Data Factory — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2018 r.

 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu Microsoft z powodzeniem będzie przetwarzać żądania wykonania operacji na zasobach Usługi Fabryka Danych.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie uruchamiane działania rozpoczną się w ciągu 4 minut od ich zaplanowanych czasów wykonania.

Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług dla Usług Microsoft Online Services („SLA”) stanowi część umowy licencjonowania zbiorowego Microsoft („Umowa”). Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które zostały użyte w niniejszej umowie SLA, lecz nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenia przypisane im w Umowie. Niniejsza umowa SLA ma zastosowanie do Usług Microsoft Online Services wymienionych w tym dokumencie (odpowiednio „Usługa” lub „Usługi”), ale nie ma zastosowania do osobno oznaczonych marką usług, które są dostępne wraz z Usługami lub w powiązaniu z nimi, ani do żadnego oprogramowania zainstalowanego w lokalizacji Klienta, które stanowi część dowolnej Usługi.

Jeśli nie osiągniemy i utrzymamy Poziomów Usługi dla każdej Usługi opisanej w niniejszej SLA, przysługuje Ci zniżka odliczana od części miesięcznych opłat za usługę. Microsoft nie zmodyfikuje postanowień umowy SLA Klienta w okresie początkowym subskrypcji; jednakże w przypadku odnowienia subskrypcji wersja niniejszej umowy SLA obowiązująca w momencie odnowienia będzie mieć zastosowanie przez cały okres obowiązywania tego odnowienia. Microsoft powiadomi z 90-dniowym wyprzedzeniem o istotnych, niekorzystnych zmianach treści niniejszej umowy SLA.

Definicje

Właściwy Okres Miesięczny” oznacza dla miesiąca kalendarzowego, w którym należna jest Zniżka, liczbę dni, przez którą Klient jest abonentem Usługi.

Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę” oznaczają łączne opłaty faktycznie uiszczone przez Klienta za usługę, dotyczące miesiąca, w którym należna jest Zniżka.

Przestój” jest zdefiniowany dla każdej Usługi w poniższych Postanowieniach dotyczących Usług.

Kod Błędu” oznacza sygnał niepowodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 5xx.

Zewnętrzna Łączność” oznacza dwukierunkowy ruch sieciowy z wykorzystaniem obsługiwanych protokołów, takich jak HTTP i HTTPS, który można przesyłać i odbierać z publicznego adresu IP.

Zdarzenie” oznacza (i) dowolne pojedyncze zdarzenie lub (ii) dowolny zbiór zdarzeń, których skutkiem jest Przestój.

Portal Zarządzania” oznacza dostarczany przez Microsoft interfejs sieci Web, za pośrednictwem którego klienci mogą zarządzać Usługą.

Zniżka” oznacza procent Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę przyznany Klientowi z tytułu uznania roszczenia przez Microsoft.

Poziom Usługi” oznacza mierniki wydajności ustalone w niniejszej umowie SLA, które Microsoft zgadza się osiągnąć podczas świadczenia Usług.

Zasób Usługi” oznacza pojedynczy zasób dostępny do użytku w ramach Usługi.

Kod Sukcesu” oznacza sygnał powodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 2xx.

Czas Obsługi” oznacza odcinek czasu, przez który określona funkcja Usługi lub zgodność z odrębnym produktem lub usługą są obsługiwane.

Postanowienia

Reklamacje
Aby Microsoft uznał reklamację, Klient musi zgłosić reklamację do działu obsługi klienta w Microsoft Corporation, dołączając wszelkie stosowne informacje, jakich Microsoft wymaga do potwierdzenia zasadności reklamacji, w tym m.in.: (i) szczegółowy opis Zdarzenia; (ii) godzinę wystąpienia i czas trwania Przestoju; (iii) liczbę i lokalizacje użytkowników, których Zdarzenie dotyczy (o ile ma to zastosowanie); a także (iv) opis środków podjętych przez Klienta w celu rozwiązania problemów spowodowanych Zdarzeniem w chwili jego wystąpienia.

W przypadku roszczeń związanych z Microsoft Azure Klient musi złożyć roszczenie do Microsoft w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło Zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. W przypadku roszczeń związanych ze wszystkimi innymi Usługami Microsoft musi otrzymać roszczenie do końca miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym wystąpiło Zdarzenie. Na przykład, jeśli Zdarzenie wystąpiło 15 lutego, Microsoft musi otrzymać roszczenie i wszystkie wymagane informacje do 31 marca włącznie.

Microsoft oceni wszelkie dostępne w uzasadnionym zakresie informacje i w dobrej wierze określi, czy Zniżki przysługują. Microsoft dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby rozpatrzyć roszczenia w ciągu następnego miesiąca i w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od ich otrzymania. Klient musi spełniać postanowienia Umowy, aby mieć uprawnienie do Zniżki. Jeśli Microsoft uzna, że Klientowi jest należna Zniżka, zastosuje tę Zniżkę do Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę.

Jeśli Klient kupił więcej niż jedną Usługę (nie w postaci pakietu), może wówczas złożyć roszczenie zgodnie z opisanym powyżej procesem, tak jakby każda Usługa była objęta odrębną Umową SLA. Na przykład, jeśli Klient kupił usługi Exchange Online i SharePoint Online (nie jako część pakietu), a w czasie trwania subskrypcji wystąpiło Zdarzenie, które spowodowało Przestój obu Usług, Klient może być uprawniony do dwóch odrębnych Zniżek (po jednej dla każdej Usługi) w wyniku złożenia dwóch roszczeń w ramach niniejszej umowy SLA. W przypadku niespełnienia więcej niż jednego Poziomu Usługi dla konkretnej Usługi w wyniku tego samego Zdarzenia Klient musi wybrać tylko jeden Poziom Usługi, dla którego może złożyć roszczenie w związku ze Zdarzeniem. O ile umowa SLA dotycząca danej Usługi nie stanowi inaczej, w danym Właściwym Okresie Miesięcznym w odniesieniu do danej Usługi dozwolona jest tylko jedna Zniżka.

Zniżki
Zniżki stanowią jedyne uprawnienie przysługujące Klientowi z tytułu problemów z wydajnością lub dostępnością dotyczących dowolnej Usługi w ramach Umowy i niniejszej SLA. Klient nie może jednostronnie kompensować swoich Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę w odniesieniu do jakichkolwiek problemów dotyczących jakości lub dostępności.

Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat zapłaconych za konkretną Usługę, Zasób Usługi lub poziom Usługi, dla których nie spełniono Poziomu Usługi. W przypadkach, w których Poziomy Usługi mają zastosowanie do poszczególnych Zasobów Usługi lub odrębnych poziomów Usługi, Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat zapłaconych za odnośną Usługę, Zasób Usługi lub poziom Usługi. Zniżki przyznawane w dowolnym miesiącu rozliczeniowym za określoną Usługę lub Zasób Usługi nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć miesięcznych opłat Klienta z tytułu stosownej Usługi lub Zasobu Usługi w danym miesiącu rozliczeniowym.

Jeśli Klient zakupił Usługi jako część pakietu lub innej pojedynczej oferty, Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę i Zniżki za każdą Usługę zostaną naliczone proporcjonalnie.

Jeśli Klient zakupił Usługę u odsprzedawcy, otrzyma zniżkę bezpośrednio od odsprzedawcy, a odsprzedawca otrzyma Zniżkę bezpośrednio od Microsoft. Zniżka będzie oparta na sugerowanej cenie detalicznej stosownej Usługi w zależności od decyzji Microsoft podjętej według własnej, uzasadnionej opinii.

Ograniczenia
Niniejsza Umowa Dotycząca Poziomu Usługi oraz wszelkie odpowiednie Poziomy Usługi nie stosują się do problemów dotyczących jakości lub dostępności:

 1. wywołanych działaniem czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (na przykład klęska żywiołowa, wojna, akty terroryzmu, rozruchy, działania rządu, awaria sieci lub urządzenia niewchodzących w skład centrów przetwarzania danych Microsoft, w tym w lokalizacji Klienta lub między lokalizacją Klienta a centrum przetwarzania danych Microsoft);
 2. wynikających z korzystania z usług, sprzętu lub oprogramowania niedostarczonych przez Microsoft, w tym m.in. problemów wynikających z niedostatecznej przepływności lub związanych z oprogramowaniem lub usługami osób trzecich;
 3. spowodowanych korzystaniem przez Klienta z Usługi w przypadku, gdy Klient nie zmienił sposobu korzystania z Usługi po tym, jak Microsoft zalecił Klientowi taką zmianę;
 4. w czasie używania lub w związku z używaniem wersji zapoznawczych, wstępnych lub próbnych Usługi, funkcji lub oprogramowania (określonych przez Microsoft) lub produktów zakupionych z wykorzystaniem zniżek Microsoft za subskrypcję;
 5. wynikających z nieautoryzowanych działań lub braku wymaganych działań Klienta lub jego pracowników, przedstawicieli, wykonawców lub dostawców, lub innych osób uzyskujących dostęp do sieci Klienta za pomocą haseł lub sprzętu Klienta, lub w inny sposób wynikających z niestosowania przez Klienta właściwych praktyk bezpieczeństwa;
 6. wynikających z nieprzestrzegania przez Klienta konieczności stosowania wymaganych konfiguracji, używania obsługiwanych platform, przestrzegania zasad akceptowalnego używania lub używania przez Klienta Usługi w sposób niezgodny z jej funkcjami i funkcjonalnością (np. prób wykonywania nieobsługiwanych operacji) lub w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Microsoft wytycznymi;
 7. wynikających z niewłaściwych danych wejściowych, instrukcji lub argumentów (np. żądań dostępu do nieistniejących plików);
 8. wynikających z poczynionych przez Klienta prób wykonania operacji, które przekraczają ustalone przydziały lub wynikających z ograniczenia przez Microsoft podejrzanych szkodliwych działań;
 9. wynikających z używania przez Klienta funkcji Usług, które wykraczają poza stosowne Czasy Obsługi; lub
 10. w przypadku licencji zarezerwowanych, ale nieopłaconych w momencie wystąpienia zdarzenia.

Usługi zakupione na mocy umów licencjonowania zbiorowego Open, Open Value i Open Value Subscription, a także Usługi w pakiecie Office 365 Small Business Premium zakupione w postaci klucza produktu nie są uprawnione do Zniżek na podstawie opłat za usługę. W przypadku tych Usług wszelkie Zniżki, do jakich może być uprawniony Klient, zostaną udzielone w postaci czasu usługi (tj. dni), w przeciwieństwie do opłat za usługę, natomiast wszelkie odniesienia do „Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę” usuwa się i zastępuje określeniem „Właściwy Okres Miesięczny”.

Dodatkowe definicje

Zasoby” oznaczają środowiska uruchomieniowe integracji (w tym Azure, SSIS oraz testowane samodzielnie środowisko uruchomieniowe integracji), wyzwalacze, procesy, zestawy danych oraz powiązane usługi tworzone w Fabryce Danych.

Uruchamiane Działanie” oznacza wykonanie lub próbę wykonania działania.

Miesięczne obliczanie czasu działania dla wywołań interfejsu API usługi Fabryka Danych

Wszystkie Żądania” to zestaw wszystkich żądań innych niż Żądania Wykluczone, dotyczących przeprowadzania działań na Zasobach w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Microsoft Azure.

Żądania Wykluczone” to zestaw żądań skutkujących kodem stanu HTTP 4xx innym niż kod stanu HTTP 408.

Żądania Niezrealizowane” to zestaw wszystkich żądań spośród Wszystkich Żądań, które skutkują kodem błędu lub kodem stanu HTTP 408, czy też z innego powodu nie generują kodu potwierdzenia w ciągu dwóch minut.

Miesięczny Procent Czasu Działania” dla wywołań interfejsu API dla Usługi Fabryka Danych oblicza się, odejmując od Wszystkich Żądań Żądania Niezrealizowane i dzieląc przez liczbę Wszystkich Żądań w miesiącu rozliczeniowym dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Miesięczny Procent Czasu Działania oblicza się, stosując następujący wzór:

Miesięczny Czas Działania % = (Wszystkie Żądania - Żądania Niezrealizowane) / Wszystkie Żądania

Poniższe Należności za Usługę odnoszą się do korzystania przez Klienta z wywołań interfejsu API w Usłudze Fabryka Danych:

Miesięczny Procent Czasu Działania Należność za Usługę
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Miesięczne obliczanie czasu działania dla Uruchamianych Działań związanych z Fabryką Danych

Wszystkie Uruchamiane Działania” to całkowita liczba Uruchamianych Działań przeprowadzonych w danym miesiącu rozliczeniowym dla danej subskrypcji Microsoft Azure.

Opóźnione Uruchamiane Działania” to całkowita liczba przeprowadzonych Uruchamianych Działań, w trakcie których działanie nie rozpoczęło się w ciągu 4 (czterech) minut po zaplanowanym czasie rozpoczęcia w sytuacji, w której spełniono wszystkie warunki wymagane dla wykonania takiego Działania.

Miesięczny Procent Czasu Działania” dla Usługi Fabryka Danych oblicza się, odejmując od Wszystkich Uruchamianych Działań Opóźnione Uruchamiane Działania i dzieląc przez liczbę Wszystkich Uruchamianych Działań w miesiącu rozliczeniowym dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Miesięczny Procent Czasu Działania oblicza się, stosując następujący wzór:

Miesięczny Czas Działania % = (Wszystkie Uruchamiane Działania - Opóźnione Uruchamiane Działania) / Wszystkie Uruchamiane Działania

Poniższe Poziomy Usług oraz Należności za Usługę odnoszą się do Uruchamianych Działań przeprowadzonych przez Klienta w Usłudze Fabryka Danych:

Miesięczny Procent Czasu Działania Należność za Usługę
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Historia wersji

1.2 Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2018 r.
Uwagi do wersji: Zmieniono, by włączyć do umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług środowiska uruchomieniowe integracji.

1.1 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2017 r.
Uwagi do wersji: Zmieniono w celu usunięcia powracających odwołań do Łącznej Liczby Żądań w definicji Wyłączonych Żądań.

1.0 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2015