej lokalnej waluty.

 • Usługa Azure Reserved VM Instances dla subskrypcji płatnej zgodnie z rzeczywistym użyciem nie jest dostępna w następujących krajach: Argentyna, Brazylia, Hongkong, Indie, Indonezja, Liechtenstein, Malezja, Meksyk, Rosja, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki oraz Turcja.
 • W portalu zarządzania platformy Azure przejdź do sekcji maszyn wirtualnych, kliknij maszynę wirtualną i uzyskaj informacje o rozmiarze maszyny wirtualnej. Podaj ten rozmiar podczas zakupu wystąpienia zarezerwowanego. Rabat na wystąpienie zarezerwowane zostanie automatycznie zastosowany do maszyn wirtualnych odpowiadających atrybutom i liczbie w wystąpieniu zarezerwowanym maszyny wirtualnej platformy Azure.

  Jeśli jesteś klientem z umową Enterprise Agreement (EA) lub bezpośrednim klientem internetowym, możesz również pobrać plik użycia i odszukać w nim wartość Service Type (Typ usługi) w sekcji „Additional info” (Dodatkowe informacje), aby uzyskać informacje o rozmiarze maszyny wirtualnej.

 • Tak. W środowisku zakupu wystąpień zarezerwowanych firma Microsoft wydaje zalecenia na podstawie ostatnich 30 dni użycia i możliwych oszczędności.

 • Zapoznaj się z plikiem użycia, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczący rabatu na wystąpienia zarezerwowane. Maszyny wirtualne korzystające z wystąpienia zarezerwowanego mają szczegóły wystąpienia zarezerwowanego maszyn wirtualnych platformy Azure w sekcji „Additional information” (Dodatkowe informacje) pliku użycia. Te same informacje możesz również uzyskać z interfejsów API użycia.

  Zobacz informacje dla klientów z umowami EA.

  Zobacz więcej informacji dla bezpośrednich klientów internetowych.

  Aby wyświetlić wszystkie zakupy, przejdź do bloku rezerwacji w witrynie Azure Portal.

 • Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą kupować wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure, korzystając najpierw z przedpłaty za platformę Azure. Jeśli klient z umową EA wykorzystał już całą przedpłatę za platformę Azure, nadal może kupić wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure, przy czym ten zakup zostanie umieszczony jako jednorazowa płatność z góry na następnej fakturze z rozliczeniem nadwyżki.

  W przypadku zakupów za pośrednictwem witryny Azure.com w momencie zakupu karta kredytowa klienta jest obciążana pełną kwotą należności za wystąpienia zarezerwowane platformy Azure.

 • Korzyści związane z wystąpieniami zarezerwowanymi maszyn wirtualnych platformy Azure możesz przypisywać na poziomie rejestracji lub subskrypcji i łatwo zmieniać przypisania po zakupie, zgodnie z potrzebami. Przypisanie umożliwia określenie, czy wystąpienie zarezerwowane ma zostać zastosowane na poziomie konta/rejestracji platformy Azure, czy na poziomie subskrypcji. Zapewnia to większą elastyczność w uzyskiwaniu oszczędności. Na przykład jeśli chcesz kupić wystąpienia zarezerwowane, aby zaoszczędzić pieniądze organizacji, możesz przypisać wszystkie wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure na poziomie konta. I na odwrót — jeśli jednostka biznesowa, np. dział finansowy, chce kupić wystąpienie zarezerwowane maszyny wirtualnej platformy Azure tylko do własnego użytku, może ono zostać przypisane do subskrypcji, dzięki czemu tylko ta grupa będzie mogła korzystać z oszczędności.

 • Okres korzystania z wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure zaczyna się od razu po dokonaniu zakupu. Obecnie nie można kupować wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure z datą rozpoczęcia w przyszłości. Korzyść cenowa wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure zostanie natychmiast zastosowana do wszystkich istniejących i działających maszyn wirtualnych, które odpowiadają lokalizacji centrum danych i wystąpieniu maszyny wirtualnej, w zależności od sposobu określenia wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure na poziomie określonej subskrypcji lub rejestracji/konta.

 • Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure mają taką samą cenę dla każdego rozmiaru maszyny wirtualnej w regionie. Podczas kupowania wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej nie trzeba wybierać systemu operacyjnego. Jeśli na maszynie wirtualnej jest wdrożony system Windows Server, możesz skorzystać z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure lub zapłacić za korzystanie z licencji systemu Windows Server. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę z cenami platformy Azure.

 • System Windows Server można dodać do wystąpienia zarezerwowanego maszyn wirtualnych platformy Azure na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server. Jeśli klient ma system Windows Server w ramach programu Software Assurance w środowisku lokalnym, może przypisać licencje do wystąpienia zarezerwowanego platformy Azure. Na platformie Azure nie zostaną pobrane żadne opłaty za system Windows Server. Klient będzie odpowiedzialny za opłacanie licencji systemu Windows Server z programem Software Assurance (L/SA), programu Software Assurance (SA) lub subskrypcji lokalnej przez cały czas stosowania Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Drugi sposób to dodanie systemu Windows Server za pomocą miernika godzinowego systemu Windows Server. Jeśli nie możesz zastosować Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, opłaty za licencję na korzystanie z systemu Windows Server będą naliczane, gdy maszyna wirtualna będzie aktywna, na podstawie liczby rdzeni wykorzystywanych przez maszynę wirtualną.

 • Wybierz menu „Rezerwacje” po lewej stronie witryny Azure Portal, aby wyświetlić wszystkie wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure skojarzone z Twoim kontem. Po prawej stronie zostaną wyświetlone wszystkie szczegóły zakupionych wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure.

 • W przypadku wymiany klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości. Całość zwrotu jest odejmowana od ceny zakupu nowego wystąpienia zarezerwowanego maszyn wirtualnych platformy Azure. Anulowanie powoduje zakończenie wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure, a Ty otrzymujesz proporcjonalny zwrot kosztów wyliczany na podstawie pozostałego okresu użytkowania wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure i pomniejszony o 12-procentową opłatę za wcześniejsze zakończenie.

 • Liczba wymian, których możesz dokonać, nie jest niczym ograniczona. Ponadto z wymianą nie jest związana żadna opłata. Najważniejsze ograniczenie polega na tym, że zakupione wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure muszą mieć co najmniej taką samą wartość jak proporcjonalny kredyt pozostały z oryginalnych wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure. Dodatkowo wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure można wymieniać tylko w ramach tej samej usługi platformy Azure, na przykład maszynę wirtualną za maszynę wirtualną.

 • Wystąpienie zarezerwowane maszyny wirtualnej platformy Azure możesz anulować w dowolnym momencie (maksymalnie $50000 rocznie). Po anulowaniu pozostałe miesiące wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure zostaną zwrócone do firmy Microsoft. Obecnie nie naliczamy opłaty za rezygnację przed czasem, ale w przyszłości w przypadku anulowania może być naliczana opłata za rezygnację przed czasem w wysokości 12%.
 • W portalu zarządzania wyświetl spis zasobów wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure. Kliknij wystąpienie. Na pasku poleceń zostaną wyświetlone dwa przyciski „Zwrot” i „Wymiana”. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostanie otwarty bilet pomocy technicznej wstępnie wypełniony wszystkimi szczegółami wystąpienia zarezerwowanego maszyny wirtualnej platformy Azure. Po wysłaniu żądanie zostanie przetworzone i zostanie wysłana wiadomość e-mail, aby potwierdzić zakończenie żądania.

  • Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure mogą być stosowane w zestawach skalowania maszyn wirtualnych.
  • Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure mogą być stosowane w trybie subskrypcji użytkownika usługi Azure Batch.
  • Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure są niedostępne w przypadku maszyn wirtualnych z serii A, Av2 i G.
  • Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych platformy Azure nie dotyczą promocyjnych maszyn wirtualnych.
 • Otrzymasz powiadomienia e-mail 30 dni przed wygaśnięciem oraz ponownie w momencie wygaśnięcia. Po wygaśnięciu wystąpienia zarezerwowanego wdrożone maszyny wirtualne będą nadal działać, a opłaty będą naliczane przy użyciu aktualnej stawki dla płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Funkcja wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure nadaje priorytety możliwościom obliczeniowym, ale nie gwarantuje dostępności tych możliwości na potrzeby Twoich maszyn wirtualnych. Priorytety możliwości obliczeniowych są związane z wersją SKU maszyny wirtualnej w danym regionie, jednak nie dotyczą konkretnego zestawu dostępności ani zestawu skalowania maszyn wirtualnych. Jeśli zechcesz przeprowadzić wdrożenie w innym regionie lub zmienić rozmiar rodziny wystąpienia, funkcja wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych platformy Azure umożliwia elastyczną wymianę zakupionej opcji na inne oferowane przez nas wystąpienie zarezerwowane maszyny wirtualnej platformy Azure. Warunki tej wymiany są najkorzystniejsze na rynku.

 • Elastyczność rozmiaru wystąpienia to funkcja skojarzona z usługą Azure Reserved VM Instances. Funkcja elastyczności rozmiaru wystąpienia automatycznie stosuje oszczędności wystąpień zarezerwowanych do każdej maszyny wirtualnej używanej w tym samym regionie i tej samej grupie maszyn wirtualnych wystąpień zarezerwowanych platformy Azure. Funkcja elastyczności rozmiaru wystąpienia może zastosować zakupione wystąpienia zarezerwowane do maszyn wirtualnych, które nie są obecnie używane. Jeśli na przykład zakupiono wystąpienie zarezerwowane D8s_v3 w regionie Wschodnie stany USA, funkcja elastyczności rozmiaru wystąpienia zastosuje korzyść 8-rdzeniowego wystąpienia zarezerwowanego do innych maszyn wirtualnych Ds_v3 działających w tym samym regionie Wschodnie stany USA. Może to być połączenie czterech 2-rdzeniowych maszyn wirtualnych (D2s_v3) lub dwóch 4-rdzeniowych maszyn wirtualnych (D4s_v3) lub połowa kosztu jednej 16-rdzeniowej maszyny wirtualnej (D16s_v3). Rabat za wystąpienie zarezerwowane jest stosowany w kolejności odebrania. Oznacza to, że jeśli użycie maszyny D2s_v3 dotrze do systemu rozliczeniowego przed maszyną D8s_v3, korzyść związana z wystąpieniem zarezerwowanym zostanie zastosowana do maszyny D2s_v3.

  W przypadku konieczności zmiany rozmiaru maszyny wirtualnej lub zmiany wyboru maszyny wirtualnej należącej już do przedpłaconego wystąpienia zarezerwowanego platforma Azure może automatycznie zastosować korzyść wystąpienia zarezerwowanego do istniejących maszyn wirtualnych w tej samej grupie maszyn wirtualnych i tym samym regionie. Nie trzeba wcześniej zwracać wystąpienia zarezerwowanego do firmy Microsoft ani resetować okresu wystąpienia zarezerwowanego. Pełne omówienie można znaleźć w dokumentacji.

 • Grupa maszyn wirtualnych platformy Azure to po prostu lista maszyn wirtualnych, do których można zastosować elastyczność rozmiaru wystąpienia. Grupa maszyn wirtualnych nie jest wyrównana z istniejącą serią maszyn wirtualnych platformy Azure. Listę grup maszyn wirtualnych wystąpień zarezerwowanych i dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji.

Rezerwuj maszyny wirtualne z wyprzedzeniem i oszczędzaj nawet 80%